ZTS- Dubnica nad Váhom plus, a.s. v likvidácii, IČO 36295191 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt ZTS- Dubnica nad Váhom plus, a.s. v likvidácii, ktorý sídli na adrese Areál ZTS č. 924 Dubnica nad Váhom 018 41 a má pridelené IČO 36295191.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom ZTS- Dubnica nad Váhom plus, a.s. v likvidácii so sídlom na adrese Areál ZTS č. 924 Dubnica nad Váhom 018 41 bol založený v roku 1997.


Základné informácie o ZTS- Dubnica nad Váhom plus, a.s. v likvidácii, IČO 36295191

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov ZTS- Dubnica nad Váhom plus, a.s. v likvidácii
IČO 36295191
Adresa Areál ZTS č. 924 Dubnica nad Váhom 018 41
Deň zápisu 16.4.1997
Deň výmazu 12.2.2015
Dôvod výmazu ex offo výmaz Súd vykonal výmaz spoločnosti podľa § 8a ods. 1 písm. b) zák. č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri v znení neskorších predpisov.
Právna forma Akciová spoločnosť
Konanie:
Členovia predstavenstva konajú a podpisujú za spoločnosť tak, že v mene spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis predseda predstavenstva, resp. člen predstavenstva s uvedením svojej funkcie. 7.9.2004 11.2.2015
Predseda predstavenstva koná a podpisuje za spoločnosť samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis predseda predstavenstva s uvedením svojej funkcie. 30.7.2004 6.9.2004
Členovia predstavenstva konajú a podpisujú za spoločnosť spoločne. 27.8.2003 29.7.2004
Členovia predstavenstva konajú a podpisujú za spoločnosť tak, že v mene spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis predseda, resp. člen predstavenstva s uvedením svojej funkcie. 25.7.2002 26.8.2003
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva a to i každý samostatne. Konať a zaväzovať za spoločnosťvo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva a to i každý samostatne. Vo vymedzených významných finančných obchodných transakciach v zmysle článku 15 ods.12 písm. e) sú oprávnení zaväzovať za spoločnosť spoločne vždy dvaja členovia predstavenstva. Predseda predstavenstva - generálny riaditeľ je oprávnený zaväzovať za spoločnosť vždy samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis. 23.10.2000 24.7.2002
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva, a to každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva a to vždy dvaja členovia predstavenstva alebo člen predstavenstva spolu s prokuristom spoločnosti. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis. 2.3.1998 22.10.2000
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva, a to každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva a to predseda prredstavenstva samostatne a ostatní členovia predstavenstva vždy najmenej dvaja spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis. 16.4.1997 1.3.1998
Ďalšie právne skutočnosti:
Okresný súd Trenčín uznesením č.k. 38CbR/20/2015-11 zo dňa 04.04.2016 nariadil dodatočnú likvidáciu zaniknutej obchodnej spoločnosti dňom 29.04.2016 a menoval likvidátora JUDr. Petra Frajta. 19.7.2016
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č. k. 1K 4/2003-3686 zo dňa 14. augusta 2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.09.2012, súd zrušil konkurz na majetok úpadcu ZTS-Dubnica nad Váhom plus, a.s. v konkurze, Areál ZTS č. 924, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO 36 295 191, po splnení rozvrhového uznesenia podľa § 44 ods. 1 písm. b) ZKV. 12.2.2015 18.7.2016
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa vo forme notárskej zápisnice N 82/97, NZ 65/97 zo dňa 18.03.1997 a zakladateľskou listinou podľa § 154 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (jednorázovo § 172) upísaním akcií a prijatím stanov. 16.4.1997 11.2.2015
Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 945/97, NZ 421/97 zo dňa 17.11.1997) rozhodlo o zmene stanov (úplné znenie). 2.3.1998 11.2.2015
Dodatok č.2 k stanovám spoločnosti ZTS-Dubnica nad Váhom plus, a.s. bol schválený na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 6.7.1998 /notárska zápisnica N 310/98, Nz 280/98 zo dňa 16.7.1998/. 9.2.1999 11.2.2015
Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti ZTS-Dubnica nad Váhom plus, a.s. dňa 2.9.1998 schválilo zmenu stanov spoločnosti /notárska zápisnica N 486/98, Nz 473/98 zo dňa 4.11.1998/. Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti ZTS.Dubnica nad Váhom plus, a.s. dňa 31.5.1999 schválilo zmenu v štatutárnom orgáne, dozornej rade a v stanovách spoločnosti vo forme dodatku č.4 a riadne valné zhromaždenie dňa 25.6.1999 schválilo zmenu v zložení štatutárneho orgánu a stanov spoločnosti vo forme dodatku č.5 /notárska zápisnica N 211/99, Nz 205/99 zo dňa 31.5.1999, notárska zápisnica N 213/99, Nz 212/99 zo dňa 25.6.1999/. 29.11.1999 11.2.2015
Náhradné mimoriadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 262/2000, Nz 277/2000 zo dňa 3.8.2000) schválilo zmeny stanov v podobe úplného znenia stanov, odvolalo a zvolilo členov dozornej rady. Predstavenstvo na zasadnutí dňa 8.8.2000 odvolalo prokuristu. Voľby členov dozornej rady z radov zamestnancov dňa 10.4.2000. 23.10.2000 11.2.2015
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti ZTS-Dubnica nad Váhom plus, a.s. dňa 31.5.2001 schválilo zmenu stanov spoločnosti vo forme dodatku č.1k úplnému zneniu stanov spoločnostia zmenu orgánov spoločnosti, Notárska zápisnica N 232/2001 a Nz 226/2001. 19.6.2001 11.2.2015
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 3.8.2001 schválilo zmenu stanov vo forme dodatku č.2 k úplnému zneniu stanov a zmenu orgánov spoločnosti (notárska zápisnica N 330/2001, Nz 320/2001 zo dňa 3.8.2001). 17.9.2001 11.2.2015
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 14.6.2002 schválilo zmenu stanov spoločnosti vo forme úplného znenia stanov spoločnosti, zmenu štatutárneho orgánu a dozornej rady spoločnosti (notárska zápisnica N 313/2002 a Nz 305/2002 zo dňa 14.6.2002). Riadne valné zhromaždenie dňa 28.6.2002 schválilo zmenu v predmete činnosti vo forme dodatku č. 1 k úplnému zneniu stanov (notárska zápisnica N 350/2002 a Nz 340/2002 zo dňa 28.6.2002). 25.7.2002 11.2.2015
Mimoriadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 559/2002, Nz 544/2002 zo dňa 25.10.2002) schválilo zmenu stanov vo forme dodatku č. 1. 17.12.2002 11.2.2015
Podľa § 200a ods. 2 O.s.p. na dosiahnutie zhody medzi zápisom v obchodnom registri a skutočným stavom zapisuje sa vydanie upovedomenia o začatí exekúcie súdnym exekútorom Dr. Ľubomírom Pekárom, exekútorský úrad, P.Pázmaňa 51/19, 927 01 Šaľa sp.zn. EX 469/2001 zo dňa 3.2.2000 oprávneného DMD holding, a.s., Kožušnícka 4, Trenčín proti povinnému ZTS- Dubnica nad Váhom plus, a.s., Areál ZTS č. 924, Dubnica nad Váhom, ktorá začala dňa 6.8.2001, spôsobom postihnutia obchodného podielu povinného v obchodnej spoločnosti. Dňom doručenia upovedomenia o začatí exekúcie nastali účinky podľa § 113b ods. 2, písm. b/, c/ zák. č. 233/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov. 19.2.2003 11.2.2015
Podľa § 200a ods. 2 O.s.p. zapisuje vydanie exekučného prikazu súdnym exekútrom Dr. Ľubomírom Pekárom, exekútorský úrad, P.Pázmaňa 51/19, 927 01 Šala sp.zn. EX 469/2001 zo dňa 24.2.2003 na vykonanie exekúcie postihnutím obchodného podielu povinného ZTS-Dubnica nad Váhom plus, a.s., Areál ZTS č. 924, Dubnica nad Váhom v obchodnej spoločnosti ZTS-INŽINIERING s.r.o., Areál ZTS č. 924, Dubnica nad Váhom. Dňom doručenia exekučného prikazu nastali účinky podľa § 113b ods. 2, 5 zák. č. 233/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov. 15.4.2003 11.2.2015
Rozhodnutie jediného akcionára (notárska zápisnica N 129/2003, NZ 27423/2003 zo dňa 11.04.2003) o zmene v orgánoch spoločnosti a zmene stanov. 27.8.2003 11.2.2015
Krajský súd v Bratislave uznesením č.k. 1 K 4/03-288 zo dňa 22.04.2003 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka ZTS - Dubnica nad Váhom plus, a.s., Areál ZTS č.924, Dubnica nad Váhom, IČO 36 295 191. Za správkyňu konkurznej podstaty bola ustanovená JUDr. Danica Birošová, Piaristická 46, 911 01 Trenčín. 28.8.2003 11.2.2015
Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 14.8.2014, č.k. 1K/4/2003-3686, súd zrušil konkurz na majetok úpadcu ZTS - Dubnica nad Váhom plus, a.s., IČO 36 295 191 po splnení rozvrhového uznesenia a správkyňu JUDr. Danicu Birošovú zbavil funkcie správcu konkurznej podstaty. Podľa § 68 ods. 3 písm. d) spoločnosť sa zrušuje zrušením konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia. 16.12.2014 11.2.2015
Základné imanie:
1 000 000 Sk Rozsah splatenia: 1 000 000 Sk 27.8.2003 11.2.2015
1 000 000 Sk 9.2.1999 26.8.2003
1 000 000 Sk 16.4.1997 8.2.1999

