UniCredit Bank Slovakia a. s., Bratislava-Nové Mesto, IČO 00681709 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt UniCredit Bank Slovakia a. s., ktorý sídli na adrese Vajnorská 21, Bratislava-Nové Mesto a má pridelené IČO 00681709.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom UniCredit Bank Slovakia a. s. so sídlom na adrese Vajnorská 21, Bratislava-Nové Mesto bol založený v roku 1990.


Základné informácie o UniCredit Bank Slovakia a. s., IČO 00681709

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov UniCredit Bank Slovakia a. s.
IČO 00681709
Adresa Šancová 1/A Bratislava 813 33
Deň zápisu 2.7.1990
Deň výmazu 1.12.2013
Dôvod výmazu ex offo výmaz
Právna forma Akciová spoločnosť
Konanie:
V mene spoločnosti konajú vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva alebo jeden člen predstavenstva spolu s prokuristom alebo dvaja prokuristi spoločne. Za spoločnosť sú oprávnené konať aj ďalšie osoby, pokiaľ je to určené vo vnútorných predpisoch spoločnosti, alebo pokiaľ je to vzhľadom na ich funkciu alebo pracovné zaradenie obvyklé. Predstavenstvo môže písomne poveriť zamestnancov, aby konali v mene spoločnosti, pričom rozsah oprávnenia povereného zamestnanca musí byť uvedený v písomnom poverení. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že podpisujúci pripoja svoje podpisy k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, spolu s menom a funkciou podpisujúceho; prokurista pripojí dodatok označujúci prokúru. 30.4.2010 6.5.2014
V mene spoločnosti konajú vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva alebo jeden člen predstavenstva spolu s prokuristom alebo dvaja prokuristi spoločne. Predstavenstvo môže písomne poveriť zamestnancov, aby konali v mene spoločnosti, pričom rozsah oprávnenia povereného zamestnanca musí byť uvedený v písomnom poverení. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že podpisujúci pripoja svoje podpisy k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, spolu s menom a funkciou podpisujúceho; prokurista pripojí dodatok označujúci prokúru. 1.4.2007 29.4.2010
V mene spoločnosti konajú ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. Prokurista je oprávnený konať v mene spoločnosti spoločne s členom predstavenstva alebo spoločne s ďalším prokuristom. Osoby poverené pri podnikaní spoločnosti určitou činnosťou sú oprávnené vykonávať v mene spoločnosti všetky úkony, ku ktorým pri tejto činnosti obvykle dochádza. Podpisovanie pri konaní v mene spoločnosti sa vykonáva tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis, prokurista s dodatkom označujúcim prokúru. 25.6.2003 31.3.2007
1. V mene spoločnosti konajú dvaja členovia predstavenstva spoločne. 2. Zamestnanec spoločnosti, ktorý je pri prevádzkovaní podniku spoločnosti poverený určitou činnosťou, je splnomocnený na všetky úkony, ku ktorým pri tejto činnosti podľa vnútorných predpisov spoločnosti obvykle dochádza, ako jej zástupca. 22.11.2002 24.6.2003
1. V mene spoločnosti konajú dvaja členovia predstavesntva spoločne, z ktorých aspoň jeden bude predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva. 2. Zamestnanec spoločnosti, ktorý je pri prevádzkovaní podniku spoločnosti poverený určitou činnosťou, je splnomocnený na všetky úkony, ku ktorým pri tejto činnosti podľa vnútrobankových predpisov spoločnosti obvykle dochádza, ako jej zástupca. 31.7.2002 21.11.2002
Spoločnosť zastupujú a za spoločnosť podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne, z ktorých jeden bude predseda predstavenstva a v jeho neprítomnosti podpredseda predstavenstva spolu s ďaľším členom predstavenstva. Ďaľší vedúci pracovníci spoločnosti sú oprávnení konať a podpisovať za spoločnosť v rozsahu právomocí určených v Podpisovom poriadku spoločnosti. 3.7.1998 30.7.2002
K vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis s uvedením mena a funkcie: Dvaja členovia predstavenstva, Generálny riaditeľ, Prokuristi, Splnomocnený pracovníci v rozsahu uvedenej plnej moci. 8.12.1994 2.7.1998
