LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Banská Bystrica, IČO 36038351 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, ktorý sídli na adrese Námestie SNP 8, Banská Bystrica a má pridelené IČO 36038351.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom LESY Slovenskej republiky, štátny podnik so sídlom na adrese Námestie SNP 8, Banská Bystrica bol založený v roku 1999.


Základné informácie o LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, IČO 36038351

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
IČO 36038351
Adresa Námestie SNP 8 Banská Bystrica 975 66
Deň zápisu 29.10.1999
Právna forma Štátny podnik
Ďalšie právne skutočnosti:
. Zapisuje sa zmena v osobe štatutárneho zástupcu v zmysle rozhodnutia ministra v mandátnej zmluve č. 2175/2003 - 210 zo dňa 17.03.2003. 30.4.2003
. Zapisuje sa výmaz štatutárnych zástupcov. 18.7.2003
. Rozhodnutím ministra pôdohospodárstva č. 2970/2003-100, zo dňa 13.09.2003, bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky. 2.10.2003
Tento štátny podnik vznikol na základe rozhodnutia Ministerstva pôdohospodárstva SR, č. 2795/1999-420 zo dňa 20. 4. 1999 a zakladacej listiny č. 5063/1999-420 zo dňa 23.6.1999 v súlade s ust. §§ 12 ods. 1, 14 zák.č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, na základe zlúčenia štátnych podnikov: Lesy Bratislava, štátny podnik so sídlom Pekná cesta 19, 834 11 Bratislava, Lesy Trenčín, štátny podnik, so sídlom Hodžova 38, 911 01 Trenčín, Stredoslovenské lesy, štátny podnik, so sídlom Nám. SNP 8, 974 00 Banská Bystrica, Severoslovenské lesy, štátny podnik, so sídlom Nám. M.R. Štefánika 1, 011 45 Žilina, Lesy Košice, štátny podnik, so sídlom Moyzesova 18, 042 39 Košice, Lesy Prešov, štátny podnik, so sídlom Obrancov mieru 6, 082 05 Prešov a Semenoles, štátny podnik so sídlom 033 19 Liptovský Hrádok, ktoré zanikajú a ich majetok a záväzky prechádzajú na preberajúci podnik. 26.6.2008
Rozhodnutím generálneho riaditeľa č. 104/1-1999, zo dňa 2.11.1999 boli vymenovaní štatutárni zástupcovia generálneho riaditeľa v zmysle ust. § 19 zák.č. 111/1990 Zb.. Rozhodnutiami generálneho riaditeľa v zmysle ust. § 10 zák.č. 111/1990 Zb. č. 65-1/1999 až 92-1/1999 včítane, zo dňa 3.11.1999 boli s účinnosťou od 1.1.2000 zriadené odštepné závody štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky. 22.12.1999
Tento štátny podnik vznikol na základe rozhodnutia Ministerstva pôdohospodárstva SR, č. 2795/1999-420 zo dňa 20.4.1999 a zakladacej listiny č. 5063/1999 -420 zo dňa 23.6.1999 v súlade s ust. §§ 12 ods.1, 14 zák.č. 11/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, na základe zlúčenia štátnych podnikov : Lesy Bratislava, štátny podnik so sídlom Pekná cesta 19, 83411 Bratislava, Lesy Trenčín, štátny podnik, so sídlom Hodžova 38, 91101 Trenčín, Stredoslovenské lesy, štátny podnik, so sídlom Nám. SNP 8, 97400 Banská Bystrica, Severoslovenské lesy, štátny podnik, so sídlom Nám. M.R. Štefánika 1, 01145 Žilina, Lesy Košice, štátny podnik, so sídlom Moyzesova 18, 04239 Košice, Lesy Prešov, štátny podnik, so sídlom Obrancov mieru 6, 08205 Prešov a Semenoles, štátny podnik so sídlom 03319 Liptovský Hrádok, ktoré zanikajú a ich majetok a záväzky prechádzajú na preberajúci podnik. Výška kmeňového imania štátneho podniku sa určí do 60 dní odo dňa vzniku podniku. 29.10.1999 25.6.2008
Tento štátny podnik je podnikom pre zabezpečovanie verejnoprospešnej činnosti. 9.6.2000 19.3.2007
Základné imanie:
743 214 715 EUR 6.4.2016
741 599 039 EUR 24.4.2015 5.4.2016
741 501 802 EUR 1.5.2014 23.4.2015
742 918 848 EUR 28.4.2012 30.4.2014
740 969 732 EUR 25.8.2011 27.4.2012
1 410 740 181 EUR 18.6.2010 24.8.2011
1 438 221 470 EUR 26.2.2009 17.6.2010
43 327 860 000 Sk 1.12.2007 25.2.2009
43 795 108 000 Sk 23.11.2006 30.11.2007
44 034 201 000 Sk 25.3.2006 22.11.2006
43 796 612 000 Sk 2.10.2003 24.3.2006
38 695 149 000 Sk 9.6.2000 1.10.2003

Základné údaje podľa Živnostenského registra

Meno LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
IČO 36038351
Adresa 97566 Banská Bystrica, Námestie SNP 8

Kontakty na LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Banská Bystrica, IČO 36038351

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Námestie SNP 8 Banská Bystrica 975 66 od  29.10.1999 

Sídlo podľa živnostenského registra

Adresa Trvanie
97566 Banská Bystrica, Námestie SNP 8
Žilina, Nám. gen. M.R. Štefánika do  23.8.2000
Banská Bystrica, Nám. SNP 8 do  21.1.2004

Predmet činností LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, IČO 36038351

