Československá obchodná banka, a.s., Bratislava-Staré Mesto, IČO 36854140 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt Československá obchodná banka, a.s., ktorý sídli na adrese Michalská 18, Bratislava-Staré Mesto a má pridelené IČO 36854140.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom Československá obchodná banka, a.s. so sídlom na adrese Michalská 18, Bratislava-Staré Mesto bol založený v roku 2008.


Základné informácie o Československá obchodná banka, a.s., IČO 36854140

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov Československá obchodná banka, a.s.
IČO 36854140
Adresa Michalská 18 Bratislava 815 63
Deň zápisu 1.1.2008
Právna forma Akciová spoločnosť
Konanie:
Menom spoločnosti sú oprávnení konať, spoločnosť zaväzovať a písomné právne úkony robiť najmenej dvaja členovia predstavenstva. 10.1.2008
Menom spoločnosti sú oprávnení konať, spoločnosť zaväzovať a písomné právne úkoný robyť najmenej dvaja členovia predstavenstva. 1.1.2008 9.1.2008
Ďalšie právne skutočnosti:
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou spísanou do not. zápisnice N 572/07 Nz 32049/07 dňa 14.08.2007 v znení dodatku č. 1 N 802/07 Nz 49163/07 zo dňa 26.11.2007 notárom JUDr. Ľubicou Floriánovou. Československá obchodná banka, a. s. preberá na základe § 59 ods. 4 a ods. 5 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov práva a povinnosti Československej obchodní banky, a.s., pobočky zahraničnej banky v SR, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka 168/B, vzniknuté do 31.12.2007. 1.1.2008
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska OPK-1401/2-2008 zo dňa 28.4.2008, Rozhodnutie Národnej banky Slovenska OPK-5519/2008 zo dňa 25.4.2008. 21.5.2008
Zápis zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 16.05.2008. 29.5.2008
Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 15.07.2008. 28.8.2008
Zápisnica zo zasadnutia volebnej komisie zo dňa 3.10.2008. 16.10.2008
Rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 23.04.2009 vo forme notárskej zápisnice N 279/2009 Nz 13027/2009 NCR1s 13200/2009 o zlúčení so spoločnosťou ISTROBANKA, a.s., so sídlom Laurinská 1, 811 01 Bratislava, IČO: 31 331 491, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 466/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Spoločnosť Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 4314/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice N 281/2009 Nz 13065/2009 NCR1s 13235/2009 notárkou JUDr. Ľubicou Floriánovou zo dňa 23.04.2009 stáva právnym nástupcom spoločnosti ISTROBANKA, a.s., a preberá všetky jej práva a záväzky 1.7.2009
Notárska zápisnica N 681/2009, Nz 33350/2009 zo dňa 30.09.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia. 29.10.2009
Notárska zápisnica N 681/2009, Nz 33350/2009, NCRls 33880/2009 zo dňa 30.9.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bolo rozhodnuté o zlúčení so spoločnosťou ČSOB distribution, a.s., Kolárska 6, 815 63 Bratislava, IČO: 35 899 433 zrušenej bez likvidácie. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 682/2009, Nz 33385/2009, NCRls 33902/2009 zo dňa 30.9.2009, na základe ktorej preberá Československá obchodná banka, a.s. , a.s., Michalská 18, 815 63, Bratislava, IČO: : 36 854 140 ako univerzálny právny nástupca celé imanie, všetky práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky, i neznáme zanikajúcej spoločnosti ČSOB distribution, a.s., Kolárska 6, 815 63 Bratislava, IČO: 35 899 433. 1.12.2009
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 599/2010 Nz 22818/2010 zo dňa 25.06.2010. 30.6.2010
Výňatok zo zápisu z 3. zasadnutia Dozornej rady spoločnosti Československá obchodná banka, a.s. zo dňa 8.9.2010. 21.9.2010
Zápis zo zasadnutia volebnej komisie zo dňa 29.10.2010 16.11.2010
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.12.2010. 22.1.2011
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13.07.2011. 16.8.2011
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 05.08.2011. 16.8.2011
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 696/2012, Nz 21675/2012 dňa 18.06.2012. Zmena predmetu podnikania. 11.8.2012
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.12.2012. 15.1.2013
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia - notárska zápisnica zo dňa 29.01.2013. 12.2.2013
Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 29.05.2013. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 913/2013, Nz 17795/2013, NCRls 18173/2013 zo dňa 29.05.2013. 6.6.2013
Notárska zápisnica č. N 1698/2013, Nz 32532/2013 zo dňa 23.09.2013. Notárska zápisnica č. N 1850/2013, Nz 36204/2013 zo dňa 16.10.2013. 21.2.2014
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 78/2014 Nz 3765/2014 NCRls 3807/2014 dňa 31.01.2014. 7.3.2014
Notárska zápisnica - N 418/2014, Nz 20404/2014, NCRls 20796/2014 o rozhodnutí jediného akcionára zo dňa 29.05.2014. 11.9.2014
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.12.2014. 14.1.2015
Notárska zápisnica - N 13/2015, Nz 13931/2015, NCRls 14269/2015 - Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.04.2015. 20.5.2015
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.04. 2015. 1.8.2015
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 08.10.2015 16.12.2015
Zmluva o zlúčení N 63/2016, Nz 20536/2016, NCRls 21118/2016 zo dňa 08.06.2016. 1.7.2016
Základné imanie:
248 004 000 EUR Rozsah splatenia: 248 004 000 EUR 16.8.2011
165 969 550 EUR Rozsah splatenia: 165 969 550 EUR 5.2.2009 15.8.2011
5 000 000 000 Sk Rozsah splatenia: 5 000 000 000 Sk 1.1.2008 4.2.2009

