Stredoslovenské vodárne a kanalizácie, štátny podnik Banská Bystrica, Banská Bystrica, IČO 00156787 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt Stredoslovenské vodárne a kanalizácie, štátny podnik Banská Bystrica, ktorý sídli na adrese Partizánska cesta 5, Banská Bystrica a má pridelené IČO 00156787.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom Stredoslovenské vodárne a kanalizácie, štátny podnik Banská Bystrica so sídlom na adrese Partizánska cesta 5, Banská Bystrica bol založený v roku 1989.


Základné informácie o Stredoslovenské vodárne a kanalizácie, štátny podnik Banská Bystrica, IČO 00156787

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov Stredoslovenské vodárne a kanalizácie, štátny podnik Banská Bystrica
IČO 00156787
Adresa Partizánska cesta 5 Banská Bystrica 974 00
Deň zápisu 1.7.1989
Deň výmazu 31.8.2002
Právna forma Štátny podnik
Ďalšie právne skutočnosti:
Ministerstvo pôdohospodárstva SR rozhodnutím č. 8437/2002-420/419 zo dňa 08.08.2002 v súlade s ustanovením § 15 odst. 3 zákona č. 111/990 Zb. a ustanovením § 11 odst. 1 zákona č. 92/1991 Zb. rozhodol o zrušení štátneho podniku Stredoslovenské vodárne a kanalizácie bez likvidácie s týž, že majetok zrušeného podniku prechádza dňom 01.09.2002 v súlade s privatizačným projektom schváleným rozhodnutím Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR č. 811 zo dňa 23.04.2002 na Fond národného majetku. Tento ho k horeuvedenému dňu previedol na novozaloženú Stredoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s., so sídlom v Banskej Bystrici, pričom táto sa stáva jeho právnym nástupcom v celom rozsahu. V súlade s uvedeným sa štátny podnik Stredoslovenské vodárne a kanalizácie Banská Bystrica dňom 31.08.2002 z obchodného registra v y m a z á v a . 31.8.2002
Tento štátny podnik bol zriadený zakladacou listinou S KNV v Banskej Bystrici, č. P-390/ /1989, zo dňa 20.6.1989, podľa § 18 zák.č. 88/88 Zb. o štátnom podniku. Starý spis: Pšn 55 1.7.1989 30.8.2002
. Uvedený podnik je štátnym podnikom na uspokojovanie verejnoprospešných záujmov v zmysle § 23 až 26 zák.č. 111/90 Zb. o štátnom podniku. 28.3.1995 30.8.2002
. Rozhodnutím zakladateľa č. 168/1998-420 bola zmenená a doplnená zakladacia listina štátneho podniku v časti predmetu činnosti a výšky kmeňového imania. 9.2.1998 30.8.2002
. Zapisuje sa zmena v zastupovaní v zmysle rozhodnutia riaditeľa podniku č. 7416/2000/812 zo dňa 14.11.2000 a č. 8361/00/811 zo dňa 20.12.2000. 31.5.2001 30.8.2002
Základné imanie:
4 323 588 565 Sk 5.10.2001 30.8.2002
4 353 829 545 Sk 9.2.1998 4.10.2001
3 254 700 000 Sk 1.7.1989 8.2.1998

Kontakty na Stredoslovenské vodárne a kanalizácie, štátny podnik Banská Bystrica, Banská Bystrica, IČO 00156787

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Partizánska cesta 5 Banská Bystrica 974 00 od  1.7.1989  do  30.8.2002

Predmet činností Stredoslovenské vodárne a kanalizácie, štátny podnik Banská Bystrica, IČO 00156787

