RM - Systém Slovakia, a.s., Bratislava-Ružinov, IČO 31343384 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt RM - Systém Slovakia, a.s., ktorý sídli na adrese Miletičova 3, Bratislava-Ružinov a má pridelené IČO 31343384.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom RM - Systém Slovakia, a.s. so sídlom na adrese Miletičova 3, Bratislava-Ružinov bol založený v roku 1993.


Základné informácie o RM - Systém Slovakia, a.s., IČO 31343384

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov RM - Systém Slovakia, a.s.
IČO 31343384
Adresa Zámocké schody 2/A Bratislava 811 01
Deň zápisu 1.3.1993
Deň výmazu 2.9.2003
Právna forma Akciová spoločnosť
Konanie:
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť je oprávnený konať a podpisovať každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, k svojmu menu, priezvisku a k funkcii pripojí člen predstavenstva svoj podpis. V rozsahu podľa čl. XIII. bodu 2. písm. b), c), e) stanov a.s. je oprávnený konať a podpisovať za spoločnosť generálny riaditeľ samostatne. Generálny riaditeľ podpisuje za spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, k svojmu menu, priezvisku a funkcii, pripojí svoj podpis. S účinnosťou od 01.01.2003. 20.1.2003 1.9.2003
Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť, sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne, z ktorých jeden je predseda predstavenstva, alebo podpredseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis. V rozsahu podľa čl. XXIII. bod 2. písm b) a bod 4. Stanov a.s. koná a podpisuje za spoločnosť generálny riaditeľ samostatne ako prokurista spoločnosti. 31.1.2002 19.1.2003
Štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo. Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis. V rozsahu čl. XXV ods. 2 písm. b/ koná a podpisuje za spoločnosť generálny riaditeľ. 19.8.1997 30.1.2002
Štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo. Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva a vo veciach vyhradených stanovami alebo uznesením predstavenstva súhlasným prejavom vôle jej predsedu - generálneho riaditeľa. 1.3.1993 18.8.1997
Ďalšie právne skutočnosti:
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 947/2003, Nz 71408/2003 zo dňa 18.8.2003, na ktorom sa rozhodlo o zrušení spoločnosti bez likvidácie jej zlúčením so spoločnosťou RM - S Market, o.c.p., a.s. so sídlom Zámocké schody 2/A, 811 01 Bratislava, IČO: 35 799 072, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa , vložka č.: 2586/B. Na spoločnosť RM - S Market, o.c.p., a.s. prešli všetky práva, záväzky a pohľadávky, a to známe i neznáme, celé obchodné imanie zrušenej spoločnosti. Písomný súhlas Daňového úradu Bratislava I s výmazom podľa § 33 ods. 2 Zák. č. 511/1992 Zb. zo dňa 19.8.2003 pod č. 600/232/103476/03. V y m a z u j e s a : z obchodného registra v celom rozsahu spoločnosť RM - Systém Slovakia, a.s., so sídlom Zámocké schody 2/A, 811 01 Bratislava, IČO: 31 343 384, zapísaná v odd. Sa, vo vložke č. 513/B. 2.9.2003
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 22.1.1993 podľa ustanovení § 162, §163, §172 Zák.č. 513/91 Zb. 1.3.1993 1.9.2003
Notárska zápisnica zo dňa 6.4.1993 N 52/93, Nz 51/93. 3.5.1993 1.9.2003
Notárska zápisnica zo dňa 10.12.1993 pod číslom N 212/93, Nz 211/93, notárska zápisnica zo dňa 30.5.1994 pod číslom N 70/94, Nz 67/94. Valné zhromaždenie konané dňa 10.12.1993 schválilo zmenu stanov spoločnosti. Ďalšiu zmenu stanov spoločnosti schválilo valné zhromaždenie konané dňa 30.5.1994. Priebeh valných zhromaždení bol osvedčený uvedenými notárskymi zápisnicami. 1.8.1994 1.9.2003
Notárska zápisnica N 89/95, Nz 87/95 zo dna 25.5.1995 z valného zhromaždenia spoločnosti na ktorom bol prijatý dodatok k stanovám spoločnosti. 11.9.1995 1.9.2003
Notárska zápisnica zo dňa 29.11.1995 N 191/95 Nz 190/95.Notárska zápisnica zo dňa 19.1.1996 N 8/96, Nz 8/96, ktorej súčasťou sú aj nové stanovy spoločnosti. Priebeh valných zhromaždení bol osvedčený uvedenými notárskymi zápisnicami. 11.3.1996 1.9.2003
