SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Banská Štiavnica, IČO 36022047 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, ktorý sídli na adrese Radničné námestie 8, Banská Štiavnica a má pridelené IČO 36022047.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik so sídlom na adrese Radničné námestie 8, Banská Štiavnica bol založený v roku 1997.


Základné informácie o SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, IČO 36022047

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
IČO 36022047
Adresa Radničné námestie 8 Banská Štiavnica 969 55
Deň zápisu 1.7.1997
Právna forma Štátny podnik
Ďalšie právne skutočnosti:
Štátny podnik bol založený zakladacou listinou zo dňa 19.12.1996 č. 3555/1996-100 podľa §§ 12, 13 zák.č. 111/90 Zb. o štátnom podniku a rozhodnutím Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 3554/1996-100 zo dňa 19.12.1996 podľa ust. §§ 14, 15 a 26 zák. č. 111/90 Zb. o štátnom podniku o splynutí štátnych podnikov: Povodie Dunaja, štátny podnik Bratislava Povodie Váhu, štátny podnik Piešťany Povodie Hrona, štátny podnik Banská Bystrica Povodie Bodrogu a Hornádu, štátny podnik Košice. Štátny podnik SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁR- SKY PODNIK Banská Štiavnica preberá v plnom rozsahu majetok, práva a záväzky vyššieuvedených štátnych podnikov. . Stary spis: Pš 717 20.6.1997
. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Ban- ská Štiavnica preberá všetok majetok, práva a záväzky spoločnosti FAIRWAY, spol. s r.o., S.r.o. 852/B, Nám. arm.gen. L. Svobodu, Bratislava, podľa stavu zisteného mimoriadnou účtovnou závierkou vykonanou ku dňu 31.01.1998. 16.11.1998
. Zakladateľ v zmysle § 27 zák.č. 111/1990 Zb. v znení neskorších predpisov a rozhodnutím MP SR č. 3554/1996-100 zo dňa 19.12.1996 štátnemu podniku priznal charakter podniku pre uspokojovanie verejno- prospešných záujmov. 31.5.2000
. Zapisuje sa zmena v zmysle rozhodnutia o menovaní dekrétom č. 38-100/2000 zo dňa 29.12.2000 a odvolaní č. 4517/1034/300-2000 zo dňa 14.11.2000. 14.3.2001
Rozhodnutím Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 1469/2001-250/180 zo dňa 14.3.2001 a jeho dodatkom č. 1 zo dňa 29.3.2001 bola so štátnym podnikom SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK so sídlom v Banskej Štiavnici zlúčená príspevková organizácia Výskumný ústav meliorácií a krajinného inžinierstva, Bratislava, IČO 00 678 015. Štátny podnik sa stáva právnym nástupcom zrušenej príspevkovej organizácie. Zápis je vykonaný na základe rozhodnutí Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 2060/2001-420 zo dňa 21.3.2001, ktorým bola doplnená zakladacia listina tohoto štátneho podniku a na základe rozhodnutia č. 1469/2001-250/180 zo dňa 14.3.2000 a jeho dodatku č.1 zo dňa 29.3.2001 31.5.2001
Identifikačné číslo podnikového riditeľstva štátneho podniku: 36022047 05 14.10.2002
. V súlade s ustanovením§ 40b/, ods. 5 zákona NR SR č. 139/2003 Z.z. z 9. apríla 2003, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 312/2001 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prešla zakladateľská pôsobnosť k štátnemu podniku Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik Banská Štiavnica s účinnosťou od 1. mája 2003 z Ministerstva pôdohospo- dárstva SR na Ministerstvo životného prostredia SR. . Rozhodnutím Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 2018/03-420/116 a 2019/03-420/117 zo dňa 11.03.2003 o založení podniku Hydromeliorácie, š.p. Bratislava, vyníma sa v súlade s ustanovením §§ 3, 4 a 6 zák. č. 111/1990 o štátnom podniku zo Slovenského vodohospo- dárskeho podniku, š.p. Banská Štiavnica majetok v zmysle citovaného rozhodnutia tak, ako je vyšpecifikovaný v Súhrnnom zisťovacom protokole a vkladá sa do š.p. Hydromeli 2.12.2003
Základné imanie:
890 744 376,25 EUR 20.10.2015
891 247 642,82 EUR 2.6.2011 19.10.2015
918 831 873 EUR 18.2.2009 1.6.2011
27 680 729 000 Sk 5.8.2005 17.2.2009
28 264 049 000 Sk 25.3.2005 4.8.2005
28 787 656 000 Sk 2.12.2003 24.3.2005
34 984 561 181 Sk 31.10.2002 1.12.2003
34 499 149 000 Sk 11.1.2000 30.10.2002
34 489 149 000 Sk 10.10.1997 10.1.2000

