Dopravná banka, akciová spoločnosť v skratke Dopravná banka, a.s. "v konkurze", IČO 31571450 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt Dopravná banka, akciová spoločnosť v skratke Dopravná banka, a.s. "v konkurze", ktorý sídli na adrese Česko-slovenskej armády 24 Banská Bystrica 974 00 a má pridelené IČO 31571450.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom Dopravná banka, akciová spoločnosť v skratke Dopravná banka, a.s. "v konkurze" so sídlom na adrese Česko-slovenskej armády 24 Banská Bystrica 974 00 bol založený v roku 1992.


Základné informácie o Dopravná banka, akciová spoločnosť v skratke Dopravná banka, a.s. "v konkurze", IČO 31571450

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov Dopravná banka, akciová spoločnosť v skratke Dopravná banka, a.s. "v konkurze"
IČO 31571450
Adresa Česko-slovenskej armády 24 Banská Bystrica 974 00
Deň zápisu 1.10.1992
Deň výmazu 7.7.2009
Dôvod výmazu ex offo výmaz
Právna forma Akciová spoločnosť
Konanie:
Menom spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému, alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a k uvedenému menu a funkcii v predstavenstve pripojí podpisujúci svoj podpis. 7.5.2001 6.7.2009
Vo všetkých veciach, zaväzujúcich spoločnosť, je oprávnený konať správca Dopravnej banky, a.s. Za spoločnosť sa podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti a svojmu predtlačenému menu, priezvisku a funkcii pripojí svoj vlastnoručný podpis. Ak správca Dopravnej banky, a.s. v súlade s § 27 ods. 4 zákona o bankách splnomocní na vykonávanie úkonov vo svojom mene inú osobu, táto osoba je oprávnená konať za spoločnosť rovnakým spôsobom ako správca. Ak budú takto splnomocnené súčasne dve osoby, konajú za Dopravnú banku, a.s. spôsobom ako správca a vždy spoločne. 18.7.2000 6.5.2001
Za spoločnosť konajú a podpisujú členovia predstavenstva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúceho, pripoja svoj podpis súčasne dvaja členovia predstavenstva. 8.4.1997 17.7.2000
Za spoločnosť konajú a podpisujú členovia predstavesnstva tak, že k vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis súčasne dvaja členovia predstavenstva. 22.11.1993 7.4.1997
Menom spoločnosti sú oprávnení jednať všetci členovia predstavenstva. Za spoločnosť sa podpisuje predstavenstvo tak, že k obchodnému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis člen predstavenstva Ing. Ján Beňo a Ing. Zora Urbanová a to každý samostatne, alebo súčasne dvaja iní členovia predstavenstva. 1.10.1992 21.11.1993
Ďalšie právne skutočnosti:
Na základe právoplatného rozhodnutia Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 36-24K 231/00-Ná-3636 zo dňa 02. 05. 2008, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 05. 07. 2008 bol zrušený konkurz na majetok úpadcu Dopravná banka, a.s. "v konkurze", ČSA 24, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 571 450, po splnení rozvrhového uznesenia a po splnení dodatočného rozvrhového uznesenia a správca konkurznej podstaty JUDr. Juraj Koval, Komenského 3, Banská Bystrica bol zbavený funkcie správcu konkurznej podstaty úpadcu a advokát Mgr. Karol Rajnoha, ul. 9. mája 650, Hliník nad Hronom bol zbavený funkcie osobitného správcu konkurznej podstaty úpadcu. Dopravná banka, a.s. "v konkurze", ČSA 24, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 571 450 sa z obchodného registra v y m a z á v a a to ku dňu nasledujúcemu po dni vykonania výmazu. 7.7.2009
