TRANSPETROL, a.s., Bratislava-Ružinov, IČO 31341977 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt TRANSPETROL, a.s., ktorý sídli na adrese Drieňová 24, Bratislava-Ružinov a má pridelené IČO 31341977.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom TRANSPETROL, a.s. so sídlom na adrese Drieňová 24, Bratislava-Ružinov bol založený v roku 1993.


Základné informácie o TRANSPETROL, a.s., IČO 31341977

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov TRANSPETROL, a.s.
IČO 31341977
Adresa Šumavská 38 Bratislava 821 08
Deň zápisu 1.1.1993
Právna forma Akciová spoločnosť
Konanie:
Vo všetkých veciach v mene spoločnosti sú oprávnení konať a podpisovať vždy spoločne aspoň dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden vždy musí byť predseda predstavenstva, alebo podpredseda predstavenstva. 5.5.2009
Spoločnosť zaväzujú aspoň dvaja členovia predstavenstva, z ktorých aspoň jeden musí byť predsedom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti podpisujúci členovia pripoja svoj podpis a vyznačia svoje meno a funkciu. 30.5.2002 4.5.2009
V mene spoločnosti konajú vždy spoločne aspoň dvaja členovia predstavenstva, alebo generálny riaditeľ. Generálny riaditeľ je Ing.Štefan Czucz. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoloč- nosti pripoja svoj podpis vždy spoločne aspoň dvaja členovia predstavenstva, alebo generálny riaditeľ. 17.3.1999 29.5.2002
V mene spoločnosti konajú vždy spoločne aspoň dvaja členovia predstavenstva, alebo generálny riaditeľ. Generálny riaditeľ je Ing. Ján Marônek. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoloč- nosti pripoja svoj podpis vždy spoločne aspoň dvaja členovia predstavenstva, alebo generálny riaditeľ. 10.2.1993 16.3.1999
Ďalšie právne skutočnosti:
Zakladateľom akciovej spoločnosti je Minis- terstvo hospodárstva SR. Spoločnosť je zalo- žená v súlade s ustanovením § 154 a nasledujúcich Obchodného zákonníka. Živnostenský list bol vydaný Obvodným úradom Bratislava 2 dňa 29.12.1992. Notárska zápisnica č. Nz 622/ 92 zo dňa 11.12.1992, rovnopis č. N 673/92. Stanovy akciovej spoločnosti boli prijaté dňa 22.12.1992, zakladateľská listina je zo dňa 22.12.1992 - /notárska zápisnica č. N 703/92, Nz 652/92/. Stary spis: Sa 1000 10.2.1993
Zápisnica z valného zhromaždenia a.s. Transpetrol zo dňa 20.4.1994. Stanovy TRANSPETROL a.s., prijaté na valnom zhromaždení dňa 20.4.1994. Stary spis: Sa 1000 16.5.1994
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 23.3.1995. Notárska zápisnica č. Nz 159/95 napísaná dňa 20.04.1995 notárom JUDr. Miloslavom Kováčom, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 20.04.1995, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 1000 4.8.1995
Notárska zápisnica Nz 386/95 zo dňa 6.9.1995. Stary spis: Sa 1000 19.10.1995
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromažde- nia, konaného dňa 11.12.1995. Zápisnica z valného zhromaždenia, konaného dňa 11.12.1995, ktorého priebeh bol osvedče- ný notárskou zápisnicou č. Nz 539/95 zo dňa 11.12.1995 spísanou notárom Miloslavom Kováčom. Stary spis: Sa 1000 10.4.1996
Notárska zápisnica Nz 167/96 zo dňa 22.4.1996 a stanovy spoločnosti, zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 4.12.1996. Stary spis: Sa 1000 10.3.1997
Úplné znenie Stanov spoločnosti schválené valným zhromaždením spoločnosti dňa 7.5.1998. 21.10.1998
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 16.10.1998, priebeh ktorého bol osvedčený do not.záp. č. N 280/98, Nz 283/98 schválilo zmenu stanov v časti predmet činnosti Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 10.12.1998, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 487/98, Nz 455/98 schválilo zmenu stanov. Mimoriadne valné zhromaždenie, priebeh ktorého bol osvedčený do not.záp. č. Nz 8/99 dňa 20.1.1999 schválilo odvolanie a voľbu členov predstavenstva a dozornej rady. 17.3.1999
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice Nz 370/01 napísanej dňa 3.7.2001 notárom JUDr. Lošonským na ktorom bola schválená zmena v dozornej rade. 27.8.2001
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.9.2001. 21.5.2002
Hlásenie o výsledku volieb dozornej rady zo dňa 5.3.2002 - 6.3.2002. 22.5.2002
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia osvedčená do notárskej zápisnice č.Nz 343/2002 dňa 29.4.2002 notárom JUDr. Ľubomírom Vlhom, na ktorom bola schválená zmena stanov. Ing.Miroslav Čurilla, deň zániku funkcie 20.1.2002. Hlásenie o výsledku volieb dozornej rady zo dňa 22.5. - 23.5.2002. 30.5.2002
