Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Bratislava-Nové Mesto, IČO 35820705 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., ktorý sídli na adrese Tomášikova 48, Bratislava-Nové Mesto a má pridelené IČO 35820705.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. so sídlom na adrese Tomášikova 48, Bratislava-Nové Mesto bol založený v roku 2001.


Základné informácie o Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., IČO 35820705

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.
IČO 35820705
Adresa Tomášikova 48 Bratislava 832 65
Deň zápisu 25.9.2001
Právna forma Akciová spoločnosť
Konanie:
Vo všetkých veciach sú oprávnení konať v mene spoločnosti najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne. V mene spoločnosti sú oprávnené konať aj ďalšie osoby, pokiaľ je to určené vo vnútorných predpisoch spoločnosti alebo pokiaľ je to vzhľadom na ich funkciu alebo pracovné zaradenie obvyklé. Predstavenstvo môže písomne poveriť zamestnancov spoločnosti, aby konali v mene spoločnosti, pričom rozsah oprávnenia povereného zamestnanca musí byť uvedený v písomnom poverení. Podpisovanie pri konaní v mene spoločnosti sa vykonáva tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis. 25.11.2002
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú nejmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis. 25.9.2001 24.11.2002
Ďalšie právne skutočnosti:
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 20.12.2007, č. OPK-2560/2007-PLP, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.12.2007 a ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Privátny dynamický fond, o.p.f.. Podielový fond je vytvorený na dobu neurčitú. Depozitárom podielového fondu je Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Suché mýto 4, 816 07 Bratislava, IČO: 00 151 653. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 20.12.2007, č. OPK-2559/2007-PLP, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.12.2007 a ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Privátny vyvážený fond, o.p.f.. Podielový fond je vytvorený na dobu neurčitú. Depozitárom podielového fondu je Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Suché mýto 4, 816 07 Bratislava, IČO: 00 151 653. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 20.12.2007, č. OPK-2558/2007-PLP, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16.1.2008
Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 28.03.2008. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 27.03.2008 č. OPK-4004-1/2008-PLP, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.03.2008, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie špeciálneho podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Inštitucionálny 12, š.p.f.. Podielový fond bude vytvorený ako rizikový špeciálny podielový fond na dobu určitú, a to na 10 rokov odo dňa začatia vydávania podielových listov v súlade s § 69 ods. 2 a ods. 8 zákona o kolektívnom investovaní. Depozitárom podielového fondu je Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Suché mýto 4, 816 07 Bratislava, IČO: 00 151 653. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 27.03.2008 č. OPK-4004-2/2008-PLP, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.03.2008, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie špeciálneho podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Inštitucionálny 13, š.p.f.. Podielový fond bude vytvorený ako rizikový špeciálny 5.4.2008
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 137/2008, Nz 16922/2008, NCRls 16748/2008 zo dňa 23.04.2008. 6.5.2008
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 16.6.2008 č. OPK-7075-1/2008-PLP, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.6.2008, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom Asset management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Stabil fond, o.p.f.. Podielový fond je vytvorený na dobu neurčitú. Depozitárom podielového fondu je Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Suché mýto 4, 816 07 Bratislava. 27.6.2008
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 16.6.2008 č. OPK-7075-2/2008-PLP, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.6.2008, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom Asset management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Opti fond, o.p.f.. Podielový fond je vytvorený na dobu neurčitú. Depozitárom podielového fondu je Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Suché mýto 4, 816 07 Bratislava. 27.6.2008
Rozhodnutie Nárobnej banky Slovenska zo dňa 16.6.2008 č. OPK-7075-3/2008-PLP, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.6.2008, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom Asset management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Top fond, o.p.f.. Podielový fond je vytvorený na dobu neurčitú. Depozitárom podielového fondu je Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Suché mýto 4, 816 07 Bratislava. 27.6.2008
