Poštová banka, a.s., Bratislava-Staré Mesto, IČO 31340890 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt Poštová banka, a.s., ktorý sídli na adrese Gorkého 3, Bratislava-Staré Mesto a má pridelené IČO 31340890.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom Poštová banka, a.s. so sídlom na adrese Gorkého 3, Bratislava-Staré Mesto bol založený v roku 1992.


Základné informácie o Poštová banka, a.s., IČO 31340890

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov Poštová banka, a.s.
IČO 31340890
Adresa Dvořákovo nábrežie 4 Bratislava 811 02
Deň zápisu 31.12.1992
Právna forma Akciová spoločnosť
Konanie:
V mene spoločnosti koná predstavenstvo. K napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu pripoja svoj podpis a názov funkcie dvaja členovia predstavenstva. 7.7.2004
V mene spoločnosti koná predstavenstvo. K napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu pripoja svoj podpis a názov funkcie dvaja členovia predstavenstva. 12.12.2001 6.7.2004
V mene spoločnosti koná predstavenstvo. Ďalej sú na konanie v mene spoločnosti oprávnení: a) predseda predstavenstva, b) každý člen predstavenstva (ak je na to predstavenstvom písomne zmocnený), c) prokurista spoločnosti. Konanie pracovníkov a zástupcov v mene spoločnosti sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi. K napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu pripoja svoj podpis a názov funkcie predseda predstavenstva a aspoň jeden člen predstavenstva. 10.5.2000 11.12.2001
K zapísanému alebo vytlačenému obchodnému menu pripoja svoj podpis aspoň 2 členovia predstavenstva alebo pracovník spoločnosti oprávnený jednať v mene spoločnosti podľa vnútorných predpisov. 31.12.1992 9.5.2000
Ďalšie právne skutočnosti:
Akciová spoločnosť je jedným z právnych ná- stupcov obchodnej spoločnosti Poštová banka a.s. so sídlom Praha 5, ktorá bola zrušená bez likvidácie rozdelením. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľ- skou listinou zo dňa 16. 12. 1992 v zmysle §§ 154 až 220 Zák. 513/91 Zb. a Zák. č. 21/92 Zb. o bankách. Stary spis: Sa 988 31.12.1992
Zakladateľská listina akciovej spoločnosti zo dňa 16. 12. 1992 bola zmenená formou notárskej zápisnice N 103/93, Nz 101/93 dňa 3. 6. 1993 v bode 1 a 2 Zakladateľskej zmluvy a v časti A bod 5 a v časti B bod 4. Prílohy k Zakladateľskej zmluve. Stary spis: Sa 988 20.12.1993
Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaž- dení dňa 15. 6. 1994. Stary spis: Sa 988 9.12.1994
Zápisnica z valného zhromaždenia, osvedčená notárskou zápisnicou zo dňa 30.5.1995 pod č. N 40/95, Nz 40/95, na ktorom boli schválené nové stanovy spoločnosti. Stary spis: Sa 988 27.10.1995
Uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 3.6.1996. Stary spis: Sa 988 23.4.1996
Notárska zápisnica N 63/96, Nz 59/96 napísaná dňa 27.06.1996 notárkou JUDr. Yvonnou Krebesovou osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 27.06.1996, na ktorom bola schválená zmena stanov v čl. III Orgány spoločnosti. Notárská zápisnica N 71/96, Nz 67/96 napísaná dňa 24.07.1996 notárkou Yvonnou Krebesovou osvedčujúca priebeh zasadnutia dozornej rady. Stary spis: Sa 988 12.8.1996
Zmena stanov v čl. II. §§ 7, 9 bola schválená valným zhromaždením dňa 27.6.1996, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č.N 63/96, Nz 59/96. Stary spis: Sa 988 15.1.1997
Na valnom zhromaždení dňa 28.7.1997, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 393/97, Nz 392/97 napísanej dňa 28.7.1997 notárkou JUDr. Šikutovou v Bratislave bola schválená zmena stanov, Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 28.7.1997 na ktorom bola schválená zmena v dozornej rade, Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. UBD - 1723/1996 z 3.10.1996, Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. UBD - 1353/1997 z 25.7.1997, Rozhodnutie prezidenta Poštovej banky a.s. z 30.1.1997, 2.7.1997, 16.1.1997, 19.11.1997, Osvedčenie vo forme notárskej zápisnice N 463/97, Nz 471/96 napísanej dňa 16.9.1997 notárkou JUDr. Šikutovou v Bratislave. Stary spis: Sa 988 16.1.1998
Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 30.10.1998, priebeh ktorého bol osvedčený v notárskej zápisnici N 766/98, Nz 766/98 JUDr. Stanislava Furdu a zmena stanov a vydanie úplného znenia stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 14.12.1998, priebeh ktorého bol osvedčený v notárskej zápisnici N 259/98, Nz 256/98 JUDr. Tatjanou Šúrkovou. 5.2.1999
Zápisnica č. 1/99 z Dozornej rady zo dňa 27.1.1999, doplnok č. 1 z 3.12.1998 a z 21.12.1998 k rozhodnutiu prezidenta Poštovej banky a.s. 16.2.1999
Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 20.7.1999 č. N 323/99, Nz 323/99. 24.8.1999
Zápisnica č. 7/1999 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 2.9.1999, na ktorom bola schválená voľba orgánov dozornej rady. Zápisnica č. 8/1999 zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 13.9.1999. Zápisnica č. 10/1999 zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 25.10.1999. Zápisnica č. 11/1999 zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 24.11.1999. Zápisnica č. 24/1999 zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 25.11.1999. 1.12.1999
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.11.1999 osvedčená do notárskej zápisnice č. N 671/99, Nz 671/99. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.11.1999, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 702/99, Nz 702/99. 10.5.2000
Notárska zápisnica Nz 109/00 zo dňa 26.4.2000 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena v § 34 stanov spoločnosti. Notárska zápisnica Nz 122/00 spísaná dňa 23.5.2000 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 23.5.2000, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania a zmena § 7, 12, 16, 19, 22 a 23 platných stanov spoločnosti. 6.7.2000
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 17.7.2000. Rozhodnutie prezidenta o zriadení hlavnej pobočky Žilina Poštovej banky, a.s. zo dňa 2.6.1997. Odstúpenie z funkcie člena dozornej rady. Odvolacie dekréty vedúcich odštepných závodovov a menovacie dekréty vedúcich odštepných závodov. 9.4.2001
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 20.4.2001, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici Nz 157/00 napísanej dňa 20.4.01 notárom JUDr. Potančokovou bola schválená zmena stanov a zmena v orgánoch spoločnosti, Zápisnica č. 10/01 na zasadnutia predstavenstva dňa 23.4.2001 10.5.2001
Protokol o priebehu a výsledku voľby člena dozornej rady zo dňa 24.4.2001. Zápisnica č. 5/2001 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 11.5.2001. 21.6.2001
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 17.7.2001 pod č. UBD - 1185/1-2001 o znížení základného imania o sumu 2. 373.395.835,41 Sk. 13.8.2001
Zápisnica č. 31/2001 zo zasadnutia predstavenstva, ktoré sa konalo dňa 28.8.2001. 17.10.2001
Notárska zápisnica N 571/2001, Nz 571/2001 zo dňa 6.11.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania a zmena stanov. 12.12.2001
Zápisnica č. 53/2001 zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 4.12.2001. Zápisnica č. 60/2001 z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 20.12.2001. Zápisnica č. 62/2001 z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 21.12.2001. 13.2.2002
Notárska zápisnica N 44/2002, Nz 306/2002 napísaná dňa 25.6.2002 notárkou JUDr. Martou Pavlovičovou, na ktorom boli schválené nové stanovy spoločnosti a zníženie základného imania. Ing.Ivan Benda, deň zániku funkcie: 25.6.2002 Ing. Božena Petrjánošová CSc. deň zániku funkcie: 25.6.2002 Ing. Ivan Mikuš, deň zániku funkcie: 25.6.2002 Doc. Ing.Milan Šikula DrSc. deň zániku funkcie: 25.6.2002 Mgr.Viliam Harvan, deň zániku funkcie: 25.6.2002 Základné imanie sa znížilo o sumu 620 696.844,-SK zodpovedajúcu strate z hospodárenia Poštovej banky, a.s.k 31.12.2001 t.j. strate za rok 2001.Základné imanie Poštovej banky, a.s.sa po zúčtovaní straty po zaokrúhlení na celé koruny znížilo z 2 269 636 524,-SK na 1 648 939 680,-SK a to znížením menovitej hodnoty každej akcie v počte 65 124 ks z 34 581,-Sk na 25 320,-Sk 8.8.2002
