PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s., Bratislava-Rača, IČO 34142941 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s., ktorý sídli na adrese Pribylinská 2, Bratislava-Rača a má pridelené IČO 34142941.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. so sídlom na adrese Pribylinská 2, Bratislava-Rača bol založený v roku 1996.


Základné informácie o PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s., IČO 34142941

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
IČO 34142941
Adresa Pribylinská 2/A Bratislava 831 04
Deň zápisu 3.7.1996
Právna forma Akciová spoločnosť
Konanie:
Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, a to vždy dvaja spoločne alebo jeden člen predstavenstva spoločne s prokuristom. Spoločnosť zaväzujú členovia predstavenstva právnymi úkonmi, pričom pre platnosť písomného právneho úkonu za spoločnosť sa vyžaduje podpis dvoch členov predstavenstva alebo podpis jedného člena predstavenstva a jedného prokuristu. 14.8.2004
Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú členovia predstavenstva právnymi úkonmi, pričom pre platnosť písomného právneho úkonu za spoločnosť sa vyžaduje podpis predsedu a podpredsedu predstavenstva. Počas neprítomnosti predsedu predstavenstva sa pre platnosť písomného právnehu úkonu za spoločnosť vyžaduje podpis podpredsedu predstavenstva a jedného člena predstavenstva, ktorého poverí predseda predstavenstva. To isté platí aj v prípade neprítomnosti podpredsedu predstavenstva, ktorý na svoje zastupovanie poverí iného člena predstavenstva. 10.4.2003 13.8.2004
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis predseda predstavenstva a jeden podpredseda predstavenstva. Počas neprítomnosti predsedu predstavenstva sa pre platnosť písomného právneho úkonu vyžaduje podpis podpredsedu predstavenstva a jedného člena predstavenstva. 22.12.1998 9.4.2003
V mene spoločnosti navonok konajú členovia predstavenstva, každý člen predstavenstva samostatne tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu pripojí člen predstavenstva svoj podpis. 3.7.1996 21.12.1998
Ďalšie právne skutočnosti:
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 29.04.1996 bez výzvy na upísanie akcií podľa § 162 a nasl. Obchodného zákonníka zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Stary spis: Sa 565 Stary spis: Sa 1888 3.7.1996
Valné zhromaždenie konané dňa 11.11.1996, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 214/96, Nz 193/96 schválilo zmenu stanov (zmena obchodného mena z: Zdravotnícke zásobovanie, a.s. na: FIDES Zdravotnícke zásobovanie, a.s.). Stary spis: Sa 565 Stary spis: Sa 1888 2.12.1996
Notárska zápisnica N 70/97, Nz 68/97 zo dňa 12.2.1997 a dodatok č. 2 k stanovám spoločnosti. Stary spis: Sa 1888 19.8.1997
Zmena stanov odsúhlasená na riadnom valnom zhromaždení konanom dňa 24.10.1997, priebeh osvedčený notárkou zápisnicou N 456/97, Nz 447/97. Stary spis: Sa 1888 22.1.1998
Notárska zápisnica zo dňa 6.2.1998 N 58/98, Nz 56/98, a N 226/98, Nz 220/98 zo dňa 29.5.1998, dodatok č. 5 k stanovám spoločnosti. 27.8.1998
Zápisnica zo zasadnutia VZ zo dňa 6.11.1998 vo forme notárskej zápisnice N 573/98 Nz 567/98 spísanej JUDr M.Pavlovičom a Dodatok č. 6 /úplné znenie stanov/ zo dňa 6.11.1998 vo forme notárskej zápisnice N 573/98 Nz 567/98 k Stanovám spoločnosti. 22.12.1998
Notárska zápisnica č. N 292/99, Nz 288/99 zo dňa 11.6.1999 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom boli schválené zmeny v dozornej rade. 28.10.1999
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 17.11.2000, osvedčená do notárskej zápisnice č. N 381/2000, Nz 373/2000 Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia, ktoré sa konalo dňa 28.2.2001, priebeh osvedčený do notárskej zápisnice č. N 70/2001, Nz 67/2001 13.11.2001
Vzdanie sa výkonu funkcie podpredsedu zo dňa 18.12.2001, oznámené predstavenstvu spoločnosti. 30.1.2002
Zápisnica č. 01/02 zo zasadnutia Predstavenstva dňa 24.1.2002. 13.2.2002
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 22. 3. 2002. Funkcie členov predstavenstva Ing. Jána Krampla a Ing. Dušana Kreta zanikajú dňa 23. 2. 2002. 31.3.2003
