Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Bratislava-Staré Mesto, IČO 00151700 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., ktorý sídli na adrese Dostojevského rad 4, Bratislava-Staré Mesto a má pridelené IČO 00151700.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. so sídlom na adrese Dostojevského rad 4, Bratislava-Staré Mesto bol založený v roku 1991.


Základné informácie o Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., IČO 00151700

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
IČO 00151700
Adresa Dostojevského rad 4 Bratislava 815 74
Deň zápisu 12.11.1991
Právna forma Akciová spoločnosť
Konanie:
Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva alebo jeden člen predstavenstva spolu s prokuristom alebo dvaja prokuristi. Podpisovanie sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a svojmu menu a priezvisku pripoja podpis spoločne dvaja členovia predstavenstva alebo jeden člen predstavenstva spolu s prokuristom alebo dvaja prokuristi. Prokurista k svojmu podpisu pripája označenie "p.p.", "prokurista", "ppa" alebo "per procuram". 7.4.2003
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva. 18.4.1998 6.4.2003
Konať v mene spoločnosti sú oprávnený všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej devaja členovia predstavenstva. 21.2.1995 17.4.1998
Za akciovú spoločnosť podpisujú vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva alebo spoločne člen predstavenstva s generálným riaditeľom Ing. Vladimírom Horváthom, bytom Frankelova 29, Bratislava. 26.5.1992 20.2.1995
Za akciovú spoločnosť podpisujú vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva alebo spoločne člen predstavenstva s generálným riaditeľom Ing. Rudolfom Janáčom, bytom Palkovičová 5, Bratislava. 1.11.1991 25.5.1992
Ďalšie právne skutočnosti:
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľským plánom zo dňa 31.10.1991 podľa § 17, 25, 62, a 63 zákona č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach. Starý spis: Sa 319 Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 25.3.1993. Valné zhromaždenie konané dňa 16.2.1994, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou. Mimoriadné valné zhromaždenie konané dňa 10.12.1994, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.6.1994 spísaná notárskou zápisnicou č. N 101/94. Notárska zápisnica č. N 106/95 zo dňa 15.6.1995. Zápisnica č. 4/96 zo zasadnutia dozornej rady konanej dňa 24.4.1996. Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 10.6.1996, ktorého priebeh bol overený notárskou zápisnicou č. N 99/96, Nz 99/96 zo dňa 10.6.1996, na ktorom bola schválená zmena stanov. Uznesenie mimoriadného zasadnutia dozornej rady zo dňa 11.6.1996. Menovací dekrét zo dňa 1.7.1996. Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 3.7.1996, zápisnica č. 7 dozornej rady zo dňa 28 13.2.1992
Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 15.7.1998, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 343/98, Nz 273/98.Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 15.10.1998, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 465/98, Nz 363/98. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 28.10.1998. Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 11.12.1998, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 554/98, Nz 445/98. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady a predstavenstva konaného dňa 11.12.1998. 22.12.1998
Na valnom zhroamaždení dňa 14.9.1999 ktorého konanie bolo osvedčené v not. záp. N 400/99, Nz 400/99 napísanej dňa 14.9.1999 notárom JUDr. Floriánovou bola schválené zmena stanov. 26.10.1999
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 1040/99, Nz 982/99 zo dňa 6.12.1999 na ktorom bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania a zmena stanov. 15.6.2001
Zmeny v orgánoch spoločnosti schválené na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti, konanom dňa 6.12.1999, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 1040/99, Nz 982/99 spísaná notárom JUDr. Ivanom Macákom. Zápisnica č.6/2000 zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 6.3.2000. Zápisnica č.7/2000 zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 20.3.2000. Zápisnica č.11/2000 zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 20.4.2000. Zápisnica č.16/2000 zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 12.6.2000. 30.7.2001
Notárska zápisnica N 288/2001 Nz 279/2001 zo dňa 10.7.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti a zvýšenie základného imania. 10.9.2001
Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 11. 3. 2002, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 137/02, Nz 131/02 spísaná notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom. 10.6.2002
