OTP Banka Slovensko, a.s., Bratislava-Staré Mesto, IČO 31318916 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt OTP Banka Slovensko, a.s., ktorý sídli na adrese Štúrova 5, Bratislava-Staré Mesto a má pridelené IČO 31318916.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom OTP Banka Slovensko, a.s. so sídlom na adrese Štúrova 5, Bratislava-Staré Mesto bol založený v roku 1992.


Základné informácie o OTP Banka Slovensko, a.s., IČO 31318916

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov OTP Banka Slovensko, a.s.
IČO 31318916
Adresa Štúrova 5 Bratislava 813 54
Deň zápisu 27.2.1992
Právna forma Akciová spoločnosť
Konanie:
Spoločnosť zastupuje predstavenstvo. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. 10.5.2000
Spoločnosť zastupuje a zaväzuje správca pre výkon nútenej správy. Za spoločnosť sa podpisuje tak, že k svojmu menu, priezvisku a funkcii a obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis. 23.1.1998 9.5.2000
Spoločnosť zastupuje a zaväzuje správca pre výkon nútenej správy. Za spoločnosť sa pod- pisuje tak, že k svojmu vytlačenému menu, priezvisku a funkcii a obchodnému meno spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis. 22.12.1997 22.1.1998
Spoločnosť zastupuje predstavenstvo. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. 22.12.1993 21.12.1997
Spoločnosť zastupuje predstavenstvo a generálny riaditeľ. Jednotliví členovia predstavenstva len v rozsahu ich zmocnenia. 27.2.1992 21.12.1993
Ďalšie právne skutočnosti:
Valné zhromaždenie akcionárov dňa 23.3.1993 odsúhlasilo zmeny stanov akciovej spoločnosti. Stary spis: Sa 632 29.6.1993
Zvýšenie základného imania v súlade s uznesením predstavenstva a.s., zapísaná notárskou zápisnicou dňa 31.8.1993. 22.12.1993
Mimoriadne valné zhromaždenie konané dňa 21.2.1994, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 13/94, Nz 13/94 schválilo personálne zmeny v dozornej rade. 3.10.1994
Zmena stanov schválení valným zhromaždením konaným dňa 28.4.1994, ktorého priebeh bol schválený notárskou zápisnicou N 24/94, Nz 23/94. 6.10.1994
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 12.12.1994. 28.2.1995
Nátárska zápisnica N 41/95, Nz 40/95 napísaná dňa 3.5.1995 notárom JUDr.Jurajom Jenisom osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola odsúhlasená zmena stanov a personálne zmeny v dozornej rade. 21.6.1995
Zápisnica č. 5/95 zo zasadnutia Dozornej rady IRB a.s. zo dňa 26.07.1995. 11.8.1995
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 8.8.1996, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 70/96, Nz 63/96 napísanej dňa 8.8.1996 notárom JUDr.Jenisom bola schválená zmena stanov z členov dozornej rady. 28.11.1996
Zápisnica č. 1/97 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 22.1.1997. 30.1.1997
Zápisnica č. 1 zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 15.1.1997 10.2.1997
Zápisnica zo zasadnutia Ústrednej volebnej komisie konanej dňa 17.3.1997. 26.3.1997
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 21.5.1997. Zápisnica č. 5/97 z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady konaného dňa 21.5.1997. 19.8.1997
Národná banka Slovenska svojím rozhodnutím č. UBD-2194/1997 zo dňa 19.12.1997, ktoré bolo ihneď doručené, zaviedla dňom 19.12.1997 nútenú správu v Investičnej a rozvojovej banke a.s., Štúrova 5, 818 55 Bratislava. Národná banka Slovenska svojím rozhodnutím č. UBD-2195/1997 zo dňa 19.12.1997, ktoré bolo ihneď doručené, vymenovala Ing. Júliusa Chovanca, bytom Jašíkova 19, 821 03 Bratisla- va, č. preukazu totožnosti SD 694 087, za správcu nútenej správy v Investičnej a rozvojovej banke a.s., Štúrova 5, 818 55 Bratislava. 22.12.1997
