GEOCONSULT a.s., Košice-Juh, IČO 31651194 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt GEOCONSULT a.s., ktorý sídli na adrese Werferová 1, Košice-Juh a má pridelené IČO 31651194.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom GEOCONSULT a.s. so sídlom na adrese Werferová 1, Košice-Juh bol založený v roku 1992.


Základné informácie o GEOCONSULT a.s., IČO 31651194

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov GEOCONSULT a.s.
IČO 31651194
Adresa Werferova 1 Košice 040 11
Deň zápisu 1.5.1992
Právna forma Akciová spoločnosť
Konanie:
Spoločnosť navonok zastupuje predstavenstvo. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti je oprávnený podpisovať predseda predstavenstva sám alebo dvaja členovia predstavenstva, a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti a funkcie pripoja svoj vlastnoručný podpis. 15.11.1995
Spoločnosť navonok zastupuje predstavenstvo. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú aspoň dvaja členovia predstavenstva a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja svoj vlastnoručný podpis. 27.4.1992 14.11.1995
Ďalšie právne skutočnosti:
Spoločnosť bola založená jednorázovo zakladateľom Fondom národného majetku SR v zmysle ustanovení zák. 92/91 o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby a § 154 a nasl. ust. zák. 513/91 Zb. 27.4.1992
Zmena stanov a.s. schválená dňa 14.12.1992 28.6.1993
Zmeny stanov schválené valným zhromaždením dňa 10.7.1993 a 26.10.1993. 22.3.1994
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 28.5.1994. 30.11.1994
Zmena stanov spoločnosti schválená valným zhromaždením dňa 27. 5. 1995. 17.8.1995
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 24.8.1995. 6.12.1995
Zmena stanov schválená VZ dňa 27.6.1996. 6.5.1997
Zmena stanov schválená NVZ dňa 26.5.1998. 14.9.1998
Krajský súd v Košiciach uznesením sp.zn. 4 K 43/98-14 zo dňa 17. marca 1999 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: GEOCONSULT a.s., Werferova 1, Košice, IČO: 31 651 194 a ustanovil správcu podstaty: Ing. Ľudmila Droppova, ul. Exnárová 15, so sídlom v Košiciach. 6.4.1999
Krajský súd v Košiciach uznesením č.k. 4K 43/1998-239 zo dňa 14.septembra 2007 (právoplatnosť nadobudlo dňa 30.11.2007) zbavil Ing. Ľudmilu Droppovú, Exnárova 15, Košice funkcie správcu konkurznej podstaty a ustanovil do funkcie nového správcu konkurznej podstaty JUDr. Janu Závodskú, Alžbetina 3, Košice. 23.5.2008
Základné imanie:
2 653 156,751751 EUR Rozsah splatenia: 2 653 156,751751 EUR 19.2.2010
79 929 000 Sk 28.6.1993 18.2.2010
61 741 000 Sk 27.4.1992 27.6.1993

Základné údaje podľa Živnostenského registra

Meno GEOCONSULT a.s.
IČO 31651194
Adresa Werferova 1 Košice 040 11

Kontakty na GEOCONSULT a.s., Košice-Juh, IČO 31651194

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Werferova 1 Košice 040 11 od  27.4.1992 