Zápisnica z náhradného mimoriadneho zhromaždenia konaného dňa 21.3.1996, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 53/96, Nz 53/96 spísaná dňa 21.3.1996 notárom JUDr. Stanislavom Bauerom, na ktorom bola schválená zmena stanov - nové stanovy. 24.4.1996 1.9.2003
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia dňa 7.11.1996, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 185/96, Nz 185/96 napísanej notárom JUDr. Bauerom v Bratislave, na ktorom bola schválená zmena stanov. 19.11.1996 1.9.2003
Dodatok k stanovám v časti sídlo spoločnosti, schválený mimoriadnym valným zhromaždením dňa 16.1.1997, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 23/97, Nz 23/97. 28.1.1997 1.9.2003
Notárska zápisnica N 286/97, Nz 283/97 zo dňa 30.5.1997 a stanovy spoločnosti. zápisnica z dozornej rady zo dňa 4.6.1997. 19.8.1997 1.9.2003
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 26.11.1997, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 608/97, Nz 607/97 zo dňa 26.11. 1997. Zápisnica z rokovania dozornej rady konaného dňa 5.12.1997. Zápisnica z rokovania dozornej rady konaného dňa 2.6.1998. 15.7.1998 1.9.2003
Na valnom zhromaždení dňa 9.7.1998, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 444/98, Nz 443/98 napísanej dňa 9.7.1998 notárom JUDr.Šikutovou bola schválená zmena stanov. Zápisnica z dozornej rady 21.7.1998. 27.11.1998 1.9.2003
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti RM-Systém Slovakia, a.s. Bratislava zo dňa 29.10.1998. Zápisnica z rokovania DR RM-Systému Slovakia, a.s. Bratislava konaného dňa 29.10.1998. Zápisnica z rokovania DR RM-Systému Slovakia, a.s. konaného dňa 6.11.1998. Zápisnica z rokovania Predstavenstva RM-Systému Slovakia, a.s. Bratislava konaného dňa 29.10.1998. Zápisnica z rokovania Predstavenstva RM-Systému Slovakia, a.s. Bratislava konaného dňa 2.11.1998. Zápisnica z rokovania Predstavenstva RM-Systému Slovakia, a.s. Bratislava konaného dňa 9.11.1998. 8.12.1998 1.9.2003
Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 2.3.1999. 5.8.1999 1.9.2003
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 30.7.1999 na ktorom boli schválené zmeny v dozornej rade. Zápisnica z Dozornej rady konanej dňa 4.8.1999 na ktorej boli schválené personálne zmeny v predstavenstve. 3.9.1999 1.9.2003
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 14.9.1999, ktorého konanie bolo osvedčené v not. záp. Nz 318/99 napísanej dňa 14.9.1999 notárom JUDr. Potančokovou - bola schválená zmena stanov v úplnom znení. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti RM-Systém Slovakia, a.s. Bratislava zo dňa 14.9.1999. Zápisnica z rokovania dozornej rady spoločnosti zo dňa 21.9.1999. Zápisnica zo spoločného rokovania predstavenstva a dozornej rady spoločnosti zo dňa 22.9.1999. 5.10.1999 1.9.2003
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 19.10.1999, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 529/99, Nz 528/99 26.10.1999 1.9.2003
STANOVY AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI RM-Systém Slovakia, a.s. Bratislava, schválené mimoriadnym valným zhromaždením dňa 10.12.1999, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 652/99, Nz 651/99 zo dňa 10.12.1999. Zápisnica z rokovania dozornej rady spoločnosti zo dňa 17.11.1999. Zápisnica z rokovania dozornej rady spoločnosti zo dňa 14.12.1999. 20.12.1999 1.9.2003
Zápisnica z dozornej rady zo dňa 27.1.2000, Zápisnica z dozornej rady zo dňa 1.2.2000. Zápisnica z predstavenstva zo dňa 22.2.2000. Zápisnica z predstavenstva zo dňa 21.3.2000. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 30.3.2000. 11.4.2000 1.9.2003
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia spoločnosti RM-Systém Slovakia a.s. Bratislava zo dňa 6.4.2000. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady obchodnej spoločnosti RM-Systém Slovakia, a.s. Bratislava zo dňa 7.4.2000 25.5.2000 1.9.2003