Na valnom zhromaždení dňa 31.5.2002, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 276/02, Nz 267/02 napísanej dňa 31.5.2002 notárom JUDr. Pavlovičom boli schválené zmeny v predstavenstve, dozornej rade a zmena stanov - nové stanovy. Funkcie členov predstavenstva: P. Váleka, Ing. Ľ. Hermanna, Ing. S. Niku, JUDr. B. Malichovej, JUDr. D. Szabó zanikla dňom 31.5.2002. Funkcia členov dozornej rady: Ing. J. Krampla CSc., M. Krampla, Ing. I. Pohla, Ing. M. Kožucha, Ing. L. Zákopčaníka zanikla dňa 31.5.2002. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 31.5.2002, Zápisnica z dozornej rady z 22.3.2002, Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva 31.5.2002, Zápisnica z voľby členov dozornej rady zamestnancami 2.5.2002. 10.4.2003
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 12.7.2004 spísané do notárskej zápisnice N 206/2004, Nz 57416/2004 notárom JUDr. Oľgou Folbovou. Zápisnica zo zasadania dozornej rady zo dňa 12.7.2004. Nové znenie stanov zo dňa 12.7.2004. 14.8.2004
Zmena obchodného mena z FIDES Zdravotnícke zásobovanie, a.s. na PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dna 12.7.2004, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 206/2004, Nz 57416/2004 spísaná dňa 12.7.2004. 1.10.2004
Zmluva o zlúčení zo dňa 15.06.2005 spísaná vo forme notárskej zápisnice č.N 177/2005, Nz 27346/2005, NCRls 26997/2005. V zmysle uvedenej zmluvy sa spoločnosť DRUGIMPEX Bratislava, a.s., so sídlom Tomášikova 30, 82101 Bratislava, IČO 31 392 491 a spoločnosť BIAMA, a.s., so sídlom Pri skladoch, Nové Zámky, IČO : 36 534 650 zlučujú s nástupníckou spoločnosťou PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s., so sídlom Vlárska 48, Bratislava, IČO : 34 142 941. Spoločnosť PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. preberá imanie, všetky práva, povinnosti a záväzky zanikajúcich spoločností. 9.9.2005
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.11.2005 o zlúčení so spoločnosťou HAMSTER a.s., so sídlom Pri Štadióne 26/B, 900 21 Svätý Jur, IČO: 35 788 585, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vo vložke číslo 2444/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie; zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 57/2005, Nz 55347/2005 JUDr. Dagmar Hudecovou dňa 18.11.2005. Spoločnosť PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. so sídlom Vlárska 48, 831 01 Bratislava, IČO: 34 142 941, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vo vložke číslo 1300/B je právnym nástupcom spoločnosti HAMSTER a.s., so sídlom Pri Štadióne 26/B, 900 21 Svätý Jur, IČO: 35 788 585, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vo vložke číslo 2444/B, a preberá všetky jej práva a záväzky dňom 01.01.2006. 1.1.2006
Notárska zápisnica N 39/2007, Nz 45789/2007 osvedčujúca rozhodnutie valného zhromaždenia. 7.12.2007
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 27.8.2009. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 28.8.2009. 25.9.2009
Notárska zápisnica č. N 121/2010, Nz 33157/2010, NCRls 33710/2010 zo dňa 17.09.2010 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia zo dňa 03.09.2010. Zápisnica zo zasadania dozornej rady konaného dňa 03.09.2010. 1.10.2010
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 31.03.2011. 8.4.2011
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 20.10.2011 12.11.2011
Zápis o odvolaní a voľbe člena dozornej rady za zamestnancov zo dňa 31.01.2012 21.2.2012
Notárska zápisnica č. N 346/2012, Nz 13906/2012, NCRls 14231/2012 zo dňa 20.04.2012. Zmluva o zlúčení zo dňa 20.04.2012 vo forme notárskej zápisnice č. N 348/2012, Nz 13929/2012, NCRls 14254/2012 uzatvorená medzi obchodnou spoločnosťou PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. so sídlom Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, IČO : 34 142 941 (nástupnícka spoločnosť) a spoločnosťou PRO PHARMACY, a.s., so sídlom Podunajská 25, 821 06 Bratislava, IČO : 45 484 007 (zanikajúca spoločnosť). 23.5.2012
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 675/2013 Nz 39452/2013 NCRls 40170/2013 dňa 31.10.2013. 12.12.2013
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 675/2013 Nz 39452/2013 NCRls 40170/2013 dňa 04.11.2013. 23.1.2014
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.02.2014. 14.3.2014
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 31.03.2014. 15.4.2014
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 13.10.2014. 22.10.2014
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 17.08.2015. 19.9.2015
Základné imanie:
22 883 314,2 EUR Rozsah splatenia: 22 883 314,2 EUR 8.11.2011
3 631 314,2 EUR Rozsah splatenia: 3 631 314,2 EUR 1.1.2009 7.11.2011
109 400 000 Sk Rozsah splatenia: 109 400 000 Sk 31.3.2003 31.12.2008
109 400 000 Sk 13.11.2001 30.3.2003
86 320 000 Sk 27.8.1998 12.11.2001
70 000 000 Sk 19.8.1997 26.8.1998
1 000 000 Sk 3.7.1996 18.8.1997

