HIGHLIFE420 s.r.o., IČO 50281542 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt HIGHLIFE420 s.r.o., ktorý sídli na adrese 82105 Bratislava-Ružinov, Malé Pálenisko 44 a má pridelené IČO 50281542.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom HIGHLIFE420 s.r.o. so sídlom na adrese 82105 Bratislava-Ružinov, Malé Pálenisko 44 bol založený v roku 2016.


Základné informácie o HIGHLIFE420 s.r.o., IČO 50281542

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov HIGHLIFE420 s.r.o.
IČO 50281542
Adresa Malé Pálenisko 44 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05
Deň zápisu 14.4.2016
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Konanie:
V mene spološnosti koná konateľ samostatne a podpisuje tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis. 14.4.2016
Základné imanie:
5 000 EUR Rozsah splatenia: 5 000 EUR 14.4.2016
Výška vkladu každého spoločníka:
Andrej Kráľ Vklad: 5 000 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 5 000 EUR 14.4.2016

Základné údaje podľa Živnostenského registra

Meno HIGHLIFE420 s.r.o.
IČO 50281542
Adresa 82105 Bratislava-Ružinov, Malé Pálenisko 44

Kontakty na HIGHLIFE420 s.r.o., IČO 50281542

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Malé Pálenisko 44 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05 od  14.4.2016 