Zánik funkcie člena predstavenstva Ing. Vladimíra Vrtiaka CSc. - 6.3.2002 a JUDr. Vladimíra Hudeca dňom 6.2.2002. Výpis z uznesenia č. 4/2002 zo zasadnutia Dozornej rady zo dňa 6.2.2002. Výpis zo zápisnice č. 7/2002 zo zasaadnutia Dozornej rady zo dňa 28.5.2002. 22.7.2002
Zmena stanov spoločnosti a zmeny v orgánoch spoločnosti schválené na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 19.7.2002, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 372/02, N 358/02 spísaná notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom. Zmena stanov spoločnosti a zmeny v orgánoch spoločnosti schválené na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 10.09.2002, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 452/02, N 434/02 spísaná notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom. Výpis zo zápisnice č. 10/2002 zo zasadnutia dozornej rady dňa 19.07.2002, na ktorom bolo prerokované odstúpenie členov dozornej rady zo svojej funkcie, ako aj odstúpenie člena predstavenstva zo svojej funkcie. Výpis uznesenia zo zápisnice č. 29/2002 zo zasadnutia predstavenstva dňa 22.07.2002, na ktorom bol zvolený podpredseda predstavenstva. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 22.07.2002 na ktorom prebehla voľba predsedu dozornej rady a bolo prerokované odstúpenie člena predstavenstva z funkcie. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady dňa 08.08.2002, na 25.11.2002
Spoločnosť Allianz poisťovňa, a.s. so sídlom Lazaretská 12, 813 73 Bratislava , IČO: 35 703 008, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 1197/B zanikla bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou Slovenská poisťovňa, a.s., so sídlom Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00 151 700 zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 196/B, ktorá je jej právnym nástupcom. Celé imanie spoločonosti Allianz poisťovňa, a.s. jej práva, záväzky, pohľadávky i neznáme preberá ku dňu jej výmazu t.j. ku dňu 1.1.2003 z obchodného registra spoločnosť Slovenská poisťovňa, a.s. Zrušenie spoločnosti Allianz a jej zlúčenie so spoločnosťou Slovenská poisťovňa, a.s. bolo schválené na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 13.12.2002, na ktorom bola schválená aj zmluva o zlúčení zo dňa 13.12.2002. Zmena obchodného mena ( pôvodné Slovenská poisťovňa, a.s. ) a zmena stanov spoločnosti schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení priebeh ktorého o 18.12.2002
Rozhodnutie dozornej rady per rollam zo dňa 15.12.2002. Zápisnica o výsledkoch hlasovania dozornej rady zo dňa 31.12.2002. Zánik funkcie člena predstavenstva JUDr. Imricha Feketeho CSc. dňa 15.12.2002. Zápisnica č. 43a /2002 zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 20.12.2002. Zánik funkcie člena dozornej rady Manuela Bauera dňa 31.12.2002. Doložka k notárskej zápisnice N 745/02, N 721/02 spísaná dňa 26.2.2003. Uznesenie dozornej rady zo dňa 10.3.2003. Zápisnica o výsledkoch hlasovania dozornej rady zo dňa 11.3.2003. 18.3.2003
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 20.12.2002.Rozhodnutie Úradu pre finančný trh č 6k UFT - 019/2003/STPO - zo dňa 27.1.2003 právoplatné 29.1.2003 - súhlas s prokuristami. 7.4.2003
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 9.6.2003, na ktorom bolo rozhodnuté o odvolaní prokúry. Zmena stanov spoločnosti a zmena v orgánoch spoločnosti, ktoré boli schválené na riadnom valnom zhromaždení dňa 20.8.2003, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 787/03, NZ 72386/03 spísaná notárkou JUDr. Danielom Šikutovou. 7.11.2003
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 20. 10. 2003. 18.2.2004
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia spísané do not. zápisnice N 393/04 Nz 55828/04 dňa 01.07.2004 notárom JUDr. Danielou Šikutovou, zápisnica o výsledkoch hlasovania dozornej rady zo dňa 07.07.2004. 28.7.2004
Zápisnica o výsledkoch hlasovania dozornej rady per rollam zo dňa 19.8.04. Funkcia člena dozornej rady Ch. S. Műllera zaniká dňa 31.8.2004. 22.9.2004
Výpis z uznesenia predstavenstva spoločnosti zo dňa 23.08.2004. Výpis z uznesenia predstavenstva spoločnosti zo dňa 06.09.2004. Odvolanie prokúry udelenej JUDr. Magde Stankovej ku dňu 06.09.2004. 20.10.2004
Zápisnica o výsledkoch hlasovania dozornej rady písomnou cestou (per rollam) zo dňa 18.02.2005. Funkcia člena predstavenstva Mag.Christopha Mareka skončila 28.02.2005. 4.3.2005
Notárska zápisnica N 154/2005, Nz 31562/2005, NCRls 31176/2005 zo dňa 08.07.2005 - osvedčenie priebehu valného zhromaždenia, konaného dňa 30.06.2005 - odvolanie a voľba člena dozornej rady. 3.8.2005
Výpis z uznesenia predstavenstva zo dňa 09.01.2006. 9.2.2006
Notárska zápisnica č. N 344/2006, Nz 27404/2006 zo dňa 11.07.2006 spísaná notárkou JUDr. Danielou Šikutovou osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia spoločnosti. 21.7.2006
