Elektrosvit Nové Zámky, a.s., Nové Zámky, IČO 00152340 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt Elektrosvit Nové Zámky, a.s., ktorý sídli na adrese Komárňanská cesta 3, Nové Zámky a má pridelené IČO 00152340.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom Elektrosvit Nové Zámky, a.s. so sídlom na adrese Komárňanská cesta 3, Nové Zámky bol založený v roku 1991.


Základné informácie o Elektrosvit Nové Zámky, a.s., IČO 00152340

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov Elektrosvit Nové Zámky, a.s.
IČO 00152340
Adresa Komárňanská cesta 3 Nové Zámky 940 37
Deň zápisu 1.1.1991
Právna forma Akciová spoločnosť
Konanie:
Predstavenstvo spoločnosti sa skladá z 1 člena, vrátane predsedu. Členovia predstavenstva sú volení valným zhromaždením na dobu 5 rokov. Konať menom predstavenstva je oprávnený predseda. 8.1.2014
Predstavenstvo je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Konať menom predstavenstva je oprávnený každý člen predstavenstva. 1. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení : -predseda predstavenstva, -členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavnstva, -generálny riaditeľ v rozsahu svojich právomocí, -zodpovední pracovníci v rozsahu svojich dispozícií daných im podľa organizačného a podpisového poriadku spoločnosti pri výkone plnenia svojich pracovných úloh. 2. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis podpisujúci v bode 1. 12.5.1994 7.1.2014
Zastupovanie spoločnosti a podpisovanie za spoločnosť vykonáva predstavenstvo, jednotliví členoviapredstavenstva, pokiaľ sú písomne splnomocnení, generálny riaditeľ spoločnosti, alebo jeho námestníci,prokurista so samostatnou prokúrou, alebo dvaja prokuristi spoločne s kolektívnou prokúrou. Podpisovanieza spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpisvšetci členovia predstavenstva, prípadne jeden alebo niekoľko členov predstavenstva, pokiaľ boli predstavenstvompísomne splnomocnení, alebo spoločne dvaja prokuristi s kolektívnou prokúrou, ktorí podpisujú vždy sdodatkom označujúcim prokúru /par prokuram/. Menom spoločnosti samostatne koná generálny riaditeľ Ing. Sonja Mihaleová, bytom Ďatelinova 3, Bratislava 28.5.1993 11.5.1994
Zastupovanie spoločnosti a podpisovanie za spoločnosť vykonáva predstavenstvo, jednotliví členoviapredstavenstva, pokiaľ sú písomne splnomocnení, generálny riaditeľ spoločnosti, alebo jeho námestníci,prokurista so samostatnou prokúrou, alebo dvaja prokuristi spoločne s kolektívnou prokúrou. Podpisovanieza spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpisvšetci členovia predstavenstva, prípadne jeden alebo niekoľko členov predstavenstva, pokiaľ boli predstavenstvompísomne splnomocnení, alebo spoločne dvaja prokuristi s kolektívnou prokúrou, ktorí podpisujú vždy sdodatkom označujúcim prokúru /par prokuram/. 1.7.1991 27.5.1993
Ďalšie právne skutočnosti:
Zmena stanov schválená na MVZ dňa 9.11.1995. Stary spis: Sa 34 28.11.1995
Akciová spoločnosť bola založená na základe uznesenia vlády SR číslo 542 zo dňa 16.11. 1990 rozhodnutím ministra hospodárstva SR č. 13/1990 zo dňa 30.11.1990 podľa § 15, § 62, § 63 Zák.č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach v súlade s ust. § 32 ods. 3, 4 Zák. č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku. Stary spis: Sa 34. Stanovy akciovej spoločnosti prispôsobené ustanoveniam Obchodného zákonníka zák.č. 513/91 Zb., schválené na Valnom zhromaždení dňa 14. 12.1993. Stary spis: Sa 34 26.3.1996
Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 23.04.1996. Stary spis: Sa 34 8.8.1996