Notárska zápisnica N 403/2008, Nz 44051/2008 zo dňa 20.10.2008 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia. 28.10.2008
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 23.12.2008 č. OPK-17527-1/2008 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.12.2008 a ktorým sa udeľuje predchádzajúci súhlas na zmenu štatútu otvoreného podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Korunový peňažný fond, o.p.f.. Štatút podielového fondu sa mení v článku I. v bode 1, v článku II. v bodoch 1,3, v článku III. v bode 1, v článku X. bod 3, v článku XI. body 2,5, v článku XII. bod 2 ako aj v Prílohe č. 1 štatútu. V rámci uvedených zmien sa zároveň zmení názov podielového fondu na Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Eurový peňažný fond, o.p.f.. Zároveň sa štatút podielového fondu mení a dopĺňa v článku IV. bod 2, bod 3 písm. j) ods. i, bod 10 písm. i), v článku V. bod 1, v článku XIV. v bodoch 1,2. 10.1.2009
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 23.12.2008 č. OPK-17527-2/2008 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.12.2008 a ktorým sa udeľuje predchádzajúci súhlas na zmenu štatútu otvoreného podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Korunový dlhopisový fond, o.p.f.. Štatút podielového fondu sa mení v článku I. v bode 1, v článku II. v bodoch 1,3, v článku III. v bode 1, v článku X. bod 3, v článku XI. body 2,5, v článku XII. bod 2 ako aj v Prílohe č. 1 štatútu. V rámci uvedených zmien sa zároveň zmení názov podielového fondu na Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Eurový dlhopisový fond, o.p.f.. Zároveň sa štatút podielového fondu mení a dopĺňa v článku IV. bod 2, bod 3 písm. j) ods. il, bod 10 písm. i), v článku V. bod 1, v článku XIV. v bodoch 1,2. 10.1.2009
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 31.12.2008 forma notárska N 539/2008 Nz 63704/2008. 10.1.2009
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 119/2009 Nz 14570/2009 zo dňa 06.05.2009. 29.5.2009
Informácia Národnej banky Slovenska zo dňa 12.3.2009 o zániku povolenia č. OPK-7075-3/2008-PLP zo dňa 16.6.2008 na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej spotiteľne, správ spol.,a.s., Top fond, o.p.f. ku dňu 19.1.2009. 16.7.2009
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 08.12.2009 č. OPK-13436-1/2009, ktorým sa udeľuje súhlas na zlúčenie otvoreného podielového fondu Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Strategický dlhopisový fond fondov, o.p.f. a Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. Stabil fond, o.p.f. do otvoreného podielového fondu Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Eurový dlhopisový fond, o.p.f.. Depozitárom otvoreného podielového Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Eurový dlhopisový fond, o.p.f. je Slovenská sporiteľňa, a.s. so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 08.12.2009 č. OPK-13436-2/2009, ktorým sa udeľuje súhlas na zlúčenie otvoreného podielového fondu Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Progresívny zmiešaný fond, o.p.f. a Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. Opti fond, o.p.f. do otvoreného podielového fondu Asset 29.1.2010
Notárska zápisnica č. N 479/2010, Nz 14622/2010, NCRls 14876/2010 zo dňa 28.04.2010. 6.5.2010
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. OPK-6375-4/2010 zo dňa 13. júna 2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.07.2010 o zmene štatútu otvoreného podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. Globálny akciový fond fondov, o.p.f. v článku I. v bode 1, v článku II. v bode 1, článku IV. v bode 2 a v článku IV. v bode 2. Zároveň sa štatút podielového fondu dopĺňa v článku IV. v bode 10. V rámci uvedených zmien sa zároveň zmení aj názov podielového fondu na Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol, a.s., Globálny akciový fond, o.p.f. 31.7.2010
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. ODT-10230-1/2010 zo dňa 31.augusta 2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 03.09.2010, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Privátny fond pravidelných výnosov, o.p.f. Podielový fond je vytvorený na dobu neurčitú. Depozitárom podielového fondu je Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653. 9.9.2010
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 3.júna 2011, č. ODT-4537-1/2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 07.06.2011 a ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Bankový fond pravidelných výnosov, o.p.f. Podielový fond je vytvorený na dobu neurčitú. Depozitárom podielového fondu je Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO : 00 151 653. 15.6.2011