Za spoločnosť podpisuje predseda, podpredseda a riaditeľ spoločnosti. 2.7.1990 7.12.1994
Ďalšie právne skutočnosti:
Dňa 06.12.2013 bolo registrovému súdu doručené Uznesenie Mestského súdu v Prahe zo dňa 04.11.2013, sp. zn. B 3608-RD1717/MSPH, Fj 219557/2013, ktoré nabodudlo právoplatnosť dňa 01.12.2013, v právnej veci návrhu na cezhraničné zlúčenie rozhodol, že na spoločnosť UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, Česká republika, IČO: 649 48 242 ako nástupnícku spoločnosť prešlo v dôsledku cezhraničnej fúzie formou zlúčenia spoločnosti UniCredit Bank Slovakia a.s., Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 00 681 709, ako zanikajúcej spoločnosti, imanie zanikajúcej spoločnosti. Rozhodujúcim dňom zlúčenia je 01.12.2013. 7.5.2014
Účastinná spoločnosť Slovenská poľnohospodárska banka bola založená podľa § 15 a 23 Zák. č. 104/1990 Zb. zakladateľskou zmluvou zo dňa 31.5.1990 na ustavujúcom valnom zhromaždení zo dňa 26.6.1990, ktorého priebeh bol osvedčený v notárskej zápisnici Štátneho notárstva Bratislava 1, N 102/90, na ktorom boli schválené aj stanovy spoločnosti. 2.7.1990 6.5.2014
Stanovy Slovenskej poľnohospodárskej banky a.s. Bratislava schválené na Valnom zhromaždení konanom dňa 29.4.1992. Starý spis: Sa 53 29.5.1992 6.5.2014
Notárska zápisnica č. N 16/94, Nz 15/94 zo dňa 27.4.1994 spísaná notárkou JUDr. Alžbetou Juríkovou, ktorou bol osvedčený priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. 22.7.1994 6.5.2014
Zmena stanov zo dňa 27.4.1994. 8.12.1994 6.5.2014
Zapisnica a uznesenia z valného zhromaždenia konaného dňa 27.04.1995, notárska zápisnica N 63/95, Nz 63/95 napísaná dňa 31.08.1995 notárkou JUDr. Alžbetou Juríkovou z mimoriadného valného zhromaždenia, na ktorom bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania spoločnosti. 27.9.1995 6.5.2014
Rozhodnutie číslo 036/1995/OCPMinisterstva financií Slovenskej republiky zo dňa 11.12.1995, ktorým bolo udelené povolenie na obchodovanie s cennými papiermi. 12.3.1996 6.5.2014
Zmena stanov odsúhlasená na VI riadnom valnom zhromaždení konanom dňa 25.6.1996. Zmena obchodného mena pôvodné Slovenská poľnohospodárska banka, akciová spoločnosť. 6.9.1996 6.5.2014
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. ÚBD-1514/1996 zo dňa 19.8.1996, ktorým bolo udelené povolenie na výkon bankových činnosti. 28.10.1996 6.5.2014
Zmena stanov odsúhlasená na VII. riadnom valnom zhromaždení konanom dňa 19.6.1997, ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou N 113/97, Nz 109/97 spísanou notárkou JUDr. Alžbetou Juríkovou. 3.12.1997 6.5.2014
Zmena stanov odsúhlasená na VIII. riadnom valnom zhromaždení konanom dňa 10.6.1998, ktorého priebeh je odvedčený notárskou zápisnicou č. N 152/98, Nz 147/98 spísanou notárkou JUDr. a. Juríkovou. Zápisnica z rokovanie Dozornej rady spoločnosti, konanom dňa 10.6.1998, na ktorom bolo zvolené predstavenstvo spoločnosti. 3.7.1998 6.5.2014
Notárska zápisnica N 106/99, Nz 103/99 napísaná dňa 21.5.1999 notárom JUDr. Juríkovou v Bratislave osvedčujúca konanie mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena v dozornej rade. 4.6.1999 6.5.2014
Notárska zápisnica č. N 144/99, Nz 141/99 zo dňa 30.6.1999 osvedčujúca priebeh IX. riadneho valného zhromaždenia. 25.8.1999 6.5.2014
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 30.3.2000, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 93/2000, Nz 94/2000 2.6.2000 6.5.2014
Zmena stanov odsúhlasená na X.riadnom valnom zhromaždení konanom dňa 28.6.2000, ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou N 182/2000, Nz 184/2000 spísanou notárkou JUDr. Alžbetou Juríkovou. 4.8.2000 6.5.2014
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 21.7.2000, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 217/00, Nz 220/00 napísanej dňa 21.7.2000 notárom JUDr. Juríkovou bola schválená zmena stanov a zmena v dozornej rade. Zápis o voľbách člena dozornej rady zamestnancami z 28.9.2000. 3.10.2000 6.5.2014
Výpis zo zápisnice č. 22/2000 z rokovania Dozornej rady zo dňa 9.11.2000. 5.12.2000 6.5.2014