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného 30. 5. 2002, na ktorom bola schválená zmena stanov, osvedčená do notárskej zápisnice č. Nz 438/2002 napísanej Mgr. Tomášom Leškovským notárskym kandidátom JUDr. Ľubomíra Vlhu. 29.7.2002
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.12.2002, na ktorom bolo rozhodnuté o zmene v orgánoch spoločnosti. Funkcia člena predstavenstva Ing. P. Námešného sa končí dňom 18.12.2002. Funkcia členov dozornej rady Ing. J. Petroviča, Ing. M. Gála sa končí dňom 18.12.2002. 20.5.2003
Notárska zápisnica N 2370/03, Nz 80486/03 spísaná dňa 12.09.2003 notárskym kandidátom Mgr. Leškovským notára JUDr. Vlhu osvečujúca priebeh mimoriadneho zhromaždenia na ktorom bolo rozhodnuté o zlúčení so spoločnosťou TPF leasing s.r.o. a TRANSPETROL TRANZIT a.s. a schválená zmluva o zlúčení. Obchodná spoločnosť TRANSPETROL, a.s. sa dňom 29.02.2004 stáva právnym zástupcom zanikajúcich spoločností TPF leasing s.r.o., Šumavská 38, 826 60 Bratislava, IČO: 31 405 495 a TRNASPETROL TRANZIT a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava, IČO: 31 367 313 a prechádzajú na ňu všetky práva a záväzky zanikajúcich spoločností. 17.2.2004
Spoločnosť je právnym nástupcom spoločnosti TRANSPETROL SERVIS a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava, IČO: 35 686 430, ktorá bola zrušená na základe rozhodnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti dňa 27.02.2004 a ktorá zanikla v dôsledku zlúčenia so spoločnosťou TRANSPETROL a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava, IČO: 31 341 977 ku dňu 16.06.2004. 16.6.2004
Hlásenie o výsledku volieb členov dozornej rady volených zamestnancami obchodnej spoločnosti zo dňa 16.06.2005. 30.7.2005
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 22.12.2005. 21.2.2006
Zápisnica z valného zhromaždnenia N 1918/2006, Nz 16654/2006, NCRIs 16557/2006 konaného dňa 24.4.2006 napísaná notárom Mgr. Tomášom Leškovským dňa 2.5.2006 - rozšírenie predmetu činnosti. 19.5.2006
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 1388/2009, Nz 12192/2009, NCRls 12332/2009 zo dňa 17.04.2009. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 33/2009, Nz 12277/2009, NCRls 12422/2009 zo dňa 17.04.2009. 24.4.2009
Notárska zápisnica N 35/2009, Nz 13196/2009, NCRls 13353/2009 zo dňa 24.4.2009. 5.5.2009
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.04.2009. 6.5.2009
Hlásenie o výsledku volieb do dozornej rady zo dňa 29.5.2009. 2.7.2009
Notárska zápisnica č. N 59/2009, Nz 22637/2009 zo dňa 03.07.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára. 24.7.2009
Notárska zápisnica N 186/2009, Nz 54316/2009, NCRls 54941/2009 zo dňa 18.12.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára. 30.1.2010
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.04.2010. 27.5.2010
Notárska zápisnica N 63/2010, Nz 21422/2010, NCRls 21741/2010 zo dňa 15.6.2010 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára. 7.7.2010
Notárska zápisnica N 354/2010, Nz 40769/2010 zo dňa 02.11.2010 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára. 10.11.2010
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.05.2012. 5.6.2012
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.05.2012. 9.6.2012
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.06.2012. 10.7.2012
Rozhodnutie jediného akcionára o poverení predstavenstva na prijatie rozhodnutia o zvýšení základného imania spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 712/2012, Nz 56952/2012, NCRls 57813/2012 zo dňa 18.12.2012 4.1.2013
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.01.2013. 1.2.2013
Notárska zápisnica - Osvedčenie o priebehu zasadnutia predstavenstva č. N 344/2013, Nz 20795/2013, NCRls 21216/2013 zo dňa 20.06.2013. 23.7.2013
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.06.2016 17.8.2016
Notárská zápisnica - osvedčenie o priebehu zasadnutia predstavenstva zo dňa 30.06.2016 17.8.2016
Notárska zápisnica - Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia č. N 344/2013, Nz 20795/2013, NCRls 21216/2013 zo dňa 20.06.2013. 29.6.2013 22.7.2013
Základné imanie:
231 860 090 EUR Rozsah splatenia: 231 860 090 EUR 17.8.2016
130 850 748 EUR Rozsah splatenia: 130 850 748 EUR 29.6.2013 16.8.2016
100 843 372 EUR Rozsah splatenia: 100 843 372 EUR 12.1.2013 28.6.2013
130 850 748 EUR Rozsah splatenia: 130 850 748 EUR 4.1.2013 11.1.2013
100 843 372 EUR Rozsah splatenia: 100 843 372 EUR 30.1.2010 3.1.2013
63 068 600 EUR Rozsah splatenia: 63 068 600 EUR 1.1.2009 29.1.2010
1 900 000 000 Sk Rozsah splatenia: 1 900 000 000 Sk 17.6.2004 31.12.2008
1 900 000 000 Sk 10.2.1993 16.6.2004