Základné údaje podľa Živnostenského registra

Meno ZTS- Dubnica nad Váhom plus, a.s. v likvidácii
IČO 36295191
Adresa Areál ZTS č. 924 Dubnica nad Váhom 018 41

Kontakty na ZTS- Dubnica nad Váhom plus, a.s. v likvidácii, IČO 36295191

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Areál ZTS č. 924 Dubnica nad Váhom 018 41 od  16.4.1997  do  18.7.2016

Sídlo podľa živnostenského registra

Adresa Trvanie
01841 Dubnica nad Váhom, Č.924, areál ZTS a.s .

Predmet činností ZTS- Dubnica nad Váhom plus, a.s. v likvidácii, IČO 36295191

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
výskum trhu 16.4.1997 11.2.2015
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/ mimo drahých kovov 16.4.1997 11.2.2015
maloobchod mimo riadnej predajne v rozsahu voľných živností mimo drahých kovov 16.4.1997 11.2.2015
podnikateľské poradenstvo 16.4.1997 11.2.2015
činnosť organizačných a ekonomických poradcov 16.4.1997 11.2.2015
sprostredkovanie obchodu 16.4.1997 11.2.2015
činnosti v oblasti nehnuteľností 16.4.1997 11.2.2015
leasing spojený s financovaním 16.4.1997 11.2.2015
prenájom strojov a prístrojov 16.4.1997 11.2.2015
nákup a predaj zbraní /špeciálnej techniky/ streliva /vojenská technika/ 3.9.1997 11.2.2015
výroba strojov a zariadení všeobecná a pre určité hospodárske odvetvia 2.3.1998 11.2.2015
výroba kovov a kovových výrobkov 2.3.1998 11.2.2015
výroba kovových konštrukcií a kovospracovateľských výrobkov 2.3.1998 11.2.2015
tvarovanie za studena 2.3.1998 11.2.2015
stavba strojov a prístrojov s mechanickým pohonom 2.3.1998 11.2.2015
vývoj, výroba, opravy, úpravy, požičiavanie a znehodnocovanie zbraní pre vojenské účely 2.3.1998 11.2.2015
výroba brašnárskeho a sedlárskeho tovaru a výrobkov z usní a podobných hmôt 2.3.1998 11.2.2015
povrchové zušľachtenie (PÚ) a mechanické úpravy na zakázku alebo na zmluvnom základe 2.3.1998 11.2.2015
výroba hotových jedál a polotovarov 2.3.1998 11.2.2015
automatizované spracovanie dát 2.3.1998 11.2.2015
nedeštruktívne skúšky materiálov 2.3.1998 11.2.2015
technické testovanie, meranie a analýzy mimo úradného merania 2.3.1998 11.2.2015
konštrukčné práce 2.3.1998 11.2.2015
skladovanie 2.3.1998 11.2.2015
baliace činnosti 2.3.1998 11.2.2015
vydávanie novín 2.3.1998 11.2.2015
factoring a forfaiting 9.2.1999 11.2.2015
obchodovanie s vojenským materiálom v rozsahu vymedzenom povolením vydaným Ministerstvom hospodárstva SR, číslo: 395/1998 L-430 zo dňa 30.9.1998. 9.2.1999 11.2.2015
činnosť účtovných poradcov 29.11.1999 11.2.2015
činnosť organizačných, riadiacich a informačných poradcov, firemné záležitosti 29.11.1999 11.2.2015
sekretárske služby a preklady vrátane tlmočníctva 29.11.1999 11.2.2015
údržba software 29.11.1999 11.2.2015
údržba a opravy zariadení výpočtovej techniky 29.11.1999 11.2.2015
preverovanie /audit/ systémov riadenia akosti 29.11.1999 11.2.2015
technik požiarnej ochrany 29.11.1999 11.2.2015
opravy, plnenie a revízia hasiacich prístrojov 29.11.1999 11.2.2015
nákup a predaj hasebných zariadení a zabezpečovacej techniky 29.11.1999 11.2.2015
zriaďovanie a prevádzkovanie jednotky požiarnej ochrany 29.11.1999 11.2.2015
vyprosťovanie osôb a vozidiel 23.10.2000 11.2.2015
odťahovanie havarovaných vozidiel 23.10.2000 11.2.2015
vykonávanie revízií požiarno-technických zariadení - opravy a revízie požiarnych vodovodov 23.10.2000 11.2.2015
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu 23.10.2000 11.2.2015
prenájom strojov a prístrojov s obsluhujúcim personálom 23.10.2000 11.2.2015
administratívne služby 23.10.2000 11.2.2015
miesto uloženia písomností nearchívnej povahy 23.10.2000 11.2.2015
výskum a vývoj v oblasti technických vied 23.10.2000 11.2.2015
prenájom motorových vozidiel 23.10.2000 11.2.2015
reklamné činnosti 17.9.2001 11.2.2015
nepravidelná osobná doprava do osem miest 17.9.2001 11.2.2015
poskytovanie prechodného ubytovania a doplnkových služieb 25.7.2002 11.2.2015

