Geologický prieskum, štátny podnik Spišská Nová Ves, IČO 00166294 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt Geologický prieskum, štátny podnik Spišská Nová Ves, ktorý sídli na adrese Spišská Nová Ves a má pridelené IČO 00166294.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom Geologický prieskum, štátny podnik Spišská Nová Ves so sídlom na adrese Spišská Nová Ves bol založený v roku 1988.


Základné informácie o Geologický prieskum, štátny podnik Spišská Nová Ves, IČO 00166294

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov Geologický prieskum, štátny podnik Spišská Nová Ves
IČO 00166294
Adresa Spišská Nová Ves
Deň zápisu 1.7.1988
Deň výmazu 1.10.1994
Dôvod výmazu zrušenie rozhodnutím zakladateľa
Právna forma Štátny podnik
Ďalšie právne skutočnosti:
Súd p o v o ľ u j e výmaz v obchodnom registri odd. Pš vo vložke č. 33 štátneho podniku Obchodné meno: Geologický prieskum, štátny podnik, Spišská Nová Ves Sídlo: Spišská Nová Ves IČO: 00 166 294 ako aj všetkých ďalších právnych skutočností zapísaných v uvedenej vložke na základe zrušenia štátneho podniku zakladateľom bez likvidácie s prechodom všetkých práv a záväzkov na nástupnické subjekty: Slovenská geológia, štátny podnik, Spišská Nová Ves Geologický prieskum, štátny podnik, Spišská Nová Ves Geoekologické laboratória, štátny podnik, Turčianske Teplice ku dňu 1. 10. 1994. 1.10.1994
Podnik bol zriadený zakladacou listinou Slovenského geologického úradu č. 10/1147/3863 zo dňa 23.6.1988. 1.7.1988 30.9.1994
Zmeny v zápise boli urobené na základe zmeny zakladat. listiny zo dňa 28.9.1993 MŽP SR. 17.1.1994 30.9.1994
Zmena zakladacej listiny rozhodnutím Ministra životného prostredia SR č. 24/1993 z 29.10. 1993. 1.7.1994 30.9.1994
Základné imanie:
136 671 000 Sk 1.7.1994 30.9.1994
359 507 113 Sk 1.7.1988 30.6.1994

Základné údaje podľa Živnostenského registra

Meno Geologický prieskum, štátny podnik
IČO 00166294
Adresa Spišská Nová Ves

Kontakty na Geologický prieskum, štátny podnik Spišská Nová Ves, IČO 00166294

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Spišská Nová Ves od  1.7.1988  do  30.9.1994

Sídlo podľa živnostenského registra

Adresa Trvanie
05201 Spišská Nová Ves, Markušovská cesta 1

Predmet činností Geologický prieskum, štátny podnik Spišská Nová Ves, IČO 00166294