Kontakty na SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Banská Štiavnica, IČO 36022047

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Radničné námestie 8 Banská Štiavnica 969 55 od  1.6.2010 
Nám. gen. M. R. Štefánika 1 Žilina 010 71 od  25.7.2008  do  31.5.2010
Námestie M.R. Štefánika 1 Žilina 010 71 od  20.2.2008  do  24.7.2008
Námestie M.R. Štefánika 1 Žilina 010 01 od  17.1.2008  do  19.2.2008
Radničné námestie 8 Banská Štiavnica 969 39 od  31.5.2000  do  16.1.2008
Višňovského 4 Banská Štiavnica 969 39 od  12.12.1997  do  30.5.2000
Višňovského 4 Banská Štiavnica 969 01 od  20.6.1997  do  11.12.1997

Predmet činností SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, IČO 36022047

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
výkon osobitných činností, ktoré súvisia so spravovanými hraničnými tokmi a následných činností vyplývajúcich z osobitných dohôd vzťahujúcich sa na hraničné toky 20.6.1997
zabezpečenie dodávok vody z vodných tokov a z nádrží, vrátane jej využitia na výrobu elektrickej energie v rozsahu určenom vodohospodárskymi orgánmi 20.6.1997
vykonávanie zabezpečovacích prác na ochranu pred nepriaznivými účinkami vôd na vodných tokoch a vodohospodárskych dielach, plnenie úloh vyplývajúcich z povodňových plánov a rozhodnutí povodňových komisií počas povodňovej aktivity 20.6.1997
vykonávanie stavebno-montážnych a údržbárskych prác, ťažby riečnych materiálov, ťažby a výroby kameniva a výrub stromov rastúcich mimo lesa v rámci rezortu 20.6.1997
sledovanie a vyhodnocovanie akosti vôd vodných tokov, odberov vôd a iného nakladania s vodami, vyberanie odplát podľa osobitných predpisov 20.6.1997
plnenie ďalších úloh, vyplývajúcich pre štátny podnik z vodného zákona a súvisiacich právnych predpisov vrátane dozornej činnosti v chránených vodohospodárskych oblastiach 20.6.1997
prevádzkovanie rybného hospodárstva podniku 20.6.1997
poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja 20.6.1997
spracovanie prírodného kameňa 20.6.1997
výkon potápačských prác 20.6.1997
prenájom mechanizmov a dopravných zariadení 21.12.2011
vnútroštátna nákladná cestná doprava 21.12.2011
vnútrozemská platvba 31.5.2000
ubytovacie služby 31.5.2000
pohostinská činnosť 31.5.2000
vykonávanie trhacích prác 31.5.2000
chov rýb 31.5.2001
maloobchod v rozsahu voľných živností 31.5.2001
výkon činnosti stavbyvedúceho 31.5.2001
výkon činnosti stavebného dozoru 31.5.2001
vodná doprava-neverejná a verejná 31.5.2001
prevádzkovanie vlastnej ochrany 31.5.2001
výroba elektriny 31.5.2001
rozmnožovanie a kopírovacie práce 31.5.2001
kosenie porastov a ozeleňovanie plôch 31.5.2001
zemné práce 31.5.2001
ťažba riečnych materiálov 31.5.2001
činnosť vykonávaná banským spôsobom 31.5.2001
informačné služby 31.5.2001
vykonávanie zváračských prác 31.5.2001
zámočníctvo 31.5.2001
stolárstvo 31.5.2001
murárstvo 31.5.2001
plnenie ďalších činností, pokiaľ sa nimi nenaruší plnenie povinného predmetu činnosti 31.5.2001
dispečerské riadenie vodohospodárskych a ostatných podnikových činností 31.5.2001
určovanie skutočnej výšky poplatkov za odbery podzemných vôd a výšky poplatkov za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd 25.3.2005
zabezpečovanie činností súvisiacich so správou vodných tokov a správou povodí a činností verejnoprospešného charakteru 28.7.2007
vykonávanie činností súvisiacich so správou podzemných vôd v rozsahu vymedzenom zákonom č. 364/2004 Z.z. o vodnách a o zmene a doplnení zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov 28.7.2007