Predmet činností podľa Živnostenského registra

1. Výskum trhu.
Deň vzniku oprávnenia: 16.4.1997
Deň zániku oprávnenia: 12.2.2015
Prevádzkarne:
   Dubnica nad Váhom, Areál ZTS 924 (Zrušená)
2. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkooobchod/ mimo drahých kovov.
Deň vzniku oprávnenia: 16.4.1997
Deň zániku oprávnenia: 12.2.2015
Prevádzkarne:
   Dubnica nad Váhom, Areál ZTS 924 (Zrušená)
3. Maloobchod mimo riadnej predajne v rozsahu voľných živností mimo drahých kovov.
Deň vzniku oprávnenia: 16.4.1997
Deň zániku oprávnenia: 12.2.2015
4. Podnikatelské poradenstvo.
Deň vzniku oprávnenia: 16.4.1997
Deň zániku oprávnenia: 12.2.2015
Prevádzkarne:
   Dubnica nad Váhom, Areál ZTS 924 (Zrušená)
5. Činnosť organizačných a ekonomických poradcov.
Deň vzniku oprávnenia: 16.4.1997
Deň zániku oprávnenia: 12.2.2015
Zodpovedný zástupca: Ing. Milan Strapko (Zrušený dňom 12.2.2015)
Prevádzkarne:
   Dubnica nad Váhom, ZTS 924, areál ZTS (Zrušená)
6. Sprostredkovanie obchodu.
Deň vzniku oprávnenia: 16.4.1997
Deň zániku oprávnenia: 12.2.2015
Prevádzkarne:
   Dubnica nad Váhom, ZTS 924, areál ZTS (Zrušená)
7. Činnosti v oblasti nehnuteľností.
Deň vzniku oprávnenia: 16.4.1997
Deň zániku oprávnenia: 12.2.2015
Prevádzkarne:
   Dubnica nad Váhom, ZTS 924, areál ZTS (Zrušená dňom 12.2.2015)
8. Leasing spojený s financovaním.
Deň vzniku oprávnenia: 16.4.1997
Deň zániku oprávnenia: 12.2.2015
Prevádzkarne:
   Dubnica nad Váhom, ZTS 924, areál ZTS (Zrušená)
9. Prenájom strojov a prístrojov.
Deň vzniku oprávnenia: 16.4.1997
Deň zániku oprávnenia: 12.2.2015
Prevádzkarne:
   Dubnica nad Váhom, ZTS 924, areál ZTS (Zrušená)
10. Nákup a predaj zbraní /špeciálnej techniky/, streliva /vojenská technika/.
Deň vzniku oprávnenia: 16.4.1997
Deň zániku oprávnenia: 1.8.1998
Zodpovedný zástupca: Ing. Anton Ladecký (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Dubnica nad Váhom, 924 areál ZTS (Zrušená)
11. Výroba strojov a zariadení všeobecná a pre určité hospodárske odvetvia.
Deň vzniku oprávnenia: 16.4.1997
Deň zániku oprávnenia: 12.2.2015
Zodpovedný zástupca: Ing. Jozef Zeliska (Zrušený dňom 12.2.2015)
Prevádzkarne:
   Dubnica nad Váhom, Areál ZTS, 924 (Zrušená)
12. Výroba kovov a kovových výrobkov.
Deň vzniku oprávnenia: 16.4.1997