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
správa lesného a iného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky 29.10.1999
užívanie a obhospodarovanie neštátneho lesného a iného majetku na základe príslušných legislatívnych predpisov a právnych aktov 29.10.1999
zakladanie, obnova, pestovanie, výchova, obnova a ochrana lesných porastov v súlade s lesnými hospodárskymi plánmi v záujme zachovania a zveľaďovania lesov a zabezpečenia ich produkčných a verejnoprospešných funkcií 29.10.1999
záchrana a zachovanie genofondu lesných drevín a zabezpečenie druhove, geneticky a kvalitatívne vhodného biologického reprodukčného materiálu pre obnovu lesných porastov 29.10.1999
zabezpečenie dôslednej hygieny lesných porastov, ochranných opatrení pri mimoriadnych udalostiach a účinnej ochrannej služby v lese 29.10.1999
výkon ťažby dreva v lesných porastoch, v súlade s platnou legislatívou a opatreniami orgánov štátnej správy LH, približovanie, manipulácia a doprava dreva 29.10.1999
predaj surového dreva a ostatných produktov lesnej a pridruženej výroby 29.10.1999
zabezpečovanie zákonom stanovených úloh pri tvorbe a ochrane životného prostredia 29.10.1999
zabezpečovanie ostatných úloh, ktoré vyplývajú pre štátny podnik zo správy lesného majetku, zo zákona o lesoch, zákona o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva a ostatných predpisov, ktoré sa týkajú lesného fondu, jeho ochrany a využívania 29.10.1999
výkon činností súvisiacich so zabezpečovaním a zodpovednosťou za prípravu k obrane štátu v mieri a za realizáciu v dobe brannej pohotovosti štátu 29.10.1999
lesníctvo a poľnohospodárstvo, vrátane predaja nespracovaných lesných a poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja 29.10.1999
ťažba a výkup dreva zo stromov rastúcich mimo lesa 29.10.1999
drevárska výroba 29.10.1999
strojárska výroba 29.10.1999
projektová, inžinierska a konzultačná činnosť v investičnej výstavbe 29.10.1999
zememeračské a geodetické práce 29.10.1999
servis a opravy malej mechanizácie, strojov, zariadení, dopravných prostriedkov a stavebných mechanizmov 29.10.1999
ťažba a dodávky štrkopieskov z vlastnej výroby, dobývanie ložísk vyhradených a nevyhradených nerastov, vrátane zabezpečenia a likvidácie lomov 29.10.1999
vykonávanie zemných prác a trhačských prác malého rozsahu 29.10.1999
verejná cestná vnútrozemská a medzinárodná hromadná nepravidelná osobná doprava a cestná nákladná doprava 29.10.1999
prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí 29.10.1999
veľkoobchodná, obchodná a sprostredkovateľská činnosť, vrátane tovaru na nákup a predaj ktorého sa vyžaduje osobitné povolenie 29.10.1999
poskytovanie prác a služieb pre využívanie výpočtovej techniky, automatizované spracovanie údajov, predaj informačných systémov a jeho komponentov, vrátane digitálnych údajov 29.10.1999
prevádzkovanie bufetov 29.10.1999
vykonávanie inej hospodárskej a obchodnej činnosti, pokiaľ sa ňou nenaruší plnenie povinného predmetu činnosti štátneho podniku 29.10.1999
vykonávanie lesotechnických meliorácií a iných opatrení na zlepšenie funkcií lesov a úrodnosti lesnej pôdy: biologické, stavebné a iné opatrenia, vrátane hradenia bystrín na vodných tokoch 9.6.2000
zabezpečovanie poľnohospodárskej výroby na poľnohospodárskych pozemkoch v užívaní štátneho podniku 9.6.2000
výkon poľovného a rybárskeho práva, produkcia diviny a rýb, poľovnícka a rybárska turistika 9.6.2000
zabezpečenie činnosti odborného lesného hospodárstva 9.6.2000
zber a výkup lesných plodín, výkup zveri v koži 9.6.2000
pestovanie a šľachtenie liečivých rastlín, okrasných a úžitkových drevín, ozeleňovacie práce 9.6.2000
stolárske práce 9.6.2000
porez guľatiny 9.6.2000
pilčícke práce 9.6.2000
približovanie dreva 9.6.2000
výroba strojov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo 9.6.2000
výroba nástrojov 9.6.2000
zámočnícke práce 9.6.2000
kovoobrábanie 9.6.2000
oprava a údržba lesných kolesových traktorov, poľnohospodárskych a stavebných mechanizmov 9.6.2000
oprava motorových vozidiel 9.6.2000
výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky 9.6.2000
opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky 9.6.2000
automatizované spracovanie dát 9.6.2000
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom 9.6.2000
inžinierska činnosť v stavebníctve: obstarávanie prác a dodávok v stavebníctve, vykonávanie prác a výkonov pre investorov charakteru vypracovania koncepcií a štúdií, rozpočtovanie, fakturácia a kalkulácia stavieb 9.6.2000
projektovanie stavieb: lesné cesty, technológia drevoskladov 9.6.2000
projektovanie stavieb: hradenie bystrín, pozemné stavby, projektovanie vodohospodárskych stavieb - vodovody a kanalizácie, projektovanie vodohospodárskych stavieb - úpravy vodných tokov, projektovanie dopravných stavieb - lesné komunikácie, projektovanie technického vybavenia stavieb - zdravotnícka technika, vodovod, kanalizácia a zemný plyn, projektovanie technologických zariadení stavieb - distribúcia zemného plynu, projektovanie technického vybavenia stavieb - elektroinštalácia, silové elektrické oznamovacie zariadenia a rozvody, projektovanie technologického zariadenia stavieb - siete EN, NV, káblové, vzdušné vedenie, trafostanice 9.6.2000
geodetické a kartografické práce 9.6.2000
prenájom hnuteľných vecí 9.6.2000
prenájom nehnuteľných vecí 9.6.2000
upratovacie práce 9.6.2000
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti 9.6.2000
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti 9.6.2000
sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby 9.6.2000
nákladná cestná doprava 9.6.2000
nepravidelná autobusová doprava 9.6.2000
prevádzkovanie cestovnej kancelárie 9.6.2000
pohostinská činnosť 9.6.2000
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach 9.6.2000
trhacie práce 9.6.2000
mäsiarstvo a údenárstvo 9.12.2002
prevádzkovanie strelnice 24.6.2005
prevádzkovanie ubytovacích zariadení s poskytovaním ubytovacích služieb 23.11.2006
vyhotovovanie lesných hospodárskych plánov 8.12.2007
prevádzkovanie múzea 10.5.2008
prevádzkovanie knižnice 10.5.2008
reklamná a propagačná činnosť 10.5.2008
vydavateľská činnosť v oblasti lesníctva a drevárstva 10.5.2008
organizovanie kultúrno - vzdelávacích aktivít v oblasti lesníctva a drevárstva 10.5.2008
preprava fekálnych odpadov fekálnymi vozidlami 10.5.2008
zber a výkup lesných plodín 29.10.1999 8.6.2000
prevádzkovanie ubytovacích zariadení a poskytovanie ubytovacích a stravovacích služieb 29.10.1999 8.6.2000
prevádzkovanie cestovných kancelárií a poskytovanie služieb s tým spojených 29.10.1999 8.6.2000
vykonávanie lesotechnických meliorácií a iných opatrení na zlepšenie funkcií lesov a úrodnosti lesnej pôdy: biologické, stavebné a iné opatrenia, vrátane hradenia bystrín na drobných vodných tokoch 29.10.1999 8.6.2000
výkon poľovného a rybárskeho práva v režijných revíroch a v režijných revíroch štátneho podniku 29.10.1999 8.6.2000
pestovanie a šľachtenie okrasných a úžitkových drevín, ozeleňovacie práce 29.10.1999 8.6.2000
zabezpečovanie poľnohospodárskej výroby na poľnohospodárskych pozemkoch v správe a užívaní štátneho podniku 29.10.1999 8.6.2000

