K A S I C O, a.s., Bratislava-Ružinov, IČO 17308267 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt K A S I C O, a.s., ktorý sídli na adrese Beckovská 38, Bratislava-Ružinov a má pridelené IČO 17308267.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom K A S I C O, a.s. so sídlom na adrese Beckovská 38, Bratislava-Ružinov bol založený v roku 1991.


Základné informácie o K A S I C O, a.s., IČO 17308267

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov K A S I C O, a. s.
IČO 17308267
Adresa Beckovská 38 Bratislava
Deň zápisu 3.6.1991
Právna forma Akciová spoločnosť
Konanie:
1.Každý člen predstavenstva je oprávnený konať v mene spoločnosti a podpisovať za spoločnosť. 2. Podpisovanie sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a svojmu menu a priezvisku pripoja označenie svojej funkcie a svoj podpis ktoríkoľvek dvaja členovia predstavenstva. Za spoločnosť koná v rozsahu písomnej plnej moci a menovacieho dekrétu tiež generálny riaditeľ. 3.2.2016
1.Každý člen predstavenstva je oprávnený konať v mene spoločnosti a podpisovať za spoločnosť. Predstavenstvo delegovalo časť právomoci na generálneho riaditeľa spoločnosti, ktorý koná a podpisuje za spoločnosť vo veciach vymedzeným stanovami. 2. Podpisovanie v mene spoločnosť sa uskutoční v súlade s rozsahom právomocí členov predstavenstva konať v mene spoločnosti a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja dvaja členovia predstavenstva svoj vlastnoručný podpis. 27.2.2004 2.2.2016
1.Každý člen predstavenstva je oprávnený konať v mene spoločnosti a podpisovať za spoločnosť. Predstavenstvo delegovalo časť právomoci na predsedu predstavenstva, ktorý je zároveň generálnym riaditeľom spoločnosti a koná a podpisuje za spoločnosť vo veciach: a/ zastupovania spoločnosti na stredisku cenných papierov, pred súdmi a orgánmi činnými v trestnom konaní, pred orgánmi štátnej správy, pred orgánmi verejnoprávnych inštitúcií a pred orgánmi miestnej samosprávy b/ uzatváranie záväzkov do hodnoty 2 mil. Sk a zabezpečenie všetkých vzťahov, ktoré z týchto záväzkov vzniknú s výnimkou predaja nehnuteľnosti. 2. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutoční v súlade s rozsahom právomocí členov predstavenstva konať v mene spoločnosti a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja dvaja členovia predstavenstva svoj vlastnoručný podpis. 9.2.1999 26.2.2004
Štatutárnym zástupcom spoločnosti je predstavenstvo, ktoré prenieslo časť svojej právomoci na generálneho riaditeľa, a to vo veciach: a/ zastupovanie spoločnosti pred súdmi, orgánmi činnými v trestnom konaní a ostatnými orgánmi štátnej správy, b/ utváranie záväzkov do hodnoty 2 mil. Sk a zabezpečenie všetkých vzťahov, ktoré z týchto záväzkov vzniknú s výnimkou predaja a nákupu nehnuteľností. Vo veciach disponovania s účtom spoločnosti v peňažnom ústave je právoplatnosť úkonu podmienená podpisom generálneho riaditeľa a jedného člena predstavenstva /ktoréhokoľvek/, okrem právomoci, ktoré vyplývajú z potreby podpisovania schválených účtovných dokladov v obehu podľa podpisového vzoru na bežnom účte, kde sa vyžadujú podpisy generálneho riaditeľa a jedného štatutárneho zástupcu. 6.5.1997 8.2.1999
Spoločnosť zastupuje predstavenstvo a generálny riaditeľ. 20.9.1993 5.5.1997
Za akciovú spoločnosť podpisujú členovia predstavenstva v tomto poradí, každý samostatne : Ing. Alojz Ondra, Ing. Marián Horváth, Ing. Štefan Beleš, Ing. Marián Šereda, JUDr. Renáta Šipkovská. 3.6.1991 19.9.1993
Ďalšie právne skutočnosti:
Akciová spoločnosť bola založená podľa § 25 Zákona č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach zakladateľskou zmluvou zo dňa 4.2.1991. Stary spis: Sa 222 3.6.1991
Na valnom zhromaždení konanom dňa 15.2.1993 boli schválené nové stanovy spoločnosti. Stary spis: Sa 222 20.9.1993
osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 27.4.1995 pod č. N 41/95, Nz 41/95 na ktorom sa schválila zmena stanov spoločnosti Stary spis: Sa 222 5.9.1995
Notárska zápisnica N 102/95, Nz 101/95 zo dňa 10.8.1995. Stary spis: Sa 222 15.11.1995
Notárska zápisnica N 81/96, Nz 82/96 zo dňa 14.6.1996, protokol z voľby dozornej rady, stanovu spoločnosti. Stary spis: Sa 222 26.11.1996
Notárska zápisnica č. N 163/96, Nz 164/96 zo dňa 27.11.1996, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 27.11.1996, na ktorom bola schválená zmena stanov. Protokol z voľby člena dozornej rady zo zástupcov zamestnancov zo dňa 12.12.1996. Stary spis: Sa 222 6.5.1997
Na valnom zhromaždení dňa 21.5.1998 ktorého konanie bolo osvedčené v not.zápisnici N 119/98 Nz 118/98 napísanej dňa 21.5.1998 notárom JUDr Šúrkovou bola schválená zmena stanov, zápisnica zo zasadnutia predstavenstva dňa 17.1.1997 9.2.1999
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 10.6.1999 pod č. N 102/99, Nz 99/99, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania. 10.12.1999