Akciová spoločnosť bola založená zakl.listinou a not.zápisnicou zo dňa 24.9.92 č.NZ 267/92 podla § 154, v súlade §§ 171,172 a 175 zák.č.513/91 Zb. a uzn.vlády SR zo dňa 16.6.92 č.610 v zmysle § 45 ods.2 zák.č. 92/91 Zb. 1.10.1992 6.7.2009
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa l6.4.l993 bola schválená zmena stanov. Starý spis: Sa 517 26.4.1993 6.7.2009
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 17.11.1993 bola schválená zmena stanov. 22.11.1993 6.7.2009
Valné zhromaždenie spoločnosti, konané dňa 29.6.1995, schválilo zmenu stanov. 17.7.1995 6.7.2009
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 13.10.1995 bola schválená zmena stanov. 20.10.1995 6.7.2009
Na valnom zhromaždení konanom dňa 20.5.1996 bola schválená zmena stanov. 30.7.1996 6.7.2009
Na valnom zhromaždení konanom dňa 28.11.1996 bola schválená zmena stanov 12.12.1996 6.7.2009
Na valnom zhromaždení konanom dňa 28.1.1997 bola schválená zmena stanov. Súčasne bolo schválené úplné znenie stanov, ktoré obsahujú všetky doterajšie zmeny stanov. 8.4.1997 6.7.2009
Na základe zmluvy o predaji časti podniku uzatvorenej podľa § 487 Obch.zák medzi zmluvnými stranami COOP Banka a.s. Benešova 14-16, Brno, Česká republika ako predávajúci a Dopravná banka, a.s. Česko-sloven- skej armády 24, Banská Bystrica, Slovenská republika ako kupujúci podpísanej dňa 31.7.1996 a účinnej dňa 1.9.1996 a jej Dodatku č. 1 zo dňa 28.8.1996, Dodatku č. 2 zo dňa 30.8.1996, Dodatku č. 3 zo dňa 30.8.1996 a Dodatku č. 4 zo dňa 26.9.1996 sa s účinnosťou odo dňa 1.9.1996 stala Dopravná banka, a.s. so sídlom Banská Bystrica, ul. Česko-slovenskej armády 24 vlastníkom organizačnej zložky zahraničnej právnickej osoby zapísa- nej v obchodnom registri Obvodného súdu Bratislava I, odd. Po, vložka č. 354/B pod názvom COOP Banka, a.s. so sídlom Bratislava, Štefánikova 47. Na základe Smlouvy o prodeji části podniku uzatvorenej podľa § 487 Obch. zák. medzi zmluvnými stranami EKOAGROBANKA, a.s. Dvořákova 3134/2, Ústí nad Labem, Česká republika ako predávajúci a Dopravná banka, a.s. Česko-s 5.5.1997 6.7.2009
Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 12.2.1998 bola schválená zmena stanov. Súčasne bolo schválené úplné znenie stanov obsahujúce všetky doterajšie zmeny stanov. 26.3.1998 6.7.2009
Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 17.9.1998 bola schválená zmena stanov. Súčasne bolo schválené úplné znenie stanov obsahujúce všetky doterajšie zmeny stanov. 6.10.1998 6.7.2009
. Na mimoriadnom valnom zuhromaždení konanom dňa 28.1.1999 bola schválená zmena stanov. 7.4.1999 6.7.2009
. Valné zhromaždenie konané dňa 3.6.1999 schválilo zmenu stanov. 8.7.1999 6.7.2009
. Zapisuje sa zmena v podobe akcií v súlade so stanovami banky. 9.2.2000 6.7.2009
. Na náhradnom mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 15.3.2000, bola v súvislosti s novelou Zákona o bankách č. 21/1992 Zb. Zákonom č. 252/1999 Z.z. schválená zmena stanov. 10.7.2000 6.7.2009