Predmet činností podľa Živnostenského registra

1. Stolárske práce.
Deň vzniku oprávnenia: 29.10.1999
Prevádzkarne:
   Margecany, Prešovská 56/9
   97645 Hronec, ES Hronec, Zlievárenská 540 (Zrušená dňom 10.5.2007)
   97645 Hronec, Dopravno-hospodárska správa II. (Zrušená dňom 1.4.2002)
   97667 Závadka nad Hronom, Stolárska dielňa SDV (Zrušená dňom 13.9.2011)
   97652 Čierny Balog, Hlavná 2237 (Zrušená dňom 13.9.2011)
   Trenčín, Hodžova 38 (Zrušená dňom 8.12.2006)
   Považská Bystrica, Podmostie 183 (Zrušená dňom 8.12.2006)
   Rajecké Teplice, OLZ - DHS (Zrušená dňom 8.12.2006)
   Stará Bystrica 321 (Zrušená dňom 18.8.2009)
   Oščadnica 479 (Zrušená dňom 18.8.2009)
   Novoť, Zákamenné 151 (Zrušená dňom 8.12.2006)
   Ružomberok, Sládkovičova 10 (Zrušená dňom 22.11.2006)
   Závadka, SDV (Zrušená dňom 22.11.2006)
   Jasenie, Kramlište 321 (Zrušená dňom 8.12.2006)
   Žarnovica, Železničná 5 (Zrušená dňom 19.2.2010)
   Žiar nad Hronom, Šašovské podhradie (Zrušená dňom 19.2.2010)
   Hontianske Nemce 60 (Zrušená dňom 8.12.2006)
   Košice-Džungľa, OLZ (Zrušená dňom 8.12.2006)
   Cakov, Širkovce 298 (Zrušená dňom 22.11.2006)
   Muráň 385 (Zrušená dňom 22.11.2006)
   Betliar, Šafárikova 55 (Zrušená dňom 8.12.2006)
   Haniska, SDV (Zrušená dňom 8.12.2006)
   Smolník 361 (Zrušená dňom 8.12.2006)
   Giraltovce, Dukelská 42 (Zrušená dňom 21.2.2007)
   08501 Bardejov, Priemyselná 2 (Zrušená dňom 1.3.2007)
   Lučenec, Zvolenská 71 (Zrušená dňom 8.12.2006)
   Kriváň 334 (Zrušená dňom 8.12.2006)
   Vranov nad Topľou, Čemernianska 849 Vranov (Zrušená dňom 22.11.2006)
   Humenné, Gaštanová (Zrušená dňom 22.11.2006)
   Medzilaborce, Zámočnícka (Zrušená dňom 22.11.2006)
   Sobrance, Kúpeľská 69 (Zrušená dňom 8.12.2006)
   Liptovský Hrádok, OZ (Zrušená dňom 22.11.2006)
   Turzovka, Predmier (Zrušená dňom 18.8.2009)
   05201 Spišská Nová Ves, Radlinského 18 (Zrušená dňom 8.12.2006)
2. Porez guľatiny.
Deň vzniku oprávnenia: 29.10.1999
Prevádzkarne:
   97657 Michalová, Trosky, SDV
   97667 Závadka nad Hronom, Výrobná hala s pílou na SDV
   97675 Jasenie, Kramlište
   97645 Hronec, ES Hronec, Zlievárenská 540 (Zrušená dňom 10.5.2007)
   97645 Hronec, Dopravno-hospodárska správa II. (Zrušená dňom 1.4.2002)
   94111 Palárikovo, Remeselnícka 79 (Zrušená dňom 22.11.2006)
   Stupava, Vajanského 4 SDV (Zrušená dňom 8.12.2006)
   Rohožník, PDV - exp. sklad (Zrušená dňom 8.12.2006)
   Gbely, PDV - exp. sklad (Zrušená dňom 8.12.2006)
   Liptovský Hrádok, Pod úpustom 730 (Zrušená dňom 22.11.2006)
   03450 Ružomberok, Sládkovičova 10 (Zrušená dňom 22.11.2006)
   Liptovský Hrádok, Pod úpustom 733 (Zrušená dňom 22.11.2006)
   05201 Spišská Nová Ves, Radlinského 18 (Zrušená dňom 8.12.2006)
3. Pilčícke práce.
Deň vzniku oprávnenia: 29.10.1999
Prevádzkarne:
   97701 Brezno, Mostárenská 2489
   Krásnohorská Dlhá Lúka 273
   95501 Topoľčany, Mojmírova 4 (Zrušená dňom 8.12.2006)
   95622 Prašice, LS Duchonka (Zrušená dňom 8.12.2006)
   Málinec 454 (Zrušená dňom 8.12.2006)
4. Približovanie dreva.
Deň vzniku oprávnenia: 29.10.1999
Prevádzkarne:
   95622 Prašice, Duchonka LS (Zrušená dňom 8.12.2006)
   Krompachy, Slovinky (Zrušená dňom 8.12.2006)
5. Výroba strojov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo.
Deň vzniku oprávnenia: 29.10.1999
Prevádzkarne:
   97401 Banská Bystrica, Srnková 25
6. Výroba nástrojov.
Deň vzniku oprávnenia: 29.10.1999
Prevádzkarne:
   97401 Banská Bystrica, Srnková 25
   97645 Hronec, ES Hronec, Zlievárenská 540 (Zrušená dňom 10.5.2007)
   97645 Hronec, Dopravno-hospodárska správa II. (Zrušená dňom 1.4.2002)
   95193 Topoľčianky, Moravecká 2 (Zrušená dňom 28.8.2012)
   97652 Čierny Balog, Hlavná 2237 (Zrušená dňom 20.3.2012)
7. Zámočnícke práce.
Deň vzniku oprávnenia: 29.10.1999
Prevádzkarne:
   97664 Beňuš, Opravárenská dielňa, 455
   Bohunice, DHS
   Zákamenné 151
   Margecany, Prešovská 56/9
   97671 Šumiac, Červená Skala, opravárenské dielne (Zrušená dňom 4.11.2011)
   97645 Hronec, ES Hronec, Zlievárenská 540 (Zrušená dňom 10.5.2007)
   97645 Hronec, Dopravno-hospodárska správa II. (Zrušená dňom 1.4.2002)
   97652 Čierny Balog, Hlavná 2237 (Zrušená dňom 20.3.2012)
   Palárikovo, Remeselnícka 79 (Zrušená dňom 22.11.2006)
   Šahy, DHS (Zrušená dňom 8.12.2006)
   95501 Topoľčany, Mojmírova 4 (Zrušená dňom 23.5.2006)
   Prievidza, Skladová 11 (Zrušená dňom 8.12.2006)
   Rajecké Teplice, DHS (Zrušená dňom 8.12.2006)
   Turčianske Teplice, DHS (Zrušená dňom 8.12.2006)
   Považany, Mošovce - DHS (Zrušená dňom 8.12.2006)
   Námestovo, Miestneho priemyslu 569 (Zrušená dňom 8.12.2006)
   Oravský Podzámok, Pod Kýčerou 132 (Zrušená dňom 8.12.2006)
   Muráň 385 (Zrušená dňom 22.11.2006)
   Stará Voda, Švedlár 306 (Zrušená dňom 8.12.2006)
   Smolník 361 (Zrušená dňom 8.12.2006)
   Slanec 59 (Zrušená dňom 8.12.2006)
   Košice-Džungľa, Vrabčia 10 (Zrušená dňom 8.12.2006)
8. Kovoobrábanie.
Deň vzniku oprávnenia: 29.10.1999
Prevádzkarne:
   97664 Beňuš, Opravárenská dielňa, 455
   Vranov nad Topľou, Tehelná
   Rajecké Teplice, DHS
   Zákamenné 151
   Margecany, Prešovská 56/9
   Bardejov, Giraltovce,Dukelská 42
   97671 Šumiac, Červená Skala, opravárenské dielne (Zrušená dňom 4.11.2011)
   97645 Hronec, ES Hronec, Zlievárenská 540 (Zrušená dňom 10.5.2007)
   97645 Hronec, Dopravno-hospodárska správa II. (Zrušená dňom 1.4.2002)
   97652 Čierny Balog, Hlavná 2237 (Zrušená dňom 20.3.2012)
   08501 Bardejov, Priemyselná 2 (Zrušená dňom 1.3.2007)
   Palárikovo, Remeselnícka 79 (Zrušená dňom 22.11.2006)
   Topoľčianky, Moravecká 2 (Zrušená dňom 22.11.2006)
   95501 Topoľčany, Mojmírova 4 (Zrušená dňom 23.5.2006)
   Prievidza, Skladová 11 (Zrušená dňom 8.12.2006)
   Turčianske Teplice, DHS (Zrušená dňom 8.12.2006)
