Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p., Piešťany, IČO 00057380 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p., ktorý sídli na adrese Krajinská cesta 9, Piešťany a má pridelené IČO 00057380.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. so sídlom na adrese Krajinská cesta 9, Piešťany bol založený v roku 1998.


Základné informácie o Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p., IČO 00057380

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
IČO 00057380
Adresa Krajinská cesta 2929/9 Piešťany 921 01
Deň zápisu 1.6.1998
Právna forma Štátny podnik
Ďalšie právne skutočnosti:
Štátny podnik bol založený dňom 01.06.1998 zakladateľskou listinou č. 126/1/98 vydanou Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR podľa slovenského práva. Štátny podnik vznikol transformáciou štátnej hospodárskej organizácie Technického skúšobného ústavu, Piešťany, IČO: 057 380 so sídlom v Piešťanoch. Vzniknutý štátny podnik preberá dňom 01.06.1998 všetky práva, povinnosti a záväzky (i neznáme) transformovanej štátnej hospodárskej organizácie. 1.6.1998
Rozhodnutie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR zo dňa 14.10.1999 č. 37 (rozšírenie predmetu činnosti). 12.4.2000
Rozhodnutie predsedu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR z 01.03.2000 č. 52/2000, ktorým sa mení zakladacia listina Technického skúšobného ústavu Piešťany, š.p. (zníženie kmeňového imania z: 95 913 100,-Sk na: 77 234 112,-Sk). 29.6.2000
Základné imanie:
2 563 703 EUR 25.6.2009
77 234 112 Sk 29.6.2000 24.6.2009

Základné údaje podľa Živnostenského registra

Meno Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
IČO 00057380
Adresa Krajinská cesta 2929/9 Piešťany 921 01

Kontakty na Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p., Piešťany, IČO 00057380

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Krajinská cesta 2929/9 Piešťany 921 01 od  1.6.1998 

Sídlo podľa živnostenského registra

Adresa Trvanie
92101 Piešťany, Krajinská cesta 2929/9

Predmet činností Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p., IČO 00057380