Sídlo podľa živnostenského registra

Adresa Trvanie
82105 Bratislava-Ružinov, Malé Pálenisko 44

Predmet činností HIGHLIFE420 s.r.o., IČO 50281542

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve 19.4.2016
poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá 19.4.2016
výroba hotových jedál a polotovarov priemyselným spôsobom (konzervovanie) 19.4.2016
textilná výroba 19.4.2016
odevná výroba 19.4.2016
výroba kožených a kožušinových výrobkov 19.4.2016
spracovanie kože 19.4.2016
výroba obuvi a komponentov obuvi s výnimkou ortopedickej obuvi 19.4.2016
opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva 19.4.2016
výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov, oprava, údržba, renovácia nábytku vrátane čalúnnictva 19.4.2016
výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva, slamy, šúpolia, prútia, korku 19.4.2016
výroba celulózy a papiera 19.4.2016
výroba výrobkov z papiera 19.4.2016
polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín, písmomaliarstvo 19.4.2016
výroba bižutérie a suvenírov 19.4.2016
výroba hudobných nástrojov 19.4.2016
výroba hračiek a hier 19.4.2016
uskutočňovanie stavieb a ich zmien 19.4.2016
osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie dopravných značiek 19.4.2016
prípravné práce k realizácii stavby 19.4.2016
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov 19.4.2016
sprostredkovateľská činnostˇ v oblasti obchodu 19.4.2016
sprostredkovateľská činnostˇ v oblasti služieb 19.4.2016
sprostredkovateľská činnostˇ v oblasti výroby 19.4.2016
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 19.4.2016
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla 19.4.2016
sťahovacie služby 19.4.2016
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností 19.4.2016
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu 19.4.2016
poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach 19.4.2016
vydavateľská činnosť 19.4.2016
služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov 19.4.2016
počítačové služby 19.4.2016
sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt 19.4.2016
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom 19.4.2016
činnostˇ podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov 19.4.2016
inžinierska činnostˇ, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení 19.4.2016
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied 19.4.2016
výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied 19.4.2016
reklamné a marketingové služby 19.4.2016
prieskum trhu a verejnej mienky 19.4.2016
dizajnérske činnosti 19.4.2016
fotografické služby 19.4.2016
služby požičovní 19.4.2016
prenájom nehnuteľsných vecí 19.4.2016
čistiace a upratovacie služby 19.4.2016
ozvučovanie a osvetľovanie kultúrno-spoločenských a športových podujatí 19.4.2016
prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavaných zariadení 19.4.2016
organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí 19.4.2016
služby súvisiace so skrášľovaním tela 19.4.2016
Poskytovanie sluzˇieb v polˇnohospoda´rstve a za´hradni´ctve 14.4.2016 18.4.2016
Poskytovanie sluzˇieb su´visiacich so starostlivostˇou o zvierata´ 14.4.2016 18.4.2016
Vy´roba hotovy´ch jeda´l a polotovarov priemyselny´m spo^sobom (konzervovanie) 14.4.2016 18.4.2016
Textilna´ vy´roba 14.4.2016 18.4.2016
Odevna´ vy´roba 14.4.2016 18.4.2016
Vy´roba kozˇeny´ch a kozˇusˇinovy´ch vy´robkov 14.4.2016 18.4.2016
Spracovanie kozˇe 14.4.2016 18.4.2016
Vy´roba obuvi a komponentov obuvi s vy´nimkou ortopedickej obuvi 14.4.2016 18.4.2016
Opracovanie drevnej hmoty a vy´roba komponentov z dreva 14.4.2016 18.4.2016
Vy´roba jednoduchy´ch dreva´rskych vy´robkov, zostavovanie stola´rskych dielcov alebo su´cˇasti´ z dreva do fina´lnych produktov, oprava, u´drzˇba, renova´cia na´bytku vra´tane cˇalu´nnictva 14.4.2016 18.4.2016
Vy´roba jednoduchy´ch u´zˇitkovy´ch vy´robkov z dreva, slamy, sˇu´polia, pru´tia, korku 14.4.2016 18.4.2016
Vy´roba celulo´zy a papiera 14.4.2016 18.4.2016
Vy´roba vy´robkov z papiera 14.4.2016 18.4.2016
Polygraficka´ vy´roba, sadzba a konecˇna´ u´prava tlacˇovi´n, pi´smomaliarstvo 14.4.2016 18.4.2016
Vy´roba bizˇute´rie a suveni´rov 14.4.2016 18.4.2016
Vy´roba hudobny´ch na´strojov 14.4.2016 18.4.2016
Vy´roba hracˇiek a hier 14.4.2016 18.4.2016
Uskutocˇnˇovanie stavieb a ich zmien 14.4.2016 18.4.2016
Osadzovanie a u´drzˇba dopravne´ho znacˇenia a insˇtalovanie dopravny´ch znacˇiek 14.4.2016 18.4.2016
Pri´pravne´ pra´ce k realiza´cii stavby 14.4.2016 18.4.2016
Dokoncˇovacie stavebne´ pra´ce pri realiza´cii exterie´rov a interie´rov 14.4.2016 18.4.2016
Sprostredkovatelˇska´ cˇinnostˇ v oblasti obchodu 14.4.2016 18.4.2016
Sprostredkovatelˇska´ cˇinnostˇ v oblasti sluzˇieb 14.4.2016 18.4.2016
Sprostredkovatelˇska´ cˇinnostˇ v oblasti vy´roby 14.4.2016 18.4.2016
Ku´pa tovaru na u´cˇely jeho predaja konecˇne´mu spotrebitelˇovi (maloobchod) alebo iny´m preva´dzkovatelˇom zˇivnosti (velˇkoobchod) 14.4.2016 18.4.2016
Na´kladna´ cestna´ doprava vykona´vana´ vozidlami s celkovou hmotnostˇou do 3,5 t vra´tane pri´pojne´ho vozidla 14.4.2016 18.4.2016
Stˇahovacie sluzˇby 14.4.2016 18.4.2016
Ubytovacie sluzˇby bez poskytovania pohostinsky´ch cˇinnosti´ 14.4.2016 18.4.2016
Poskytovanie sluzˇieb ry´chleho obcˇerstvenia v spojeni´ s predajom na priamu konzuma´ciu 14.4.2016 18.4.2016
Poskytovanie obsluzˇny´ch sluzˇieb pri kultu´rnych a iny´ch spolocˇensky´ch podujatiach 14.4.2016 18.4.2016
Vydavatelˇska´ cˇinnostˇ 14.4.2016 18.4.2016
Sluzˇby su´visiace s produkciou filmov alebo videoza´znamov 14.4.2016 18.4.2016
Pocˇi´tacˇove´ sluzˇby 14.4.2016 18.4.2016
Sprostredkovanie poskytovania u´verov alebo po^zˇicˇiek z penˇazˇny´ch zdrojov zi´skany´ch vy´lucˇne bez verejnej vy´zvy a bez verejnej ponuky majetkovy´ch hodno^t 14.4.2016 18.4.2016
Prena´jom nehnutelˇnosti´ spojeny´ s poskytovani´m iny´ch nezˇ za´kladny´ch sluzˇieb spojeny´ch s prena´jmom 14.4.2016 18.4.2016
Cˇinnostˇ podnikatelˇsky´ch, organizacˇny´ch a ekonomicky´ch poradcov 14.4.2016 18.4.2016
Inzˇinierska cˇinnostˇ, stavebne´ cena´rstvo, projektovanie a konsˇtruovanie elektricky´ch zariadeni´ 14.4.2016 18.4.2016
Vy´skum a vy´voj v oblasti pri´rodny´ch a technicky´ch vied 14.4.2016 18.4.2016
Vy´skum a vy´voj v oblasti spolocˇensky´ch a humanitny´ch vied 14.4.2016 18.4.2016
Reklamne´ a marketingove´ sluzˇby 14.4.2016 18.4.2016
Prieskum trhu a verejnej mienky 14.4.2016 18.4.2016
Dizajne´rske cˇinnosti 14.4.2016 18.4.2016
Fotograficke´ sluzˇby 14.4.2016 18.4.2016
Sluzˇby pozˇicˇovni´ 14.4.2016 18.4.2016
Prena´jom hnutelˇny´ch veci´ 14.4.2016 18.4.2016
Cˇistiace a upratovacie sluzˇby 14.4.2016 18.4.2016
Ozvucˇovanie a osvetlˇovanie kultu´rno-spolocˇensky´ch a sˇportovy´ch podujati´ 14.4.2016 18.4.2016
Preva´dzkovanie kultu´rnych, spolocˇensky´ch a za´bavny´ch zariadeni´ 14.4.2016 18.4.2016
Organizovanie sˇportovy´ch, kultu´rnych a iny´ch spolocˇensky´ch podujati´ 14.4.2016 18.4.2016
Sluzˇby su´visiace so skra´sˇlˇovani´m tela 14.4.2016 18.4.2016