Kontakty na Československá obchodná banka, a.s., Bratislava-Staré Mesto, IČO 36854140

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Michalská 18 Bratislava 815 63 od  1.1.2008 

Predmet činností Československá obchodná banka, a.s., IČO 36854140

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
prijímanie vkladov 21.5.2008
poskytovanie úverov 21.5.2008
poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb a investovanie do cenných papierov na vlastný účet v rozsahu: -prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: a)prevoditeľné cenné papiere, b)nástroje peňažného trhu, c)podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d)opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, f)opcie, futures, swapy 17.3.2016
obchodovanie na vlastný účet a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene , c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí, 21.5.2008
správu pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva, 21.5.2008
finančný lízing 21.5.2008
poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov 21.5.2008
poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania 21.5.2008
vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb 21.5.2008
finančné sprostredkovanie 21.5.2008
uloženie vecí 21.5.2008
prenájom bezpečnostných schránok 21.5.2008
poskytovanie bankových informácií 21.5.2008
osobitné hypotekárne obchody podľa ustanovenia § 67 ods.1 zákona o bankách 21.5.2008
funkciu depozitára 21.5.2008
spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí 21.5.2008
poskytovanie platobných služieb a zúčtovanie 11.8.2012
vydávanie a správa elektronických peňazí 11.8.2012
finančné sprostredkovanie v zmysle zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 11.8.2012
poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb a investovanie do cenných papierov na vlastný účet v rozsahu: -prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: a)prevoditeľné cenné papiere, b)nástroje peňažného trhu, c)podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d)opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, f)opcie, futures, swapy 20.5.2015 16.3.2016
vydávanie a správu platobných prostriedkov 21.5.2008 10.8.2012
tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov (platobný styk a zúčtovanie) 21.5.2008 10.8.2012
poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb a investovanie do cenných papierov na vlastný účet v rozsahu: -prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: a)prevoditeľné cenné papiere, b)nástroje peňažného trhu, c)podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d)opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, - vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a)prevoditeľné cenné papiere, b)nástroje peňažného trhu, c)podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, a 21.5.2008 19.5.2015
prijímanie vkladov 1.1.2008 20.5.2008
poskytovanie úverov 1.1.2008 20.5.2008
tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov (platobný styk a zúčtovanie) 1.1.2008 20.5.2008
poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a investovanie do cenných papierov na vlastný účet v rozsahu: 1. prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného aleboviacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektývneho investovania, d) opcie, futures, swapy, dohody o budúcich úrokových mierach a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančnýchindexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 2. vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančný nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papier 1.1.2008 9.1.2008
obchodovanie na vlastný účet 1. s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, 2. s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, 3. s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí 1.1.2008 20.5.2008
správu pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva 1.1.2008 20.5.2008
finančný lízing 1.1.2008 20.5.2008
poskytovanie záruk, otvorenie a potvrdzovanie akreditívov 1.1.2008 9.1.2008
vydávanie a správu platobných prostriedkov 1.1.2008 20.5.2008
poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania 1.1.2008 20.5.2008
vydávanie cenných papierov, účasť na vydávanie cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb 1.1.2008 9.1.2008
finančné sprostredkovanie 1.1.2008 20.5.2008
uloženie veci 1.1.2008 9.1.2008
prenájom bezpečnostných schránok 1.1.2008 20.5.2008
poskytovanie bankových informácií 1.1.2008 20.5.2008
hypotekárne obchody podľa ustanovenia § 67 ods. 1 zákona o bankách 1.1.2008 20.5.2008
funkciu depozitára podľa osobitného predpisu 1.1.2008 20.5.2008
spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí 1.1.2008 9.1.2008
poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a investovanie do cenných papierov na vlastný účet v rozsahu: 1. prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, dohody o budúcich úrokových mierach a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 2. vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné pap 10.1.2008 20.5.2008
poskytovanie záruk, otvárenie a potvrdzovanie akreditívov 10.1.2008 20.5.2008
vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb 10.1.2008 20.5.2008
uloženie vecí 10.1.2008 20.5.2008
spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí. 10.1.2008 20.5.2008

Hodnotenie Československá obchodná banka, a.s., IČO 36854140


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte Československá obchodná banka, a.s., IČO 36854140

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image