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
skúšanie, atestácia a kódovanie obalov nebezpečných látok a predmetov používaných v cestnej, železničnej, vodnej, námornej a leteckej doprave podľa medzinárodných predpisov (ADR, RID, ICAO, IATA - DGR a IMDG - Code) podľa poverenia vydaného Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky 12.4.2000
maloobchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti 12.4.2000
výroba hotových jedál a polotovarov 12.4.2000
poskytovanie software a hardware 12.4.2000
poradenská činnosť v oblasti informačných systémov 12.4.2000
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb 2.10.2001
kalibrácia meradiel a skúšobných zariadení 2.10.2001
reklamná a propagačná činnosť 30.7.2002
spracovanie technickej dokumentácie 30.7.2002
reprografické práce 30.7.2002
schvaľovanie typu, posudzovanie zhody a vykonávanie skúšok, periodických prehliadok a skúšok dopravných a prepravných prostriedkov používaných na cestnú prepravu skaziteľných potravín 28.7.2004
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti 28.7.2004
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti 28.7.2004
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti 12.8.2005
vykonávanie skúšok podľa systémov certifikácií nečlenských krajín Európskej únie 12.8.2005
overovanie určených meradiel 12.8.2005
odborná poradenská, konzultačná a prednášková činnosť v rozsahu voľnej živnosti 12.8.2005
organizovanie školení, seminárov, prednášok, prezentácií podnikateľov 12.8.2005
certifikácia systémov manažerstva 12.8.2005
činnosť v rozsahu poverenia Ministerstva financií Slovenskej republiky na odborné posudzovanie podľa zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách v platnom znení 12.8.2005
činnosti súvisiace s rozhodnutím o autorizácií v súlade s ustanovením § 11 zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v platnom znení 12.8.2005
činnosti súvisiace s notifikovanou osobou č. 1299 Európskej únie 12.8.2005
vykonávanie činnosti technickej služby overovania vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek a overovania ich zhodnosti podľa § 25 ods.1 písm. a) zákona č.725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 13.4.2006
diagnostika a meranie termografickou metódou 22.6.2006
výskum a vývoj skúšobných a metrologických zariadení 4.7.2009
overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení 24.2.2010
kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie 15.9.2011
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností 13.11.2013
výroba jednoduchých výrobkov z kovu 13.11.2013
certifikácia osôb vykonávajúcich odborné prehliadky, skúšky, opravy a obsluhu v rozsahu osvedčenia o akreditácií 12.6.2015
vykonávanie prehliadky, riadenie a vyhodnocovanie alebo vykonávanie opakovanej úradnej skúšky a inej skúšky na vyhradených technických zariadeniach vrátane označenia vyhradeného technického zariadenia a vydávanie príslušných dokladov 12.6.2015
overovanie odbornej spôsobilosti zamestnávateľa na odborné prehliadky a odborné skúšky a opravy vyhradeného technického zariadenia, plnenia tlakovej nádoby na dopravu plynov vrátane plnenia nádrží motorového vozidla plynom a vydávanie oprávnení na tieto činnosti 12.6.2015
overovanie odbornej spôsobilosti fyzickej osoby na skúšky, odborné prehliadky a odborné skúšky, opravy a na obsluhu vyhradených technických zariadení a vydávanie osvedčenia alebo preukazu na túto činnosť 12.6.2015
posudzovanie, či technické zariadenia, materiál, projektová dokumentácia stavieb s technickým zariadením a jej zmeny, dokumentácia technických zariadení a technológií spĺňajú požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a vydávanie odborného stanoviska 12.6.2015
certifikácia v systéme SOLAR KEYMARK v rozsahu splnomocnenia Európskeho výboru pre normalizáciu (CEN) 12.6.2015
činnosti na základe Osvedčenia o autorizácii SK 03 podľa zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov: certifikácia výrobkov, certifikácia riadenia výroby, činnosti skúšobného laboratória. 12.6.2015
vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok na zdvíhacích zariadeniach v rozsahu Aa, b,c,d, e,f,g, h,i,j,k, Ba, b,c,d,e,f,g,h,i 3.1.2013 11.6.2015
vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok na elektrických zariadeniach v rozsahu E1- elektrické zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov pre triedu objektov: - A: objekty bez nebezpečenstva výbuchu -B: objekty s nebezpečenstvom výbuchu horľavých prachov, výbušnín, horľavých plynov a pár 3.1.2013 11.6.2015
vykonávanie odborných prehliadok a odborných škúšok na plynových zariadeniach v rozsahu Aa, b,c,d,e,f,g,h,i,Ba,b,c,d,e,f,g,h,i 3.1.2013 11.6.2015