Rozhodnutie NBS č. UBD-2292-1/2000 o znížení základného imania banky: POĽNOBANKA, a.s., Vajnorská 21, 832 65 Bratislava o sumu 1.837.042.130,-Sk zodpovedajúcu strate z jej hospodárenia k 31.12.1999 po zúčtovaní s príslušnými rezervnými fondami k 28.11.2000, teda z 2.554.673.000,-Sk na 717.630.870,-Sk z dôvodu úhrady straty, ktorá presahuje 10% základného imania banky, s tým, že zníženie základného imania sa vykoná znížením menovitej hodnoty všetkých 2 322 430 kusov akcií vydaných ku dňu vydania tohoto rozhodnutia, a to v rovnakom pomere tak, že doterajšia menovitá hodnota 1.100,-Sk sa zníži na nižšiu menovitú hodnotu v sume 309,-Sk. 11.12.2000 6.5.2014
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 13.12.2000 č. UBD-2486/2000.Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 14.12.2000, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 341/2000, Nz 348/2000 spísanou notárkou JUDr.Alžbetou Juríkovou 19.2.2001 6.5.2014
Zápisnica č. 25/2001 zo dňa 12.1.2001 a č. 30/2001 zo dňa 5.6.2001 zo zasadnutia dozornej rady. 27.7.2001 6.5.2014
Výpis zo zápisnice č. 31/2001 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 27.júna 2001. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 16.8.2001. 5.9.2001 6.5.2014
Rozhodnutie NBS č. UBD-1992-1/2001 o znížení základného imania banky: POĽNOBANKA, a.s., so sídlom Vajnorská 21, 832 65 Bratislava o sumu 1 090 571 320 Sk zodpovedajúcu strate z jej hospodárenia k 31.12.2000 po zúčtovaní s príslušnými rezervnými fondmi k 23.11.2001, teda z 2 717 633 370 Sk na 1 627 062 050 Sk z dôvodu úhrady straty, ktorá presahuje 10% základného imania banky s tým, že zníženie základného imania sa vykoná znížením menovitej hodnoty všetkých 8 794 930 kusov akcií vydaných ku dňu vydania tohto rozhodnutia a to v rovnakom pomere tak, že doterajšia menovitá hodnota 309 Sk sa zníži na nižšiu menovitú hodnotu v sume 185 Sk. 15.1.2002 6.5.2014
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia, ktoré sa konalo 21.1.2002 priebeh bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 19/2002, Nz 20/2002, ktoré schválilo zmenu stanov. - zmenu obchodného mena z predchádzajúceho POĽNOBANKA, a.s. ku dňu 1.4.2002. Claudio Camozzo, dátum narodenia 7.9.1956, Via Lolmo 12, Bergamo /BG/, Taliansko - zánik funkcie člena dozornej rady 21.1.2002. 28.3.2002 6.5.2014
Výpis zo zápisnice č. 32/2001 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 30.8.2001. 20.5.2002 6.5.2014
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. UBD - 349 - 3/2002, zo dňa 16. 5. 2002, ktorým bolo udelené povolenie na vykonávanie hypotekárnych obchodov podľa § 67 ods. 1 v zmysle § 2 ods. 2 písm. n) Zákona o bankách. 3.6.2002 6.5.2014
Notárska zápisnica č. N 117/2002, Nz 120/2002 zo dňa 25.4.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. 31.7.2002 6.5.2014
Zmena stanov schválená dňa 24.9.2002, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice N 260/02, Nz 269/02. 22.11.2002 6.5.2014
Notárska zápisnica č. N 260/2002, Nz 269/2002 zo dňa 24.9.2002 osvedčujúca priebeh 7. mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania o 749 999 990 Sk upísaním nových kmeňových akcií v menovitej hodnote 185,- Sk v počte 4 054 054 kusov, čím sa zvýšilo základné imanie na 2 377 062 040,- Sk a s tým súvisiaca zmena stanov. 17.4.2003 6.5.2014
Voľba členov dozornej rady spoločnosti a zmena stanov spoločnosti schválená riadnym valným zhromaždením dňa 24. 4. 2003, priebeh ktorého osvedčuje notárska zápisnica č. N 54/2003, Nz 30648/2003 napísaná dňa 24. 4. 2003 notárkou JUDr. Alžbetou Juríkovou. 25.6.2003 6.5.2014
Voľba člena dozornej rady spoločnosti schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 25.11.2003. 15.1.2004 6.5.2014
Voľba členov Dozornej rady spoločnosti osvedčená zápisnicou Hlavnej volebnej komisie o priebehu a výsledku volieb členov Dozornej rady volených zamestnancami dňa 13.1.2004. 6.2.2004 6.5.2014
Výpis zo zápisnice č. 55/2004 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 13.5.2004. 10.6.2004 6.5.2014