Základné údaje podľa Živnostenského registra

Meno PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
IČO 34142941
Adresa 83104 Bratislava-Nové Mesto, Pribylinská 2/A

Kontakty na PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s., Bratislava-Rača, IČO 34142941

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Pribylinská 2/A Bratislava 831 04 od  7.12.2007 
Vlárska 48 Bratislava 831 01 od  14.8.2004  do  6.12.2007
Hlavná 210 Viničné 900 23 od  3.7.1996  do  13.8.2004

Sídlo podľa živnostenského registra

Adresa Trvanie
83104 Bratislava-Nové Mesto, Pribylinská 2/A
Viničné, Hlavná 210 do  4.8.2004
83101 Bratislava - Nové Mesto, Vlárska 48 do  28.12.2007

Predmet činností PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s., IČO 34142941

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
nákup tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti 3.7.1996
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb 3.7.1996
distribúcia /veľkoobchod/ liečiv, psychotropných a omamných látok 27.8.1998
poskytovanie pôžičiek z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom 14.7.2006
prenájom motorových vozidiel 14.7.2006
marketing 14.7.2006
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti 14.7.2006
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti 14.7.2006
školiaca a lektorská činnosť v rozsahu voľnej živnosti 14.7.2006
prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb 14.7.2006
obstarávateľské služby spojené s prenájmom nehnuteľností 14.7.2006
prenájom hnuteľných vecí- leasing v rozsahu voľnej živnosti 14.7.2006
prenájom strojov a prístrojov v rozsahu voľnej živnosti 14.7.2006
reklamná a propagačná činnosť 14.7.2006
vydávanie periodických a neperiodických publikácií v rozsahu voľnej živnosti 14.7.2006
prieskum trhu a verejnej mienky 14.7.2006
výroba a predaj reklamných a propagačných materiálov v rozsahu voľnej živnosti 14.7.2006
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti 14.7.2006
vedenie účtovníctva 14.7.2006
organizovanie školení, kurzov, seminárov, kultúrnych, spoločenských, umeleckých a športových podujatí 14.7.2006
činnosť ekonomických a organizačných poradcov 14.7.2006 22.1.2014
distribúcia (veľkoobchod) liečiv - okrem psychotropných a omamných látok 3.7.1996 21.1.1998