Notárska zápisnica č. N 1542/2011, Nz 37921/2011, NCRls 38916/2011 zo dňa 11.10.2011. 26.10.2011
Rozhodnutie NBS č. ODT-13267-1/2011 zo dňa 9.12.2011 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.12.2011 o vrátení povolenia na vytvorenie podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Privátny vyvážený fond, o.p.f.. 27.1.2012
Rozhodnutie NBS č. ODT-13795-1/2011 zo dňa 22.12.2011 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.12.2011 o zmene štatútu podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Eurový peňažný fond, o.p.f. v jeho názve a v článku I.,II. a XIV. Nový názov podielového fondu znie Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Euro Plus Fond, o.p.f.. 27.1.2012
Rozhodnutie NBS č. ODT- 14127- 4/2011 zo dňa 29.júna 2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 2.7.2012 o zmene a doplnení štatútu podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., Konzervatívny zmiešaný fond, o. p. f.. a zmene názvu tohto podielového fondu na nový názov Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., Aktívne portfólio, o. p. f.. 24.8.2012
Notárska zápisnica č. N 3828/2012, Nz 53139/2012 zo dňa 11.12.2012. 19.12.2012
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 20.11.2012 č. ODT-11805-1/2012-1, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26.11.2012, a ktorým sa udeľuje predchádzajúci súhlas na vrátenie povolenia na vytvorenie podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Privátny konzervatívny fond, o.p.f.. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 20.11.2012 č. ODT-11805-1/2012-1, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26.11.2012, a ktorým sa udeľuje predchádzajúci súhlas na vrátenie povolenia na vytvorenie podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Privátny dynamický fond, o.p.f.. 28.12.2012
Notárska zápisnica č. N 3825/2012, Nz 53125/2012 zo dňa 11.12.2012 osvedčujúca priebeh zasadnutia dozornej rady. 16.1.2013
Rozhodnutie NBS č. ODT-12838/2012-1 zo dňa 13.12.2012 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.12.2012 o udelení súhlasu na menovanie prokuristu správcovskej spoločnosti. Rozhodnutie NBS č. ODT-12839/2012-1 zo dňa 13.12.2012 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.12.2012 o udelení súhlasu na menovanie prokuristu správcovskej spoločnosti. Protokol č. 1 zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 01.01.2013. 24.1.2013
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 20.2.2014 č. ODT-14105/2013-1, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.2.2014, a ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie štandardného otvoreného podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., ŠIP Klasik, o.p.f.. Podielový fond je vytvorený na dobu neurčitú. Depozitárom podielového fondu je Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653. 4.3.2014
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 20.2.2014 č. ODT-14106/2013-1, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.2.2014, a ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie štandardného otvoreného podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., ŠIP Balans, o.p.f.. Podielový fond je vytvorený na dobu neurčitú. Depozitárom podielového fondu je Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653. 4.3.2014
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 20.2.2014 č. ODT-14107/2013-1, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.2.2014, a ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie štandardného otvoreného podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., ŠIP Aktív, o.p.f.. Podielový fond je vytvorený na dobu neurčitú. Depozitárom podielového fondu je Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653. 4.3.2014
Výpis zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 21.02.2014. 4.3.2014
Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.06.2014. 17.6.2014
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 1165/2015, Nz 13324/2015, NCRls 13633/2015 zo dňa 21.04.2015. 30.4.2015
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 26.5.2015, č.k. 33Exre/106/2015-17 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 9.7.2015. 12.8.2015
Osvedčenie o priebehu zasadnutia dozornej rady spísané vo forme notárskej zápisnice N 3365/2015 Nz 47179/2015 NCRls 48119/2015 zo dňa 27.11.2015. 22.1.2016
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 28. apríla 2016 č. ODT-3740/2016-1, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.04.2016, ktorým udeľuje predchádzajúci súhlas na zmenu štatútu podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Bankový fond pravidelných výnosov, o.p.f. v článku I. v bode 1; v článku IV. v bode 1; v článku V. v bode 3 písm. a) a v bode 4 písm. b); v článku VI. v bodoch 3 a 5; v článku XI., v ktorom sa vkladá nový bod 3, pôvodný bod 3 sa mení a prečíslovava na bod 4 a v Prílohe č. 1. Súčasťou vyššie uvedených zmien je aj nový názov podielového fondu, ktorý znie: Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Privátny fond pravidelných výnosov 3, o.p.f.. Uvedené zmeny štatútu podielového fondu boli schválené predstavenstvom dňa 29.04.2016 - zápisnica zo zasadnuita predstavenstva č. N 1068/2016. 14.5.2016