Zmluva stanov schválená valným zhromaždením dňa 15.04.2004, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 270/2004, Nz 32089/2004. 15.6.2004 6.5.2014
Výpis zo zápisnice č. 56/2004 zo zasadnutia Dozornej rady zo dňa 17.06.2004 o skončení funkčného obdobia Zite Hollej a Prof. Ing. Miroslavovi Grznárovi, DrSc. dňom 11.06.2004. 14.7.2004 6.5.2014
Výpis zo zápisnice č. 55/2004 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 13.5.2004. Doc. Ing. Anna Pilková, CSc.- skončenie funkcie člena predstavenstva dňom 11.6.2004. 29.7.2004 6.5.2014
Zápisnica z Mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 29.7.04 - zmena v dozornej rade. 19.8.2004 6.5.2014
Zápisnica o priebehu a výsledku volieb členov Dozornej rady volených zamestnancami zo dňa 06.09.2004. 23.9.2004 6.5.2014
Notárska zápisnica N 147/2005, Nz 17373/2005, NCRls 17131/2005 zo dňa 22.4.2005 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 21.4.2005. 12.5.2005 6.5.2014
Výpis zo zápisnice č. 65/2005 zo zasadnutia Dozornej rady obchodnej spoločnosti konaného dňa 10.05.2005. 15.6.2005 6.5.2014
Výpis zo zápisnice č. 65/2005 zo zasadnutia Dozornej rady dňa 10.5.2005. Zánik funkcie člena dozornej rady Marcella Arlotta dňa 10.5.2005. 16.6.2005 6.5.2014
Výpis zo zápisnice č. 66/2005 zo zasadnutia Dozornej rady obchodnej spoločnosti, konaného dňa 14.06.2005. 1.8.2005 6.5.2014
Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti zo dňa 22.04.2005 - Notárska zápisnica N 147/2005, Nz 17373/2005, NCRls 17131/2005 napísaná dňa 22.04.2005 notárkou JUDr. Tatianou Schweighoferovou - zmena sídla obchodnej spoločnosti. 25.8.2005 6.5.2014
Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia akciovej spoločnosti konaného dňa 11.08.2005. 25.8.2005 6.5.2014
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.04.2006. Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady spoločnosti zo dňa 26.04.2006. 18.5.2006 6.5.2014
Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 18.07.2006. 27.7.2006 6.5.2014
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.10.2006. 3.11.2006 6.5.2014
Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 11.01.2007. 20.1.2007 6.5.2014
Notárska zápisnica N 28/2007, NZ 6726/2007, NCRls 6760/2007 napísaná dňa 20.2.2007 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo rozhodnuté o zlúčení so spoločnosťou HVB Bank Slovakia a.s., Mostová 6, 811 02 Bratislava, IČO : 31 372 503 zrušenej bez likvidácie a bola schválená zmluva o zlúčení a zmena stanov spoločnosti. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 29/2007, NZ 6727/2007, NCRls 6761/2007 zo dňa 20.2.2007, na základe ktorej, ku dňu 1.4.2007 preberá spoločnosť Unibanka, a.s., Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO : 00 681 709 ako univerzálny právny nástupca celé imanie, všetky práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky, i neznáme zanikajúcej spoločnosti HVB Bank Slovakia a.s., Mostová 6, 811 02 Bratislava, IČO : 31 372 503. Zmena obchodného mena z pôvodného UniBanka, a.s. na nové obchodné meno UniCredit Bank Slovakia a.s. 1.4.2007 6.5.2014
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.2.2007. 16.3.2007 6.5.2014
Notárska zápisnica N 137/2007 Nz 36552/2007 o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 12.09.2007 - volba dvoch nových členov dozornej rady. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 12.09.2007 - uplynutie funkčného obdobia dvoch členov dozernej rady, vdanie sa funkcie dvoch členov dozornej rady. 28.9.2007 6.5.2014
Zápisnica o priebehu a výsledku volieb členov dozornej rady volených zamestnancami zo dňa 30.10.2007. 9.11.2007 6.5.2014
Výpis zo zápisnice č. 5/2008 zo zasadnutia Dozornej rady konaného dňa 26.02.2008. 7.5.2008 6.5.2014
Výpis zo zápisnice zo 6. zasadnutia Dozornej rady konaného dňa 24.4.2008. Notárska zápisnica N 53/2008, Nz 17521/2008, NCRls 17371/2008 napísaná dňa 25.4.2008 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 25.4.2008. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 5.5.2008. Mag. Helmut Horvath je od 24.4.2008 podpredsedom predstavenstva. 29.5.2008 6.5.2014