Notárska zápisnica Nz 40046/2003 napísaná dňa 23.5.2003 notárkou JUDr. Agátou Potančokovou, opravná doložka č. N 335/2003 napísaná dňa 25.7.2003 notárkou JUDr. Agátou Potančokovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania, zmeny v dozornej rade spoločnosti a zmena stanov spoločnosti, notárska zápisnica č. Nz 53169/2003 napísaná dňa 27.6.2003 notárkou JUDr. Agátou Potančokovou, osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom boli schválené zmeny stanov spoločnosti a zmeny v predstavenstve spoločnosti. Mgr. Ľubomír Glasa, deň zániku funkcie: 27.6.2003. Ing. Helena Lojschová, deň zániku funkcie: 27.6.2003. Ing. Mgr. Michal Bartók, deň zániku funkcie: 23.5.2003. Doc. Ing. Milan Belica, PhD., deň zániku funkcie: 23.5.2003. JUDr. Mária Papcunová, deň zániku funkcie: 23.5.2003. Mgr. Anna Dugová, deň zániku funkcie: 23.5.2003. 23.3.2004
Notárska zápisnica N 258/04, Nz 45006/04 z VZ - 25.05.2004. 7.7.2004
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.09.2004 vo forme notárskej zápisnice č. N 444/2004, Nz 71100/2004. Ing. Vladimír Ohlídal, CSc., Ing. Jiří Tydlačka - funkcia členov predstavenstva od 27.06.2003 do 21.09.2004. 23.10.2004
Notárska zápisnica N 536/2004, Nz 86755/2004 zo dňa 3.12.2004 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov a zmeny v orgánoch spoločnosti. 13.1.2005
Zmena sídla spoločnosti z Gorkého 3, 814 99 Bratislava na Prievozskú 2/B, 82109 Bratislava je účinná dňom 30.1.2005. 28.1.2005
Notárska zápisnica N 175/2005, Nz 46791/2005, NCRIs 46186/2005 napísana dňa 7.10.2005 notárom JUDr. Agátou Wiegerovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 5.10.2005. 28.10.2005
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 11.9.2006, č.k. 34Exre/2234/2005 - 218, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 2.10.2006. 31.10.2006
Notárska zápisnica N 166/2006, Nz 57968/2006, NCRls 57655/2006 spísaná dňa 20.12.2006 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 18.12.2006. 17.1.2007
Notárska zápisnica N 227/2007, Nz 37385/2007, NCRls 37122/2007 napísaná dňa 20.9.2007 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 31.8.2007. 12.12.2007
Notárska zápisnica N 49/2008, Nz 9537/2008, NCRls 9455/2008 zo dňa 6.3.2008 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 29.2.2008. 29.3.2008
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.04.2008 spísaná vo forme notárskej zápisnice N 116/2008 Nz 18883/2008. 21.5.2008
Notárska zápisnica N 290/2008, Nz 54694/2008 zo dňa 04.12.2008 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia. 1.1.2009
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 06.05.2009 (12.05.2009) vo forme not. zápisnice N 145/2009 NZ 15173/2009 29.5.2009
Notárska zápisnica N 413/2009, Nz 54853/2009 zo dňa 22.12.2009 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.12.2009. 3.2.2010
Záverečný protokol o priebehu a výsledku III. kola volieb členov dozornej rady volených zamestnancami zo dňa 27.05.2010. Záverečný protokol o priebehu a výsledku IV. kola volieb členov dozornej rady volených zamestnancami zo dňa 04.06.2010. 27.8.2010
Osvedčenie o priebehu mimoriadného valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnica N 284/2010, Nz 32507/2010 zo dňa 09.09.2010 15.10.2010
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia konaného dňa 14.04.2011 spísané vo forme notárskej zápisnice N 86/2011 Nz 15379/2011 dňa 29.04.2011 v znení Opravnej doložky zo dňa 01.06.2011. 7.6.2011
Notárska zápisnica č. N 1125/2011, Nz 26044/2011, NCRls 26681/2011 zo dňa 15.07.2011. 2.8.2011
Notárska zápisnica osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti N 713/2011, Nz 51579/2011, NCRIs 52833/2011 zo dňa 06.12.2011. 20.12.2011
Notárska zápisnica o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 05.12.2011. 30.12.2011
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 12.06.2012. 11.7.2012
Zápisnica z mimoriadneho VZ - notárska zápisnica - zo dňa 26.07.2012 3.8.2012
Zápisnica z valného zhromaždenia (zmena predmetu podnikania) vo forme notárskej zápisnice N514/2012, Nz 20994/2012 zo dňa 07.06.2012. 10.10.2012