Kontakty na TRANSPETROL, a.s., Bratislava-Ružinov, IČO 31341977

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Šumavská 38 Bratislava 821 08 od  19.10.1995 
Drieňova 24 Bratislava 826 03 od  10.2.1993  do  18.10.1995

Predmet činností TRANSPETROL, a.s., IČO 31341977

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
preprava ropy ropovodom a skladovanie ropy 10.2.1993
nákup a predaj ropy a ropných produktov 10.2.1993
investorsko-inžinierska činnosť pri výstavbe systémov potrubnej dopravy 10.2.1993
výkony výrobných a opravárenských činností v odbore strojárskom 10.2.1993
výkony výrobných a opravárenských činností v odbore elektrotechnickom 10.2.1993
poskytovanie pohostinských a ubytovacích služieb 4.8.1995
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja prevádzkateľovi živnosti /veľkoobchod/ 4.8.1995
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu 17.3.1999
prevádzkovanie potrubí na prepravu ropy 19.5.2006
vykonávanie chemických a fyzikálnochemických skúšok ropy, odpadových a podzemných vôd a odber vzoriek ropy, odpadových a podzemných vôd z veľkokapacitných nádrží 7.7.2010
uskutočňovanie stavieb a ich zmien 1.2.2013
výkon činnosti stavbyvedúceho – inžinierske stavby 1.2.2013
výkon činnosti stavebného dozoru 1.2.2013
inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve 1.2.2013
montáž a opravy veľkokapacitných skladovacích nádrží na ropu a ropné produkty (zámočníctvo) 21.2.2013
prevádzkovanie závodného hasičského útvaru 20.6.2014
počítačové služby 20.6.2014
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov 20.6.2014
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb 20.6.2014
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu 20.6.2014
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby 20.6.2014
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom 20.6.2014

Hodnotenie TRANSPETROL, a.s., IČO 31341977


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte TRANSPETROL, a.s., IČO 31341977

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image