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 53/08, Nz 17521/08, NCRls 17371/08 napísanej dňa 25. 4. 2008 notárom JUDr. Hudecová na ktorom bola schválená zmena stanov. 24.7.2008 6.5.2014
Zápisnica Hlavnej volebnej komisie o priebehu a výsledku voľby člena DR voleného zamestnancami dňa 11.9.2008. 25.9.2008 6.5.2014
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 11.03.2009. 21.4.2009 6.5.2014
Výpis z uznesení dozornej rady zo Zápisnice č. 14/2009 zo zasadnutia dozornej rady konaného dńa 26.06.2009. 8.7.2009 6.5.2014
Notárska zápisnica N 26/2009, Nz 12844/2009, NCRls 13038/2009 zo dňa 22.4.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 26.3.2009. 9.7.2009 6.5.2014
Notárska zápisnica N 109/2009, Nz 32954/2009 zo dňa 24.09.2009 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia. 15.10.2009 6.5.2014
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 18.12.2009. 11.2.2010 6.5.2014
Zápisnica volebnej komisie o priebehu a výsledku voľby člena dozornej rady voleného zamestnancami dňa 25.02.2010. 1.4.2010 6.5.2014
Výpis z uznesenia dozornej rady zo dňa 01.04.2010. 30.4.2010 6.5.2014
Výpis z uznesenia dozornej rady zo dňa 10.03.2010 a zo dňa 04.05.2010. 17.6.2010 6.5.2014
Zápisnica z valného zhromaždenia - notársky zápisnica zo dňa 22.04.2010, N 37/2010, Nz 13845/2010. 17.6.2010 6.5.2014
Výpis z uznesenia dozornej rady zo dňa 10.03.2011. 7.4.2011 6.5.2014
Notárska zápisnica N 79/2012, Nz 15646/2012 zo dňa 03.05.2012 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia. 30.5.2012 6.5.2014
Uznesenia dozornej rady per rollam zo dňa 22.11.2012. 14.12.2012 6.5.2014
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 04.03.2013. 16.4.2013 6.5.2014
Notárska zápisnica č. N 220/2013, Nz 14039/2013 zo dňa 29.04.2013. 16.5.2013 6.5.2014
Zápisnica Hlavnej volebnej komisie o priebehu a výsledku voľby člena DR voleného zamestnancami dňa 14.05.2013. 28.5.2013 6.5.2014
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 29.04.2013. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 310/2013, Nz 17152/2013, NCRls 17510/2013 zo dňa 23.05.2013. 14.6.2013 6.5.2014
Spoločnosť UniCredit Bank Slovakia a. s., so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 00 681 709, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka 34/B, sa ako slovenská zanikajúca spoločnosť podieľa na cezhraničnom zlúčení so zahraničnou nástupníckou spoločnosťou UniCredit Bank Czech Republic, a. s., so sídlom Želetavská 1525/1, 140 92, Česká republika, IČO: 649 48 242, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka 3608. Nástupnícka spoločnosť UnCredit Bank Czech Republic, a. s., so sídlom Praha-4 Michle, Želetavská 1525/1, 140 92, Česká republika, IČO: 649 48 242, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka 3608, bude mať podľa návrhu zmluvy o cezhraničnom zlúčení sídlo v Českej republike. 13.8.2013 6.5.2014
Výpis zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 01.08.2013. 24.8.2013 6.5.2014
Základné imanie:
235 492 694,26 EUR Rozsah splatenia: 235 492 694,26 EUR 1.1.2009 6.5.2014
7 095 463 915 Sk Rozsah splatenia: 7 095 463 915 Sk 1.4.2007 31.12.2008
2 377 062 040 Sk Rozsah splatenia: 2 377 062 040 Sk 17.4.2003 31.3.2007
1 627 062 050 Sk 15.1.2002 16.4.2003
2 717 633 370 Sk 19.2.2001 14.1.2002
717 630 870 Sk 11.12.2000 18.2.2001
2 554 673 000 Sk 2.6.2000 10.12.2000
1 850 673 000 Sk 21.11.1996 1.6.2000
1 250 073 000 Sk 16.11.1995 20.11.1996
800 000 000 Sk 29.5.1992 15.11.1995

Kontakty na UniCredit Bank Slovakia a. s., Bratislava-Nové Mesto, IČO 00681709

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Šancová 1/A Bratislava 813 33 od  25.8.2005  do  6.5.2014
Vajnorská 21 Bratislava 832 65 od  29.5.1992  do  24.8.2005
Bratislava od  2.7.1990  do  28.5.1992

Predmet činností UniCredit Bank Slovakia a. s., IČO 00681709

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