Členovia predstavenstva Investičnej a rozvojovej banky, a.s. odstúpili z fukcií spôsobom určenými stanovami spoločnosti, a to s účinnosťou k nasledujúcim termínom: Ing. František Orolín , bytom Nad tehelňou 2220/18, Trenčín ku dňu 1.7.1997,Ing. Vojtech Vranay bytom Bulharská č. 8, Košice ku dňu 27.11. 1997, Ing. Ján Lazár , bytom Moldavská 5, Košice ku dňu 30.12.1997, Ing. Ján Gánovský , bytom Mlynská 30, Gerlachov ku dňu 29.12.1997 a Ing. Vladimír Turzák , bytom Kotayho 21, Košice, ku dňu 22.12.1997. Národná banka Slovenska rozhodnutím č. UBD-88/1998 z 15. januára 1998, odvolala s účinnosťou od 16. januára 1998 Ing. Júliusa Chovanca, bytom Jašíkova 19, 821 03 Bratislava, č. preukazu totožnosti SD 694 087 z funkcie správcu pre výkon nútenej správy v Investičnej a rozvojovej banke, a.s.,Štúrova ul. 5, 813 54 Bratislava. Národná banka Slovenska rozhodnutím č. UBD-89/1998 z 15. januára 1998 vymenovala s účinnosťou od 16. januára 1998 Ing. Dušana Krkošku, bytom Jašíkova 8, 827 61 Bratisl 23.1.1998
Notárska zápisnica N 243/98, Nz 233/98 spísaná dňa 29.4.1998 JUDr. Ivanom Mačákom osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 29.4.1998 na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania a zmena stanov. Notárska zápisnica N 411/98, Nz 399/98 spísaná dňa 26.6.1998 notárom JUDr. Ivanom Macákom, osvedčujúca konanie riadného valného zhromaždenia konaného dňa 26.6.1998, na ktorom bola schválená zmena stanov v čl. III ods. 1, 3 a čl. XIV ods. 4 19.6.1998
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. UBD-229/1999 zo 4. februára 1999 o odvolaní správcu pre výkon nútenej správy. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. UBD-230/1999 z 4. februára 1999 o vymenovaní Ing. Vladimíra Hromého za správcu pre výkon nútenej správy. 10.2.1999
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 23.7.1999. Zmena stanov a zvýšenie základného imania odsúhlasené na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 30.7.1999, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 628/99, Nz 584/9 spísanou notárom JUDr Ivanom Macákom. V súlade s § 29 ods. 1 zák.č. 21/1992 o bankách v znení neskorších predpisov sa dozorná rada ujme výkonu funkcie až po skončení nútenej správy. 10.8.1999
Mimoriadne valné zhromaždenie akcionárov Investičnej a rozvojovej banky a.s. na zasadnutí dňa 8. septembra 1999 rozhodlo o znížení základného imania a o zmene stanov v čl. III.ods.1,3 a čl.VII. ods.4. Priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 720/99, Nz 670/99 dňa 8.9.1999. Základné imanie sa znižuje na výšku 504 600 000,-Sk. 23.9.1999
Národná banka Slovenska svojím rozhodnutím č.: UBD-2630/1999 zo dňa 15. decembra 1999, skončila týmto dňom nútenú správu v Investičnej a rozvojovej banke a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava, ktorá bola zavedená rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. UBD-2194/1997 dňom 19. decembra 1997. 10.5.2000
Zápisnica č. 5/00 z mimoriadneho zasadania Dozornej rady zo dňa 18.4.2000 na ktorom bol zvolený nový člen predstavenstva. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.11.2000. 12.2.2001
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 595/00, Nz 571/00 zo dňa 4.8.2000 na ktorom bola odsúhlasená zmena stanov. 7.6.2001
Rozhodnutie Úseku bankového dohľadu NBS č.: UBD-1001/1-2001 zo dňa 18.6.2001 o znížení základného imania IRB, a.s. o sumu 7 656 000 000 Sk zodpovedajúcu strate z hospodárenia k 31. decembru 2000 po jej zúčtovaní s príslušnými rezervnými fondami IRB, a.s. v zmysle § 26 ods. 1 písm. b/ bod 8 Zák. č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov. Základné imanie sa znižuje zo sumy 8 700 000 000 Sk na sumu 1 044 000 000 Sk a to znížením menovitej hodnoty všetkých akcií IRB, a.s. nasledovne: - menovitá hodnota každej akcie emisie ISIN SK 111 000 1452 série 01-06 v počte 3 000 000 000 ks zaknihovaných akcií /hodnota emisie 3 000 000 000 Sk/ sa znižuje z 1000 Sk na 120 Sk a - menovitá hodnota každej akcie emisie IČE 88099 0000 510 v počte 570 zaknihovaných akcií /hodnota emisie 5 700 000 000 Sk/ sa znižuje z 10 000 000 Sk na 1 200 000 Sk. 2.7.2001