Valné zhromaždenie konané dňa 14.05.1997 rozhodlo o znížení základného imania spoločnosti z 529 940 000 Sk na 316 848 000 Sk /zmena stanov/. 10.7.1997
Valné zhromaždenie dňa 25.5.1998 schválilo zmenu stanov. Krajský súd v Bratislave uznesením zo dňa 22.12.1998 č.k. 3K 238/98-23 vyhlásil na majetok spoločnosti konkurz. Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesením zo dňa 30.6.1999 č.k. 5Obo 84/99 a 5 Obo 195/99 uznesenie Krajského súdu v Bratislave zo dňa 22.12.1998 č.k. 3K 238/98-23 zmenil tak, že návrh na vyhlásenie konkurzu na spoločnosť zamietol. 15.3.2000
Uznesením Krajského súdu v Bratislave, č.k. 3K 238/98 zo dňa 18.07.2000 bol na majetok spoločnosti vyhlásený konkurz. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr.Bernard Ondrejka, Palisády 36, 811 06 Bratislava. 28.7.2000
Krajský súd v Bratislave, uznesením zo dňa 6.8.2001, spis. zn. 3K 238/98, zbavil funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Bernarda Ondrejku, so sídlom: Palisády 36, Bratislava. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený Ing. Peter Priatka , P.O. BOX 277, 810 00 Bratislava. 18.9.2001
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 3K 238/1998-2017 zo dňa 18.01.2012, právoplatným dňa 28.02.2012, bol zrušený konkurz po splnení rozvrhového uznesenia, vyhlásený na majetok úpadcu Elektrosvit Nové Zámky, a.s. Komárňanská cesta 3, Nové Zámky, IČO: 00 152 340, po splnení rozvrhového uznesenia. Ing. Peter Priatka, P.O.BOX 277, 810 00 Bratislava 1, bol zbavený funkcie správcu konkurznej podstaty. 2.10.2013
Rozhodnutím ministra hospodárstva SR č. 20 zo dňa 19.2.1992 č. 448-100-220/92 došlo k zmene stanov akciovej spoločnosti Elektrosvit Nové Zámky a. s. a to v bode 2/d a 6/a. Doplnok č. 1 k stanovám zo dňa 19.2.1992. Stary spis: Sa 34 6.4.1992
Doplnok č. 2 k Stanovám zo dňa 19.2.1992. Stary spis: Sa 34 17.9.1992
Stanovy akciovej spoločnosti prispôsobené ustanoveniam Obchodného zákonníka zák.č. 513/91 Zb., schválené na Valnom zhromaždení dňa 14. 12.1993. Stary spis: Sa 34 Výška vkladu : Základné imanie spoločnosti je rozdelené na 529 940 ks akcií znejúcich na majiteľa a kaž- dá z nich má menovitú hodnotu 1000,- Sk /slo- vom jedentisíc slovenských korún/. Tým sa za- kladateľom mení pôvodná výška imania. Povinnosť zakladateľa splatiť základné imanie je splnená majetkovým vkladom. Vlastníkom akcií je Slovenská republika, vý - konom práv akcionára je poverené Ministerstvo hospodárstva SR. 12.5.1994 25.3.1996
Akciová spoločnosť bola založená na základe uznesenia vlády SR číslo 542 zo dňa 16.11. 1990 rozhodnutím ministra hospodárstva SR č. 13/1990 zo dňa 30.11.1990 podľa § 15, § 62, § 63 Zák.č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach v súlade s ust. § 32 ods. 3, 4 Zák. č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku. Stary spis: Sa 34 Základné imanie : Základný kapitál spoločnosti 490 794 tis. Kčs je rozdelený na 5 794 akcií, menovitej hodno- te 1 000,-- Kčs, 22 000 akcií v menovitej hodnote 5 000,-- Kčs, 17 500 akcií v menovi- tej hodnote 10 000,-- Kčs, 4 000 akcií v me- novitej hodnote 50 000,-- Kčs. Majiteľom akcií je štát zastúpený Ministers- tvom hospodárstva SR. Po schválení transformačného zákona bude vy- konané nové ocenenie základného kapitálu a v súlade s ust. Zákona č. 104/1990 Zb. o ak- ciových spoločnostiach bude zvýšený alebo znížený základný kapitál a bude určený nový počet akcií a ich menovitá hodnota. 1.7.1991 25.3.1996
Základné imanie:
10 517 426,81 EUR Rozsah splatenia: 10 517 426,81 EUR 8.1.2014
316 848 000 Sk 4.5.1998 7.1.2014
529 940 000 Sk 12.5.1994 3.5.1998