Predmetom podnikania spoločnosti je vykonávanie bankových obchodov a peňažných služieb v rozsahu uvedom v § 9 zákona číslo 158/1989 Zb. o bankách a sporiteľniach, vrátane ďalších bankových služieb a to napr. služby konzultačné, expertízne, poradenské, sprostredkovateľské. Tieto slúžby poskytuje spoločnosť predovšetkým podnikom a organizácia poľnohospodárko-potravinárskeho komplexu, ale i ďalším právnickým a fyzickým osobám v tuzemsku. 2.7.1990 28.5.1992
banková činnosť podľa zákona č. 21/1992 Zb. o bankách: 29.5.1992 2.7.1998
príjmanie vkladov od verejnosti 29.5.1992 5.9.1996
poskytovanie úverov 29.5.1992 2.7.1998
investovanie do cenných papierov na vlastný účet 29.5.1992 2.7.1998
finančný prenájom /finančný leasing/ 29.5.1992 2.7.1998
platobný styk a zúčtovanie 29.5.1992 2.7.1998
vydávanie platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov 29.5.1992 5.9.1996
poskytovanie záruk 29.5.1992 2.7.1998
otváranie akreditívov 29.5.1992 2.7.1998
obstarávanie inkasa 29.5.1992 2.7.1998
obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta 29.5.1992 5.9.1996
1. s devízovými hodnotami 29.5.1992 5.9.1996
2. v oblasti termínovaných obchodov /futures/ a opcií /options/ včítane kurzových a úrokových obchodov 29.5.1992 5.9.1996
3. s prevoditeľnými cennými papiermi 29.5.1992 5.9.1996
účasť na vydávaní akcií a poskytovanie súvisiacich služieb 29.5.1992 11.3.1996
finančné maklérstvo 29.5.1992 2.7.1998
podkytovanie porád vo veciach podnikania 29.5.1992 5.9.1996
obhospodarovanie cenných paperov klienta na jeho účet včítane poradenstva /portfólio management/ 29.5.1992 11.3.1996
uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt 29.5.1992 11.3.1996
výkon funkcie depozitára investičného fondu 29.5.1992 11.3.1996
zmenárenská činnosť /nákup devizových prostriedkov 29.5.1992 2.7.1998
poskytovanie bankových informácií 29.5.1992 2.7.1998
prenájom bezpečnostných schránok 29.5.1992 2.7.1998
obstarávanie pre emitenta vydávanie cenných paperov a poskytovanie s tým súvisiacich služieb 12.3.1996 2.7.1998
obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet /portfólio management/ 12.3.1996 2.7.1998
vykonávať poradenskú činnosť vo veciach týkajúcich sa cenných papierov vrátane finančného poradenstva 12.3.1996 2.7.1998
vykonávať funkciu depozitára pre investičnú spoločnosť alebo investičný fond 12.3.1996 2.7.1998
vykonávať činnosť na základe zmlúv podľa § 34 a 37 Zák. 600/1992 Z.z v znení neskorších predpisov /uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt/ 12.3.1996 2.7.1998
obstarávanie pre emitenta splácani ecenných papierov a vyplácanie výnosov z nich 12.3.1996 2.7.1998
príjmanie vkladov 6.9.1996 2.7.1998
vydávanie a správa platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov 6.9.1996 2.7.1998
poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnikania 6.9.1996 2.7.1998
obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta 6.9.1996 2.7.1998
1. s devízovými hodnotami 6.9.1996 2.7.1998
2. v oblasti termínovaných obchodov /futures/ a opcií /options/ včítane kurzových a úrokových obchodov 6.9.1996 2.7.1998
2. s prevoditeľnými cennými papiermi 6.9.1996 2.7.1998
4. so zlatými a striebornými mincami 6.9.1996 2.7.1998
banková činnosť podľa zákona č. 21/1992 Zb. v znení zmien a doplnkov: 3.7.1998 3.8.2000
príjmanie vkladov 3.7.1998 3.8.2000
poskytovanie úverov 3.7.1998 3.8.2000
investovanie do cenných papierov na vlastný účet 3.7.1998 3.8.2000
finančný prenájom /finančný leasing/ 3.7.1998 3.8.2000
platobný styk a zúčtovanie 3.7.1998 3.8.2000
poskytovanie záruk 3.7.1998 3.8.2000
otváranie akreditívov 3.7.1998 3.8.2000
obstarávanie inkasa 3.7.1998 3.8.2000
finančné maklérstvo 3.7.1998 3.8.2000
zmenárenská činnosť /nákup devízových prostriedkov/ 3.7.1998 3.8.2000
poskytovanie bankových informácií 3.7.1998 3.8.2000
prenájom bezpečnostných schránok 3.7.1998 3.8.2000
obstarávať pre eminenta vydávanie cenných papierov a poskytovať s tým súvisiace služby 3.7.1998 3.8.2000
obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet /portfólio management/ 3.7.1998 3.8.2000