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady zo dňa 23.5.2001 a dňa 29.5.2001. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 23.5.2001. 3.9.2001
Zápisnica zo zasadnutí dozornej rady , ktoré sa konali v dňoch 21.10.2001,16.1.2002, 13.2.2002. 15.3.2002
Zápisnica č. 4/02 zo zasadnutia dozornej rady, ktoré sa konalo 4. 4. 2002. 28.5.2002
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č.N 2389/2002 zo dňa 20.5.2002. Zápisnica č. N 5/02 zo dňa 22.5.2002 z mimoriadneho zasadania dozornej rady. Zápisnica č. 32/02 zo dňa 11.6.2002 zo zasadnutia predstavenstva. JUDr. Juraj Wertlen, deň zániku funkcie: 13.5.2002 Ing. Peter Turinič, deň zániku funkcie: 13.5.2002 Ing.Jozef Kohút, deň zániku funkcie:13.5.2002 Imre Makai, deň zániku funkcie: 8.7.2002 Zmena obchodného mena je účinná dňom 1.8.2002. 15.7.2002
Zápisnica č. 14/02 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 14. 8. 2002. Notárska zápisnica č. Nz 664/2002 zo dňa 9. 9. 2002, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 14. 8. 2002, na ktorom bola schválená zmena stanov. 20.11.2002
Oznámenie o vzdaní sa funkcie člena dozornej rady zo dňa 6. 3. 2003. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 9. 4. 2003. Notárska zápisnica N 1318/03, Nz 33485/03 spísaná dňa 5. 5. 2003 notárom JUDr. Vlhom osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 10. 4. 2003, na ktorom bolo rozhodnuté o zmene v orgánoch spoločnosti, zmene stanov. Funkcia člena dozornej rady A. Michnaia sa končí dňom 9. 4. 2003. Funkcia člena dozornej rady Ing. V. Dvořáčeka sa končí dňom 10. 4. 2003. 16.9.2003
Zápisnica z voľby dozornej rady zamestnancami zo dňa 27.8.2003, zápisnica dozornej rady zo dňa 4.9.2003. 28.11.2003
Výpis uznesenia dozornej rady zo dňa 28.12.2004 zo zasadnutia dozornej rady dňa 02.12.2004. 12.1.2005
Notárska zápisnica N 82/2005, Nz 20838/2005, NCRls 20621/2005 zo dňa 11.05.2005 napísaná notárom Mgr. Tomášom Leškovským z valného zhromaždenia konaného dňa 18.04.2005. 9.6.2005
Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady zo dňa 09.06.2005, 29.7.2005
Zápisnica č. 23/06 z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady zo dňa 25.1.2006. Ing. Zita Zemková vznik funkcie člena predstavenstva : 14.8.2002. Ernő Kelecsényi vznik funkcie člena predstavenstva : 14.8.2002. 2.3.2006
Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady spoločnosti zo dňa 29.06.2006. 26.7.2006
Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady spoločnosti zo dňa 21.09.2006. 27.10.2006
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 16.10.2006 pod č. 32Exre/1985/2005 súd začal konanie o dosiahnutie zhody zápisu údajov do obchodného registra. 11.1.2007
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 05.04.2007 spísané vo forme notárskej zápisnice N 1908/2007, Nz 16492/2007 dňa 30.04.2007. 11.5.2007
Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady spoločnosti zo dňa 29.03.2007. 25.5.2007
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 12.12.2007. 15.1.2008
Na základe rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. OPK-3746/1-2008 zo dňa 27.3.2008 sa mení OTP Banke Slovensko, a.s. bankové povolenie udelené rozhodnutím Národnej banky Slovenska č.UBD-1515/1996 zo dňa 19.8.1996 v spojitosti s rozhodnutiami č. UBD-1380-1/2001 zo dňa 11.10.2001, č. UBD-848-2/2002 zo dňa 22.7.2002 a č. UBD-401/2005 zo dňa 14.3.2005 a rozhodnutím Úradu pre finančný trh č. GRUFT-019/2003/OCP 21.2.2003 v spojitosti s rozhodnutiami GRUFT-034/2003/OCP zo dňa 1.7.2003 a č. UBD-3053/2006-PLP zo dňa 7.12.2006. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. OPK-3746/1-2008 nadobudlo právoplatnosť dňa 18.4.2008. 30.4.2008