vykonávanie činností súvisiacich s plánovaním v povodiach a v oblasti povodí 28.7.2007
správa zverených vodných tokov a zabezpečenie všetkých ich funkcií, výkon práva hospodárenia s vodnými tokmi, s vodohospodárskymi dielami a s ostatným majetkom 28.7.2007
zabezpečenie účinnej ochrany vôd, vodných tokov, vodohospodárskych diel a ostatného majetku 28.7.2007
zabezpečenie rozvoja, prevádzky a údržby vodných ciest a vodných častí verejných prístavných bazénov, vytváranie podmienok na využívanie vodných tokov a nádrží na plavbu a iné ich národohospodárske využívanie 28.7.2007
zabezpečovanie úloh obrany a krízového riadenia 28.7.2007
plnenie ďalších úloh, vyplývajúcich pre štátny podnik zo zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a súvisiacich právnych predpisov vrátane dozornej činnosti v chránených vodohospodárskych oblastiach 28.7.2007
zmenárne 21.12.2011
uskutočňovanie stavieb a ich zmien 1.11.2007
poradensko - konzultačná a lektorská činnosť v oblasti ochrany životného prostredia 1.11.2007
poskytovanie software a poradenstvo v oblasti hardware a software 1.11.2007
nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla 21.12.2011
geodetické a kartografické práce 21.12.2011
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly 21.12.2011
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb 21.12.2011
prenájom nebytových a bytových priestorov a pozemkov 21.12.2011
masérske služby 21.12.2011
prevádzkovanie sauny 21.12.2011
požičiavanie športového náradia 21.12.2011
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach 21.12.2011
poskytovanie služieb intertnetom 21.12.2011
výroba tepla, rozvod tepla 12.10.2012
verejné obstarávanie 5.7.2013
vnútroštátna osobitná pravidelná autobusová doprava 16.7.2014
vnútroštátna príležitostná autobusová doprava 16.7.2014
zmenárenská činnosť 7.9.2007 20.12.2011
projektovanie stavieb 31.5.2001 20.12.2011
veľkoobchod v rozsahu voľných živností 31.5.2001 27.7.2007
fotografické služby 31.5.2001 27.7.2007
pilčícke práce 31.5.2001 27.7.2007
povozníctvo 31.5.2001 27.7.2007
obkladačské práce 31.5.2001 27.7.2007
pokrývačstvo 31.5.2001 27.7.2007
klampiarstvo 31.5.2001 27.7.2007
vykonávanie tepelných a hlukových izolácií 31.5.2001 27.7.2007
podlahárstvo 31.5.2001 27.7.2007
vodoinštalatérstvo 31.5.2001 27.7.2007
tesárstvo 31.5.2001 27.7.2007
riešenie úloh základného a aplikovaného výskumu, vrátane zahraničného, v oblasti vody, poľnohospodárstva a krajiny, analytická a hodnotiteľská činnosť 31.5.2001 1.12.2003
príprava, koordinácia a realizácia projektov v oblasti vody, poľnohospodárstva a ochrany životného prostredia 31.5.2001 1.12.2003
spracovanie dokumentácie o odbornom posudzovaní vplyvov činností na životné prostredie podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z.z. 31.5.2001 1.12.2003
školiaca činnosť v oblasti meliorácií 31.5.2001 1.12.2003
činnosť ekonomických a finančných poradcov 31.5.2001 1.12.2003
osobná cestná doprava vykonávaná vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča, okrem vozidiel taxislužby 21.12.2011 15.7.2014
vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava 21.12.2011 15.7.2014
kovoobrábanie 31.5.2001 27.7.2007
výroba nástrojov 31.5.2001 27.7.2007
oprava motorových vozidliel 31.5.2001 27.7.2007
výroba o opravy poľnohospodárskych strojov 31.5.2001 27.7.2007
opravy karosérií 31.5.2001 27.7.2007
výroba a opravy motorových dopravných prostriedkov 31.5.2001 27.7.2007
prieskum, skúšanie a diagnostika stavieb 31.5.2001 27.7.2007
staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok 31.5.2001 27.7.2007