Notárska zápisnica č. N 839/2012, Nz 33605/2012, NCRls 34332/2012 zo dňa 20.09.2012. 18.10.2012
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 514/2012, Nz 20994/2012, NCRls 21449/2012 zo dňa 12.06.2012. 24.11.2012
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 1070/2012, Nz 42057/2012, NCRls 42866/2012 dňa 08.11.2012. 24.11.2012
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 21.02.2013 spísaná vo forme notárskej zápisnice N 217/2013, Nz 6067/2013, NCRls 6226/2013 dňa 22.02.2013. 22.3.2013
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 21.02.2013 spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N 217/2013, Nz 6067/2013, NCRls 6226/2013 dňa 22.02.2013. 11.5.2013
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 1527/2013 Nz 49549/2013 NCRls 50486/2013 dňa 05.12.2013. 20.12.2013
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.04.2014 29.4.2014
Notárska zápisnica osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 10.4.2014, N 467/2014, Nz 13969/2014, NCRls 14306/2014 spísaná notárkou JUDr. Jarmilou Kováčovou. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 29.4.2014, ODB - 4025/2014 právoplatné dňa 5.5.2014. 20.5.2014
Notárska zápisnica č. N 815/2014, Nz 23439/2014, NCRls 23869/2014 - Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 19.06.2014. 22.7.2014
Čestné vyhlásenie zo dňa 24.06.2015. 30.6.2015
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 12.08.2015. 22.8.2015
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 07.12.2015 16.12.2015
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 25.5.2016 vo forme notárskej zápisnice zo dňa 30.5.2016 pod č. N 1006/2016, Nz 19104/2016, NCRls 19691/2016. 24.6.2016
Notárska zápisnica č. N 1441/2016, Nz 26529/2016, NCRls 27292/2016 zo dňa 27.07.2016 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 22.07.2016. 23.8.2016
Základné imanie:
366 305 193 EUR Rozsah splatenia: 366 305 193 EUR 22.7.2014
306 304 686 EUR Rozsah splatenia: 306 304 686 EUR 20.12.2013 21.7.2014
232 703 018 EUR Rozsah splatenia: 232 703 018 EUR 16.6.2012 19.12.2013
232 703 018 EUR Rozsah splatenia: 132 703 072 EUR 30.12.2011 15.6.2012
82 702 258 EUR Rozsah splatenia: 82 702 258 EUR 1.1.2009 29.12.2011
2 489 918 160 Sk Rozsah splatenia: 2 489 918 160 Sk 12.12.2007 31.12.2008
2 449 051 680 Sk Rozsah splatenia: 2 449 051 680 Sk 29.9.2004 11.12.2007
2 449 051 680 Sk Rozsah splatenia: 1 894 627 236 Sk 23.3.2004 28.9.2004
1 648 939 680 Sk Rozsah splatenia: 1 648 939 680 Sk 8.8.2002 22.3.2004
2 269 636 524 Sk Rozsah splatenia: 2 269 636 524 Sk 13.2.2002 7.8.2002
2 269 636 524 Sk 12.12.2001 12.2.2002
1 269 621 930 Sk 13.8.2001 11.12.2001
3 643 000 000 Sk 6.7.2000 12.8.2001
1 209 000 000 Sk 16.1.1998 5.7.2000
909 000 000 Sk 15.1.1997 15.1.1998
600 000 000 Sk 9.12.1994 14.1.1997
350 000 000 Sk 31.12.1992 8.12.1994

Kontakty na Poštová banka, a.s., Bratislava-Staré Mesto, IČO 31340890

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Dvořákovo nábrežie 4 Bratislava 811 02 od  2.8.2011 
Prievozská 2/B Bratislava 821 09 od  13.1.2005  do  1.8.2011
Gorkého 3 Bratislava 814 99 od  31.12.1992  do  12.1.2005

Predmet činností Poštová banka, a.s., IČO 31340890

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
prijímanie vkladov 21.5.2008
poskytovanie úverov 21.5.2008
obchodovanie na vlastný účet a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v eurách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v eurách a v cudzej mene, c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí 24.8.2011
správa pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva 21.5.2008
finančný leasing 21.5.2008
poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov 21.5.2008
poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania 21.5.2008
vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovaniesúvisiacich služieb 21.5.2008
finančné sprostredkovanie 10.10.2012
uloženie vecí 21.5.2008
prenájom bezpečnostných schránok 21.5.2008
poskytovanie bankových informácií 21.5.2008
funkcia depozitára 21.5.2008
spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí 21.5.2008
investovanie do cenných papierov na vlastný účet a poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to v nasledovnom rozsahu: a) prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: aa) prevoditeľné cenné papiere, ab) nástroje peňažného trhu, ac) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, ad) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, b) vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: ba) prevoditeľné cenné papiere, bb) nástroje peňažného trhu, bc) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, bd) opcie, futures, swapy 23.1.2013
poskytovanie platobných služieb a zúčtovanie 11.7.2012
vydávanie a správa elektronických peňazí 11.7.2012
vykonávanie finančného sprostredkovania podľa osobitného predpisu ako samostatný finančný agent v sektore poistenia a zaistenia 10.10.2012
vykonávanie finančného sprostredkovania podľa osobitného predpisu ako samostatný finančný agent v sektore starobného dôchodkového sporenia 29.4.2014
investovanie do cenných papierov na vlastný účet a poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to v nasledovnom rozsahu: a) prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: aa) prevoditeľné cenné papiere, ab) nástroje peňažného trhu, ac) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, ad) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, b) vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: ba) prevoditeľné cenné papiere, bb) nástroje peňažného trhu, bc) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, bd) opcie, futures, swapy 24.11.2012 22.1.2013
investovanie do cenných papierov na vlastný účet a poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to v nasledovnom rozsahu: a) prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: aa) prevoditeľné cenné papiere, ab) nástroje peňažného trhu, ac) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, ad) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, b) vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: ba) prevoditeľné cenné papiere, bb) nástroje peňažného trhu, bc) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, bd) opcie, futures, swapy, forwardy a iné d 21.5.2008 23.11.2012
finančné sprostredkovanie 21.5.2008 10.7.2012
finančné sprostredkovanie v sektore poistenia a zaistenia - samostatný finančný agent 11.7.2012 9.10.2012
vydávanie a správa platobných prostriedkov 21.5.2008 9.10.2012
tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov (platobný styk a zúčtovanie) 21.5.2008 9.10.2012
obchodovanie na vlastný účet a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí 21.5.2008 23.8.2011
prijímanie vkladov od verejnosti 31.12.1992 15.1.1998
poskytovanie úverov 31.12.1992 15.1.1998
vedenie účtov 31.12.1992 15.1.1998
investovanie do cenných papierov na vlastný účet 31.12.1992 15.1.1998
finančný prenájom (finančný leasing) 31.12.1992 15.1.1998
platobný styk vrátane poštového platobného styku a zúčtovanie 31.12.1992 15.1.1998
vydávanie platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov 31.12.1992 15.1.1998
poskytovanie záruk 31.12.1992 15.1.1998
otváranie akreditívov 31.12.1992 15.1.1998
obstarávanie inkasa 31.12.1992 15.1.1998
obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta: - s devízovými hodnotami, - v oblasti terminovaných obchodov /futures/ a opcií /options/ včítane kurzových a úrokových obchodov, - s prevoditeľnými cennými papiermi, - so zlatými a striebornými mincami 31.12.1992 15.1.1998
vedenie devízových účtov 31.12.1992 15.1.1998
účasť na vydávaní akcií a dlhopisov a poskytovanie súvisiacich služieb 31.12.1992 15.1.1998
finančné maklérstvo 31.12.1992 15.1.1998
poradenstvo vo veciach podnikania 31.12.1992 15.1.1998
obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet, vrátane poradenstva (portfolio management) 31.12.1992 15.1.1998
uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt 31.12.1992 15.1.1998
výkon funkcie depozitára investičných fondov 31.12.1992 15.1.1998
poskytovanie bankových informácií 31.12.1992 15.1.1998