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
I. Povinný predmet činnosti: 1.7.1989 27.3.1995
výroba a dodávka vody verejnými vodovodmi 1.7.1989 27.3.1995
odvádzanie odpadových vôd verejnými kanalizáciami a ich čistenie 1.7.1989 27.3.1995
investorská príprava investičnej výstavby, inžinierska a projektová činnosť pri výstavbe vodohospodárskych investícií 1.7.1989 27.3.1995
vykonávanie osobitných činností súvisiacich so zabezpečovaním a zodpovednosťou za prípravu k obrane štátu 1.7.1989 27.3.1995
II. Ostatné činnosti: 1.7.1989 27.3.1995
stavebná, technologická, dopravná laboratórna, rozborová a diagnostická, nadväzujúce na povinný predmet činnosti 1.7.1989 27.3.1995
prevádzkovanie vlastných výchovnovzdelávacích a rekreačných zariadení a výpočtového strediska, s tým spojená obchodná činnosť 1.7.1989 27.3.1995
vykonávanie inej hospodárskej činnosti súvisiacej s predmetom činnosti, pokiaľ s ňou nenaruší plnenie povinného predmetu činnosti, záväzných úloh a výstupov štátneho plánu 1.7.1989 27.3.1995
Povinný predmet činnosti je územne vymedzený v okresoch: Banská Bystrica, Lučenec, Prievidza, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen a Žiar nad Hronom. 1.7.1989 27.3.1995
geologické práce - projektovanie, riadenie a vyhodnocovanie úloh hydrogeologického prieskumu 28.3.1995 19.5.1997
hydrogeologické práce - projektovanie, sledovanie, riadenie, dokumentovanie a vyhodnocovanie hydrogeologických prieskumných prác v rozsahu do 2.000.000,- Sk/rok 28.3.1995 19.5.1997
projektová činnosť v investičnej výstavbe 28.3.1995 19.5.1997
projektovanie, riadenie a vyhodnocovanie úloh hydrogeologického prieskumu, inžiniersko-geologického prieskumu a prieskumu geologických činiteľov životného prostredia. Vykonávnie laboratótnych prác pre uvedené účely 20.5.1997 4.10.2001
výroba elektriny - malé vodné elektrárne 20.5.1997 4.10.2001
inžinierska činnosť v stavebníctve 28.3.1995 19.5.1997
opravy motorových vozidiel a mechanizmov 28.3.1995 30.8.2002
opravy a servis všetkých druhov čerpadiel 28.3.1995 30.8.2002
opravy a servis chlórovacích a dávkovkovacích zariadení na chemikálie pre vodohospodárske prevádzky 28.3.1995 30.8.2002
opravy, montáž a servis zariadení slaboprúdovej a silnoprúdovej elektroniky 28.3.1995 30.8.2002
montáž technológie vodárenských diel a zariadení vrátane zváračských prác 28.3.1995 30.8.2002
opravy a montáž vodomerov 28.3.1995 30.8.2002
projektovanie elektrických zariadení 28.3.1995 30.8.2002
vykonávanie vodohospodárskych a inžinierskych stavieb 28.3.1995 30.8.2002
elektroinštalačné práce 28.3.1995 30.8.2002
vykonávanie revíznych skúšok vyhradených zdvíhacích zariadení 28.3.1995 30.8.2002
vykonávanie revíznych a tlakových skúšok tlakových nádob stabilných skupiny A a B 28.3.1995 30.8.2002
vodoinštalatérske a kúrenárske práce 28.3.1995 30.8.2002
revízie vyhradených elektrických zariadení 28.3.1995 30.8.2002
úprava a rozvod pitnej a úžitkovej vody verejnými vodovodmi, prevádzkovanie vodohospodárskych diel a zariadení 28.3.1995 30.8.2002
poradenská, technická a odborná pomoc v oblasti výroby, úpravy, dodávky pitnej a úžitkovej vody, prevádzky vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpadových vôd 28.3.1995 30.8.2002
čistenie vodovodných a kanalizačných potrubí 28.3.1995 30.8.2002
vyhľadávanie skrytých únikov vôd korelačnou a elektroakustickou technikou 28.3.1995 30.8.2002