   Považany, Mošovce DHS (Zrušená dňom 8.12.2006)
   Námestovo, Miestneho priemyslu 569 (Zrušená dňom 8.12.2006)
   Oravský Podzámok, Pod Kyčerov 132 (Zrušená dňom 8.12.2006)
   Stará Voda, Švedlár 306 (Zrušená dňom 8.12.2006)
   Smolník 361 (Zrušená dňom 8.12.2006)
   Hriňová, Slanec 59 (Zrušená dňom 8.12.2006)
   Košice-Džungľa, Vrabčia 10 (Zrušená dňom 8.12.2006)
9. Oprava a údržba lesných kolesových traktorov, poľnohospodárskych a stavebných mechanizmov.
Deň vzniku oprávnenia: 29.10.1999
Prevádzkarne:
   97664 Beňuš, Opravárenská dielňa, 455
   Banská Bystrica, Srnková 25
   Rožňava, Štítnická 1807/23
   Považská Bystrica, Orlové 278
   Zákamenné 151
   Beňuš, LS
   Vranov nad Topľou, Tehelná
   97671 Šumiac, Červená Skala, opravárenské dielne (Zrušená dňom 4.11.2011)
   97645 Hronec, ES Hronec, Zlievárenská 540 (Zrušená dňom 10.5.2007)
   97645 Hronec, Dopravno-hospodárska správa II. (Zrušená dňom 1.4.2002)
   97652 Čierny Balog, Hlavná 2237 (Zrušená dňom 20.3.2012)
   Slovenská Ľupča, Lupčianska 48 (Zrušená dňom 8.12.2006)
   Oravský Podzámok, Oravský Podzámok (Zrušená dňom 8.12.2006)
   Turčianske Teplice, Turček (Zrušená dňom 8.12.2006)
   Zvolen, Pod dráhy 3 (Zrušená dňom 22.11.2006)
   Vígľaš 227 (Zrušená dňom 8.12.2006)
   94111 Palárikovo, Remeselnícka 79 (Zrušená dňom 5.10.2012)
   Dunajská Streda, Drevárska 6 (Zrušená dňom 22.11.2006)
   Jaslovské Bohunice, Bohunice - DHS (Zrušená dňom 22.11.2006)
   Šahy, DHS (Zrušená dňom 8.12.2006)
   Topoľčianky, Moravecká 2 (Zrušená dňom 22.11.2006)
   95501 Topoľčany, Mojmírova 4 (Zrušená dňom 23.5.2006)
   Prievidza, Skladová 11 (Zrušená dňom 8.12.2006)
   Bytča, Hlavná cesta 360/1 (Zrušená dňom 8.12.2006)
   Oščadnica, Krásne nad Kysucou (Zrušená dňom 18.8.2009)
   Oščadnica, Raková (Zrušená dňom 18.8.2009)
   Rajecké Teplice, DHS (Zrušená)
   Turčianske Teplice, DHS (Zrušená dňom 8.12.2006)
   02901 Námestovo, Miestneho priemyslu 569 (Zrušená dňom 19.10.2012)
   Oravský Podzámok, Pod Kýčerou 132 (Zrušená dňom 8.12.2006)
   Hronec, Zlievárenská 517 (Zrušená dňom 8.12.2006)
   96681 Žarnovica, Železničná 5 (Zrušená dňom 22.11.2006)
   Žiar nad Hronom, Šášovské Podhradie (Zrušená dňom 19.2.2010)
   Krupina, Krupinica 30 (Zrušená dňom 8.12.2006)
   Modrý Kameň, Jarmočná 598 (Zrušená dňom 8.12.2006)
   Muráň 385 (Zrušená dňom 22.11.2006)
   Rožňava, Štítnická 1807/23 (Zrušená dňom 8.12.2006)
   Stará Voda, Švedlár 306 (Zrušená dňom 8.12.2006)
   Smolník 361 (Zrušená dňom 8.12.2006)
   Margecany, Prešovská 56/9 (Zrušená dňom 22.11.2006)
   Hriňová, Slanec 59 (Zrušená dňom 8.12.2006)
   Košice-Džungľa, Vrabčia 10 (Zrušená dňom 8.12.2006)
   Spišská Nová Ves, Radlinského 18 (Zrušená dňom 8.12.2006)
   08001 Prešov, Zborovská 7 (Zrušená dňom 8.12.2006)
   Lučenec, Zvolenská 71 (Zrušená dňom 22.11.2006)
   Kriváň 334 (Zrušená dňom 22.11.2006)
   Humenné, Gaštanová (Zrušená dňom 22.11.2006)
   Medzilaborce, Zámočnícka (Zrušená dňom 22.11.2006)
   Sobrance, Kúpeľská 69 (Zrušená dňom 8.12.2006)
   Dolná Breznica, L.Rovne (Zrušená dňom 8.12.2006)
10. Oprava motorových vozidiel.
Deň vzniku oprávnenia: 29.10.1999
Prevádzkarne:
   97664 Beňuš, Opravárenská dielňa, 455
   Banská Bystrica, Srnková 25
   Rožňava, Štítnická 1807/23
   Bohunice, DHS
   Považská Bystrica, Orlové 278
   Zákamenné 151
   Vranov nad Topľou, Tehelná
   97671 Šumiac, Červená Skala, opravárenské dielne (Zrušená dňom 4.11.2011)
   97645 Hronec, Dopravno-hospodárska správa II. (Zrušená dňom 1.4.2002)
   97645 Hronec, ES Hronec, Zlievárenská 540 (Zrušená dňom 10.5.2007)
   97652 Čierny Balog, Hlavná 2237 (Zrušená dňom 20.3.2012)
   Slovenská Ľupča, Ľupčianska 48 (Zrušená dňom 8.12.2006)
   Zvolen, Pod Dráhy 3 (Zrušená dňom 22.11.2006)
   Oravský Podzámok, Oravský Podzámok (Zrušená dňom 8.12.2006)
   Turčianske Teplice, Turček (Zrušená dňom 8.12.2006)
   Vígľaš 227 (Zrušená dňom 8.12.2006)
   94111 Palárikovo, Remeselnícka 79 (Zrušená dňom 5.10.2012)
   Dunajská Streda, Drevárska 6 (Zrušená dňom 22.11.2006)
   Šahy, DHS (Zrušená dňom 8.12.2006)
   Topoľčianky, Moravecká 2 (Zrušená dňom 22.11.2006)
   95501 Topoľčany, Mojmírova 4 (Zrušená dňom 23.5.2006)
   Prievidza, Skladová 11 (Zrušená dňom 8.12.2006)
   Dolná Breznica, L.Rovne (Zrušená dňom 8.12.2006)
   Bytča, Hlavná cesta 360/1 (Zrušená dňom 8.12.2006)
   Rajecké Teplice, DHS (Zrušená dňom 8.12.2006)
   Turčianske Teplice, DHS (Zrušená dňom 8.12.2006)
   02901 Námestovo, Miestneho priemyslu 569 (Zrušená dňom 19.10.2012)
   Oravský Podzámok, Kýčerov 132 (Zrušená dňom 8.12.2006)
   Hronec, Zlievárenská 517 (Zrušená dňom 8.12.2006)
   96681 Žarnovica, Železničná 5 (Zrušená dňom 22.11.2006)
   Žiar nad Hronom, Šášovské Podhradie (Zrušená dňom 19.2.2010)
   Muráň 385 (Zrušená dňom 22.11.2006)
   Rožňava, Štítnická 1807/23 (Zrušená dňom 8.12.2006)
   Stará Voda, Švedlár 306 (Zrušená dňom 8.12.2006)
   Smolník 361 (Zrušená dňom 8.12.2006)
   Margecany, Prešovská 56/9 (Zrušená dňom 22.11.2006)
   Hriňová, Slanec 59 (Zrušená dňom 8.12.2006)
   Košice-Džungľa, Vrabčia 10 (Zrušená dňom 8.12.2006)
   05201 Spišská Nová Ves, Radlinského 18 (Zrušená dňom 8.12.2006)
   08001 Prešov, Zborovská 7 (Zrušená dňom 8.12.2006)
   Lučenec, Zvolenská 71 (Zrušená dňom 22.11.2006)
   Kriváň 334 (Zrušená dňom 22.11.2006)
   Giraltovce, Dukelská 42 (Zrušená dňom 21.2.2007)
   08501 Bardejov, Priemyselná 2 (Zrušená dňom 1.3.2007)
   Humenné, Gaštanová (Zrušená dňom 22.11.2006)
   Medzilaborce, Zámočnícka (Zrušená dňom 22.11.2006)
   Sobrance, Kúpeľská 69 (Zrušená dňom 8.12.2006)
   Liptovský Hrádok, Pri železnici 52 (Zrušená dňom 22.11.2006)
   Krásno nad Kysucou, DHS (Zrušená dňom 22.11.2006)