Nové stanovy akciovej spoločnosti RM - Systém Slovakia, a.s. Bratislava schválené mimoriadnym valným zhromaždením spoločnosti dňa 15.12.2000, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 620/00, Nz 619/00 zo dňa 15.12.2000. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady obchodnej spoločnosti zo dňa 18.10.2000. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady obchodnej spoločnosti zo dňa 21.12.2000. Zápisnica z rokovania predstavenstva spoločnosti zo dňa 24.10.2000. Zápisnica z rokovania predstavenstva spoločnosti zo dňa 04.01.2001. 15.1.2001 1.9.2003
Nové Stanovy akciovej spoločnosti RM-Systém Slovakia, a.s. Bratislava, schválené riadnym valným zhromaždením dňa 29.5.2001, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 264/2001, Nz 261/2001 zo dňa 29.5.2001. Zápisnica z rokovania dozornej rady spoločnosti zo dňa 12.6.2001. Nové Stanovy akciovej spoločnosti RM-Systém Slovakia, a.s. Bratislava, schválené mimoriadnym valným zhromaždením dňa 18.6.2001, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 301/2001, Nz 298/2001 zo dňa 18.6.2001. 20.6.2001 1.9.2003
Nové Stanovy akciovej spoločnosti RM-Systém Slovakia, a.s. Bratislava, schválené mimoriadnym valným zhromaždením dňa 19.6.2001, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 305/2001, Nz 302/2001 zo dňa 19.6.2001. 21.6.2001 1.9.2003
Dodatok č.1 k stanovám akciovej spoločnosti zo dňa 19.6.2001,schválený mimoriadnym valným zhromaždením dňa 20.8.2001, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 390/2001, Nz 387/2001 zo dňa 20.8.2001. Notárska zápisnica N 391/2001, Nz 388/2001 zo dňa 20.8.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom boli schválené personálne zmeny v dozornej rade. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva dňa 20.8.2001.. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady dňa 20.8.2001. 19.9.2001 1.9.2003
Rozhodnutie Úradu pre finančný trh Číslo: UFT-004/2001/BCP zo dňa 21.12.2001, právoplatné a vykonateľné dňom 10.01.2002, o vydaní povolenia na vznik burzy cenných papierov s obchodným menom Slovenská burza cenných papierov, a.s. Rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia osvedčené do notárskej zápisnice č. N 391/2001, Nz 388/2001 dňa 20.8.2001, ktorým sa mení predmet činnosti a predchádzajúce obchodné meno RM-Systém Slovakia a.s. Bratislava. 31.1.2002 1.9.2003
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 28.6.2002, na ktorom sa rozhodlo o zmene členov dozornej rady. Deň zániku funkcie členov dozornej rady JUDr. Mgr. Denisy Jakúbekovej a Mgr. Gabriely Bártovej: 28.6.2002. 8.8.2002 1.9.2003
Notárska zápisnica N 706/2002, Nz 681/2002 zo dňa 12.12.2002 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia, na ktorom boli schválené: termín vrátenia povolenia na vznik burzy cenných papierov vydaného Úradom pre finančný trh pod č.UFT - 004/2001/BCP dňa 21.12.2001 pre spoločnosť Slovenská burza cenných papierov, a.s. Úradu pre finančný trh v deň 31.12.2002, - zmena obchodného mena spoločnosti na RM - Systém Slovakia, a.s., zmena predmetu činnosti -podnikania, - personálne zmeny v štatutárnom orgáne - predstavenstve, - zmena stanov a.s. prijatím nových stanov a.s. S účinosťou k 01.01.2003 sa vymazuje obchodné meno Slovenská burza cenných papierov, a.s. S účinosťou od 01.01.2003 sa zapisuje obchodné meno RM - Systém Slovakia, a.s. Zánik funkcie členov predstavenstva: JUDr. Darina Huttová k 01.01.2003, Ing. Mária Kernová k 01.01.2003, Ing. Pavel Hladký k 01.01.2003, Ing. Igor Hornák, CSc. k 01.01.2003, Ing. Michal Horváth, CSc. k 10.10.2002, Ing. Július Kováčik k 01.01.2003, Ing. Pavol Krajč 20.1.2003 1.9.2003
Základné imanie:
100 001 070 Sk 21.6.2001 1.9.2003
98 764 090 Sk 20.6.2001 20.6.2001
77 767 000 Sk 5.10.1999 19.6.2001
21 667 000 Sk 11.3.1996 4.10.1999
13 000 000 Sk 1.8.1994 10.3.1996
6 000 000 Sk 3.5.1993 31.7.1994
1 000 000 Sk 1.3.1993 2.5.1993