Notárska zápisnica N 1698/2008, Nz 15918/2008 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 27.3.2008. 27.5.2008
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady č. 42/08 zo dňa 16.5.2008. 19.6.2008
Zápisnica z dozornej rady č. 54/2008 zo dňa 30.6.2008. 25.7.2008
Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady zo dňa 30.10.2008. 6.12.2008
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 29.01.2009. 5.6.2009
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 25.01.2010. 2.3.2010
Zápisnoca z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.4.2010 (N 438/2010, Nz 13162/2010, NCRIs 13387/2010). 28.4.2010
Zápisnica č. 11/2010 o rozhodnutí dozornej rady dňa 29.04.2010. 27.5.2010
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 20.05.2010. 15.6.2010
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 9.7.2010. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 9.7.2010. 15.8.2010
Zápisnica z voľby členov dozornej rady zo dňa 11.10.2010 v znení dodatku č.1 zo dňa 30.11.2010 15.12.2010
Notárska zápisnica č. N 261/2011, Nz 14774/2011, NCRls 15148/2011 zo dňa 26.04.2011. 17.5.2011
Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady zo dňa 22.09.2011 26.10.2011
Zápisnica o priebehu časti zasadnutia predstavenstva dňa 25.10.2011 spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N 1/2012, Nz 44/2012, NCRls 44/2012 dňa 02.01.2012. 10.1.2012
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady zo dňa 12.4.2012, notárska zápisnica N 1156/2012 Nz 14197/2012 zo dňa 23.4.2012, zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.4.2012 18.5.2012
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 11.10.2012. 13.11.2012
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 17.12.2012. 18.1.2013
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.04.2013. 14.6.2013
Zápisnica o priebehu a výsledkoch volieb členov dozornej rady zo dňa 22.10.2013. 29.10.2013
Valné zhromaždenie 12.4.2012 poverilo predstavenstvo zvýšiť základné imanie spoločnosti do celkovej výšky 157 246 035,84 EUR. Poverenie je udelené na 5 rokov. Predstavenstvo môže rozhodnúť o zvýšení základného imania aj opakovane. 14.3.2014
Notárska zápisnica č. N 252/2014, Nz 14432/2014 zo dňa 14.04.2014 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 10.04.2014. 3.5.2014
Zápisnica zo zadadnutia dozornej rady zo dňa 22.05.2014. 16.8.2014
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva 12.09.2014 27.11.2014
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 13.04.2013. 12.5.2015
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 13.04.2015. 9.6.2015
Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 24.09.2015. 16.10.2015
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 07.04.2016 spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N 189/2016, Nz 12968/2016, NCRls 13382/2016 dňa 14.04.2016. 20.4.2016
Základné imanie:
88 539 106,84 EUR Rozsah splatenia: 88 539 106,84 EUR 27.11.2014
78 507 897,84 EUR Rozsah splatenia: 78 507 897,84 EUR 14.3.2014 26.11.2014
78 507 897,84 EUR Rozsah splatenia: 78 507 897,84 EUR 10.1.2012 13.3.2014
68 488 401,84 EUR Rozsah splatenia: 68 488 401,84 EUR 29.5.2009 9.1.2012
2 064 414 960 Sk Rozsah splatenia: 2 064 414 960 Sk 5.2.2003 28.5.2009
1 044 000 000 Sk 2.7.2001 4.2.2003
8 700 000 000 Sk 10.8.1999 1.7.2001
3 000 000 000 Sk 19.6.1998 9.8.1999
1 000 000 000 Sk 6.10.1994 18.6.1998
650 000 000 Sk 22.12.1993 5.10.1994
500 000 000 Sk 27.2.1992 21.12.1993

Kontakty na OTP Banka Slovensko, a.s., Bratislava-Staré Mesto, IČO 31318916

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Štúrova 5 Bratislava 813 54 od  23.1.1998 
Štúrová 5 Bratislava 818 55 od  27.2.1992  do  22.1.1998

Predmet činností OTP Banka Slovensko, a.s., IČO 31318916

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
prijímanie vkladov 30.4.2008
poskytovanie úverov 30.4.2008
tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov (platobný styk a zúčtovanie) 30.4.2008
poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch") v rozsahu uvedenom v bodoch 19. až 28. a investovanie do cenných papierov na vlastný účet 30.4.2008
správa pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva 30.4.2008
finančný lízing 30.4.2008
poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov 30.4.2008
poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania 30.4.2008
vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb 30.4.2008
finančné sprostredkovanie 30.4.2008
uloženie vecí 30.4.2008
prenájom bezpečnostných schránok 30.4.2008
poskytovanie bankových informácií 30.4.2008
osobitné hypotekárne obchody podľa ustanovenia § 67 ods. 1 zákona o bankách 30.4.2008
funkcia depozitára 30.4.2008
spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí 30.4.2008
prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) swapy týkajúce sa úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti 30.4.2008
upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku vo vzťahu k prevoditeľným cenným papierom 14.3.2014
umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania 23.4.2014
úschova podielových listov alebo cenných papierov vydaných zahraničnými subjektami kolektívneho investovania a správa prevoditeľných cenných papierov na účet klienta, okrem držiteľskej správy, a súvisiace služby, najmä správa peňažných prostriedkov a finančných zábezpek 14.3.2014
vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investičných služieb, 23.4.2014
vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi 14.3.2014
služby spojené s upisovaním finančných nástrojov 14.3.2014
finančné sprostredkovanie podľa zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rozsahu viazaný finančný agent v sektore poistenia a zaistenia a viazaný finančný agent v sektore kapitálového trhu 23.4.2014
obchodovanie na vlastný účet a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v eurách a v cudzej mene, so zlatom, vrátane zmenárenskej činnosti, b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v eurách a v cudzej mene, c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, zberateľskými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí 16.8.2014
vydávanie a správa elektronických peňazí 14.3.2014
vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d) swapy týkajúce sa úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti 14.3.2014
obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d) futures a forwardy týkajúce sa mien, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e) swapy, týkajúce sa úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti 23.4.2014
investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere b) nástroje peňažného trhu c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania 23.4.2014
vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investičných služieb: a) prevoditeľné cenné papiere, b) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania 14.3.2014 22.4.2014
finančné sprostredkovanie podľa zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rozsahu viayaný finančný agent v sektore poistenia a zaistenia a viazaný finančný agent v sektore kapitálového trhu 14.3.2014 22.4.2014
umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania 14.3.2014 22.4.2014
obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d) futures a fowardy týkajúce sa mien, ktoré môžu byť vyrovnané doručením hotovosti, e) swapy, týkajúce sa úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti 14.3.2014 22.4.2014
investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom 14.3.2014 22.4.2014
vydávanie a správa platobných prostriedkov 30.4.2008 13.3.2014
obchodovanie na vlastný účet a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí 30.4.2008 29.1.2010
vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania 30.4.2008 13.3.2014
obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) futures a forwardy týkajúce sa mien, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti 30.4.2008 13.3.2014
investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania 30.4.2008 13.3.2014
upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku vo vzťahu k prevoditeľným cenným papierom 30.4.2008 13.3.2014
umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania 30.4.2008 13.3.2014
úschova podielových listov alebo cenných papierov vydaných zahraničnými subjektami kolektívneho investovania a úschova a správa prevoditeľných cenných papierov na účet klienta, okrem držiteľskej správy, a súvisiace služby, najmä správa peňažných prostriedkov a finančných zábezpek 30.4.2008 13.3.2014
vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investičných služieb 30.4.2008 13.3.2014
vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi 30.4.2008 13.3.2014
služby spojené s upisovaním finančných nástrojov 30.4.2008 13.3.2014
obchodovanie na vlastný účet a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v eurách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v eurách a v cudzej mene, c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí 30.1.2010 13.3.2014
d) swapy, týkajúce sa úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti uvedeným v ustanovení § 5 ods. 1 písm. d) zákona o cenných papieroch 14.11.2012 13.3.2014
e) swapy, týkajúce sa úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti uvedeným v ustanovení § 5 ods. 1 písm. d) zákona o cenných papieroch 14.11.2012 13.3.2014
obchodovanie na vlastný účet a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v eurách a v cudzej mene, so zlatom, vrátane zmenárenskej činnosti, b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v eurách a v cudzej mene, c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí 14.3.2014 13.3.2014
vydávanie a správa elektronických peňazí 14.3.2014 13.3.2014
vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom : a) prevoditeľné cenné papiere b) nástroje peňažného trhu c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania d) swapy týkajúce sa úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti 14.3.2014 13.3.2014
obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu finančným nástrojom : a) prevoditeľné cenné papiere b) nástroje peňažného trhu c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania d) futures a forwardy týkajúce sa zmien, ktoré môžu byť vyrovnané doručením v hotovosti e) swapy týkajúce sa úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti 14.3.2014 13.3.2014
finančné sprostredkovanie podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rozsahu viazaný finančný agent v sektore poistenia a zaistenia a viazaný finančný agent v sektore kapitálového trhu 14.3.2014 13.3.2014
obchodovanie na vlastný účet a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v eurách a v cudzej mene, so zlatom, vrátane zmenárenskej činnosti, b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v eurách a v cudzej mene, c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí 14.3.2014 15.8.2014
Predmetom podnikania spoločnosti sú všetky bankové činnosti a služby vymedzené všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom o bankách, prípadne povoleniami a súhlasmi ŠBČS, ak sa k niektorým činnostiam vyžadujú. Pôjde najmä o tieto činnosti: 27.2.1992 28.6.1993
prijímanie vkladov od právnických a fyzických osôb, nadácií a fondov 27.2.1992 28.6.1993
poskytovanie úverov a bankových záruk právnických a fyzických osobám z vlastných a zverených prostriedkov 27.2.1992 28.6.1993
vykonávanie pokladničnej a zmenárenskej činnosti 27.2.1992 28.6.1993
nákup a predaj šekov a zmeniek 27.2.1992 28.6.1993