Uznesenie predstavenstva spoločnosti zo dňa 07.08.2006. 15.9.2006
Zápisnica o výsledkoch hlasovania dozornej rady zo dňa 19.03.2007. 4.4.2007
Notárska zápisnica N 289/2007, 27139/2007, NCRls 26971/2007 zo dňa 10.07.2007 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 22.6.2007. 19.7.2007
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 13.12.2007. 4.1.2008
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 17.06.2008 vo forme notárskej zápisnice č. N 317/2008, Nz 28797/2008, NCRls 28502/2008 spísanej dňa 04.07.2008. 16.7.2008
Zápisnica o výsledkoch hlasovania dozornej rady zo dňa 23.07.2008. 5.8.2008
Zápisnica o výsledkoch hlasovania dozornej rady per rollam zo dňa 05.02.2009. 4.7.2009
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.11.2009. 1.1.2010
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.11.2009. 23.12.2009
Uznesenie dozornej rady zo dňa 10.2.2010. 9.3.2010
Notárska zápisnica z riadneho valného zhromaždenia č. N 243/2010, Nz 23793/2010, NCRls 24168/2010 zo dňa 22.06.2010. 14.8.2010
Zápisnica o výsledkoch hlasovania dozornej rady zo dňa 04.08.2010. 1.9.2010
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia konaného dňa 15.06.2011 spísané vo forme notárskej zápisnice N 386/2011 Nz 23763/2011 zo dňa 28.06.2011. 5.7.2011
Výpis z uznesenia predstavenstva zo dňa 20.12.2011. 21.1.2012
Zápisnica o výsledkoch hlasovania dozornej rady zo dňa 30.03.2012. 25.4.2012
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 30.03.2012. 2.5.2012
Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 28.06.2012 spísané vo forme notárskej zápisnice N 634/2012 Nz 23501/2012 zo dňa 28.06.2012. 3.7.2012
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 16.10.2012. 27.10.2012
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 06.12.2012. 21.12.2012
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 31.07.2013. 9.8.2013
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 22.01.2014. 11.2.2014
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 01.07. 2014. 10.7.2014
Notárska zápisnica N 1376/2014, Nz 60089/2014, NCRls 60998/2014 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.12.2014. 16.1.2015
Zápisnica z dozornej rady zo dňa 30.04. 2015. 8.5.2015
Notárska zápisnica N 518/2015, Nz 23608/2015, NCRls 24140/2015 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 06.07.2015. 11.7.2015
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 23.10.2015. 4.11.2015
Vyhlásenie výsledkov volieb členov dozornej rady zo dňa 05.11.2015. 10.11.2015
Výpis z uznesenia predstavenstva zo dňa 17.02.2016. 10.3.2016
Uznesenie predstavenstva zo dňa 25.4.2016. 30.4.2016
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 12.4.2016. 17.5.2016
Výpis z uznesenia predstavenstva zo dňa 30.05.2016. 7.6.2016
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľským plánom zo dňa 31.10.1991 podľa § 17, 25, 62, a 63 zákona č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach. Starý spis Sa 319 1.11.1991 29.6.1998
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.6.1994 spísaná notárskou zápisnicou č. N101/94. 3.4.1995 29.6.1998
Notárska zápisnica č. N106/95 zo dňa 15.6.1995. 18.8.1995 29.6.1998
Zápisnica č. 4/96 zo zasadnutia dozornrj rady konanej dňa 24.4.1996 12.6.1996 29.6.1998
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia, konaného dňa 10.6.1996, ktorého priebeh bol overený notárskou zápisnicou č. N 99/96, Nz 99/96 zo dňa 10.6.1996, na ktorom bola schválená zmena stanov. Uznesenie mimoriadného zasadnuti adozornrj rady zo dňa 11.6.1996 14.6.1996 29.6.1998
menovacie dekréty zo dňa 1.7.1996 5.11.1996 29.6.1998
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 3.7.1996, zápisnica č. 7 dozornej rady zo dňa 28.8.1996, zápiosnica zo dňa 10.12.1994 z mimoriadného valného zhromaždenia. 6.11.1996 29.6.1998
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.5.1997, notárska zápisnica N 217/97, Nz 216/97 zo dňa 28.5.1997 a stanovy spoločnosti, zápisnica zo zasadnutia dozornej rady č. 6/97 zo dňa 11.6.1997 17.9.1997 29.6.1998
Notárska zápisnica N 72/98, Nz 72/98 spísaná dňa 17.2.1998 notárom JUDr. Stanislavom Bauerom osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 17.2.1998, na ktorom bola schválená zmena stanov v časti sídlo spoločnosti. 18.4.1998 29.6.1998
Základné imanie:
194 802 830,63911 EUR Rozsah splatenia: 194 802 830,63911 EUR 5.2.2009
5 868 630 000 Sk Rozsah splatenia: 5 868 630 000 Sk 18.12.2002 4.2.2009
4 130 000 000 Sk Rozsah splatenia: 4 130 000 000 Sk 25.11.2002 17.12.2002
4 130 000 000 Sk 10.9.2001 24.11.2002
3 500 000 000 Sk 15.6.2001 9.9.2001
1 500 000 000 Sk 3.4.1995 14.6.2001
941 897 000 Sk 7.9.1993 2.4.1995
693 262 000 Sk 13.2.1992 6.9.1993
702 200 000 Sk 1.11.1991 12.2.1992