   Raková, DHS (Zrušená dňom 22.11.2006)
11. Výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky.
Deň vzniku oprávnenia: 29.10.1999
Prevádzkarne:
   01001 Žilina, Moyzesova 54
12. Opravy kancelárskej a reprodukčenej techniky.
Deň vzniku oprávnenia: 29.10.1999
Prevádzkarne:
   01001 Žilina, Moyzesova 54
   04011 Košice-Lorinčík, Moyzesova 18
13. Automatizované spracovanie dát.
Deň vzniku oprávnenia: 29.10.1999
Prevádzkarne:
   Košice-Džungľa, Moyzesova 18
   Žilina, Moyzesova 54
   Námestovo, Miestneho priemyslu 569
   Brezno, Ďumbier, Bystrá 97
   97652 Čierny Balog, Hlavná 2237 (Zrušená dňom 20.3.2012)
   97701 Brezno, Mostárenská 2489 (Zrušená dňom 20.3.2012)
   Palárikovo, LZ (Zrušená dňom 22.11.2006)
   Nitra, Piaristická 1 (Zrušená dňom 22.11.2006)
   Podhájska 491 (Zrušená dňom 22.11.2006)
   Bajč, Bajč LS (Zrušená dňom 22.11.2006)
   Štúrovo, Kamenica nad Hronom 517 (Zrušená dňom 22.11.2006)
   Gabčíkovo, Parková 350 (Zrušená dňom 22.11.2006)
   Veľký Meder, Čalovo,Poľovnícka 60 (Zrušená dňom 22.11.2006)
   Sládkovičovo, Pionierska 1195 (Zrušená dňom 22.11.2006)
   Trstice, Hájenka 520 (Zrušená dňom 22.11.2006)
   Bratislava-Staré Mesto, Rusovce (Zrušená dňom 22.11.2006)
   Palárikovo, SCHZ (Zrušená dňom 22.11.2006)
   94111 Palárikovo, Remeselnícka 79 (Zrušená dňom 22.11.2006)
   Dunajská Streda, Drevárska 6 (Zrušená dňom 22.11.2006)
   Palárikovo, Remeselnícka 79 - DHS (Zrušená dňom 22.11.2006)
   Palárikovo, Remeselnícka 79 - SDV (Zrušená dňom 22.11.2006)
   Hronec, Zlievarenská 517 (Zrušená dňom 10.5.2007)
   Osrblie, Zlievarenská 18 (Zrušená dňom 22.11.2006)
   Lom nad Rimavicou, Sihľa 58 (Zrušená dňom 22.11.2006)
   Čierny Balog, Krám, Mlynská 61 (Zrušená dňom 22.11.2006)
   Čierny Balog, Dobroč 768/136 (Zrušená dňom 22.11.2006)
   Čierny Balog, Šaling, Dobroč 768/136 (Zrušená dňom 22.11.2006)
   Michalová, Hrable 2 (Zrušená dňom 22.11.2006)
   97645 Hronec, ES Hronec, Zlievarenská 540 (Zrušená dňom 20.3.2012)
   97645 Hronec, Zlievarenská 517 - DHS 2 (Zrušená dňom 6.7.2007)
   Čierny Balog, Krám, Mlynská 61 - ŠS (Zrušená dňom 22.11.2006)
   Čierny Balog, Michalová SŠ (Zrušená dňom 22.11.2006)
   Muráň, DHS (Zrušená dňom 8.12.2006)
   Revúca, LS (Zrušená dňom 8.12.2006)
   Jelšava, LS (Zrušená dňom 8.12.2006)
   Sirk 310 (Zrušená dňom 8.12.2006)
   Ratková 203 (Zrušená dňom 8.12.2006)
   Tornaľa, Hlavné námestie 2 (Zrušená dňom 8.12.2006)
   Tornaľa, Stárňa, Hlavné nám .2 (Zrušená dňom 8.12.2006)
   Košice-Džungľa, Milosrdenstva 11 (Zrušená dňom 8.12.2006)
   Bátorove Kosihy, Vojnice,Kašt.Rad 1039 (Zrušená dňom 22.11.2006)
14. Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom.
Deň vzniku oprávnenia: 29.10.1999
Prevádzkarne:
   Žilina, Moyzesova 54
   Košice-Džungľa, Moyzesova 18
   Košice-Džungľa, Milosrdenstva 11 (Zrušená dňom 8.12.2006)
15. Inžinierska činnosť v stavebníctve: - obstarávanie prác a dodávok v stavebníctve - vykonávanie prác a výkonov pre investorov charakteru vypracovania koncepcií a štúdií,- rozpočtovanie, fakturáci
Deň vzniku oprávnenia: 29.10.1999
16. PROJEKTOVANIE STAVIEB- Lesné cesty- Technológia drevoskladov.
Deň vzniku oprávnenia: 29.10.1999
17. Geodetické a kartografické práce.
Deň vzniku oprávnenia: 29.10.1999
18. Zemné výkopové práce.
Deň vzniku oprávnenia: 29.10.1999
Prevádzkarne:
   97652 Čierny Balog, Hlavná 2237
   97645 Hronec, ES Hronec, Zlievárenská 540 (Zrušená dňom 10.5.2007)
   97645 Hronec, Dopravno-hospodárska správa II. (Zrušená dňom 1.4.2002)
19. Prenájom hnuteľných vecí.
Deň vzniku oprávnenia: 29.10.1999
Prevádzkarne:
   97645 Hronec, Dopravno-hospodárska správa II. (Zrušená dňom 1.4.2002)
   97645 Hronec, ES Hronec, Zlievárenská 540 (Zrušená dňom 10.5.2007)
20. Prenájom nehnuteľných vecí.
Deň vzniku oprávnenia: 29.10.1999
Prevádzkarne:
   07241 Remetské Hámre, Lokalita Morské Oko -parkovisko pri obci
21. Upratovacie práce.
Deň vzniku oprávnenia: 29.10.1999
Prevádzkarne:
   Rožňava, Jovická 2
   Jedľové Kostoľany, Jedľové Kostoľany 526 (Zrušená dňom 22.11.2006)
   Skýcov, Hlavná 488 (Zrušená dňom 22.11.2006)
   Topoľčianky, Parková 4 (Zrušená dňom 22.11.2006)
   Hostie, Hrušov 476 (Zrušená dňom 22.11.2006)
   Nitrianska Streda, Nitrianska Streda 192 (Zrušená dňom 23.5.2006)
   Topoľčianky, Moravecká 2 (Zrušená dňom 22.11.2006)
   Topoľčianky, Moravecká 2 (Zrušená dňom 22.11.2006)
   Vranov nad Topľou, Čemrnianska 849 (Zrušená dňom 22.11.2006)
   Sľažany, Velčice 346 (Zrušená dňom 22.11.2006)
   Nitra, Piaristická 1 (Zrušená dňom 22.11.2006)
22. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti.
Deň vzniku oprávnenia: 29.10.1999
Prevádzkarne:
   95193 Topoľčianky, Parková 4
   Palárikovo, Remeselnícka 48
   Levice, Koháryho ul 2
   Topoľčianky, Moravecká 2
   Lovce, Hladomor 186
   Žilina, Nám. M.R.Štefánika 1
   Námestovo, Miestneho priemyslu 569
   Horné Hámre, Brod ŠS
   Sobrance, Kúpeľská 69
   Košice-Džungľa, Tranovského 19
   Žilina, Považský CHlmec OLZT
   Banská Bystrica, Srnková 25
   97657 Michalová, Škôlkárske stredisko Čierny Balog (Zrušená dňom 20.3.2012)
   97671 Šumiac, Červená Skala 674 (Zrušená dňom 4.11.2011)
   97653 Sihla, Lesná správa Sihla (Zrušená dňom 6.9.2005)
   97652 Čierny Balog, Lesná správa Šaling, Dobroč 768/136 (Zrušená dňom 20.3.2012)
   97652 Čierny Balog, Lesná správa Krám, Mlynská 61 (Zrušená dňom 20.3.2012)
   97664 Beňuš, DHS - kancelárie (Zrušená dňom 4.11.2011)
   97645 Hronec, Lesná správa Osrblie, Zlievárenská 517 (Zrušená dňom 20.3.2012)
   97652 Čierny Balog, Lesná správa Dobroč (Zrušená dňom 6.9.2005)
   97645 Hronec, ES Hronec, Zlievárenská 540 (Zrušená dňom 20.3.2012)
   95501 Topoľčany, Mojmírova 4 (Zrušená dňom 22.11.2006)
   97645 Hronec, Lesná správa Hronec, Zlievárenská 517 (Zrušená dňom 20.3.2012)