vykonávať poradenskú činnosť vo veciach týkajúcich sa cenných papierov, vrátane finančného poradenstva 3.7.1998 3.8.2000
vykonávať funkciu depozitára pre investičnú spoločnosť alebo investičný fond 3.7.1998 3.8.2000
vykonávať činnosť na základe zmlúv podľa §§ 34-37 zákona č. 600/1992 Zb., v znení neskorších predpisov 3.7.1998 3.8.2000
obstarávať pre eminenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich 3.7.1998 3.8.2000
vydávanie a správa platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov 3.7.1998 3.8.2000
poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnikania 3.7.1998 3.8.2000
obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta: 3.7.1998 3.8.2000
s devízovými hodnotami 3.7.1998 3.8.2000
v oblasti termínovaných obchodov /futures/ a opcií /options/ vrátane kurzových a úrokových obchodov 3.7.1998 3.8.2000
s prevoditeľnými cennými papiermi 3.7.1998 3.8.2000
so zlatými a striebornými mincami 3.7.1998 3.8.2000
obchodovanie s hypotekárnymi listami 3.7.1998 3.8.2000
vykonávanie iných finančno-obchodných činností súvisiacich s horeuvedeným predmetom činnosti, či už priamo alebo prostredníctvom dcérskych spoločností alebo afilácií, vrozsahu povolenom platným zákonom 3.7.1998 3.8.2000
1. Podľa ustanovenia § 1 ods. 1 zákona 4.8.2000 30.7.2002
a/ príjmanie vkladov a 4.8.2000 30.7.2002
b/ poskytovanie úverov 4.8.2000 30.7.2002
2/ Podľa ustanovenia § 1 ods. 3 zákona 4.8.2000 30.7.2002
a/ investovanie do cenných papierov na vlastný účet 4.8.2000 30.7.2002
b/ finančný prenájom /finančný leasing/ 4.8.2000 30.7.2002
c/ platobný styk a zúčtovanie 4.8.2000 30.7.2002
d/ vydávanie a správa platobných prostriedkov, napr. bankových platobných kariet, cestovných šekov 4.8.2000 30.7.2002
e/ poskytovanie záruk 4.8.2000 30.7.2002
f/ otváranie akreditívov 4.8.2000 30.7.2002
g/ obstarávanie inkasa 4.8.2000 30.7.2002
h/ obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta 1. s devízovými hodnotami, 2. v oblasti termínovaných obchodov /futures/ a opcií /options/ včítane kurzových a úrokových obchodov, 3. s prevoditeľnými cennými papiermi, 4. so zlatými a striebornými mincami, pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí 4.8.2000 30.7.2002
i/ účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb 4.8.2000 30.7.2002
j/ sprostredkovateľská činnosť v oblasti bankovníctva a poisťovníctva súvisiaca s bankovou činnosťou alebo so stavebným sporením 4.8.2000 30.7.2002
k/ poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnikania 4.8.2000 30.7.2002
l/ obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet včítane poradenstva /portfólio management/ 4.8.2000 30.7.2002
m/ uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt 4.8.2000 30.7.2002
n/ výkon funkcie depozitára podľa osobitného predpisu 4.8.2000 30.7.2002
o/ zmenárenská činnosť /nákup devízových prostriedkov/ 4.8.2000 30.7.2002
p/ poskytovanie bankových informácií 4.8.2000 30.7.2002
r/ prenájom bezpečnostných schránok 4.8.2000 30.7.2002
Banková činnosť podľa zákona č. 21/1992 Zb. v znení zmien a doplnkov: 4.8.2000 30.7.2002
vykonávanie hypotekárnych obchodov podľa § 67 ods. 1 v zmysle § 2 ods. 2 písm. n) zák. č. 483/2001 Z.z. o bankách 3.6.2002 30.7.2002
banková činnosť podľa § 2 ods. 1 a 2 zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách 31.7.2002 11.5.2005
prijímanie vkladov 31.7.2002 11.5.2005
poskytovanie úverov 31.7.2002 11.5.2005
platobný styk a zúčtovanie 31.7.2002 11.5.2005
investovanie do cenných papierov na vlastný účet 31.7.2002 11.5.2005
obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta 1. s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, vrátane zmenárenskej činnosti, 2. s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a cudzej mene, 3. s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí 31.7.2002 11.5.2005
správa pohľadávok a cenných papierov klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstava 31.7.2002 11.5.2005
finančný lízing 31.7.2002 11.5.2005
poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov 31.7.2002 11.5.2005