Základné údaje podľa Živnostenského registra

Meno Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
IČO 00151700
Adresa Dostojevského rad 4 Bratislava 815 74

Kontakty na Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Bratislava-Staré Mesto, IČO 00151700

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Dostojevského rad 4 Bratislava 815 74 od  18.4.1998 
Strakova 1 Bratislava 815 74 od  21.2.1995  do  17.4.1998
Strakova 1 Bratislava od  1.11.1991  do  20.2.1995

Sídlo podľa živnostenského registra

Adresa Trvanie
81100 Bratislava-Staré Mesto, Dostojevského rad 4

Predmet činností Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., IČO 00151700

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
vykonávanie poisťovacej činnosti pre poistný druh životného poistenia a poistný druh neživotného poistenia podľa jednotlivých odvetví v rozsahu : Časť A - poistné odvetvia neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu ( vrátane pracovných úrazov a chorôb z povolania ) a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich, e) individuálne zdravotné poistenie. 2. Poistenie choroby a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) individuálne zdravotné poistenie. 3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových dopravných prostriedkoch, b) nemotorových dopravných prostriedkoch. 4. Poistenie škôd na koľajových dopravných prostriedkoch. 5. Poistenie škôd na lietadlách. 6. Poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch a) riečnych a prieplavových dopravných prostriedkoch, b) jazerných dopravných prostriedkoch, c) námorných dopravných prostriedkoch. 7. Poistenie doprav 21.1.2016
vykonávanie zaisťovacej činnosti pre poistný druh neživotného poistenia 21.1.2016
vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov 21.1.2016
Poisťovanie všetkých druhov majetku, zodpovednosti za škodu, poistenie osôb ako aj poistenie vyplývajúce z medzinárodného obchodného styku a zaistenie.Pri vykonávaní posistenia uskutočňuje aj činnosť zameranú na predchádzanie škodám vrátane poskytovania finančných príspevkov, sprostredkovateľskú a poradenskú činnosť v uvedených oblastiach. Spoločnosť môže vykonávať aj iné činnosti súvisiace a slúžiace rozvoju poistenia. 1.11.1991 29.6.1998
poskytovanie ubytovacích a stravovacích služieb 30.10.1995 6.11.2003
zmenárenská činnosť 6.11.1996 6.11.2003
poisťovanie všetkých druhov poistenia majetku, zodpovednosti za škodu, poistenie osôb ako aj poistenie vyplývajúce z medzinárodného obchodného styku a zaistenie.Pri vykonávaní posistenia uskutočňuje aj činnosť zameranú na predchádzanie škodám vrátane poskytovania finančných príspevkov, sprostredkovateľskú a poradenskú činnosť v uvedených oblastiach. Spoločnosť môže vykonávať aj iné činnosti súvisiace a slúžiace rozvoju poistenia. 30.6.1998 6.11.2003
prevádzkovanie vlastnej ochrany v rozsahu udelenom podľa osobitného zákona 30.4.1999 6.11.2003
poskytovanie neverejných telekomunikačných služieb prostredníctvom pozemných satelitných staníc a sietí VSAT v rozsahu podľa povolenia vydaného na základe zákona 26.10.1999 6.11.2003