   97657 Michalová, Lesná správa Michalová (Zrušená dňom 6.9.2005)
   97701 Bystrá, Lesná správa Ďumbier (Zrušená dňom 6.9.2005)
   97645 Hronec, Dopravno-hospodárska správa II. (Zrušená dňom 1.4.2002)
   08001 Prešov, Obrancov mieru 6 (Zrušená dňom 8.12.2006)
   97652 Čierny Balog, Hlavná 2237 (Zrušená dňom 20.3.2012)
   97701 Brezno, Mostárenská 2489 (Zrušená dňom 20.3.2012)
   97701 Brezno, Chalupkova 10 (Zrušená dňom 10.5.2007)
   Lučenec, Partizánska 71 (Zrušená dňom 22.11.2006)
   Nitra, Piaristická 1 (Zrušená dňom 22.11.2006)
   Podhájska, 491 LS (Zrušená dňom 22.11.2006)
   Bajč, LS (Zrušená dňom 22.11.2006)
   Bátorove Kosihy, Kaštielsky rad 1039 (Zrušená dňom 22.11.2006)
   Kamenica nad Hronom, 517 LS (Zrušená dňom 22.11.2006)
   Gabčíkovo, Parková 350 (Zrušená dňom 22.11.2006)
   Veľký Meder, Poľovnícka 60 (Zrušená dňom 22.11.2006)
   Sládkovičovo, Pionierska 1195 (Zrušená dňom 22.11.2006)
   Trstice, Hájenka 520 (Zrušená dňom 22.11.2006)
   Bratislava-Staré Mesto, Rusovce P.O.BoX 18 (Zrušená dňom 22.11.2006)
   Palárikovo, SCHZ (Zrušená dňom 22.11.2006)
   Dunajská Streda, Drevárska 6 (Zrušená dňom 22.11.2006)
   Palárikovo, Remeselnícka 79 DHS (Zrušená dňom 22.11.2006)
   Palárikovo, Remeselnícka 79 SDV (Zrušená dňom 22.11.2006)
   Palárikovo, ÚZ (Zrušená dňom 22.11.2006)
   Žarnovica, Železničná 5 (Zrušená dňom 12.12.2006)
   Žiar nad Hronom, Šášovské Podhradie (Zrušená dňom 19.2.2010)
   Rožňava, Jovická 2 (Zrušená dňom 8.12.2006)
   Lučenec, B.Nemcovej 2 (Zrušená dňom 8.12.2006)
   Fiľakovo, Mlynská 37 (Zrušená dňom 8.12.2006)
   Kalinovo, B.Nemcovej 2 (Zrušená dňom 8.12.2006)
   Poltár, Ul.Slobody 611 (Zrušená dňom 8.12.2006)
   Málinec 454 (Zrušená dňom 8.12.2006)
   Hriňová, LS (Zrušená dňom 8.12.2006)
   Hriňová, Poľana LS (Zrušená dňom 8.12.2006)
   Hrochoť, Kyslinky LS (Zrušená dňom 8.12.2006)
   Očová, LS (Zrušená dňom 8.12.2006)
   Vígľaš, LS (Zrušená dňom 8.12.2006)
   Divín, LS (Zrušená dňom 8.12.2006)
   Lučenec, Zvolenská 71 (Zrušená dňom 8.12.2006)
   Kriváň, 334 DHS (Zrušená dňom 8.12.2006)
   Topoľčany, Mojmírova 4 (Zrušená dňom 9.12.2005)
   95622 Prašice, Duchonka LS (Zrušená dňom 22.11.2006)
23. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti.
Deň vzniku oprávnenia: 29.10.1999
Prevádzkarne:
   95193 Topoľčianky, Parková 4
   Banská Bystrica, Srnková 25
   Palárikovo, Remeselnícka 48
   Levice, Koháryho 2
   Topoľčianky, Moravecká 2
   Lovce, Hladomor 186
   Partizánske, Makarenkova 812
   Nitrianske Rudno, Pod Borinou 6
   Nitrianske Pravno, Nábrežná 23
   Považská Bystrica, OZ
   Kvačany, Dlhá Lúka 273
   Košice-Džungľa, Tranovského 19
   Žilina, Považský Chlmec OZLT
   97653 Sihla, Lesná správa Sihla (Zrušená dňom 6.9.2005)
   97652 Čierny Balog, Lesná správa Krám, Mlynská 61 (Zrušená dňom 20.3.2012)
   97652 Čierny Balog, Lesná správa Šaling, Dobroč 768/136 (Zrušená dňom 20.3.2012)
   97657 Michalová, Škôlkárske stredisko Čierny Balog (Zrušená dňom 20.3.2012)
   97645 Hronec, Lesná správa Osrblie, Zlievárenská 517 (Zrušená dňom 20.3.2012)
   97645 Hronec, Lesná správa Hronec, Zlievárenská 517 (Zrušená dňom 20.3.2012)
   97701 Bystrá, Lesná správa Ďumbier (Zrušená dňom 6.9.2005)
   97645 Hronec, ES Hronec, Zlievárenská 540 (Zrušená dňom 20.3.2012)
   97645 Hronec, Dopravno-hospodárska správa II. (Zrušená dňom 1.4.2002)
   97664 Beňuš, DHS - kancelárie (Zrušená dňom 4.11.2011)
   97652 Čierny Balog, Lesná správa Dobroč (Zrušená dňom 6.9.2005)
   97657 Michalová, Lesná správa Michalová (Zrušená dňom 6.9.2005)
   97652 Čierny Balog, Hlavná 2237 (Zrušená dňom 20.3.2012)
   97701 Brezno, Mostárenská 2489 (Zrušená dňom 20.3.2012)
   97701 Brezno, Chalupkova 10 (Zrušená dňom 10.5.2007)
   Nitra, Piaristická 1 (Zrušená dňom 22.11.2006)
   Podhájska, 491 LS (Zrušená dňom 22.11.2006)
   Bajč, LS (Zrušená dňom 22.11.2006)
   Bátorove Kosihy, Kaštielsky rad 1039 (Zrušená dňom 22.11.2006)
   Kamenica nad Hronom 517 (Zrušená dňom 22.11.2006)
   Gabčíkovo, Parková 350 (Zrušená dňom 22.11.2006)
   Veľký Meder, Čalovo, Poľovnícka 60 (Zrušená dňom 22.11.2006)
   Sládkovičovo, Pionierska 1195 (Zrušená dňom 22.11.2006)
   Trstice, Hájenka 520 (Zrušená dňom 22.11.2006)
   Bratislava-Rusovce, Rusovce P.O.BOX 18 (Zrušená dňom 22.11.2006)
   Palárikovo, SCHZ (Zrušená dňom 22.11.2006)
   Dunajská Streda, Drevárska 6 (Zrušená dňom 22.11.2006)
   Palárikovo, Remeselnícka 79-DHS (Zrušená dňom 22.11.2006)
   Palárikovo, Remeselnícka 79-SDV (Zrušená dňom 22.11.2006)
   Palárikovo, ÚZ (Zrušená dňom 22.11.2006)
   95501 Topoľčany, Mojmírova 4 (Zrušená dňom 8.12.2006)
   Prievidza, Skladová 11 (Zrušená dňom 8.12.2006)
   95622 Prašice, Duchonka OLS (Zrušená dňom 8.12.2006)
   Zlatníky, Kulháň OLS (Zrušená dňom 5.6.2006)
   Bojná, OLS (Zrušená dňom 23.5.2006)
   Horná Ves, OLS (Zrušená dňom 8.12.2006)
   Kamenec pod Vtáčnikom, Z.Kostoľany OLS (Zrušená dňom 8.12.2006)
   Kľačno, 210 - OLS (Zrušená dňom 8.12.2006)
   Handlová, Remata OLS (Zrušená dňom 8.12.2006)
   Bojnice, Kpt.Nálepku 52 (Zrušená dňom 18.8.2009)
   Žilina, Nám. M.R.Štefánika 1 (Zrušená dňom 8.12.2006)
   Žarnovica, Železničná 5 (Zrušená dňom 12.12.2006)
   Hrochoť, Kyslinky LS (Zrušená dňom 22.11.2006)
   Žiar nad Hronom, Šašovské podhradie (Zrušená dňom 19.2.2010)
24. Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby.
Deň vzniku oprávnenia: 29.10.1999
Prevádzkarne:
   Košice-Džungľa, Tranovského 19
   Žilina, Považský Chlmec OZLT
   08001 Prešov, Obrancov mieru 6 (Zrušená dňom 8.12.2006)
   97701 Brezno, Chalupkova 10 (Zrušená dňom 10.5.2007)
25. PROJEKTOVANIE STAVIEB Hradenie bystrín.
Deň vzniku oprávnenia: 29.10.1999
Deň zániku oprávnenia: 31.3.2002