Sídlo podľa živnostenského registra

Adresa Trvanie
04001 Košice-Juh, Werferova 1

Predmet činností GEOCONSULT a.s., IČO 31651194

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
vývoj a výroba hydrogeologických filtrov 30.11.1994
odstraňovanie nánosov pieskov a štrkopieskov pri údžbe vodných tokov 30.11.1994
razenie štôlní a tunelov, ako aj iných podzemných priestorov s objemom do 500 M3 30.11.1994
zemné práce vykonávané s použitím strojov, ak sa na jednej lokalite premiestňuje menej ako 100 000 M3 horniny 30.11.1994
strojové vŕtanie studní s dĺžkou do 30 M 30.11.1994
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok 17.8.1995
sprostredkovateľská činnosť okrem sprostredkovania práce za úhradu 17.8.1995
zámočníctvo 15.11.1995
výroba nástrojov 15.11.1995
kovoobrábanie 15.11.1995
opravy motorových vozidiel 15.11.1995
vykonávanie geologických prác v rozsahu: vyhľadávanie a prieskum zdrojov podzemných vôd vrátane prírodných liečivých, stolových a minerálnych a termálnych vôd, overovanie ich využiteľných zásob, skúmanie negatívnych vplyvov na ich akosť a množstvo, ako aj spracúvanie geologických podkladov na ich využívanie a ochranu 6.5.1997
zisťovanie a overovanie inžinierskogeologických a hydrogeologických pomerov územia, najmä na účely územného plánovania, dokumentácie a uskutočňovania stavieb vrátane stabilizácie zosuvných území 6.5.1997
zisťovanie a hodnotenie geologických činiteľov ovplyvňujúcich životné prostredie vrátane vplyvov na tieto činitele, ktoré vznikajú ľudskou činnosťou (antropogénne vplyvy) 6.5.1997
vykonávanie technických a laboratórnych prác pre geologický výskum a prieskum 6.5.1997
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi v rozsahu: 6.5.1997
obchodná činnosť, výkup, zhromažďovanie, preprava, triedenie, úprava a predaj odpadov 6.5.1997
zabezpečovanie fyzikálnej, chemickej a biologickej úpravy dekontaminovaných odpadov znečistených ropnými látkami na zariadení dekontaminačnej plochy 6.5.1997
vykonávanie geologických prác v rozsahu: 30.11.1994 5.5.1997
projektovanie, riadenie a vyhodnocovanie úloh hydrogeologického a inžinierskogeologického prieskumu 30.11.1994 5.5.1997
vykonávanie technických a laboratórnych prác pre hydrogeologický a inžinierskogeologický prieskum 30.11.1994 5.5.1997
hydrogeologický a inžinierskogeologický prieskum za účelom zisťovania a hodnotenia geologických činiteľov ovplyvňujúcich životné prostredie 30.11.1994 5.5.1997
komplexné zisťovanie a overovanie inžiniersko-geologických a hydrogeologických pomerov územia, najmä na účely územného plánovania, výberu vhodných stavenísk, dokumentácie a uskutočňovania stavieb, stabilizácie objektov, zosuvných území a ťažobných priestorov vrátane zisťovania a hodnotenia geologických činiteľov ovplyvňujúcich životné prostredie 27.4.1992 29.11.1994
komplexné vyhľadávanie a prieskum zdrojov podzemných vôd a termálnych vôd, overovania ich využiteľných zásob, skúmanie negatívnych vplyvov na ich akosť a množstvo ako aj spracúvanie geologických podkladov na ich využitie a ochranu vrátane zisťovania a hodnotenia geologických činiteľov ovplyvňujúcich životné prostredie 27.4.1992 29.11.1994
vývoj, výroba, opravy a údržba strojov, prístrojov, zariadení a materiálov pre vykonávanie geologicko-prieskumných prác podľa bodu l a 2 27.4.1992 29.11.1994
vývoz prác výrobkov, služieb a výrobná kooperácia vrátane servisu a skladovania náhradných dielcov vrámci osobitných zmluvných vzťahov 27.4.1992 29.11.1994
vykonávanie prác reprografických, tlačiarenských, knihovníckych vrátane predaj a poskytovania informácií z týchto prác 27.4.1992 29.11.1994
vyhľadávanie, prieskum a dobývanie ložísk nerastov 27.4.1992 29.11.1994
práce na likvidácii znečistenia, výstavbu a prevádzku monitorovacích systémov preventívnej ochrany podzemných vôd v prirodzenom horninovom prostredí 27.4.1992 29.11.1994
zachytávanie zdrojov podzemných vôd a s ním spojené špeciálne práce, vrátane budovania studní, výroba a montáž nadzemných technických zariadení na využívanie minerálnych a termálnych vôd 27.4.1992 29.11.1994
kontrolné sledovanie, výskum a prognózy chovania sa horninových masívov, povrchových a podzemných konštrukcií 27.4.1992 29.11.1994
skúmanie geologických pomerov pre skládky a depónie všetkých druhov vrátane toxických a radioaktívnych odpadov 27.4.1992 29.11.1994
realizácia špeciálnych spôsobov zakladania, sanácie svahov a objektov, zlepšovanie vlastností horninového prostredia, injektáže, budovania odvodňovacích a tesniacich prvkov, ich kontrola a súviasice zemné práce 27.4.1992 29.11.1994
zriaďovanie, prevádzka a likvidácia zariadení na uskladňovanie plynov, kvapalín a odpadov v prírodných horninových štruktúrach a podzemných priestorov na priemyselné využívanie tepelnej energie zemskej kôry a zabezpečovanie a likvidácia starých banských diel 27.4.1992 29.11.1994
znalecká a posudková geologická činnosť pre organizácie v rozsahu základného predmetu činnosti 27.4.1992 29.11.1994
strojárska výroba, oprava a údržba strojov, prístrojov, náradia a materiálu 27.4.1992 29.11.1994
vydávanie účelových publikácií súviacich so základným predmetom činnosti 27.4.1992 29.11.1994