vykonávanie odborných prehlaidok a odborných skúšok na tlakových zariadneiach v rozsahu Aa1,a2,a3,a4, b1,b2,c,d,e,f,g, Ba, b1,b2,c,d,e1, e2, f1,f2,f3, f4 3.1.2013 11.6.2015
spracovanie návrhu kodifikačných údajov o výrobku podľa zákona č.11/2004 Z.z. o obrannej štandardizácií, kodifikácií a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany, na základe osvedčenia č. 08/2006 vydaného Úradom pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality 13.4.2006 22.5.2013
kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie ľudí v zmysle zákona č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí - meranie hluku a vibrácií 22.6.2006 14.9.2011
kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie ľudí v zmysle zákona č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí - meranie hluku 12.8.2005 21.6.2006
sprostredkovanie zamestnania za úhradu 28.7.2004 11.8.2005
opravy a montáž určených meradiel 12.8.2005 30.1.2014
činnosti súvisiace s rozhodnutím o autorizácií v súlade s ustanovením § 15 a 16 zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch: certifikácia zhody, certifikácie systémov vnútropodnikovej kontroly, vykonávanie inšpekcie, skúšobného laboratória 12.8.2005 11.6.2015
úradné meranie 12.8.2005 11.6.2015
usporadúvanie kurzov 28.7.2004 11.8.2005
výroba strojových konštrukcií a zariadení 2.10.2001 12.11.2013
organizovanie odborných školení a seminárov 30.7.2002 11.8.2005
poradenská, konzultačná a prednášková činnosť - systémov manažmentu kvality v rozsahu osvedčenia a v činnostiach v rozsahu autorizačných osvedčení k zákonu č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonu č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch, zákonu č. 142/2000 Z.z. o metrológii v nesk. znení a zákonu č. 194/1990 Zb. o lotériách v znení neskorších predpisov 2.10.2001 17.7.2003
vykonávanie skúšok podľa Systému certifikácie GOST R a vydávanie skúšobných protokolov 2.10.2001 11.8.2005
typové skúšky programov a overovanie a kontrola prevádzkyschopnosti výherných prístrojov a výherného pomeru v zmysle ustanovenia § 18 zák. SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov 2.10.2001 11.8.2005
overovanie určených meradiel v zmysle zák. č. 142/2000 Z.z. o metrológii 2.10.2001 11.8.2005
opravy vodomerov a prietokomerných častí meračov tepla v zmysle zákona č. 142/2000 Z.z. o metrológii 2.10.2001 11.8.2005
opravy meradiel (mimo určených) 30.7.2002 11.8.2005
poradenská, konzultačná a prednášková činnosť - v rozsahu autorizačných osvedčení k zákonu č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonu č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch, zákonu č. 142/2000 Z.z. o metrológii v nesk. znení a zákonu č. 194/1990 Zb. o lotériách v znení neskorších predpisov 18.7.2003 11.8.2005
vykonávanie certifikácie systémov manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2001 18.7.2003 11.8.2005
vykonávať inšpekciu výroby, výrobkov a materiálov na ochranu pred požiarom, požiarnych zariadení, systémov a ich komponentov v rozsahu voľnej akreditácie uvedeného v prílohe osvedčenia 18.7.2003 11.8.2005
rozhodovanie sporov vzniknutých z obchodnoprávnych a občianskoprávnych vzťahov a to prostredníctvom Rozhodcovského súdu pri TSÚ Piešťany, š.p. 21.11.2003 11.8.2005
činnosti podľa § 15 a 16 zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch: certifikácia preukázania zhody stavebných výrobkov vykonávanie inšpekcii ako skúšobné laboratórium 12.4.2000 11.8.2005
činnosti súvisiace s rozhodnutím o autorizácii v súlade s ustanovením § 11 zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov 2.10.2001 11.8.2005
výkon štátneho skúšobníctva podľa zákona č. 30/1968 Zb. štátnom skúšobníctve v znení neskorších predpisov 1.6.1998 1.10.2001
overovanie určených meradiel podľa zákona č. 505/1990 Zb. o metrológii 1.6.1998 1.10.2001
skúšanie, atestácia akódovanie obalov nebezpečných látok a predmetov používaných v cestnej, železničnej, vodnej, námornej a leteckej doprave podľa medzinárodných predpisov (ADR, RID, ICAO, IATA - DGR a IMDG - Code) podľa poverenia vydaného Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky 1.6.1998 11.4.2000
osvedčovanie výherných prístrojov v zmysle zákona SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov podľa poverenia Ministerstva financií Slovenskej republiky 1.6.1998 1.10.2001
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinskej činnosti v tomto zariadení 1.6.1998 12.11.2013
poradenská a konzultačná činnosť pri budovaní systémov kvality podľa noriem radu ISO 9000 1.6.1998 17.7.2003
opravy bytových a viactokových mokrobežných a objektových vodomerov v rozsahu registrácie podľa zákona č. 505/1990 Zb. o metrológii 1.6.1998 1.10.2001