26. PROJEKTOVANIE STAVIEB Pozemné stavby.
Deň vzniku oprávnenia: 29.10.1999
Deň zániku oprávnenia: 31.3.2002
27. PROJEKTOVANIE STAVIEB Projektovanie vodohospodárskych stavieb - vodovody a kanalizácie.
Deň vzniku oprávnenia: 29.10.1999
28. PROJEKTOVANIE STAVIEB Projektovanie vodohospodárskych stavieb - úpravy vodných tokov.
Deň vzniku oprávnenia: 29.10.1999
29. PROJEKTOVANIE STAVIEB Projektovanie dopravnych stavieb - lesné komunikácie.
Deň vzniku oprávnenia: 29.10.1999
30. PROJEKTOVANIE STAVIEB Projektovanie technického vybavenia stavieb - zdravotnícka technika, vodovod, kanalizácia a zemný plyn.
Deň vzniku oprávnenia: 29.10.1999
31. PROJEKTOVANIE STAVIEB Projektovanie technologických zariadení stavieb - distribúcia zemného plynu.
Deň vzniku oprávnenia: 29.10.1999
32. PROJEKTOVANIE STAVIEB Projektovanie technického vybavenia stavieb - elektroinštalácia, silové elektrické oznamovacie zariadenia a rozvody.
Deň vzniku oprávnenia: 29.10.1999
33. PROJEKTOVANIE STAVIEB Projektovanie technologického zariadenia stavieb - siete EN, NV, káblové, vzdušné vedenie, trafostanice.
Deň vzniku oprávnenia: 29.10.1999
34. Nákladná cestná doprava.
Deň vzniku oprávnenia: 29.10.1999
Deň zániku oprávnenia: 22.11.2006
Prevádzkarne:
   Rajecké Teplice, DHS (Zrušená dňom 22.11.2006)
   08001 Prešov, Zborovská 7 (Zrušená dňom 22.11.2006)
   94111 Palárikovo, Remeselnícka 79 (Zrušená dňom 22.11.2006)
35. Nepravidelná autobusová doprava.
Deň vzniku oprávnenia: 29.10.1999
Deň zániku oprávnenia: 22.11.2006
36. Prevádzkovanie cestovnej kancelárie.
Deň vzniku oprávnenia: 29.10.1999
Deň zániku oprávnenia: 30.9.2002
37. Pohostinská činnosť.
Deň vzniku oprávnenia: 29.10.1999
Deň zániku oprávnenia: 30.9.2002
Prevádzkarne:
   Slovenská Ľupča, Lichardova 52 (Zrušená)
   Turčianske Teplice, Kuzmányho 18 (Zrušená)
   Martin, Zariadenie Kolónia Hviezd (Zrušená)
38. Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach.
Deň vzniku oprávnenia: 29.10.1999
Deň zániku oprávnenia: 30.9.2002
Prevádzkarne:
   Turčianske Teplice, Kuzmányho 18 (Zrušená)
   Martin, Zar.Kolónia Hviezda (Zrušená)
   Petrovce, Chata Hrachovina (Zrušená)
   Telgárt, Pusté Pole-horský hotel (Zrušená)
   Zemplín, Zemplínska Šírava-BREZA (Zrušená)
   Remetské Hámre, Chata morské oko (Zrušená)
   Remetské Hámre, Chata Kaštielik (Zrušená)
   Ubľa, Chata Ubľa (Zrušená)
   Hlivištia, Chata Čertež (Zrušená)
39. Trhacie práce.
Deň vzniku oprávnenia: 29.10.1999
Deň zániku oprávnenia: 4.4.2003
40. Prevádzkovanie cestovnej kancelárie.
Deň vzniku oprávnenia: 29.10.1999
Deň zániku oprávnenia: 19.7.2014
41. Pohostinská činnosť.
Deň vzniku oprávnenia: 29.10.1999
Prevádzkarne:
   94111 Palárikovo, Lesná /Poľovnícky kaštieľ Palárikovo/ 2
   97664 Beňuš 455
   Turčianske Teplice, Kuzmányho 18
   94111 Palárikovo, Remeselnícka 79 (Zrušená)
   Martin, Zar.Kolónia Hviezda (Zrušená dňom 7.8.2009)
   Slovenská Ľupča, Lichardova 52 (Zrušená dňom 22.11.2006)
42. Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach.
Deň vzniku oprávnenia: 29.10.1999
Prevádzkarne:
   95193 Topoľčianky, Parková 2
   07231 Vinné, Z.šírava - Breza
   Turčianske Teplice, Kuzmányho 18
   07235 Zemplín, Zempl. Šírava - BREZA
   04942 Drnava, Chata Pipítka (Zrušená dňom 23.2.2007)
   04942 Drnava, Chata Banský Potok (Zrušená dňom 23.2.2007)
   03815 Blatnica, Chata Dolná Dedošová 368 (Zrušená dňom 7.8.2009)
   03831 Vrícko, Rekreačné zariadenie Vrícko 227 (Zrušená dňom 7.8.2009)
   09434 Hermanovce nad Topľou 220 (Zrušená)
   04921 Betliar, CHata Kopáň (Zrušená dňom 23.2.2007)
   04924 Vlachovo, Hájenka Súľová (Zrušená dňom 23.2.2007)
   04921 Betliar, Chata Predné Lazy (Zrušená dňom 23.2.2007)
   04926 Rejdová, Hájenka Rejdová (Zrušená dňom 23.2.2007)
   91441 Nemšová, Antostál (Zrušená dňom 29.7.2009)
   03815 Blatnica, Chata Drobkov 453 (Zrušená dňom 7.8.2009)
   94111 Palárikovo, Remeselnícka 48 (Zrušená)
   97673 Telgárt, Pusté Pole (zrubová časť) (Zrušená dňom 14.10.2009)
   04922 Gemerská Poloma, Chata Zámoček Podsúľová (Zrušená dňom 23.2.2007)
   04941 Pača, Chata Bučina (Zrušená dňom 23.2.2007)
   94111 Palárikovo, Remeselnícka 79 (Zrušená)
   Martin, Zar. Kolónia Hviezda (Zrušená dňom 7.8.2009)
   97673 Telgárt, Pusté Pole, Horský hotel 447 (Zrušená dňom 29.7.2009)
   Remetské Hámre, Chata Morské Oko (Zrušená dňom 14.12.2006)
   Ubľa, Chata Ubľa (Zrušená dňom 5.8.2009)
   Petrovce, Chata Hrachovina (Zrušená dňom 15.12.2006)
   Hlivištia, Chata Čertež (Zrušená dňom 14.12.2006)
   Remetské Hámre, Chata Kaštielik (Zrušená dňom 14.12.2006)
   95622 Prašice, Duchonka 1. mája 209 (Zrušená dňom 22.11.2006)
43. Mäsiarstvo a údenárstvo.
Deň vzniku oprávnenia: 23.10.2002
Prevádzkarne:
   95193 Topoľčianky, Parková 4A
44. Budovanie náučných chodníkov, odpočívadiel, besiedok a posedov.
Deň vzniku oprávnenia: 23.10.2002
45. Vykonávanie trhacích prác.
Deň vzniku oprávnenia: 29.10.1999
Prevádzkarne:
   97645 Hronec, Dopravno-hospodárska správa II. (Zrušená dňom 1.4.2002)
   97645 Hronec, ES Hronec, Zlievárenská 540 (Zrušená dňom 10.5.2007)
46. Prevádzkovanie strelnice.
Deň vzniku oprávnenia: 7.3.2005
Prevádzkarne:
   Zámutov, Blatiny -strelnica
47. Cestná motorová doprava - vnútroštátna nákladná cestná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 29.10.1999
Deň zániku oprávnenia: 3.12.2013
Prevádzkarne:
   97652 Čierny Balog, Hlavná 2237 (Zrušená dňom 3.12.2013)
48. Cestná motorová doprava - vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
Deň vzniku oprávnenia: 29.10.1999
Deň zániku oprávnenia: 3.12.2013
Prevádzkarne:
   97652 Čierny Balog, Hlavná 2237 (Zrušená dňom 3.12.2013)
49. Prevádzkovanie ubytovacích zariadení s poskytovaním ubytovacích služieb
Deň vzniku oprávnenia: 20.11.2006