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 20.1.2000, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 12/00, Nz 12/00 spísaná notárkou JUDr. Tatjanou Šúrkovou. 6.4.2000
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 233/00, Nz 231/00 zo dňa 27.10.2000 o navýšení základného imania, notárska zápisnica č. N 136/01, Nz 135/01 zo dňa 28.6.2001, voľba členov predstavenstva a dozornej rady. 28.9.2001
Notárska zápisnica N 225/02, Nz 225/02 spísaná dňa 14.6.2002 notárom JUDr.Šúrkovou, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena v orgánoch spoločnosti, zmena stanov. Funkcia člena predstavenstva Ing.M. Horvátha sa končí dňom 14.6.2002. Funkcia členov dozornej rady Ing. Z.Ružičkovej a Ing. P.Madera sa končí dňom 14.6.2002. 17.9.2002
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 17.12.2002, ktoré znenie bolo osvedčené notárskou zápisnicou N 570/02, Nz 570/02 napísanej dňa 17.12.2002 notárom JUDr. Šurkovou bola schválená zmena stanov, funkcia člena dozornej rady A. Oravcovej zaniká dňa 17.12.2002. 23.6.2003
Ing. Stanislav Fekete CSc., deň zánku funkcie: 11.12.2003. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 502/2003, Nz 118889/2003 zo dňa 11.12.2003 a zmena stanov. 27.2.2004
Notárska zápisnica N 207/2004, Nz 51514/2004 spísaná dňa 15.6.2004 notárom JUDr. Šúrkovou osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia. Funkcia člena dozornej rady M. Beneovej sa končí dňom 15.6.2004. 22.7.2004
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia spísané do not. zápisnice N 152/2005 Nz 29796/2005 dňa 28.06.2005 JUDr.Tatjanou Šúrkovou. 13.9.2005
Rozhodnutie valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 221/2005, Nz 46250/2005, NCRls 45641/2005 zo dňa 04.10.2005 o zlúčení so spoločnosťou Žilinské tlačiarne, a.s. so sídlom Hviezdoslavova 42, 011 33 Žilina, IČO: 31 636 969, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina v odd. Sa, Vložka č.305/L, ktorá bola zrušená bez likvidácie, zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 223/2005, Nz 46270/2005, NCRls 45658/2005 JUDr. Tatjanou Šúrkovou dňa 04.10.2005. Spoločnosť KASICO, a.s. je právnym nástupcom spoločnosti Žilinské tlačiarne, a.s. so sídlom Hviezdoslavova 42, 011 33 Žilina, IČO: 31 636 969, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina v odd. Sa, Vložka č.305/L, a preberá všetky jej práva a záväzky ku dňu 08.11.2005. 8.11.2005
Notárska zápisnica č. N 611/2007, Nz 49310/2007, NCRls 49022/2007 zo dňa 27.11.2007 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 23.11.2007, na ktorom bolo schválené zlúčenie spoločnosti K A S I C O, a.s. ako nástupníckej spoločnosti so spoločnosťou SVORNOSŤ, a.s., so sídlom Račianska 20, 839 30 Bratislava, IČO : 35 756 888 ako zanikajúcej spoločnosti. Nástupnícka spoločnosť preberá imanie, všetky práva, povinnosti a záväzky zanikajúcej spoločnosti. Zmluva o zlúčení zo dňa 23.11.2007 spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N 614/2007, Nz 49491/2007, NCRls 49120/2007 dňa 27.11.2007. 14.12.2007
Notárska zápisnica č.N 61/2008, Nz 14035/2008 zo dňa 4.4.2008 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia , na ktorom bolo schválené zlúčenie spoločnosti K A S I C O , a.s. ako nástupníckej spoločnosti so spoločnosťou SECUPRES a.s., so sídlom Družstevná 2, 900 82 Blatné, IČO: 35 768 291 ako zanikajúcej spoločnosti. Nástupnícka spoločnosť vstupuje univerzálne do všetkých práv a povinností zanikajúcej spoločnosti, a to aj do takých, ktoré nie sú ku dňu podpisu zmluvy o zlúčení zmluvným stranám známe. Zmluva o zlúčení zo dňa 4.4.2008 spísaná vo forme notárskej zápisnice č.N 63/2008, Nz 14039 dňa 4.4.2008. 1.5.2008
Notárska zápisnica N 724/2008, Nz 53490/2008 zo dňa 1.12.2008 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia. 11.12.2008
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 12.2.2009 spísané vo forme notárskej zápisnice N 17/2009, Nz 4362/2009. 25.2.2009
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 09.02.2012 spísané vo forme notárskej zápisnice N 75/2012, Nz 4584/2012. 16.3.2012
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.05.2014 30.5.2014
Notárska zápisnica č. N 41/2016, Nz 1058/2016, NCRls 1092/2016 zo dňa 15.01.2016. 3.2.2016
Základné imanie:
298 800 EUR Rozsah splatenia: 298 800 EUR 25.2.2009
22 450 000 Sk Rozsah splatenia: 22 450 000 Sk 11.12.2008 24.2.2009
52 980 000 Sk Rozsah splatenia: 52 980 000 Sk 1.11.2006 10.12.2008
65 194 000 Sk Rozsah splatenia: 65 194 000 Sk 8.11.2005 31.10.2006
25 000 000 Sk Rozsah splatenia: 25 000 000 Sk 17.9.2002 7.11.2005
25 000 000 Sk 28.9.2001 16.9.2002
14 000 000 Sk 10.12.1999 27.9.2001
9 000 000 Sk 5.9.1995 9.12.1999
8 550 000 Sk 20.9.1993 4.9.1995
6 840 000 Sk 3.6.1991 19.9.1993