Predmet činností podľa Živnostenského registra

1. Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovanímpohostinskej činnosti v tomto zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 6.11.1995
Deň zániku oprávnenia: 1.9.2001
Zodpovedný zástupca: Dagmar Ondrejková (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Piešťany, Krajinská 2929 (Zrušená)
2. Maloobchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 19.3.1999
Prevádzkarne:
   01009 Žilina, Dlhá 651/88
   Piešťany, Krajinská cesta 9
3. Výroba hotových jedál a polotovarov
Deň vzniku oprávnenia: 19.3.1999
Zodpovedný zástupca: Dagmar Ondrejková (Zrušený dňom 18.10.2013)
Prevádzkarne:
   Piešťany, Krajinská cesta 2929/9
4. Výroba strojných konštrukcií a zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 29.6.1999
Deň zániku oprávnenia: 19.10.2013
Zodpovedný zástupca: Jozef Miklovič (Zrušený dňom 21.10.2009)
Prevádzkarne:
   Piešťany, Krajinská cesta 9 - TSÚ (Zrušená dňom 19.10.2013)
5. Poskytovanie software a hardware
Deň vzniku oprávnenia: 29.6.1999
Zodpovedný zástupca: Ing. Peter Heriban (Zrušený dňom 21.10.2009)
Prevádzkarne:
   01009 Žilina, Dlhá 651/88
   Piešťany, Krajinská cesta 9 - TSÚ
6. Poradenská činnosť v oblasti informačných systémov
Deň vzniku oprávnenia: 29.6.1999
Zodpovedný zástupca: Ing. Peter Heriban (Zrušený dňom 26.4.2013)
Prevádzkarne:
   01009 Žilina, Dlhá 651/88
   Piešťany, Krajinská cesta 9 - TSÚ
7. Činnosť autorizovanej osoby
Deň vzniku oprávnenia: 5.1.2001
Deň zániku oprávnenia: 1.9.2001
Zodpovedný zástupca: Ing. Anna Ondrášiková (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Piešťany, Krajinská cesta 9 (Zrušená)
8. Prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb
Deň vzniku oprávnenia: 23.7.2001
Prevádzkarne:
   Piešťany, Krajinská cesta 9 - TSÚ
9. Poradenská, konzultačná a prednášková činnosť - systémov managementu kvality v rozsahu osvedčenia
Deň vzniku oprávnenia: 23.7.2001
Deň zániku oprávnenia: 29.5.2015
Zodpovedný zástupca: Ing. Martin Miklánek (Zrušený dňom 29.5.2015)
Prevádzkarne:
   Piešťany, Krajinská cesta 9 - TSÚ (Zrušená dňom 29.5.2015)
10. Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
Deň vzniku oprávnenia: 6.11.1995
Deň zániku oprávnenia: 19.10.2013
Zodpovedný zástupca: Dagmar Ondrejková (Zrušený dňom 19.10.2013)
Prevádzkarne:
   Piešťany, Krajinská cesta 2929/9 (Zrušená dňom 20.10.2009)
11. Činnosť autorizovanej osoby
Deň vzniku oprávnenia: 5.1.2001
Deň zániku oprávnenia: 27.4.2013
Zodpovedný zástupca: Ing. Anna Ondrášiková (Zrušený dňom 27.4.2013)
Prevádzkarne:
   Piešťany, Krajinská cesta 9 - TSÚ (Zrušená dňom 27.4.2013)
12. Organizovanie odborných školení a seminárov
Deň vzniku oprávnenia: 7.5.2002
Deň zániku oprávnenia: 29.5.2015
13. Reklamná a propagačná činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 7.5.2002
Prevádzkarne:
   01009 Žilina, Dlhá 651/88
14. Spracovanie technickej dokumentácie
Deň vzniku oprávnenia: 7.5.2002
Prevádzkarne:
   01009 Žilina, Dlhá 651/88
15. Reprografické práce
Deň vzniku oprávnenia: 7.5.2002
Prevádzkarne:
   Piešťany, Krajinská cesta 9
16. Opravy meradiel (mimo určených)
Deň vzniku oprávnenia: 7.5.2002
Prevádzkarne:
   Piešťany, Krajinská cesta 9
17. Vodoinštalatérstvo
Deň vzniku oprávnenia: 4.12.2002
Deň zániku oprávnenia: 5.11.2007
Zodpovedný zástupca: Peter Štibraný (Zrušený dňom 5.11.2007)