obchodovanie s cennými papiermi na burze a na dočasnom sekundárnom trhu cenných papierov 27.2.1992 28.6.1993
vydávanie záložných listov, obligácií, akcií a iných cenných papierov 27.2.1992 28.6.1993
kapitálová spoluúčasť na iných podnikateľských subjektoch 27.2.1992 28.6.1993
poisťovacia činnosť 27.2.1992 28.6.1993
medzinárodné obchodné, finančné a devízové operácie 27.2.1992 28.6.1993
zabezpečovanie dovozu kapitálu, arbitrážne operácie - dealing, swapy, forfaiting, zahraničná banková záruka 27.2.1992 28.6.1993
obchod s tuzemskými a devízovými prostriedkami, vzťahy so zahraničnými bankami a platobný styk s nimi /akreditívy, dokumentárne inkaso a pod./ 27.2.1992 28.6.1993
zabezpečovanie platobného a zúčtovacieho styku vrátane zahraničných operácií 27.2.1992 28.6.1993
bankový marketing, služby v oblasti propagácie a informatiky 27.2.1992 28.6.1993
uvoľňovanie prostriedkov štátnych rozpočtov, štátnych a iných fondov podľa zásad stanovených príslušným ministerstvom financií alebo správcom fondu a kontrola hospodárnosti a účelovosti ich využitia 27.2.1992 28.6.1993
komplexná poradenská činnosť v oblasti podnikania, privatizácie, finančnej, obchodnej, informačnej, sprostredkovateľskej, akvizičnej, investičnej a zakladateľskej činnosti 27.2.1992 28.6.1993
spracovanie finančných privatizačných projektov 27.2.1992 28.6.1993
zabezpečovanie leasingových operácií 27.2.1992 28.6.1993
úschova a správa cenných papierov a správa cenných papierov a správa majetku klientov 27.2.1992 28.6.1993
prenajímanie bezpečnostných schránok /sejfov/ 27.2.1992 28.6.1993
sprostredkovanie zahraničného partnera na podnikanie, financovanie a úverovanie tuzemských klientov 27.2.1992 28.6.1993
obstarávanie zakladateľského, rizikového a rozvojového kapitálu 27.2.1992 28.6.1993
výkon funkcie depozitára investičného fondu 27.2.1992 28.6.1993
poskytovanie bankových informácií 27.2.1992 28.6.1993
zakladanie nových spoločností, hlavne bánk, investičných fondov a iných finančných spoločností 27.2.1992 28.6.1993
ďalšie bankové činnosti a služby 27.2.1992 28.6.1993
prijímanie vkladov od verejnosti 29.6.1993 27.11.1996
poskytovanie úverov 29.6.1993 27.11.1996
investovanie do cenných papierov na vlastný účet 29.6.1993 27.11.1996
finančný prenájom /finančný leasing/ 29.6.1993 27.11.1996
platobný styk a zúčtovanie 29.6.1993 27.11.1996
vydávanie platobných prostriedkov, napríklad platobných kariet, cestovných šekov 29.6.1993 27.11.1996
poskytovanie záruk 29.6.1993 27.11.1996
otváranie akreditívov 29.6.1993 27.11.1996
obstarávanie inkasa 29.6.1993 27.11.1996
obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta 29.6.1993 27.11.1996
1. s devízovými hodnotami 29.6.1993 27.11.1996
2. v oblasti terminovaných obchodov /futures/ a opcií /options/ vrátane krurzových a úrokových obchodov 29.6.1993 27.11.1996
3. s prevoditeľnými cennými papiermi 29.6.1993 27.11.1996
účasť na vydávaní akcií a poskytovanie súvisiacich služieb 29.6.1993 27.11.1996
finančné maklérstvo 29.6.1993 27.11.1996
poskytovanie porád vo veciach podnikania 29.6.1993 27.11.1996
obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet vrátane poradenstva /portfolio manegment/ 29.6.1993 27.11.1996
uloženie a správa papierov alebo iných hodnôt 29.6.1993 27.11.1996
výkon funkcie depozitára investičného fondu 29.6.1993 27.11.1996
zmenárenská činnosť 29.6.1993 27.11.1996
poskytovanie bankových informácií 29.6.1993 27.11.1996
prenájom bezpečnostných stránok 29.6.1993 27.11.1996
predmetom podnikania spoločnosti sú všetky bankové činnosti a služby vymedzené všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom o bankách, prípadne povoleniami a súhlasmi Národnej banky Slovenska /ďalej len "NBS"/, ak sa k niektorým činnostiam vyžadujú 29.6.1993 27.11.1996
prijímanie vkladov 28.11.1996 8.6.2005
poskytovanie úverov 28.11.1996 8.6.2005