Prevádzkarne:
   04942 Drnava, Chata Pipítka
   04942 Drnava, Chata Banský Potok
   05501 Margecany, Chata Kozinec 849
   06502 Vyšné Ružbachy 55
   04921 Betliar, CHata Kopáň
   04924 Vlachovo, Hájenka Súľová
   04926 Rejdová, Hájenka Rejdová
   08501 Bardejov, Bardejovské Kúpele 1998
   08605 Livov 46
   08605 Livovská Huta 1
   96901 Beluj, Chata - Dobrá voda 11
   05566 Smolník, Chata Bystrý Potok
   02353 Staškov 796
   02304 Klubina 188
   02301 Oščadnica 750
   05565 Smolnícka Huta, Chata Zbojnícka Skala
   05566 Smolník, Chata Jazero
   99125 Čebovce, Chata Socialka 454
   99125 Čebovce, Chata Milka 3454
   05333 Henclová, Chata Tancuľa
   05334 Švedlár, Chata Katarínka
   05334 Švedlár, Chata Lesnícka lúka
   02301 Oščadnica 660
   98511 Halič, Chata Pražský Mlyn, Praha 65
   97201 Bojnice, Kpt. Nálepku 56
   04922 Gemerská Poloma, Chata Zámoček Podsúľová
   04941 Pača, Chata Bučina
   90841 Šaštín-Stráže, Chata Gazárka I. č.1544
   90841 Šaštín-Stráže, Chata Gazárka II č.1545
   90841 Šaštín-Stráže, Chata Fáberky 1546
   90879 Borský Svätý Jur, Chata Lásek 658
   97639 Donovaly 101
   98545 Látky 103
   02901 Námestovo, Slanická Osada 2170
   97645 Osrblie, Rekreačná chata Tri Vody, č. 222
   02301 Oščadnica 722
   97652 Čierny Balog, Rekreačná chata Sviniarka, č. 41
   93504 Devičany 46
   93701 Želiezovce, Hájenka, Hrable
   96651 Rudno nad Hronom 264
   95622 Prašice, Duchonka 1111
   07241 Remetské Hámre, Chata Morské Oko
   07241 Remetské Hámre, Chata Kaštielik
   96602 Vyhne 612
   01353 Petrovice, Chata Krížová 307
   01353 Petrovice, Chata Včelnica 306
   94639 Patince, Kúpeľe 360
   09434 Hermanovce nad Topľou 220
   08207 Tuhrina, Chata Dubník Červenica 133
   94639 Patince, Chata Beňušanka Kúpele č. 360
   97664 Beňuš, Chata Frntoľova
   97664 Beňuš, Chata Ľuptačka
   97666 Polomka, Chata Salajka
   94148 Podhájska, Chata Váh
   94148 Podhájska, Chata Hron
   94148 Podhájska, Chata Žitava
   97673 Telgárt, Horský hotel Pusté pole 415
   94301 Štúrovo, Chata Vadaš 1
   94301 Štúrovo, Chata Vadaš 2
   97667 Závadka nad Hronom, Chata Stožky
   97664 Beňuš, Chata Vološinec
   97666 Polomka, Chata Nová Fabova
   97673 Telgárt, Chata Starý Hostinec
   97701 Bystrá, /chata Stupka/ 243
   91631 Kočovce, Kočovce 376
   97645 Hronec 566
   02732 Habovka, Chata Blatná 142 (Zrušená dňom 29.7.2009)
   03803 Sklabiňa, Chata Sklabiňa (Zrušená dňom 7.8.2009)
   02732 Zuberec, Chata Šindľovec 679 (Zrušená dňom 29.7.2009)
   03901 Rakša, Chata Salaštek (Zrušená dňom 7.8.2009)
   03815 Blatnica, Chata Drobkov (Zrušená dňom 7.8.2009)
   03815 Blatnica, Chata Vrátna (Zrušená dňom 7.8.2009)
   03815 Blatnica, Chata Selenec (Zrušená dňom 7.8.2009)
   03815 Blatnica, Chata Dolná Dedošová (Zrušená dňom 7.8.2009)
   02732 Zuberec, Chata Zverovka 681 (Zrušená dňom 29.7.2009)
   04921 Betliar, Chata Predné Lazy (Zrušená)
   08606 Lenartov 104 (Zrušená)
   97701 Bystrá, Rekreačná chata Tále - Stupka, č. 243 (Zrušená dňom 5.8.2009)
   02732 Zuberec, Chata Zverovka 680 (Zrušená dňom 29.7.2009)
   06773 Ubľa, Chata Ubľa (Zrušená dňom 5.8.2009)
   90842 Smolinské, Chata Smolinské 257 (Zrušená)
   98552 Divín, Rekreačné zariadenie 130 (Zrušená dňom 18.5.2012)
   01313 Kunerad 92 (Zrušená dňom 14.10.2009)
   03831 Vrícko, Chata Vrícko (Zrušená dňom 7.8.2009)
   93587 Santovka 437 (Zrušená dňom 21.6.2009)
   93506 Jabloňovce, Segíňov 212 (Zrušená dňom 21.6.2009)
   93534 Veľký Ďur, Dolný Ďur 458 (Zrušená dňom 21.6.2009)
   96901 Banská Štiavnica, Chata Lipová 204 (Zrušená dňom 21.6.2009)
   96901 Banská Štiavnica, Chata Jedľová 198 (Zrušená dňom 21.6.2009)
   96901 Počúvadlo, Chata Počúvadlo Marková 142 (Zrušená dňom 21.6.2009)
   96271 DUDINCE, Dudince 580 (Zrušená dňom 21.6.2009)
   02744 Tvrdošín, Oravice 103 (Zrušená dňom 5.8.2009)
   02744 Tvrdošín, /Chata Okál/ 656 (Zrušená dňom 5.8.2009)
   02947 Oravská Polhora 929 (Zrušená dňom 5.8.2009)
   97901 Rimavská Sobota, Kurinec 3787 (Zrušená dňom 29.9.2009)
   99141 Čelovce, Kaštieľ Beluja 181 (Zrušená dňom 17.7.2009)
   97645 Hronec, Hronec 742 (Zrušená dňom 2.4.2013)
   01352 Súľov-Hradná, Súľov Chata Čierny Potok 423 (Zrušená dňom 13.7.2009)
   05303 Jablonov, Lúčka /chata Diana/ 650 (Zrušená dňom 5.8.2009)
   05916 Hranovnica, Hranovnica /chata Hranovnícke pleso/ 706 (Zrušená dňom 5.8.2009)
50. Vyhotovovanie lesných hospodárskych plánov
Deň vzniku oprávnenia: 14.11.2007
51. Prevádzka múzea
Deň vzniku oprávnenia: 10.4.2008
Prevádzkarne:
   96001 Zvolen, Námestie SNP 23/35
52. Prevádzkovanie knižnice
Deň vzniku oprávnenia: 10.4.2008
Prevádzkarne:
   96001 Zvolen, Námestie SNP 23/35
53. Reklamná a propagačná činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 10.4.2008
Prevádzkarne:
   96001 Zvolen, Námestie SNP 23/35
54. Vydavateľská činnosť v oblasti lesníctva a drevárstva
Deň vzniku oprávnenia: 10.4.2008
Prevádzkarne:
   96001 Zvolen, Námestie SNP 23/35
55. Organizovanie kultúrno-vzdelávacích aktivít v oblasti lesníctva a drevárstva
Deň vzniku oprávnenia: 10.4.2008
Prevádzkarne:
   96001 Zvolen, Námestie SNP 23/35
56. Preprava fekálnych odpadov fekálnymi vozidlami
Deň vzniku oprávnenia: 10.4.2008
57. Výroba hroznového vína
Deň vzniku oprávnenia: 30.8.2013
Prevádzkarne:
   95193 Topoľčianky, Parková 4
58. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
Deň vzniku oprávnenia: 30.8.2013
Prevádzkarne:
   95193 Topoľčianky, Parková 4

Hodnotenie LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, IČO 36038351


Priemerné hodnotenie: 1
Hodnotené: 1 krát

Zdroj údajov o subjekte LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, IČO 36038351

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image