18. Kúrenárske práce
Deň vzniku oprávnenia: 4.12.2002
Deň zániku oprávnenia: 5.11.2007
Zodpovedný zástupca: Peter Štibraný (Zrušený dňom 5.11.2007)
19. Klampiarstvo
Deň vzniku oprávnenia: 4.12.2002
Deň zániku oprávnenia: 27.4.2013
Zodpovedný zástupca: Ján Hudec (Zrušený dňom 27.4.2013)
20. Vykonávanie certifikácie systémov manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2001
Deň vzniku oprávnenia: 30.5.2003
Deň zániku oprávnenia: 19.10.2013
21. Vykonávať inšpekciu výroby, výrobkov a materiálov na ochranu pred požiarom, požiarnych zariadení, systémov a ich komponentov v rozsahu akreditácie uvedeného v prílohe osvedčenia
Deň vzniku oprávnenia: 30.5.2003
Deň zániku oprávnenia: 29.5.2015
22. Schvaľovanie typu, posudzovanie zhody a vykonávanie skúšok, periodických prehliadok a skúšok dopravných a prepravných prostriedkov používaných na cestnú prepravu skaziteľných potravín
Deň vzniku oprávnenia: 4.6.2004
Zodpovedný zástupca: Ing. Jozef Pillár
Ing. Peter Manas (Zrušený dňom 21.10.2009)
Prevádzkarne:
   Piešťany, Krajinská cesta 9
23. Usporadúvanie kurzov
Deň vzniku oprávnenia: 4.6.2004
Deň zániku oprávnenia: 29.5.2015
24. Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 4.6.2004
Prevádzkarne:
   01009 Žilina, Dlhá 651/88
25. Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 4.6.2004
Prevádzkarne:
   01009 Žilina, Dlhá 651/88
26. Sprostredkovanie zamestnania za úhradu
Deň vzniku oprávnenia: 4.6.2004
Deň zániku oprávnenia: 1.7.2004
27. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 22.6.2005
Prevádzkarne:
   01009 Žilina, Dlhá 651/88
28. Vykonávanie skúšok podľa Systémov certifikácií nečlenských krajín Európskej únie
Deň vzniku oprávnenia: 22.6.2005
Deň zániku oprávnenia: 27.4.2013
Zodpovedný zástupca: Ing. Anna Ondrášiková (Zrušený dňom 27.4.2013)
29. Overovanie určených meradiel
Deň vzniku oprávnenia: 22.6.2005
Zodpovedný zástupca: Marek Macejka
30. Úradné meranie
Deň vzniku oprávnenia: 22.6.2005
Deň zániku oprávnenia: 29.5.2015
Zodpovedný zástupca: Marek Macejka (Zrušený dňom 29.5.2015)
31. Opravy a montáž určených meradiel
Deň vzniku oprávnenia: 22.6.2005
Deň zániku oprávnenia: 25.1.2014
Zodpovedný zástupca: Peter Maco (Zrušený dňom 25.1.2014)
32. Odborná poradenská, konzultačná a prednášková činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 22.6.2005
33. Organizovanie školení, seminárov, prednášok,prezentácií podnikateľov
Deň vzniku oprávnenia: 22.6.2005
Prevádzkarne:
   01009 Žilina, Dlhá 651/88
34. Certifikácia systémov manažérstva
Deň vzniku oprávnenia: 22.6.2005
Deň zániku oprávnenia: 27.4.2013
Zodpovedný zástupca: Ing. Anna Ondrášiková (Zrušený dňom 27.4.2013)
35. Výskum a vývoj skúšobných a metrologických zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 24.3.2009
36. Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie
Deň vzniku oprávnenia: 15.4.2011
Zodpovedný zástupca: Dušan Letko
37. Certifikácia systémov manažérstva
Deň vzniku oprávnenia: 10.5.2013
38. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
Deň vzniku oprávnenia: 18.10.2013
39. Výroba jednoduchých výrobkov z kovu
Deň vzniku oprávnenia: 18.10.2013

Hodnotenie Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p., IČO 00057380


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p., IČO 00057380

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image