. Národná banka Slovenska svojím rozhodnutím č. UBD-1395/2000 z 1. júla 2000, ktoré bolo doručené Dopravnej banke, a.s., zaviedla 1. júla 2000 nútenú správu v Dopravnej banke, a.s., Banská Bystrica. V zmysle § 27 ods. 1 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách nútená správa je v banke zavedená dňom doručenia rozhodnutia o nútenej správe banke a je účinná voči všetkým fyzickým a právnickým osobám. Národná banka Slovenska listom č. UBD-1395/1-2000 z 1. júla 2000 vymenovala Ing. Ivana Gondáša , bytom R. Viesta 33, 036 01 Martin za správcu Dopravnej banky, a.s. Na základe § 29 ods. 1 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách zavedením nútenej správy pôsobnosť štatutárneho orgánu banky a dozornej rady banky prešla na správcu banky. 18.7.2000 6.7.2009
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici, č.k. 36 - 24 K 261/98 - 47, zo dňa 4.8.2000 bol ustanovený predbežný správca, JUDr. Milan Chovanec, advokát, J.Kráľa 81, Kysucké Nové Mesto. 24.8.2000 6.7.2009
. Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 22.08.2000, č.k. 36-24K 231/00, bol na majetok dlžníka Dopravná banka, a.s. Banská Bystrica, ČSA 24, IČO: 31 571 450, vyhlásený konkurz. Za správcu konkurznej podstaty súd ustanovil JUDr. Milana Chovanca, ul. J. Kráľa 81, Kysucké Nové Mesto. 5.9.2000 6.7.2009
Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 8.12.2000 boli odvolaní a zvolení členovia dozornej rady a na zasadnutiach dozornej rady dňa 30.11.2000 a 24.1.2201 boli zvolení členovia predstavenstva. Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici, č. 51-24 K 231/00 zo dňa 29.03.2001 bol vo veci ustanovený o s o b i t n ý s p r á v c a - JUDr. Štefan Kubjatko , komerčný právnik, Rudlovská cesta 53, Banská Bystrica, pre odbor správy: 1. Správa pohľadávok úpadcu vrátane ich vymáhania a speňažovanie 2. Správa a speňažovanie cenných papierov 3. Preskúmanie odporovateľnosti právnych úkonov úpadcu a uplatnenie nárokov z odporovateľných úkonov v občianskom súdnom konaní. 7.5.2001 6.7.2009
. Právoplatným uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici, zo dňa 15.10.2001 bol zbavený JUDr. Milan Chovanec funkcie správcu konkurznej podstaty. Za nového správcu bol ustanovený JUDr.Juraj Koval, nar. 13.10.1959, advokát so sídlom Komenskoho ul.3, Banská Bystrica. Zároveň bol zbavený JUDr. Štefan Kubjatko funkcie osobitného správcu. Za nového osobitného správcu bol ustanovený Mgr. Karol Rajnoha, nar. 28.12.1971, advokát so sídlom 9. mája 650 Hliník nad Hronom pre nasledovné odbory správy: - správa pohľadávok úpradcu, vrátane ich vymáhania a speňažovania, - správa a speňažovanie cenných papierov, - preskúmanie odporovateľnosti právnych úkonov úpadcu a uplatnenie nárokov z odporovateľných úkonov v občianskom súdnom konaní. 20.11.2002 6.7.2009
. Rozhodnutím Národnej banky Slovenska, číslo: UBD- 1825-3/2000 zo dňa 24.1.2003, ktoré sa stalo právoplat- ným dňa 28.2.2003, bolo spoločnosti odobraté povolenie pôsobiť ako banka. 14.4.2004 6.7.2009
Základné imanie:
800 000 000 Sk 20.10.1995 6.7.2009
300 000 000 Sk 22.11.1993 19.10.1995
95 569 000 Sk 26.4.1993 21.11.1993
94 760 000 Sk 1.10.1992 25.4.1993