vykonávanie všetkých druhov poistenia majetku, osôb, zodpovednosti za škodu i z hľadiska medzinárodného obchodného styku a zaistenie 7.11.2003 4.7.2011
uskutočňovanie činnosti zameranej na predchádzanie škodám, vrátane poskytovania finančných príspevkov, sprostredkovateľskej a poradenskej činnosti v uvedených oblastiach 7.11.2003 15.1.2015
prevádzkovanie vlastnej ochrany v rozsahu udelenom v licencii vydanej podľa osobitného zákona 7.11.2003 27.7.2004
poskytovanie neverejných telekomunikačných služieb prostredníctvom pozemných satelitných staníc a sietí VSAT v rozsahu povolenia vydaného na základe zákona 7.11.2003 13.8.2010
vykonávanie sprostredkovateľských činností pre banky 21.7.2006 4.7.2011
sprostredkovanie investičných služieb 19.7.2007 4.7.2011
vykonávanie všetkých druhov poistenia majetku, osôb, zodpovednosti za škodu i z hľadiska medzinárodného obchodného styku 5.7.2011 15.1.2015
vykonávanie zaisťovacej činnosti pre poistný druh neživotného poistenia 5.7.2011 15.1.2015
vykonávanie všetkých druhov poistenia majetku, osôb, zodpovednosti za škodu i z hľadiska medzinárodného obchodného styku 16.1.2015 27.1.2015
vykonávanie poistenia týkajúceho sa dĺžky ľudského života, ktoré je upravené právnymi predpismi z oblasti sociálneho poistenia 16.1.2015 27.1.2015
vykonávanie zaisťovacej činnosti pre poistný druh neživotného poistenia 16.1.2015 27.1.2015
uskutočňovanie činnosti zameranej na predchádzanie škodám, vrátane poskytovania finančných príspevkov, sprostredkovateľskej a poradenskej činnosti v uvedených oblastiach 16.1.2015 27.1.2015
vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov 16.1.2015 27.1.2015
vykonávanie všetkých druhov poistenia majetku, osôb, zodpovednosti za škodu i z hľadiska medzinárodného obchodného styku 28.1.2015 20.1.2016
vykonávanie poistenia týkajúceho sa dĺžky ľudského života, ktoré je upravené právnymi predpismi z oblasti sociálneho poistenia 28.1.2015 20.1.2016
vykonávanie zaisťovacej činnosti pre poistný druh neživotného poistenia 28.1.2015 20.1.2016
uskutočňovanie činnosti zameranej na predchádzanie škodám, vrátane poskytovania finančných príspevkov, sprostredkovateľskej a poradenskej činnosti v uvedených oblastiach 28.1.2015 20.1.2016
vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov 28.1.2015 20.1.2016

Predmet činností podľa Živnostenského registra

1. Poskytovanie ubytovacích a stravovacích služieb
Deň vzniku oprávnenia: 18.10.1995
Deň zániku oprávnenia: 11.4.2003
Zodpovedný zástupca: Eduard Krátky (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Pezinok, Chata ISTOTA (Zrušená)
   Poprad, Scherffelova 16 (Zrušená)
   Kaluža, Hotel Šírava (Zrušená)
2. Zmenárenská činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 3.6.1996
Deň zániku oprávnenia: 23.4.2003
Zodpovedný zástupca: Václav Ličko (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Kaluža, Hotel Šírava (Zrušená)

Hodnotenie Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., IČO 00151700


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., IČO 00151700

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image