Predmet činností podľa Živnostenského registra

1. Vývoj a výroba hydrogeologických filtrov
Deň vzniku oprávnenia: 12.4.1994
2. Odstráňovanie nánosov pieskov a štrkopieskov pri údržbe vod-ných tokov
Deň vzniku oprávnenia: 12.4.1994
3. Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
Deň vzniku oprávnenia: 5.6.1995
Zodpovedný zástupca: Peter Pástor
4. Sprostredkovateľská činnosť okrem sprostredkovania práce zaúhradu
Deň vzniku oprávnenia: 5.6.1995
5. Zámočníctvo
Deň vzniku oprávnenia: 8.9.1995
Zodpovedný zástupca: Ján Munka
Prevádzkarne:
   Košice-Sídlisko Ťahanovce, Magnezitárska 5
6. Výroba nástrojov
Deň vzniku oprávnenia: 8.9.1995
Zodpovedný zástupca: Ján Munka
Prevádzkarne:
   Košice-Sídlisko Ťahanovce, Magnezitárska 7
7. Kovoobrábanie
Deň vzniku oprávnenia: 8.9.1995
Zodpovedný zástupca: Ján Munka
Prevádzkarne:
   Košice-Sídlisko Ťahanovce, Magnezitárska 7
8. Opravy motorových vozidiel
Deň vzniku oprávnenia: 8.9.1995
Zodpovedný zástupca: Miroslav Sedlák
Prevádzkarne:
   Košice-Sídlisko Ťahanovce, Magnezitárska 7
9. Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
Deň vzniku oprávnenia: 12.3.1997
Deň zániku oprávnenia: 1.9.2001
Prevádzkarne:
   Košice-Sídlisko Ťahanovce, Magnezitárska 7 (Zrušená)
10. Podnikanie v oblasti nakladania s ostatnými odpadmi v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 12.3.1997
Deň zániku oprávnenia: 27.2.2003
Prevádzkarne:
   Košice-Sídlisko Ťahanovce, Magnezitárska 7 (Zrušená)
11. Razenie štôlní a tunelov, ako aj iných podzemných priestorovs objemom do 500 m3
Deň vzniku oprávnenia: 12.4.1994
12. Zemné práce vykonávané s použitím strojov, ak sa na jednej lokalite premiestňuje menej ako 100 000 m3 horniny
Deň vzniku oprávnenia: 12.4.1994
13. Strojové vŕtanie studní s dĺžkou do 30m
Deň vzniku oprávnenia: 12.4.1994

Hodnotenie GEOCONSULT a.s., IČO 31651194


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte GEOCONSULT a.s., IČO 31651194

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image