Kontakty na Dopravná banka, akciová spoločnosť v skratke Dopravná banka, a.s. "v konkurze", IČO 31571450

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Česko-slovenskej armády 24 Banská Bystrica 974 00 od  1.10.1992  do  6.7.2009

Predmet činností Dopravná banka, akciová spoločnosť v skratke Dopravná banka, a.s. "v konkurze", IČO 31571450

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
prevádzkovanie cestovnej kancelárie 1.10.1992 21.11.1993
ubytovacie zariadenie a pohostinská činnosť - zmenárne 1.10.1992 21.11.1993
činnosť organizačných a ekonomických poradcov 1.10.1992 21.11.1993
obchodná činnosť - kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj 1.10.1992 21.11.1993
prenájom motorových vozidiel 1.10.1992 21.11.1993
prenájom priemyselného tovaru 1.10.1992 21.11.1993
posudzovanie psychologickej spôsobilosti vodičov motorových vozidiel 1.10.1992 21.11.1993
prijímanie vkladov od verejnosti 22.11.1993 29.7.1996
poskytovanie úverov 22.11.1993 29.7.1996
investovanie do cenných papierov na vlastný účet 22.11.1993 29.7.1996
finančný prenájom /finančný leasing/ 22.11.1993 29.7.1996
platobný styk a zúčtovanie 22.11.1993 29.7.1996
vydávanie platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov 22.11.1993 29.7.1996
poskytovanie záruk 22.11.1993 29.7.1996
obstarávanie inkasa 22.11.1993 29.7.1996
obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta 22.11.1993 29.7.1996
* s devízovými hodnotami 22.11.1993 29.7.1996
* v oblasti terminovaných obchodov a opcií vrátane kurzových a úrokových obchodov 22.11.1993 29.7.1996
* s prevoditeľnými cennými papiermi 22.11.1993 29.7.1996
účasť na vydávaní akcií a poskytovanie súvisiacich služieb 22.11.1993 29.7.1996
finančné maklérstvo 22.11.1993 29.7.1996
poskytovanie porád vo veciach podnikania 22.11.1993 29.7.1996
obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet vrátane poradenstva 22.11.1993 29.7.1996
uloženie a správa cenných papierov alebo hodnôt 22.11.1993 29.7.1996
výkon funkcie depozitára inivestičného fondu 22.11.1993 29.7.1996
zmenárenská činnosť 22.11.1993 29.7.1996
poskytovanie bankových informácií 22.11.1993 29.7.1996
prenájom bezpečnostných schránok 22.11.1993 29.7.1996
finančné maklérstvo 30.7.1996 9.7.2000
* so zlatými a striebornými mincami 30.7.1996 9.7.2000
prijímanie vkladov 30.7.1996 6.7.2009
poskytovanie úverov 30.7.1996 6.7.2009
investovanie do cenných papierov na vlastný účet 30.7.1996 6.7.2009
finančný prenájom /finančný leasing/ 30.7.1996 6.7.2009
platobný styk a zúčtovanie 30.7.1996 6.7.2009
vydávanie a správa platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov 30.7.1996 6.7.2009
poskytovanie záruk 30.7.1996 6.7.2009
otváranie akreditívov 30.7.1996 6.7.2009
obstarávanie inkasa 30.7.1996 6.7.2009
obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta 30.7.1996 6.7.2009
* s devízovými hodnotami 30.7.1996 6.7.2009
* v oblasti terminovaných obchodov /futures/ a opcií /options/ včítane kurzových a úrokových obchodov 30.7.1996 6.7.2009
* s prevoditeľnými cennými papiermi 30.7.1996 6.7.2009
účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb 30.7.1996 6.7.2009
poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnikania 30.7.1996 6.7.2009
obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet včítane poradenstva /portfolio managment/ 30.7.1996 6.7.2009
uloženie a správa cenných papierov alebo hodnôt 30.7.1996 6.7.2009
výkon funkcie depozitára podľa osobitného predpisu 30.7.1996 6.7.2009
zmenárenská činnosť /nákup devízových prostriedkov/ 30.7.1996 6.7.2009
poskytovanie bankových informácií 30.7.1996 6.7.2009
prenájom bezpečnostných schránok 30.7.1996 6.7.2009
rozhodnutím NBS - úsek bankového dohľadu č. ÚBD - 1617/1996 zo dňa 30.9.1996, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 2.10.1996 bol výkon uvedených bankových činností v súlade s § 6 ods. 2 zák. č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších zmien a doplnkov predmet podnikania obmedzený týmto spôsobom: Povolenie sa neudeľuje na obchodovanie v devízovej oblasti na vlastný účet alebo na účet klienta: 12.12.1996 6.7.2009
so zahraničnými cennými papiermi, ktoré nie sú nástrojmi zahraničného platobného styku 12.12.1996 6.7.2009
v oblasti termínovaných obchodov (futures) a opcií (options) včítane kurzových a úrokových obchodov 12.12.1996 6.7.2009
* so zlatými a striebornými mincami, pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí 10.7.2000 6.7.2009
sprostredkovateľská činnosť v oblasti bankovníctva a poisťovníctva súvisiaca s bankovou činnosťou alebo stavebným sporením 10.7.2000 6.7.2009

Hodnotenie Dopravná banka, akciová spoločnosť v skratke Dopravná banka, a.s. "v konkurze", IČO 31571450


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte Dopravná banka, akciová spoločnosť v skratke Dopravná banka, a.s. "v konkurze", IČO 31571450

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image