vydávanie a správa platobných prostriedkov 31.7.2002 11.5.2005
poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania 31.7.2002 11.5.2005
vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb 31.7.2002 11.5.2005
finančné sprostredkovanie 31.7.2002 11.5.2005
uloženie cenných papierov alebo vecí 31.7.2002 11.5.2005
prenájom bezpečnostných schránok 31.7.2002 11.5.2005
poskytovanie bankových informácií 31.7.2002 11.5.2005
hypotekárne obchody podľa § 67 ods. 1 zákona a bankách 31.7.2002 11.5.2005
funkcia depozitára podľa osobitného predpisu 31.7.2002 11.5.2005
spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí 31.7.2002 11.5.2005
vydávanie a správa platobných prostriedkov 12.5.2005 29.5.2012
tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov (platobný styk a zúčtovanie) 12.5.2005 29.5.2012
obchodovanie na vlastný účet 1. s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, 2. s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, 3. s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí 12.5.2005 8.7.2009
poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb v tomto rozsahu: - prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, - vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, - obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástojom: a) prevoditeľné cenné papiere, 24.7.2008 5.8.2011
vykonávanie činností v súlade s povolením na poskytovanie investičných služieb v zmysle rozhodnutia Úradu pre finančný trh, číslo GRUFT - 013/2002OCP zo dňa 19.12.2002 23.9.2004 6.5.2014
prijímanie vkladov 12.5.2005 6.5.2014
poskytovanie úverov 12.5.2005 6.5.2014
poskytovanie platobných služieb a zúčtovanie 30.5.2012 6.5.2014
poskytovanie investičných služieb pre klientov v rozsahu osobitného povolenia 12.5.2005 6.5.2014
investovanie do cenných papierov na vlastný účet 12.5.2005 6.5.2014
obchodovanie na vlastný účet 1. s finančnými nástrojmi peňažného trhu v eurách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, 2. s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v eurách a v cudzej mene, 3. s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí 9.7.2009 6.5.2014
správa pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva 12.5.2005 6.5.2014
finančný lízing, poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov 12.5.2005 6.5.2014
vydávanie a správu elektronických peňazí 30.5.2012 6.5.2014
poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania 12.5.2005 6.5.2014
vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb 12.5.2005 6.5.2014
finančné sprostredkovanie 12.5.2005 6.5.2014
uloženie vecí 12.5.2005 6.5.2014
prenájom bezpečnostných schránok 12.5.2005 6.5.2014
poskytovanie bankových informácií 12.5.2005 6.5.2014
hypotekárne obchody podľa ustanovenia § 67 ods. 1 zákona o bankách 12.5.2005 6.5.2014
funkcia depozitára podľa osobitného predpisu 12.5.2005 6.5.2014
spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí 12.5.2005 6.5.2014
vykonávanie činnosti viazaného finančného agenta v sektore poskytovania úverov a samostatného finančného agenta v sektore poistenia a zaistenia podľa zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 30.5.2012 6.5.2014
poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb v tomto rozsahu: - prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, f) opcie, futures, swapy a iné deriváty, týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom o 6.8.2011 6.5.2014
poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb v tomto rozsahu: - obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahračničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, f) opcie, futures, swapy a iné deriváty, týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme, g) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivát 6.8.2011 6.5.2014

Hodnotenie UniCredit Bank Slovakia a. s., IČO 00681709


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte UniCredit Bank Slovakia a. s., IČO 00681709

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image