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
Povinný predmet činnosti: Vyhľadavanie a prieskum ložísk nerastov, overovanie ich zásob a spracúvanie geologických podkladov na ich využívanie a ochranu vrátane skúmania, hodnotenia, dokumentovania a zobrazovania vývoja a zloženia geologickej stavby územia s možnými ložiskami tuhých nerastov a jej zákonitostí, a to financované zo štátneho rozpočtu Zisťovanie a overovanie geologických podmienok na zriaďovanie, prevádzku a likvidáciu zariadení na uskladňovanie plynov, kvapalín a odpadov v prírodných horninových štruktúrach a podzemných priestoroch na priemyselné využívanie tepelnej energie zemskej kôry a na zabezpečovanie a likvidáciu starých banských diel, a to financované zo štátneho rozpočtu Zisťovanie a hodnotenie geologických činiteľov ovplyvňujúcich životné prostredie, pri vyhľadávaní a prieskume ložísk tuhých nerastov, a overovaní ich zásob a spracúvaní geologických podkladov na ich využívanie a ochranu, financované zo štátneho rozpočtu Vývoj, výroba, opravy a údržba strojov, prístrojov, náradi 1.7.1988 30.6.1994
Povinný predmet činnosti: Poskytovanie ubytovacích a stravovacích služieb v školských, rekreačných a ubytovacích zariadeniach š.p. pre vlastných pracovníkov a pracovníkov rezortu Slovenského geologického úradu Projektovanie a realizovanie výstavby, modernizácia, rekonštrukcia a údržba priemyslových a inžinierských stavieb pre vlastnú potrebu a potreby rezortu Slovenského geologického úradu Práce reprografické, tlačiarenské, kníhovnícke a poskytovanie informácií súvisiacich s činnosťou š.p. a organizácie rezortu Slovenského geologického úradu Vydávanie a rozšírovanie periodických a neperiodických publikácií a časopisov z geologickou a banskou problematikou 1.7.1988 30.6.1994
Ostatný predmet činnosti: Vyhľadávanie a prieskum zdrojov podzemných vôd vrátane prírodných liečivých, stolových minerálnych a termálnych vôd, overovanie ich využiteľných zásob, skúmanie negatívnych vplyvov na ich akosť a množstvo ako aj spracúvanie geologických podkladov na ich využitie a ochranu Zisťovanie a overovanie inžinierskogeologických a hydrogeologických pomerov územia najmä na účely územného plánovania, dokumentácie a uskutočňovania stavieb, vrátane stabilizácie zosuvných území Uskutočňovanie vybraných druhov geologických prác dodávaných na výskumné, hospodárske a technické účely, vrtné práce, banské diela, zmáhanie banských diel, projektovanie, vykonávanie a vyhodnocovanie geologických prác, geologická dokumentácia geologické mapovanie, geofyzikálne, karotážne a geometrické práce, laboratórne prá ce geologické a analytické, technologické skúšky, meračské a kartografické práce Činnosti uvedené v časti A bod 1 až 3 vykonáva aj mimo geologických prác zo štátneho rozpočtu, činnosť uvedenú v 1.7.1988 30.6.1994
Ostatný predmet činnosti: Skúmanie geologických pomerov pre zakladanie skládov a depónií všetkých druhov odpadov vrátane toxických a rádioaktívnych, tiež pre výstavbu a prevádzku Znalecká a posudková geologická činnosť, ako aj iná technická a inžinierská činnosť pre iné organizácie v rozsahu základného predmetu činnosti .Zriaďovanie, prevádzka a likvidácia zariadení na uskladňovanie plynov, kvapalín a odpadov prírodných horninových štruktúrach a podzemných priestorov, na priemyselné využívanie tepelnej energie zemskej kôry a zabezpečovanie a likvidácia starých banských diel Ostatná strojárska výroba, opravy a údržba strojov, prístrojov, náradia a materiálov pre vlastnú činnosť Analytické a programátorské služby pre iné organizácie v rámci voľnej kapacity výpočtovej techniky Strojárska výroba pre iné organizácie podľa dohodnutého sortimentu ako doplnková výroba nevyužitých strojných kapacít 1.7.1988 30.6.1994
Nákup a predaj papiera, kartónu, lepenky, výrobky z papierenských vláknin, papiera, kartónu, kancelárske a školské potreby 17.1.1994 30.6.1994
Skúmanie, hodnotenie, dokumentovanie a zobrazovanie vývoja a zloženia geologickej stavby územia a jej zákonitostí. 1.7.1994 30.9.1994
Vyhľadávanie a prieskum ložísk nerastov, overovanie ich zásob a spracúvanie geologických podkladov na ich využívanie a ochranu. 1.7.1994 30.9.1994
Vyhľadávanie a prieskum zdrojov podzemných vôd vrátane geotermálnych vôd, zdrojov prírodných liečivých vôd a zdrojov prírodných stolových minerálnych vôd, overovanie ich využiteľných zásob, zachytávanie, skúmanie negatívnych vplyvov na ich akosť a množstvo ako aj spracovávanie geologických podkladov na ich využitie a ochranu. 1.7.1994 30.9.1994
Zisťovanie a overovanie geologických, inžiniersko-geologických, geotechnických a hydrogeologických pomerov územia na účely územného plánovania, urbanizácie, dokumentácie a uskutočňovania stavieb vrátane prieskumu, stabilizácie a sanácie zosúvnych území. 1.7.1994 30.9.1994
Zisťovanie a overovanie geologických podmienok na zriaďovanie, prevádzku a likvidáciu zariadení na uskladňovanie plynov, kvapalín a odpadov v prírodných horninových štruktúrach a podzemných priestoroch, na energetické priemyselné využívanie tepelnej energie zemskej kôry a na zabezpečovanie, likvidáciu a sanáciu starých banských diel, projektovanie, budovanie a rekultiváciu skládok. 1.7.1994 30.9.1994
Zisťovanie a hodnotenie geologických činiteľov ovplyvňujúcich životné prostredie, vrátane vplyvov na tieto činitele, ktoré vznikajú antropogénnou činnosťou. Vykonávanie prác, vydávanie odborných posudkov súvisiacich s dokumentáciou hodnotením a sanáciou kontaminácie geologického prostredia (geogénne i antropogénne kontaminácie vrátane odpadov kontaminujúcich geologické prostredie). 1.7.1994 30.9.1994
Vykonávanie geofyzikálnych prác v rámci celého oboru činnosti štátneho podniku. 1.7.1994 30.9.1994
Overovanie technologických vlastností a úprava najmä rudných a nerudných surovín a surovín pre úpravu kontaminácie životného prostredia, ktoré majú charakter geologických materiálov. 1.7.1994 30.9.1994
Vykonávanie chemických, fyzikálno - chemických a inch laboratórnych analytických rozborov geologických materiálov a látok kontaminujúcich geologické prostredie anorganického a organického pôvodu, materiálov fyto i zoogenného pôvodu, potravín a odpadov. 1.7.1994 30.9.1994
Dobývanie výhradných ložísk na základe povolenia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky so súhlasom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a príslušná obchodná činnosť v zmysle platných právnych predpisov. 1.7.1994 30.9.1994
Vykonávanie reprografických a reprodukčných prác tlačiarenskou technikou. 1.7.1994 30.9.1994
Poskytovanie programátorských kapacít a služieb výpočtovej techniky, vrátane strojového času. 1.7.1994 30.9.1994
Nákup a predaj papiera, kartónu, lepenky, výrobky z papierenských vláknin, papiera, kartónu, kancelárske a školské potreby 1.7.1994 30.9.1994