Predmet činností podľa Živnostenského registra

1. Nákup tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi/maloobchod/ alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 3.7.1996
Prevádzkarne:
   05342 Krompachy, Poštová 1
   04001 Košice-Juh, Prešovská cesta 4
   96001 Zvolen, Štefana Moyzesa 37
   02404 Kysucké Nové Mesto, Ľ.Štúra 1303
   94615 Nesvady, Lipová 15
   83103 Bratislava-Nové Mesto, Pribylinská 2/A
   83101 Bratislava-Nové Mesto, Vlárska 48
   08301 Sabinov, Ul.SNP 16
   82104 Bratislava-Ružinov, Rožňavská 22
   08301 Sabinov, Murgašova 1
   02404 Kysucké Nové Mesto, Červenej armády 1307
   02401 Kysucké Nové Mesto, Červenej armády 1305
2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
Deň vzniku oprávnenia: 3.7.1996
Prevádzkarne:
   05342 Krompachy, Poštová 1
   04001 Košice-Juh, Prešovská cesta 4
   96001 Zvolen, Štefana Moyzesa 37
   02404 Kysucké Nové Mesto, Ľ.Štúra 1303
   94615 Nesvady, Lipová 15
   83103 Bratislava-Nové Mesto, Pribylinská 2/A
   83101 Bratislava-Nové Mesto, Vlárska 48
   08301 Sabinov, Ul.SNP 16
   82104 Bratislava-Ružinov, Rožňavská 22
   08301 Sabinov, Murgašova 1
   02404 Kysucké Nové Mesto, Červenej armády 1307
3. Distribúcia /veľkoobchod/ liečiv - okrem psychotropných a omamných látok
Deň vzniku oprávnenia: 3.7.1996
Deň zániku oprávnenia: 1.6.1998
4. Sprostredkovanie obchodu
Deň vzniku oprávnenia: 3.6.1992
Deň zániku oprávnenia: 1.1.2000
5. Veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom
Deň vzniku oprávnenia: 3.6.1992
Deň zániku oprávnenia: 1.1.2000
6. Veľkoobchod s kozmetickými výrobkami
Deň vzniku oprávnenia: 3.6.1992
Deň zániku oprávnenia: 1.1.2000
7. Veľkoobchod s farmaceutickými výrobkami
Deň vzniku oprávnenia: 3.6.1992
Deň zániku oprávnenia: 1.1.2000
8. Veľkoobchod s rôznymi výrobkami pre občanov
Deň vzniku oprávnenia: 3.6.1992
Deň zániku oprávnenia: 1.1.2000
9. Maloobchod v špecializovaných predajniach s farmaceutickým a kozmetickým tovarom
Deň vzniku oprávnenia: 3.6.1992
Deň zániku oprávnenia: 1.1.2000
10. Maloobchod so zdravotníckymi a ortopedickými výrobkami
Deň vzniku oprávnenia: 3.6.1992
Deň zániku oprávnenia: 1.1.2000
11. Realitné agentúry
Deň vzniku oprávnenia: 3.6.1992
Deň zániku oprávnenia: 1.1.2000
12. Reklamné činnosti
Deň vzniku oprávnenia: 3.6.1992
Deň zániku oprávnenia: 1.1.2000
13. Maloobchod so zmiešaným tovarom
Deň vzniku oprávnenia: 3.6.1992
Deň zániku oprávnenia: 1.1.2000
14. Cestná nákladná doprava tovaru
Deň vzniku oprávnenia: 10.9.1996
Deň zániku oprávnenia: 27.3.2000
Zodpovedný zástupca: Robert Bilišič (Zrušený)
15. Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti -veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 2.12.1999
Deň zániku oprávnenia: 8.9.2005
16. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod v rozsahu voľných živností
Deň vzniku oprávnenia: 2.12.1999
Deň zániku oprávnenia: 8.9.2005
17. Reklamné činnosti
Deň vzniku oprávnenia: 2.12.1999
Deň zániku oprávnenia: 8.9.2005
18. Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 2.12.1999
Deň zániku oprávnenia: 8.9.2005
19. Maloobchodný predaj pohonných látok
Deň vzniku oprávnenia: 2.12.1999
Deň zániku oprávnenia: 8.9.2005
20. Autoumývareň
Deň vzniku oprávnenia: 2.12.1999
Deň zániku oprávnenia: 8.9.2005
21. Pohostinská činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 2.7.1998
Deň zániku oprávnenia: 8.9.2005
Zodpovedný zástupca: Katarína Pasztoreková (Zrušený)
22. Cestná nákladná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 27.3.2000
Deň zániku oprávnenia: 30.3.2005
Zodpovedný zástupca: Robert Bilišič (Zrušený)
23. Vydavateľsko reklamná činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 10.4.1995
Deň zániku oprávnenia: 8.9.2005
Zodpovedný zástupca: Oto Fülop (Zrušený)
24. Sprostredkovateľsko-obchodná činnosť - Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 10.4.1995
Deň zániku oprávnenia: 8.9.2005
Zodpovedný zástupca: Oto Fülop (Zrušený)
25. Poskytovanie informačných, konzultačných, poradenských a sprostredkovateľských služieb v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 1.2.2001