Základné údaje podľa Živnostenského registra

Meno K A S I C O, a.s.
IČO 17308267
Adresa 82361 Bratislava-Ružinov, Beckovská 38

Kontakty na K A S I C O, a.s., Bratislava-Ružinov, IČO 17308267

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Beckovská 38 Bratislava od  3.6.1991 

Sídlo podľa živnostenského registra

Adresa Trvanie
82361 Bratislava-Ružinov, Beckovská 38

Predmet činností K A S I C O, a.s., IČO 17308267

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
polygrafická výroba - kníhtlač, sieťotlač, ofsetová tlač 20.9.1993
propagačná a reklamná činnosť 20.9.1993
vydavateľská a nakladateľská činnosť 6.5.1997
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti 6.5.1997
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti 6.5.1997
prenájom hnuteľného majetku 6.5.1997
prenájom nehnuteľného majetku spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom - obstarávateľská činnosť spojená s prenájmom 6.5.1997
distribúcia a organizačné zabezpečenie emisie okamžitých lotérii, prípadne iných lotérii podľa č. 194/1990 Zb. 3.6.1991 19.9.1993
tlač periodických a neperiodických publikácii 3.6.1991 19.9.1993
tvorba a tlač propagačného a reklamného materiálu 3.6.1991 19.9.1993
obchodná činnosť súvisiaca s relizáciou predmetu činnosti. 3.6.1991 19.9.1993