Predmet činností podľa Živnostenského registra

1. vykonávanie reprografických a reprodukčných prác tlačiarens-kou technikou
Deň vzniku oprávnenia: 10.8.1993
Deň zániku oprávnenia: 1.10.1994
Prevádzkarne:
   Spišská Nová Ves, Markušovská cesta 1 (Zrušená)
2. nákup a predaj papiera,kartónu,lepenky,výrobky z papierens- kých vláknin,papiera,kartónu,kancelárske a školské potreby
Deň vzniku oprávnenia: 10.8.1993
Deň zániku oprávnenia: 1.10.1994
Prevádzkarne:
   Spišská Nová Ves, Markušovská cesta 1 (Zrušená)
3. poskytovanie programátorských kapacít a služieb výpočtovej techniky,vrátane strojového času
Deň vzniku oprávnenia: 10.8.1993
Deň zániku oprávnenia: 1.10.1994
Prevádzkarne:
   Spišská Nová Ves, Markušovská cesta 1 (Zrušená)
4. konzultačná činnosť v oblasti predmetu podnikania
Deň vzniku oprávnenia: 5.8.1994
Deň zániku oprávnenia: 1.10.1994
5. organizovanie kurzov a školení
Deň vzniku oprávnenia: 5.8.1994
Deň zániku oprávnenia: 1.10.1994
6. tlmočnícke a prekladateľské služby v anglickom jazyku
Deň vzniku oprávnenia: 5.8.1994
Deň zániku oprávnenia: 1.10.1994
7. prenájom nehnuteľností a investičného majetku
Deň vzniku oprávnenia: 5.8.1994
Deň zániku oprávnenia: 1.10.1994
8. správa budov
Deň vzniku oprávnenia: 5.8.1994
Deň zániku oprávnenia: 1.10.1994

Hodnotenie Geologický prieskum, štátny podnik Spišská Nová Ves, IČO 00166294


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte Geologický prieskum, štátny podnik Spišská Nová Ves, IČO 00166294

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image