Deň zániku oprávnenia: 8.9.2005
Prevádzkarne:
   Bratislava-Ružinov, Tomášikova 30 (Zrušená)
26. Prieskum trhu - marketing
Deň vzniku oprávnenia: 1.2.2001
Deň zániku oprávnenia: 8.9.2005
Prevádzkarne:
   Bratislava-Ružinov, Tomášikova 30 (Zrušená)
27. Organizovanie seminárov sympózií a vzdelávacích kurzov
Deň vzniku oprávnenia: 1.2.2001
Deň zániku oprávnenia: 8.9.2005
Prevádzkarne:
   Bratislava-Ružinov, Tomášikova 30 (Zrušená)
28. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
Deň vzniku oprávnenia: 29.11.1993
Deň zániku oprávnenia: 26.5.2005
Zodpovedný zástupca: RNDr. Jozef Pospíšil (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Košice 1, Trieda SNP 61 (Zrušená)
   Zvolen, Na štepnici 1 (Zrušená)
   Bratislava-Ružinov, Trenčianska 47 - kancel . (Zrušená)
   Bratislava-Ružinov, Jašíkova 20 (Zrušená)
   Bratislava-Ružinov, Tomášikova 30 (Zrušená)
29. Obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 29.11.1993
Deň zániku oprávnenia: 26.5.2005
Zodpovedný zástupca: RNDr. Jozef Pospíšil (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Zvolen, Na štepnici 1 (Zrušená)
   Košice 1, Trieda SNP 61 (Zrušená)
   Bratislava-Ružinov, Trenčianska 47 - kancel . (Zrušená)
   Bratislava-Ružinov, Jašíkova 20 (Zrušená)
   Bratislava-Ružinov, Tomášikova 30 (Zrušená)
30. Poskytovanie informačných, konzultačných, poradenských a marketingových služieb v oblasti obchodu v rozsahu voľnejživnosti </b
Deň vzniku oprávnenia: 9.9.2002
Deň zániku oprávnenia: 26.5.2005
31. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 22.5.2000
Deň zániku oprávnenia: 17.1.2006
Prevádzkarne:
   Svätý Jur, Pri štadióne 26/B (Zrušená dňom 17.1.2006)
32. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 22.5.2000
Deň zániku oprávnenia: 17.1.2006
Prevádzkarne:
   Svätý Jur, Pri štadióne 26/B (Zrušená dňom 17.1.2006)
33. Sprostredkovateľská činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 22.5.2000
Deň zániku oprávnenia: 17.1.2006
Prevádzkarne:
   Svätý Jur, Pri štadióne 26/B (Zrušená dňom 17.1.2006)
34. Reklamná a propagačná činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 22.5.2000
Deň zániku oprávnenia: 17.1.2006
Prevádzkarne:
   Svätý Jur, Pri štadióne 26/B (Zrušená dňom 17.1.2006)
35. Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
Deň vzniku oprávnenia: 22.5.2000
Deň zániku oprávnenia: 17.1.2006
Prevádzkarne:
   Svätý Jur, Pri štadióne 26/B (Zrušená dňom 17.1.2006)
36. Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 22.5.2000
Deň zániku oprávnenia: 17.1.2006
Prevádzkarne:
   Svätý Jur, Pri štadióne 26/B (Zrušená dňom 17.1.2006)
37. Prieskum trhu
Deň vzniku oprávnenia: 22.5.2000
Deň zániku oprávnenia: 17.1.2006
Prevádzkarne:
   Svätý Jur, Pri štadióne 26/B (Zrušená dňom 17.1.2006)
38. Prenájom spotrebného a priemyselného tovaru
Deň vzniku oprávnenia: 22.5.2000
Deň zániku oprávnenia: 17.1.2006
Prevádzkarne:
   Svätý Jur, Pri štadióne 26/B (Zrušená dňom 17.1.2006)
39. Nákup a predaj výpočtovej techniky
Deň vzniku oprávnenia: 22.5.2000
Deň zániku oprávnenia: 17.1.2006
Prevádzkarne:
   Svätý Jur, Pri štadióne 26/B (Zrušená dňom 17.1.2006)
40. Leasingová činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 22.5.2000
Deň zániku oprávnenia: 17.1.2006
Prevádzkarne:
   Svätý Jur, Pri štadióne 26/B (Zrušená dňom 17.1.2006)
41. Poradenská činnosť v oblasti interiérového dizajnu
Deň vzniku oprávnenia: 22.5.2000
Deň zániku oprávnenia: 17.1.2006
Prevádzkarne:
   Svätý Jur, Pri štadióne 26/B (Zrušená dňom 17.1.2006)
42. Spracovanie grafických návrhov na počítači
Deň vzniku oprávnenia: 22.5.2000
Deň zániku oprávnenia: 17.1.2006
Prevádzkarne:
   Svätý Jur, Pri štadióne 26/B (Zrušená dňom 17.1.2006)
43. Prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 22.5.2000
Deň zániku oprávnenia: 17.1.2006
Prevádzkarne:
   Svätý Jur, Pri štadióne 26/B (Zrušená dňom 17.1.2006)
44. Upratovacie práce
Deň vzniku oprávnenia: 22.5.2000
Deň zániku oprávnenia: 17.1.2006
Prevádzkarne:
   Svätý Jur, Pri štadióne 26/B (Zrušená dňom 17.1.2006)
45. Sprostredkovateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností
Deň vzniku oprávnenia: 22.5.2000
Deň zániku oprávnenia: 17.1.2006
Prevádzkarne:
   Svätý Jur, Pri štadióne 26/B (Zrušená dňom 17.1.2006)
46. Vnútroštátna nákladná cestná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 9.7.2001
Deň zániku oprávnenia: 17.1.2006
Zodpovedný zástupca: Vendelín Jaroš (Zrušený dňom 17.1.2006)
Prevádzkarne:
   Svätý Jur, Pri štadióne 26/B (Zrušená dňom 17.1.2006)
47. Vedenie účtovníctva
Deň vzniku oprávnenia: 3.1.2003
Deň zániku oprávnenia: 17.1.2006
48. Ekonomické, účtovné a organizačné poradenstvo
Deň vzniku oprávnenia: 3.1.2003
Deň zániku oprávnenia: 17.1.2006
49. Cestná nákladná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 9.7.2001
Deň zániku oprávnenia: 24.9.2004
Zodpovedný zástupca: Vendelín Jaroš (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Svätý Jur, Pri štadióne 26/B (Zrušená)
50. Poskytovanie pôžičiek z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom
Deň vzniku oprávnenia: 23.6.2006
Prevádzkarne:
   05342 Krompachy, Poštová 1
   96001 Zvolen, Štefana Moyzesa 37
   02404 Kysucké Nové Mesto, Ľ.Štúra 1303
   94615 Nesvady, Lipová 15
   83103 Bratislava-Nové Mesto, Pribylinská 2/A
   83101 Bratislava-Nové Mesto, Vlárska 48
   08301 Sabinov, Ul.SNP 16
   82104 Bratislava-Ružinov, Rožňavská 22
   08301 Sabinov, Murgašova 1
   02404 Kysucké Nové Mesto, Červenej armády 1307
51. Prenájom motorových vozidiel
Deň vzniku oprávnenia: 23.6.2006
Prevádzkarne:
   04001 Košice-Juh, Prešovská cesta 4
   05342 Krompachy, Poštová 1
   96001 Zvolen, Štefana Moyzesa 37
   02404 Kysucké Nové Mesto, Ľ.Štúra 1303
   94615 Nesvady, Lipová 15
   83103 Bratislava-Nové Mesto, Pribylinská 2/A
   83101 Bratislava-Nové Mesto, Vlárska 48
   08301 Sabinov, Ul.SNP 16
   82104 Bratislava-Ružinov, Rožňavská 22
   08301 Sabinov, Murgašova 1
   02404 Kysucké Nové Mesto, Červenej armády 1307
52. Marketing
Deň vzniku oprávnenia: 23.6.2006
Prevádzkarne:
   04001 Košice-Juh, Prešovská cesta 4
   05342 Krompachy, Poštová 1
   96001 Zvolen, Štefana Moyzesa 37
   02404 Kysucké Nové Mesto, Ľ.Štúra 1303
   94615 Nesvady, Lipová 15
   83103 Bratislava-Nové Mesto, Pribylinská 2/A
   83101 Bratislava-Nové Mesto, Vlárska 48
   08301 Sabinov, Ul.SNP 16
   82104 Bratislava-Ružinov, Rožňavská 22
   08301 Sabinov, Murgašova 1
   02404 Kysucké Nové Mesto, Červenej armády 1307
53. Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 23.6.2006
Prevádzkarne:
   05342 Krompachy, Poštová 1
   04001 Košice-Juh, Prešovská cesta 4
   96001 Zvolen, Štefana Moyzesa 37
   02404 Kysucké Nové Mesto, Ľ.Štúra 1303
   94615 Nesvady, Lipová 15
   83103 Bratislava-Nové Mesto, Pribylinská 2/A
   83101 Bratislava-Nové Mesto, Vlárska 48
   08301 Sabinov, Ul.SNP 16
   82104 Bratislava-Ružinov, Rožňavská 22
   08301 Sabinov, Murgašova 1
   02404 Kysucké Nové Mesto, Červenej armády 1307
54. Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej
Deň vzniku oprávnenia: 23.6.2006
Prevádzkarne:
   05342 Krompachy, Poštová 1
   04001 Košice-Juh, Prešovská cesta 4
   96001 Zvolen, Štefana Moyzesa 37
   02404 Kysucké Nové Mesto, Ľ.Štúra 1303
   94615 Nesvady, Lipová 15
   83103 Bratislava-Nové Mesto, Pribylinská 2/A
   83101 Bratislava-Nové Mesto, Vlárska 48
   08301 Sabinov, Ul.SNP 16
   82104 Bratislava-Ružinov, Rožňavská 22
   08301 Sabinov, Murgašova 1
   02404 Kysucké Nové Mesto, Červenej armády 1307
55. Činnosť organizačných a ekonomických poradcov
Deň vzniku oprávnenia: 23.6.2006
Prevádzkarne:
   05342 Krompachy, Poštová 1
   04001 Košice-Juh, Prešovská cesta 4
   96001 Zvolen, Štefana Moyzesa 37
   02404 Kysucké Nové Mesto, Ľ.Štúra 1303
   94615 Nesvady, Lipová 15
   83103 Bratislava-Nové Mesto, Pribylinská 2/A
   83101 Bratislava-Nové Mesto, Vlárska 48
   08301 Sabinov, Ul.SNP 16
   82104 Bratislava-Ružinov, Rožňavská 22
   08301 Sabinov, Murgašova 1
   02404 Kysucké Nové Mesto, Červenej armády 1307