Predmet činností podľa Živnostenského registra

1. Polygrafická výroba - knihtlač, sieťotlač, ofsetová tlač
Deň vzniku oprávnenia: 30.12.1992
Zodpovedný zástupca: Ing. Stanislav Fekete, CSc.
Prevádzkarne:
   83151 Bratislava-Rača, J. Hagaru 9
   83930 Bratislava-Nové Mesto, Račianska 20
   82361 Bratislava-Ružinov, Beckovská 38
2. Propagačná a reklamná činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 30.12.1992
Prevádzkarne:
   82361 Bratislava-Ružinov, Beckovská 38
   83930 Bratislava-Nové Mesto, Račianska 20
3. Vydavateľská a nakladateľská činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 10.2.1997
Prevádzkarne:
   83930 Bratislava-Nové Mesto, Račianska 20
4. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 10.2.1997
Prevádzkarne:
   83930 Bratislava-Nové Mesto, Račianska 20
5. Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 10.2.1997
Prevádzkarne:
   83930 Bratislava-Nové Mesto, Račianska 20
6. Prenájom hnuteľného majetku
Deň vzniku oprávnenia: 10.2.1997
Prevádzkarne:
   83930 Bratislava-Nové Mesto, Račianska 20
7. Prenájom nehnuteľného majetku spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom - obstarávateľská činnosť spojená s prenájmom
Deň vzniku oprávnenia: 10.2.1997
Prevádzkarne:
   83930 Bratislava-Nové Mesto, Račianska 20
8. Vydávanie periodickej a neperiodickej tlače
Deň vzniku oprávnenia: 26.11.1998
Deň zániku oprávnenia: 13.12.2007
Prevádzkarne:
   83210 Bratislava-Nové Mesto, Račianska 20 (Zrušená dňom 13.12.2007)
9. Sprostredkovanie obchodu s papierenským tovarom
Deň vzniku oprávnenia: 26.11.1998
Deň zániku oprávnenia: 13.12.2007
Prevádzkarne:
   83210 Bratislava-Nové Mesto, Račianska 20 (Zrušená dňom 13.12.2007)
10. Výroba tovaru z papiera a lepenky
Deň vzniku oprávnenia: 26.11.1998
Deň zániku oprávnenia: 13.12.2007
Prevádzkarne:
   83210 Bratislava-Nové Mesto, Račianska 20 (Zrušená dňom 13.12.2007)
11. Prenájom strojov a prístrojov
Deň vzniku oprávnenia: 26.11.1998
Deň zániku oprávnenia: 13.12.2007
Prevádzkarne:
   83210 Bratislava-Nové Mesto, Račianska 20 (Zrušená dňom 13.12.2007)
12. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
Deň vzniku oprávnenia: 26.11.1998
Deň zániku oprávnenia: 13.12.2007
Prevádzkarne:
   83210 Bratislava-Nové Mesto, Račianska 20 (Zrušená dňom 13.12.2007)
13. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
Deň vzniku oprávnenia: 26.11.1998
Deň zániku oprávnenia: 13.12.2007
Prevádzkarne:
   83210 Bratislava-Nové Mesto, Račianska 20 (Zrušená dňom 13.12.2007)
14. Sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
Deň vzniku oprávnenia: 26.11.1998
Deň zániku oprávnenia: 13.12.2007
Prevádzkarne:
   83210 Bratislava-Nové Mesto, Račianska 20 (Zrušená dňom 13.12.2007)
15. Reklamná činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 26.11.1998
Deň zániku oprávnenia: 13.12.2007
Prevádzkarne:
   83210 Bratislava-Nové Mesto, Račianska 20 (Zrušená dňom 13.12.2007)
16. Činnosť ekonomických poradcov
Deň vzniku oprávnenia: 26.11.1998
Deň zániku oprávnenia: 13.12.2007
Zodpovedný zástupca: Ing. Peter Nikodém (Zrušený dňom 8.9.2006)
Prevádzkarne:
   83210 Bratislava-Nové Mesto, Račianska 20 (Zrušená dňom 13.12.2007)
17. Správa bytových a nebytových priestorov
Deň vzniku oprávnenia: 29.4.2008
Prevádzkarne:
   82361 Bratislava-Ružinov, Beckovská 38

Hodnotenie K A S I C O, a.s., IČO 17308267


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte K A S I C O, a.s., IČO 17308267

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image