Kontakty na RM - Systém Slovakia, a.s., Bratislava-Ružinov, IČO 31343384

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Zámocké schody 2/A Bratislava 811 01 od  28.1.1997  do  1.9.2003
Miletičova 3 Bratislava 824 81 od  1.3.1993  do  27.1.1997

Predmet činností RM - Systém Slovakia, a.s., IČO 31343384

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj 1.3.1993 30.1.2002
sprostredkovateľská činnosť v oblasti investícií 1.3.1993 2.5.1993
organizovanie dopytu a ponuky cenných papierov v rámci mimoburzovej činnosti, v rozsahu rozhodnutia Ministerstva FINANCIí č. 5/146/93 ZO DŇA 19.3.1993 3.5.1993 10.3.1996
činnosť organizátora verejného trhu podľa § 50 zák.č.600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov v rozsahu uvedenom v rozhodnutí Ministerstva financií SR č. 56/2883/95 zo dňa 11.12.1995, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.12.1995 11.3.1996 30.1.2002
poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe dohody - zmluvy s autormi alebo vyhotovenie programov na zákazku, prenájom základného a aplikačného programového vybavenia 5.10.1999 30.1.2002
automatizované spracovanie dát, poskytovanie informačného servisu na základe automatizovaného spracovania dát 5.10.1999 30.1.2002
činnosť - služby organizátora verejného trhu povolená /é/ MF SR podľa § 50 ods. 2 a § 51 ods. 1 Zák. č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov v doplnenom a zmenenom rozsahu uvedenom v rozhodnutí Ministerstva financií SR Č.j.: 3470/1998/-53 zo dňa 27.11.1998, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 1.12.1998 5.10.1999 30.1.2002
ekonomické poradenstvo vrátane spracovania finančných analýz 26.10.1999 30.1.2002
sprostredkovateľská činnosť v oblasti kúpy a predaja pohľadávok 15.1.2001 30.1.2002
faktoring a forfaiting 15.1.2001 30.1.2002
leasingová činnosť 15.1.2001 30.1.2002
vedenie účtovníctva 15.1.2001 30.1.2002
školiaca činnosť 15.1.2001 30.1.2002
výroba, kompletovanie, inštalácia, servis a opravy v oblasti výpočtovej techniky a kancelárskej techniky 15.1.2001 30.1.2002
poradenská činnosť v predmete podnikania 15.1.2001 30.1.2002
organizovanie verejného trhu s cennými papiermi, t.j. organizovanie ponuky a dopytu cenných papierov na určenom mieste a v určenom čase a vykonávanie s tým súvisiacich činností uvedených pod písmenami b) až f) 31.1.2002 19.1.2003
zúčtovanie a vyrovnanie burzových obchodov 31.1.2002 19.1.2003
zhromažďovanie informácií súvisiacich s obchodovaním s cennými papiermi a šírenie takýchto informácií 31.1.2002 19.1.2003
predaj a prenájom základného aplikačného programového vybavenia určeného pre obchodovanie na burze cenných papierov alebo pre prijímanie a odovzdávanie informácií súvisiacich s obchodovaním s cennými papiermi na burze cenných papierov 31.1.2002 19.1.2003
vydavateľská a publikačná činnosť súvisiaca s organizovaním verejného trhu s cennými papiermi 31.1.2002 19.1.2003
školiaca a poradenská činnosť v oblasti organizovania verejného trhu s cennými papiermi 31.1.2002 19.1.2003
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) 20.1.2003 1.9.2003
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 20.1.2003 1.9.2003
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti 20.1.2003 1.9.2003
reklamná a propagačná činnosť 20.1.2003 1.9.2003
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb 20.1.2003 1.9.2003
vzdelávacia činnosť v oblasti predmetu podnikania 20.1.2003 1.9.2003
faktoring a forfaiting 20.1.2003 1.9.2003
organizovanie školení a seminárov 20.1.2003 1.9.2003
prenájom spotrebného a priemyselného tovaru 20.1.2003 1.9.2003
prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb 20.1.2003 1.9.2003
poskytovanie software - predaj a prenájom hotových programov na základe zmluvy s autorom 20.1.2003 1.9.2003
automatizované spracovanie dát 20.1.2003 1.9.2003
marketing 20.1.2003 1.9.2003
management 20.1.2003 1.9.2003
personálne poradenstvo 20.1.2003 1.9.2003
činnosť účtovných, ekonomických a organizačných poradcov 20.1.2003 1.9.2003
kancelárske a sekretárske služby 20.1.2003 1.9.2003
vydavateľská a inzertná činnosť 20.1.2003 1.9.2003
preklady a tlmočenie 20.1.2003 1.9.2003
konferenčný servis 20.1.2003 1.9.2003

Hodnotenie RM - Systém Slovakia, a.s., IČO 31343384


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte RM - Systém Slovakia, a.s., IČO 31343384

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image