Notárska zápisnica o založení spoločnosti N 250/01, Nz 246/01 zo dňa 21.06.2001 spísaná notárkou JUDr. Tatianou Schweighoferovou. Depozitár: Slovenská sporiteľňa, a.s., Suché mýto 4, 816 07 Bratislava. Podielový fond: Sporo Asset Management, správ. spol., a.s., Sporobond, o.p.f. Podielový fond: Sporo Asset Management, správ. spol., a.s., Sporoinvest, o.p.f. 25.9.2001
Rozhodnutím Úradu pre finančný trh č. UFT - 018/2001/KSPF, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 5.10.2001 sa schvaľuje zmena štatútov a označenia podielových fondov z pôvodného Sporo Asset Management, správ. spol., a.s.,Sporoinvest, o.p.f. na nové Sporo Asset Management, správ. spol., a.s. Korunový peňažný fond, o.p.f. a z pôvodného Sporo Asset Management, správ., spol., a.s., Sporobond, o.p.f. na nové Sporo Asset Management, správ. spol., a.s. Korunový dlhopisový fond, o.p.f. 27.11.2001
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 6. 11. 2001. 5.3.2002
Notárska zápisnica N 351/02, Nz 341/02 spísaná dňa 21.6.2002 notárom JUDr. Schweighoferovou osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov, zmena v orgánoch spoločnosti. Rozhodnutím úradu pre finančný trh č. UFT-004/2002/KSPF, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 1.8.2002 sa udeľuje povolenie na vytvorenie otvorených podielových fondov Sporo Asset Management, správ. spol., a.s. Progresívny zmiešaný fond, o.p.f. a Sporo Asset Management, správ. spol., a.s. Konzervatívny zmiešaný fond, o.p.f. Funkcia člena dozornej rady Mag. K. Mattesa a Mag. M. Schmidta sa končí dňom 21.6.2002. 23.9.2002
Notárska zápisnica N 512/02, Nz 500/02 spísaná dňa 18.9.02 notárom JUDr. Schweighoferovou osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena obchodného mena z pôvodného Sporo Asset Management, správ. spol., a.s. na Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., zmena sídla, zmena stanov. 28.10.2002
Rozhodnutím predstavenstva spoločnosti zo dňa 04.10.2002 sa schvaľuje zmena štatútov a označenia podielových fondov z pôvodného Sporo Asset Management, správ. spol., a.s., Korunový peňažný fond, o.p.f. na nové Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Korunový peňažný fond, o.p.f., z pôvodného Sporo Asset Management, správ. spol., a.s., Korunový dlhopisový fond, o.p.f. na nové Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Korunový dlhopisový fond, o.p.f., z pôvodného Sporo Asset Management, správ. spol., a.s., Konzervatívny zmiešaný fond, o.p.f. na nové Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Konzervatívny zmiešaný fond, o.p.f. a z pôvodného Sporo Asset Management, správ. spol., a.s., Progresívny zmiešaný fond, o.p.f. na nové Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Progresívny zmiešaný fond, o.p.f. 5.4.2005
Zmena stanov spoločnosti schválená na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti dňa 28.5.2003, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 315/2003, Nz 42362/2003, spísaná notárkou JUDr. Tatianou Schweighoferovou. 5.4.2005
Protokol č. 9 zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 21.03.2005, ktorým predstavenstvo schvaľuje vytvorenie otvoreného podielového fondu Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Globálny akciový fond fondov, o.p.f. Rozhodnutie Úradu pre finančný trh zo dňa 24.06.2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.06.2005, č. GRUFT-114/2005/KISS, ktorým úrad udeľuje povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Globálny akciový fond fondov, o.p.f. Depozitárom je Slovenská sporiteľňa, a.s., Suché mýto 4, 816 07 Bratislava, IČO: 00 151 653. 15.7.2005
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 20.04.2006 UDK-013/2006/KISS, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom Asset management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Strategický dlhopisový fond fondov, o.p.f. Depozitárom je Slovenská sporiteľňa, a.s., Suché mýto 4, 816 07 Bratislava, IČO: 00 151 653. 5.5.2006
Rozhodnutie Národnej Banky Slovenska zo dňa 26. 06. 2006, číslo UDK- 025/2006/KISS, ktoré nadobudlo právoplatnosť 27. 06. 2006, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie špeciálneho podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Inštitucionálny I1, š.p.f.. Podielový fond je vytvorený na dobu 10 rokov, depozitárom podielového fondu je Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Suché mýto 4, 816 07 Bratislava, IČO: 00 151 653. 13.7.2006