Predmet činností podľa Živnostenského registra

1. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
Deň vzniku oprávnenia: 14.4.2016
2. Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
Deň vzniku oprávnenia: 14.4.2016
3. Výroba hotových jedál a polotovarov priemyselným spôsobom (konzervovanie)
Deň vzniku oprávnenia: 14.4.2016
4. Textilná výroba
Deň vzniku oprávnenia: 14.4.2016
5. Odevná výroba
Deň vzniku oprávnenia: 14.4.2016
6. Výroba kožených a kožušinových výrobkov
Deň vzniku oprávnenia: 14.4.2016
7. Spracovanie kože
Deň vzniku oprávnenia: 14.4.2016
8. Výroba obuvi a komponentov obuvi s výnimkou ortopedickej obuvi
Deň vzniku oprávnenia: 14.4.2016
9. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
Deň vzniku oprávnenia: 14.4.2016
10. Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov, oprava, údržba, renovácia nábytku vrátane čalúnnictva
Deň vzniku oprávnenia: 14.4.2016
11. Výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva, slamy, šúpolia, prútia, korku
Deň vzniku oprávnenia: 14.4.2016
12. Výroba celulózy a papiera
Deň vzniku oprávnenia: 14.4.2016
13. Výroba výrobkov z papiera
Deň vzniku oprávnenia: 14.4.2016
14. Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín, písmomaliarstvo
Deň vzniku oprávnenia: 14.4.2016
15. Výroba bižutérie a suvenírov
Deň vzniku oprávnenia: 14.4.2016
16. Výroba hudobných nástrojov
Deň vzniku oprávnenia: 14.4.2016
17. Výroba hračiek a hier
Deň vzniku oprávnenia: 14.4.2016
18. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Deň vzniku oprávnenia: 14.4.2016
19. Osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie dopravných značiek
Deň vzniku oprávnenia: 14.4.2016
20. Prípravné práce k realizácii stavby
Deň vzniku oprávnenia: 14.4.2016
21. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
Deň vzniku oprávnenia: 14.4.2016
22. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
Deň vzniku oprávnenia: 14.4.2016
23. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
Deň vzniku oprávnenia: 14.4.2016
24. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
Deň vzniku oprávnenia: 14.4.2016
25. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
Deň vzniku oprávnenia: 14.4.2016
26. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
Deň vzniku oprávnenia: 14.4.2016
27. Sťahovacie služby
Deň vzniku oprávnenia: 14.4.2016
28. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
Deň vzniku oprávnenia: 14.4.2016
29. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
Deň vzniku oprávnenia: 14.4.2016
30. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
Deň vzniku oprávnenia: 14.4.2016
31. Vydavateľská činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 14.4.2016
32. Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov
Deň vzniku oprávnenia: 14.4.2016
33. Počítačové služby
Deň vzniku oprávnenia: 14.4.2016
34. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
Deň vzniku oprávnenia: 14.4.2016
35. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
Deň vzniku oprávnenia: 14.4.2016
36. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
Deň vzniku oprávnenia: 14.4.2016
37. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 14.4.2016
38. Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
Deň vzniku oprávnenia: 14.4.2016
39. Výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
Deň vzniku oprávnenia: 14.4.2016
40. Reklamné a marketingové služby
Deň vzniku oprávnenia: 14.4.2016
41. Prieskum trhu a verejnej mienky
Deň vzniku oprávnenia: 14.4.2016
42. Dizajnérske činnosti
Deň vzniku oprávnenia: 14.4.2016
43. Fotografické služby
Deň vzniku oprávnenia: 14.4.2016
44. Služby požičovní
Deň vzniku oprávnenia: 14.4.2016
45. Prenájom hnuteľných vecí
Deň vzniku oprávnenia: 14.4.2016
46. Čistiace a upratovacie služby
Deň vzniku oprávnenia: 14.4.2016
47. Ozvučovanie a osvetľovanie kultúrno-spoločenských a športových podujatí
Deň vzniku oprávnenia: 14.4.2016
48. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 14.4.2016
49. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
Deň vzniku oprávnenia: 14.4.2016
50. Služby súvisiace so skrášľovaním tela
Deň vzniku oprávnenia: 14.4.2016

Hodnotenie HIGHLIFE420 s.r.o., IČO 50281542


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte HIGHLIFE420 s.r.o., IČO 50281542

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image