reprografické a mikrografické práce 31.5.2001 27.7.2007
prenájom priemyselného tovaru 31.5.2001 27.7.2007
prenájom nebytových a bytových priestorov a pozemkov 31.5.2001 27.7.2007
sprostredkovateľská činnosť 31.5.2001 27.7.2007
vykonávanie rozboru vôd-služby obyvateľstvu a podnikateľským subjektom 31.5.2001 20.12.2011
. poskytovanie software-predaj hotových programov na základe dohody s autorom 31.5.2001 27.7.2007
zabezpečenie účinnej ochrany vôd, vodných tokov a vodohospodárskych diel 20.6.1997 27.7.2007
zabezpečenie rozvoja, prevádzky a údržby vodných ciest, vytváranie podmienok na využívanie vodných tokov a nádrží na plavbu a iné ich národohospodárske využívanie 20.6.1997 27.7.2007
správa zverených vodných tokov a zabezpečenie všetkých ich funkcií, výkon práva hospodárenia s vodnými tokmi a s vodohospodárskymi dielami 20.6.1997 27.7.2007
uspokojovanie verejnoprospešných záujmov 20.6.1997 27.7.2007
vykonávanie osobitných činností súvisiacich so zabezpečovaním a zodpovednosťou za prípravu na obranu štátu v mieri a ich realizácia v dobe brannej pohotovosti štátu 20.6.1997 27.7.2007
prenájom mechanizmov a dopravných prostriedkov 20.6.1997 20.12.2011
vykonávanie laboratórnych a hydrometrických prác a posudkovej činnosti pri sledovaní akosti vôd 20.6.1997 20.12.2011
vykonávanie správy, prevádzky a údržby hlavných melioračných zariadení 20.6.1997 1.12.2003
cestná nákladná doprava 20.6.1997 20.12.2011
výroba cementového tovaru a umelého kameňa 20.6.1997 27.7.2007
výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov 20.6.1997 27.7.2007
vykonávanie inžinierskych stavieb (vrátane technickej vybavenosti sídliskových celkov) 20.6.1997 27.7.2007
vykonávanie priemyselných stavieb 20.6.1997 27.7.2007
vykonávanie bytových a občianskch stavieb 20.6.1997 27.7.2007
automatizované spracovanie údajov 20.6.1997 27.7.2007
prenájom motorových vozidiel 20.6.1997 27.7.2007
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku 20.6.1997 30.5.2001
geodetické a kartografické práce 20.6.1997 27.7.2007
poradensko-konzultačná a lektorská činnosť v oblasti merania prietokov a ochrany životného prostredia 20.6.1997 27.7.2007
kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj (obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením) 20.6.1997 30.5.2001
faktoring a forfaiting 20.6.1997 27.7.2007
inžinierska činnosť vo výstavbe 20.6.1997 30.5.2001
prenájom hydromelioračných zariadení 20.6.1997 1.12.2003
projektová činnosť vo výstavbe 20.6.1997 30.5.2001
reprografické práce 20.6.1997 30.5.2001
prevádzkovanie malých vodných elektrární 20.6.1997 30.5.2001
vnútrozemská vodná doprava 20.6.1997 30.5.2001
cestovná kancelária 20.6.1997 30.5.2001
poskytovanie pohostinských a ubytovacích služieb 20.6.1997 30.5.2001
investorská, inžinierska a konzultačná činnosť pre vodohospodárske stavby 20.6.1997 30.5.2001
vykonávanie vodohospodárskych stavieb 20.6.1997 30.5.2001
sprostredkovateľská a obchodná činnosť mimo riadnej predajne so všetkými druhmi tovarov, na ktoré nie je potrebné osobitné povolenie 20.6.1997 30.5.2001
oprava áut, motorových kosačiek a stavebných mechanizmov 20.6.1997 30.5.2001
prevádzanie rozboru vôd - služby obyvateľstvu a podnikateľských subjektom 20.6.1997 30.5.2001
verejná cestná nákladná doprava 20.6.1997 30.5.2000
cestná osobná nepravidelná doprava 31.5.2000 20.12.2011

Hodnotenie SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, IČO 36022047


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, IČO 36022047

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image