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 23.10.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 481/2006, Nz 41555/2006 spísanej notárkou JUDr. Tatianou Schweighoferovou. 28.10.2006
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 07.11.2006, č. UDK-057/2006/KISS, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 09.11.2006 a ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie špeciálneho podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., realitný fond, š.p.f. Špeciálny podielový fond je vytvorený ako špeciálny podielový fond nehnuteľností na dobu neurčitú. Depozitárom špeciálneho podielového fondu je Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Suché mýto 4, 816 07 Bratislava, IČO: 00 151 653. 15.12.2006
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 19.02.2007, č. OPK-1136-2007-PLP, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.02.2007, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., fond zaisťovaných výnosov, o.p.f. Podielový fond je vytvorený na dobu neurčitú. Depozitárom podielového fondu je Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Suché mýto 4, 816 07 Bratislava, IČO: 00 151 653. 22.2.2007
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 12.03.2007, č. OPK-416-2007-PLP, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.03.2007, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., fond maximalizovaných výnosov, o.p.f. Podielový fond je vytvorený na dobu neurčitú. Depozitárom podielového fondu je Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Suché mýto 4, 816 07 Bratislava, IČO: 00 151 653. 22.3.2007
Zápisnica z valného zhromaždenia osvedčená do notárskej zápisnice č. N 228/2007, Nz 24513/2007, NCRls 24365/2007 zo dňa 21.06.2007. 11.7.2007
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 21.8.2007 č. OPK-1600/2007-PLP, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.8.2007, ktorým sa udeľuje povolenie na vytovrenie otvoreného podielového fondu s názvom Asset management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Privátny fond peňažného trhu, o.p.f.. Podielový fond je vytvorený na dobu neurčitú. Depozitárom podielového fondu je Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Suché mýto 4, 816 07 Bratislava. 29.8.2007
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 20.12.2007, č. OPK-2560/2007-PLP, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.12.2007 a ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Privátny dynamický fond, o.p.f.. Podielový fond je vytvorený na dobu neurčitú. Depozitárom podielového fondu je Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Suché mýto 4, 816 07 Bratislava, IČO: 00 151 653. 8.1.2008 15.1.2008
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 20.12.2007, č. OPK-2559/2007-PLP, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.12.2007 a ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Privátny dynamický fond, o.p.f.. Podielový fond je vytvorený na dobu neurčitú. Depozitárom podielového fondu je Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Suché mýto 4, 816 07 Bratislava, IČO: 00 151 653. 8.1.2008 15.1.2008
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 20.12.2007, č. OPK-2558/2007-PLP, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.12.2007 a ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Privátny dynamický fond, o.p.f.. Podielový fond je vytvorený na dobu neurčitú. Depozitárom podielového fondu je Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Suché mýto 4, 816 07 Bratislava, IČO: 00 151 653. 8.1.2008 15.1.2008
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 20.12.2007, č. OPK-2610/2007-PLP, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.12.2007 a ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Privátny dynamický fond, o.p.f.. Podielový fond je vytvorený na dobu neurčitú. Depozitárom podielového fondu je Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Suché mýto 4, 816 07 Bratislava, IČO: 00 151 653. 8.1.2008 15.1.2008
Rozhodnutím predstavenstva spoločnosti zo dňa 04.10.2002 sa schvaľuje zmena štatútov a označenia podielových fondov z pôvodného Sporo Asset Management, správ. spol., a.s., Korunový peňažný fond, o.p.f. na nové Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Korunový peňažný fond, o.p.f., z pôvodného Sporo Asset Management, správ. spol., a.s., Korunový dlhopisový fond, o.p.f. na nové Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Korunový dlhopisový fond, o.p.f., z pôvodného Sporo Asset Management, správ. spol., a.s., Konzervatívny zmiešaný fond, o.p.f. na nové Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Konzervatívny zmiešaný fond, o.p.f. a z pôvodného Sporo Asset Management, správ. spol., a.s., Progresívny zmiešaný fond, o.p.f. na nové Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Progresívny Zmiešaný fond, o.p.f. 24.2.2005 4.4.2005