56. Školiaca a lektorská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 23.6.2006
Prevádzkarne:
   05342 Krompachy, Poštová 1
   04001 Košice-Juh, Prešovská cesta 4
   96001 Zvolen, Štefana Moyzesa 37
   02404 Kysucké Nové Mesto, Ľ.Štúra 1303
   94615 Nesvady, Lipová 15
   83103 Bratislava-Nové Mesto, Pribylinská 2/A
   83101 Bratislava-Nové Mesto, Vlárska 48
   08301 Sabinov, Ul.SNP 16
   82104 Bratislava-Ružinov, Rožňavská 22
   08301 Sabinov, Murgašova 1
   02404 Kysucké Nové Mesto, Červenej armády 1307
57. Prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
Deň vzniku oprávnenia: 23.6.2006
Prevádzkarne:
   05342 Krompachy, Poštová 1
   04001 Košice-Juh, Prešovská cesta 4
   96001 Zvolen, Štefana Moyzesa 37
   02404 Kysucké Nové Mesto, Ľ.Štúra 1303
   94615 Nesvady, Lipová 15
   83103 Bratislava-Nové Mesto, Pribylinská 2/A
   83101 Bratislava-Nové Mesto, Vlárska 48
   08301 Sabinov, Ul.SNP 16
   82104 Bratislava-Ružinov, Rožňavská 22
   08301 Sabinov, Murgašova 1
   02404 Kysucké Nové Mesto, Červenej armády 1307
58. Obstarávateľské služby spojené s prenájmom nehnuteľností
Deň vzniku oprávnenia: 23.6.2006
Prevádzkarne:
   05342 Krompachy, Poštová 1
   04001 Košice-Juh, Prešovská cesta 4
   96001 Zvolen, Štefana Moyzesa 37
   02404 Kysucké Nové Mesto, Ľ.Štúra 1303
   94615 Nesvady, Lipová 15
   83103 Bratislava-Nové Mesto, Pribylinská 2/A
   83101 Bratislava-Nové Mesto, Vlárska 48
   08301 Sabinov, Ul.SNP 16
   82104 Bratislava-Ružinov, Rožňavská 22
   08301 Sabinov, Murgašova 1
   02404 Kysucké Nové Mesto, Červenej armády 1307
59. Prenájom hnuteľných vecí - leasing v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 23.6.2006
Prevádzkarne:
   05342 Krompachy, Poštová 1
   04001 Košice-Juh, Prešovská cesta 4
   96001 Zvolen, Štefana Moyzesa 37
   02404 Kysucké Nové Mesto, Ľ.Štúra 1303
   94615 Nesvady, Lipová 15
   83103 Bratislava-Nové Mesto, Pribylinská 2/A
   83101 Bratislava-Nové Mesto, Vlárska 48
   08301 Sabinov, Ul.SNP 16
   82104 Bratislava-Ružinov, Rožňavská 22
   08301 Sabinov, Murgašova 1
   02404 Kysucké Nové Mesto, Červenej armády 1307
60. Prenájom strojov a prístrojov v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 23.6.2006
Prevádzkarne:
   05342 Krompachy, Poštová 1
   04001 Košice-Juh, Prešovská cesta 4
   96001 Zvolen, Štefana Moyzesa 37
   02404 Kysucké Nové Mesto, Ľ.Štúra 1303
   94615 Nesvady, Lipová 15
   83103 Bratislava-Nové Mesto, Pribylinská 2/A
   83101 Bratislava-Nové Mesto, Vlárska 48
   08301 Sabinov, Ul.SNP 16
   82104 Bratislava-Ružinov, Rožňavská 22
   08301 Sabinov, Murgašova 1
   02404 Kysucké Nové Mesto, Červenej armády 1307
61. Reklamná a propagačná činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 23.6.2006
Prevádzkarne:
   05342 Krompachy, Poštová 1
   04001 Košice-Juh, Prešovská cesta 4
   96001 Zvolen, Štefana Moyzesa 37
   02404 Kysucké Nové Mesto, Ľ.Štúra 1303
   94615 Nesvady, Lipová 15
   83103 Bratislava-Nové Mesto, Pribylinská 2/A
   83101 Bratislava-Nové Mesto, Vlárska 48
   08301 Sabinov, Ul.SNP 16
   08301 Sabinov, Murgašova 1
   02404 Kysucké Nové Mesto, Červenej armády 1307
62. Vydávanie periodických a neperiodických publikácií v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 23.6.2006
Prevádzkarne:
   05342 Krompachy, Poštová 1
   04001 Košice-Juh, Prešovská cesta 4
   96001 Zvolen, Štefana Moyzesa 37
   02404 Kysucké Nové Mesto, Ľ.Štúra 1303
   94615 Nesvady, Lipová 15
   83103 Bratislava-Nové Mesto, Pribylinská 2/A
   83101 Bratislava-Nové Mesto, Vlárska 48
   08301 Sabinov, Ul.SNP 16
   82104 Bratislava-Ružinov, Rožňavská 22
   08301 Sabinov, Murgašova 1
   02404 Kysucké Nové Mesto, Červenej armády 1307
63. Prieskum trhu a verejnej mienky
Deň vzniku oprávnenia: 23.6.2006
Prevádzkarne:
   05342 Krompachy, Poštová 1
   04001 Košice-Juh, Prešovská cesta 4
   96001 Zvolen, Štefana Moyzesa 37
   02404 Kysucké Nové Mesto, Ľ.Štúra 1303
   94615 Nesvady, Lipová 15
   83103 Bratislava-Nové Mesto, Pribylinská 2/A
   83101 Bratislava-Nové Mesto, Vlárska 48