investovanie do cenných papierov na vlastný účet 28.11.1996 8.6.2005
finančný prenájom /finančný leasing/ 28.11.1996 8.6.2005
platobný styk a zúčtovanie 28.11.1996 8.6.2005
vydávanie a správa platobných prostriedkov napr. platobných kariet, cestovných šekov 28.11.1996 8.6.2005
poskytovanie záruk 28.11.1996 8.6.2005
otváranie akreditívov 28.11.1996 8.6.2005
obstarávanie inkasa 28.11.1996 8.6.2005
obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta 28.11.1996 8.6.2005
1. s devízovými hodnotami 28.11.1996 8.6.2005
2. v oblasti termínovaných obchodov /futures/ a opcií /options/ včítane kurzových a úrokových obchodov 28.11.1996 8.6.2005
3. s prevoditeľnými cennými papiermi 28.11.1996 8.6.2005
4. so zlatými a striebornými mincami 28.11.1996 14.3.2002
účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie suvisiacich služieb 28.11.1996 8.6.2005
finančné maklérstvo 28.11.1996 14.3.2002
poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnikania 28.11.1996 8.6.2005
obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet včítane poradenstva /portfolio management/ 28.11.1996 8.6.2005
uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt 28.11.1996 8.6.2005
výkon funkcie depozitára podľa osobitného predpisu 28.11.1996 8.6.2005
zmenárenska činnosť /nákup devízových prostriedkov / 28.11.1996 8.6.2005
poskytovanie bankových informácií 28.11.1996 8.6.2005
prenájom bezpečnostných schránok 28.11.1996 8.6.2005
predmetom podnikania spoločnosti sú všetky bankové činnosti a služby vymedzené všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom o bankách, prípadne povoleniami a súhlasmi Národnej banky Slovenska /ďalej len "NBS"/, ak sa k niektorým činnostiam vyžaduje 28.11.1996 8.6.2005
výroba tepla, rozvod tepla 7.6.2001 8.6.2005
prenájom bytových a nebytových priestorov a rekreačných zariadení vo vlastníctve banky 7.6.2001 8.6.2005
4. so zlatými a striebornými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí 15.3.2002 8.6.2005
sprostredkovateľská činnosť v oblasti bankovníctva a poisťovníctva súvisiaca s bankovou činnosťou alebo stavebným sporením 15.3.2002 8.6.2005
hypotekárne obchody podľa § 67 ods. 1 v zmysle ust. § 2 ods. 2 písm. n, zák. č. 483/2001 Z.z. 20.11.2002 8.6.2005
prijímanie vkladov 9.6.2005 29.4.2008
poskytovanie úverov 9.6.2005 29.4.2008
tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov (platobný styk a zúčtovanie) 9.6.2005 29.4.2008
poskytovanie investičných služieb pre klientov v rozsahu osobitného povolenia 9.6.2005 29.4.2008
investovanie do cenných papierov na vlastný účet 9.6.2005 29.4.2008
obchodovanie na vlastný účet 1. s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti 2. s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene 3. s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí 9.6.2005 29.4.2008
správa pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva 9.6.2005 29.4.2008
finančný lízing 9.6.2005 29.4.2008
poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov 9.6.2005 29.4.2008
vydávanie a správa platobných prostriedkov 9.6.2005 29.4.2008
poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania 9.6.2005 29.4.2008
vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb 9.6.2005 29.4.2008
finančné sprostredkovanie 9.6.2005 29.4.2008
uloženie vecí 9.6.2005 29.4.2008
prenájom bezpečnostných schránok 9.6.2005 29.4.2008
poskytovanie bankových informácií 9.6.2005 29.4.2008
hypotekárne obchody podľa ustanovenia § 67 ods. 1 zákona o bankách 9.6.2005 29.4.2008
funkcia depozitára podľa osobitného predpisu 9.6.2005 29.4.2008
spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí 9.6.2005 29.4.2008

Hodnotenie OTP Banka Slovensko, a.s., IČO 31318916


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte OTP Banka Slovensko, a.s., IČO 31318916

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image