Zmena stanov spoločnosti schválená na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti dňa 28.5.2003, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 315/2003, Nz 42362/2003, spísaná notárkou JUDr. Tatianou Schweighoferovou. 24.2.2005 4.4.2005
Rozhodnutím predstavenstva spoločnosti zo dňa 04.10.2002 sa schvaľuje zmena štatútov a označenia podielových fondov z pôvodného Sporo Asset Management, správ. spol., a.s., Korunový peňažný fond, o.p.f. na nové Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Korunový peňažný fond, o.p.f., z pôvodného Sporo Asset Management, správ. spol., a.s., Korunový dlhopisový fond, o.p.f. na nové Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Korunový dlhopisový fond, o.p.f., z pôvodného Sporo Asset Management, správ. spol., a.s., Konzervatívny zmiešaný fond, o.p.f. na nové Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Konzervatívny zmiešaný fond, o.p.f. a z pôvodného Sporo Asset Management, správ. spol., a.s., Progresívny zmiešaný fond, o.p.f. na nové Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., 25.11.2002 23.2.2005
Progresívny zmiešaný fond, o.p.f. 5.5.2003 23.2.2005
Zmena stanov spoločnosti schválená na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti dňa 28.5.2003, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 315/2003, Nz 42362/2003, spísaná notárkou JUDr. Tatianou Schweighoferovou. 20.11.2003 23.2.2005
Základné imanie:
1 660 000 EUR Rozsah splatenia: 1 660 000 EUR 28.1.2009
50 000 000 Sk Rozsah splatenia: 50 000 000 Sk 20.11.2003 27.1.2009
50 000 000 Sk 25.9.2001 19.11.2003

Kontakty na Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Bratislava-Nové Mesto, IČO 35820705

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Tomášikova 48 Bratislava 832 65 od  28.10.2008 
Záhradnícka 95 Bratislava 812 02 od  20.11.2003  do  27.10.2008
Záhradnícka 95 Bratislava od  28.10.2002  do  19.11.2003
Suché mýto 4 Bratislava 811 03 od  25.9.2001  do  27.10.2002

Predmet činností Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., IČO 35820705

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
a) vytváranie a spravovanie podielových fondov 4.2.2005
b) riadenie portfólia tvoreného jedným alebo viacerými investičnými nástrojmi v súlade s poverením klienta na základe zmluvy o riadení portfólia oddelene od portfólia iných klientov vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i) zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o cenných papieroch") 4.2.2005
c) poradenská činnosť vo veciach týkajúcich sa investovania do investičných nástrojov vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i) zákona o cenných papieroch. Pri vykonávaní činností podľa § 3 ods. 3 písm. a), b) zákona č. 594/2003 Z.z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon") o vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. g), h), i) zákona o cenných papieroch je spoločnosť oprávnená vykonávať túto činnosť len k nástrojom, ktoré sa vzťahujú na meny a úrokové miery. 4.2.2005
vytváranie a spravovanie alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných fondov 30.4.2015
v rámci spravovania alternatívneho investičného fondu a zahraničného alternatívneho fondu: a) administrácia, ktorou sa rozumejú činnosti podľa § 27 ods. 2 písm. b) zákona o kolektívnom investovaní vo vzťahu k alternatívnym investičným fondom a zahraničným alternatívnym investičným fondom, b) distribúcia cenných papierov a majetkových účastí alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných fondov, c) činnosti súvisiace s aktívami alternatívneho investičného fondu a zahraničného alternatívneho investičného fondu, a to služby nevyhnutné na splnenie povinností pri správe majetku alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu, správa zariadení, činnosti správy nehnuteľností, poradenstvo podnikom o kapitálovej štruktúre, priemyselnej stratégii a súvisiacich otázkach, poradenstvo a služby týkajúce sa zlúčení a kúpy podnikov a iné služby spojené so správou alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu a 30.4.2015
poskytovanie služby prijatie a postúpenie pokynov týkajúcich sa finančných nástrojov uvedených v § 5 ods. 1 písm. c) zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 30.4.2015
zhromažďovať peňažné prostriedky od verejnosti na základe verejnej výzvy na účel ich investovania do majetku vymedzeného zákonom č. 385/1999 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov 25.9.2001 3.2.2005
vytvárať a spravovať podielové fondy 25.9.2001 3.2.2005
vykonávať nútenú správu podielových fondov 25.9.2001 3.2.2005

Hodnotenie Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., IČO 35820705


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., IČO 35820705

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image