   08301 Sabinov, Ul.SNP 16
   82104 Bratislava-Ružinov, Rožňavská 22
   08301 Sabinov, Murgašova 1
   02404 Kysucké Nové Mesto, Červenej armády 1307
64. Výroba a predaj reklamných a propagačných materiálov v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 23.6.2006
Prevádzkarne:
   05342 Krompachy, Poštová 1
   04001 Košice-Juh, Prešovská cesta 4
   96001 Zvolen, Štefana Moyzesa 37
   02404 Kysucké Nové Mesto, Ľ.Štúra 1303
   94615 Nesvady, Lipová 15
   83103 Bratislava-Nové Mesto, Pribylinská 2/A
   83101 Bratislava-Nové Mesto, Vlárska 48
   08301 Sabinov, Ul.SNP 16
   82104 Bratislava-Ružinov, Rožňavská 22
   08301 Sabinov, Murgašova 1
   02404 Kysucké Nové Mesto, Červenej armády 1307
65. Faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 23.6.2006
Prevádzkarne:
   05342 Krompachy, Poštová 1
   04001 Košice-Juh, Prešovská cesta 4
   96001 Zvolen, Štefana Moyzesa 37
   02404 Kysucké Nové Mesto, Ľ.Štúra 1303
   94615 Nesvady, Lipová 15
   83103 Bratislava-Nové Mesto, Pribylinská 2/A
   83101 Bratislava-Nové Mesto, Vlárska 48
   08301 Sabinov, Ul.SNP 16
   82104 Bratislava-Ružinov, Rožňavská 22
   08301 Sabinov, Murgašova 1
   02404 Kysucké Nové Mesto, Červenej armády 1307
66. Vedenie účtovníctva
Deň vzniku oprávnenia: 23.6.2006
Prevádzkarne:
   05342 Krompachy, Poštová 1
   96001 Zvolen, Štefana Moyzesa 37
   02404 Kysucké Nové Mesto, Ľ.Štúra 1303
   94615 Nesvady, Lipová 15
   83103 Bratislava-Nové Mesto, Pribylinská 2/A
   83101 Bratislava-Nové Mesto, Vlárska 48
   08301 Sabinov, Ul.SNP 16
   82104 Bratislava-Ružinov, Rožňavská 22
   08301 Sabinov, Murgašova 1
   02404 Kysucké Nové Mesto, Červenej armády 1307
67. Organizovanie školení, kurzov, seminárov, kultúrnych, spoločenských, umeleckých a športových podujatí
Deň vzniku oprávnenia: 23.6.2006
Prevádzkarne:
   05342 Krompachy, Poštová 1
   04001 Košice-Juh, Prešovská cesta 4
   96001 Zvolen, Štefana Moyzesa 37
   02404 Kysucké Nové Mesto, Ľ.Štúra 1303
   94615 Nesvady, Lipová 15
   83103 Bratislava-Nové Mesto, Pribylinská 2/A
   83101 Bratislava-Nové Mesto, Vlárska 48
   08301 Sabinov, Ul.SNP 16
   82104 Bratislava-Ružinov, Rožňavská 22
   08301 Sabinov, Murgašova 1
   02404 Kysucké Nové Mesto, Červenej armády 1307
68. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
Deň vzniku oprávnenia: 13.4.2010
Deň zániku oprávnenia: 22.1.2013
69. Reklamné a marketingové služby
Deň vzniku oprávnenia: 13.4.2010
Deň zániku oprávnenia: 22.1.2013
70. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
Deň vzniku oprávnenia: 13.4.2010
Deň zániku oprávnenia: 22.1.2013
71. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
Deň vzniku oprávnenia: 13.4.2010
Deň zániku oprávnenia: 22.1.2013
72. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
Deň vzniku oprávnenia: 13.4.2010
Deň zániku oprávnenia: 22.1.2013
73. Prieskum trhu a verejnej mienky
Deň vzniku oprávnenia: 13.4.2010
Deň zániku oprávnenia: 22.1.2013
74. Počítačové služby
Deň vzniku oprávnenia: 13.4.2010
Deň zániku oprávnenia: 22.1.2013
75. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
Deň vzniku oprávnenia: 13.4.2010
Deň zániku oprávnenia: 22.1.2013
76. Vedenie účtovníctva
Deň vzniku oprávnenia: 13.4.2010
Deň zániku oprávnenia: 22.1.2013
77. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
Deň vzniku oprávnenia: 13.4.2010
Deň zániku oprávnenia: 22.1.2013
78. Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
Deň vzniku oprávnenia: 13.4.2010
Deň zániku oprávnenia: 22.1.2013
79. Administratívne služby
Deň vzniku oprávnenia: 13.4.2010
Deň zániku oprávnenia: 22.1.2013
80. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
Deň vzniku oprávnenia: 13.4.2010
Deň zániku oprávnenia: 22.1.2013
81. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
Deň vzniku oprávnenia: 13.4.2010
Deň zániku oprávnenia: 22.1.2013

Hodnotenie PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s., IČO 34142941


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s., IČO 34142941

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image