Kontakty na Elektrosvit Nové Zámky, a.s., Nové Zámky, IČO 00152340

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Komárňanská cesta 3 Nové Zámky 940 37 od  26.3.1996 
Komárňanská cesta 3 Nové Zámky od  1.7.1991  do  25.3.1996

Predmet činností Elektrosvit Nové Zámky, a.s., IČO 00152340

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
výroba elektrických svietidiel a ich komponentov 12.5.1994
výroba špeciálneho náradia-nástrojov 12.5.1994
výroba jednoúčelových strojov a zariadení 12.5.1994
výroba ostatných chemických látok-čistých chemikálií 12.5.1994
veľkoobchod so svietidlami 12.5.1994
výroba elektrických strojov a prístrojov, elektromotorov, predradníkov, prístrojov, transformátorov 12.5.1994
výroba mrazničkových skríň 12.5.1994
výroba a servis chladiarenských, vetracích a klimatizačných zariadení pre mobilné prostriedky 12.5.1994
podnikateľské poradenstvo 12.5.1994
projektovanie osvetlovacích sústav a poradenstvo 12.5.1994
výroba výrobkov a komponentov z plastov 12.5.1994
maloobchod so spotrebným tovarom 12.5.1994
vedľajšia a pomocná činnosť v doprave, sprostredkovanie dopravy 12.5.1994
veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu /okrem motorových vozidiel/ 12.5.1994
maloobchod, okrem motorových vozidiel, opravy spotrebného tovaru 12.5.1994
iné obchodné služby 12.5.1994
vnútroštátne zasielateľstvo 28.11.1995
pozemná doprava tovaru, cestná nákladná doprava 28.11.1995
železničná doprava, prevádzkovanie železníc okrem celoštátnych 28.11.1995
osobná nepravidelná doprava osôb 28.11.1995
projektová, konzultačná, inžinierska a dodávateľská činnosť 8.8.1996
vývoj, výroba a predaj chladiarenských a mraziarenských zariadení 8.8.1996
výroba a predaj pary 8.8.1996
stavebná výroba (murárstvo) 8.8.1996
revízna činnosť v obore elektro 8.8.1996
revízna činnosť (v obore plynových zariadení) 8.8.1996
revízna činnosť (v obore zdvíhacích zariadení) 8.8.1996
poskytovanie softwaru 8.8.1996
automatizované spracovanie údajov 8.8.1996
technik požiarnej ochrany. Vykonávanie preventívno-požiarnych prehliadok 8.8.1996
závodné stravovanie 8.8.1996
bufetová činnosť 8.8.1996
stráženie objektov 8.8.1996
výroba elektrických svietidiel, výroba el. motorov, výroba klimatizačných zariadení pre mobilné prostriedky, výroba jednoúčelových strojov a zariadení, výskum a vývoj v odboroch el. svietidlá a klim. zariadenia, projektovanie 1.7.1991 11.5.1994
osvetľovacích systémov, servisná činnosť, zahranično-obchodná činnosť v rozsahu rozhodnutia FMZO Praha registrovaná pod číslom 108001849. 1.7.1991 11.5.1994
vykonávanie odbytovej, zásobovacej a nákupnej činnosti 1.7.1991 11.5.1994
vykonávanie zahraničnoobchodnej činnosti a vykonávanie zahraničnohospodárskych služieb /sprostredkovateľských služieb/ pre oblasť vývozu a dovozu surovín, výrobkov, strojov a zariadení a služieb vlastnej i cudzej proveniencie 1.7.1991 11.5.1994
veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu /okrem motorových vozidiel/ 28.5.1993 11.5.1994
maloobchod, okrem motorových vozidiel 28.5.1993 11.5.1994
opravy spotrebného tovaru 28.5.1993 11.5.1994
iné obchodné služby 28.5.1993 11.5.1994

Hodnotenie Elektrosvit Nové Zámky, a.s., IČO 00152340


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte Elektrosvit Nové Zámky, a.s., IČO 00152340

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image