vytyčovanie vodovodnej a kanalizačnej siete a armatúr a určovanie styčných miest pre napojenie prístrojovej techniky 28.3.1995 30.8.2002
meranie množstva odpadových vôd na merných objektoch a kanalizáciách s určením okamžitého alebo kumulatívneho prietoku prístrojovou technikou 28.3.1995 30.8.2002
fyzikálno-chemické, rádiologické, mikrobiologické a hydrobiologické rozbory pitnej, úžitkovej a odpadovej vody, vrátane technologických rozborov vôd 28.3.1995 30.8.2002
revízna služba chlórovacích a dávkovacích zariadení na chemikálie pre vodohospodárske prevádzky 28.3.1995 30.8.2002
prevádzkovanie tlakovej stanice bioplynu, predaj a distibúcia stlačeného plynu a bioplynu 28.3.1995 30.8.2002
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti 28.3.1995 30.8.2002
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti 28.3.1995 30.8.2002
prenájom strojov, prístrojov a zariadení s obsluhujúcim personálom 28.3.1995 30.8.2002
prenájom nehnuteľností 28.3.1995 30.8.2002
vykonávanie technických prehliadok potrubí 28.3.1995 30.8.2002
odvádzanie odpadových vôd verejnými kanalizáciami 7.6.1995 30.8.2002
zabezpečovanie prevádzky, kontroly a riadenia technológie čistiarní odpadových vôd 7.6.1995 30.8.2002
nakladanie s odpadmi - preprava a následná úprava odpadu kat. č. 95101 - odpad zo septikov a žúmp čistením na čistiarňach odpadových vôd 7.6.1995 30.8.2002
vykonávanie prehliadok kanalizačných systémov prístrojovou technikou 20.5.1997 30.8.2002
pohostinské a ubytovacie služby 20.5.1997 30.8.2002
projektovanie stavieb 20.5.1997 30.8.2002
vodohospodárske stavby - zdravotno-vodohospodárske stavby - vodárenské stavby 20.5.1997 30.8.2002
vodohospodárske stavby - zdravotechnické stavby /vodojemy a vodárenské technologické zariadenia/ 20.5.1997 30.8.2002
vodohospodárske stavby - zdravotno-vodohospodárske stavby 20.5.1997 30.8.2002
vodohospodárske stavby - zdravotno-vodohospodárske stavby - inžinierske siete /voda/ 20.5.1997 30.8.2002
vodohospodárske stavby - zdravotno-vodohospodárske stavby - inžinierske siete /voda, odpadová voda/ 20.5.1997 30.8.2002
inžinierska činnosť v stavebníctve v rozsahu: 20.5.1997 30.8.2002
obstarávanie prác a dodávok 20.5.1997 30.8.2002
vykonávanie prác a výkonov pre investorov charakteru vypracovania koncepcií, štúdií 20.5.1997 30.8.2002
rozpočtovnie, fakturácia a kalkulácia stavieb 20.5.1997 30.8.2002
oprava plynového zariadenia vozidiel poháňa ných na stlačený plyn 9.2.1998 30.8.2002
vykonávanie skúšok vodotesnosti vodohospodárskych objektov a zariadení 9.2.1998 30.8.2002
dodávka a montáž chlorovacích a dávkovacích zariadení na chemikálie pre vodohospodárske stavby 9.2.1998 30.8.2002
opravy a servis technológie vodárenských diel a zariadení 9.2.1998 30.8.2002
výroba elektriny, rozvod elektriny 5.10.2001 30.8.2002
projektovanie, riešenie a vyhodnolcovanie úloh hydrogeologického prieskumu a inžinierskogeologického prieskumu 5.10.2001 30.8.2002
vykonávanie laboratórnych prác pre geologický priskum 5.10.2001 30.8.2002

Hodnotenie Stredoslovenské vodárne a kanalizácie, štátny podnik Banská Bystrica, IČO 00156787


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte Stredoslovenské vodárne a kanalizácie, štátny podnik Banská Bystrica, IČO 00156787

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image