prenájom bezpečnostných schránok 31.12.1992 15.1.1998
vykonávanie platobného styku a zúčtovania so zahraničím vrátane otvárania nostro účtov v zahraničných bankách 9.12.1994 15.1.1998
vykonávanie obchodovania na vlastný účet alebo na účet klienta s devízovými hodno- tami 9.12.1994 15.1.1998
realizácia úverových vzťahov voči zahraničiu - prijímanie úverov zo zahraničia 9.12.1994 15.1.1998
prijímanie vkladov 16.1.1998 7.8.2002
poskytovanie úverov 16.1.1998 7.8.2002
investovanie do cenných papierov na vlastný účet 16.1.1998 7.8.2002
finančný prenájom /finančný leasing/ 16.1.1998 7.8.2002
platobný styk a zúčtovanie 16.1.1998 7.8.2002
vydávanie a správa platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov 16.1.1998 7.8.2002
poskytovanie záruk 16.1.1998 7.8.2002
otváranie akreditívov 16.1.1998 7.8.2002
obstarávanie inkasa 16.1.1998 7.8.2002
obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta 16.1.1998 24.1.1999
s devízovými hodnotami 16.1.1998 24.1.1999
v oblasti terminovaných obchodov /futures/ a opcií /options/ včítane kurzových a úrokových obchodov 16.1.1998 24.1.1999
s prevoditeľnými cennými papiermi 16.1.1998 24.1.1999
so zlatými a striebornými mincami 16.1.1998 24.1.1999
účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb 16.1.1998 7.8.2002
finančné maklérstvo 16.1.1998 7.8.2002
poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnikania 16.1.1998 7.8.2002
obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet včítane poradenstva / portfolio management / 16.1.1998 7.8.2002
uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt 16.1.1998 7.8.2002
výkon funkcie depozitára podľa osobitného predpisu 16.1.1998 7.8.2002
zmenárenská činnosť / nákup devízových prostriedkov / 16.1.1998 7.8.2002
poskytovanie bankových informácií 16.1.1998 7.8.2002
prenájom bezpečnostných schránok 16.1.1998 7.8.2002
vedenie devízových účtov 16.1.1998 11.12.2001
realizácia úverových vzťahov voči zahraničiu - prijímanie úverov zo zahraničia 16.1.1998 11.12.2001
obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta: - s devízovými hodnotami, - v oblasti terminovaných obchodov /futures/ a opcií /options/ včítane kurzových a úrokových obchodov, - s prevoditeľnými cennými papiermi, - so zlatými a striebornými mincami 25.1.1999 7.8.2002
prijímanie vkladov 8.8.2002 20.5.2008
poskytovanie úverov 8.8.2002 20.5.2008
platobný styk a zúčtovanie 8.8.2002 9.8.2005
investovanie do cenných papierov na vlastný účet 8.8.2002 20.5.2008
obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta 1. s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, vrátane zmenárenskej činnosti, 2. s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, 3. s mincami s drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí 8.8.2002 20.5.2008
správcu pohľadávok a cenných papierov klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva 8.8.2002 9.8.2005
poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov 8.8.2002 20.5.2008
vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb 8.8.2002 20.5.2008
finančné sprostredkovanie 8.8.2002 20.5.2008
uloženie cenných papierov alebo vecí 8.8.2002 9.8.2005
prenájom bezpečnostných schránok 8.8.2002 20.5.2008
poskytovanie bankových informácií 8.8.2002 20.5.2008
funkciu depozitára podľa osobitného predpisu 8.8.2002 20.5.2008
spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí 8.8.2002 20.5.2008
finančný lízing 8.8.2002 20.5.2008
vydávanie a správa platobných prostriedkov 23.3.2004 20.5.2008
poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania 23.3.2004 20.5.2008
tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov ( platobný styk a zúčtovanie ) 10.8.2005 20.5.2008
správa pohľadávok klienta na jeho účet, vrátane súvisiaceho poradenstva 10.8.2005 20.5.2008
uloženie vecí 10.8.2005 20.5.2008
poskytovanie investičných služieb pre klientov v rozsahu osobitného povolenia 10.8.2005 20.5.2008

Hodnotenie Poštová banka, a.s., IČO 31340890


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte Poštová banka, a.s., IČO 31340890

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image