Deň zániku oprávnenia: 12.2.2015
Zodpovedný zástupca: Ing. Jozef Zeliska (Zrušený dňom 12.2.2015)
Prevádzkarne:
   Dubnica nad Váhom, Areál ZTS, 924 (Zrušená)
13. Výroba kovových konštrukcií a kovospracovateľských výrobkov.
Deň vzniku oprávnenia: 16.4.1997
Deň zániku oprávnenia: 12.2.2015
Zodpovedný zástupca: Ing. Jozef Zeliska (Zrušený dňom 12.2.2015)
Prevádzkarne:
   Dubnica nad Váhom, Areál ZTS, 924 (Zrušená)
14. Tvarovanie za studena.
Deň vzniku oprávnenia: 16.4.1997
Deň zániku oprávnenia: 12.2.2015
Prevádzkarne:
   Dubnica nad Váhom, Areál ZTS, 924 (Zrušená)
15. Stavba strojov a prístrojov s mechanickým pohonom.
Deň vzniku oprávnenia: 16.4.1997
Deň zániku oprávnenia: 12.2.2015
Zodpovedný zástupca: Ing. Jozef Zeliska (Zrušený dňom 12.2.2015)
Prevádzkarne:
   Dubnica nad Váhom, Areál ZTS, 924 (Zrušená)
16. Vývoj, výroba, opravy, úpravy, požičiavanie a znehodnocovanie zbraní pre vojenské účely.
Deň vzniku oprávnenia: 16.4.1997
Deň zániku oprávnenia: 1.8.2002
Prevádzkarne:
   Dubnica nad Váhom, Areál ZTS, 924 (Zrušená)
17. Výroba brašnárskeho a sedlárskeho tovaru a výrobkov z usní a podobných hmôt.
Deň vzniku oprávnenia: 16.4.1997
Deň zániku oprávnenia: 12.2.2015
Prevádzkarne:
   Dubnica nad Váhom, Areál ZTS, 924 (Zrušená)
18. Povrchové zušľachtenie (PÚ) a mechanické úpravy na zakázku alebo na zmluvnom základe.
Deň vzniku oprávnenia: 16.4.1997
Deň zániku oprávnenia: 12.2.2015
Zodpovedný zástupca: Ing. Jaroslav Čilling (Zrušený dňom 12.2.2015)
Prevádzkarne:
   Dubnica nad Váhom, Areál ZTS, 924 (Zrušená)
19. Výroba hotových jedál a polotovarov.
Deň vzniku oprávnenia: 16.4.1997
Deň zániku oprávnenia: 12.2.2015
Prevádzkarne:
   Dubnica nad Váhom, Areál ZTS, 924 (Zrušená)
20. Automatizované spracovanie dát.
Deň vzniku oprávnenia: 16.4.1997
Deň zániku oprávnenia: 12.2.2015
Zodpovedný zástupca: Ing. Jozef Šimún (Zrušený dňom 12.2.2015)
Prevádzkarne:
   Dubnica nad Váhom, Areál ZTS, 924 (Zrušená)
21. Nedeštruktívne skúšky materiálov.
Deň vzniku oprávnenia: 16.4.1997
Deň zániku oprávnenia: 12.2.2015
Zodpovedný zástupca: Miroslav Kopunec (Zrušený dňom 12.2.2015)
Prevádzkarne:
   Dubnica nad Váhom, Areál ZTS, 924 (Zrušená)
22. Technické testovanie, meranie a analýzy mimo úradného merania.
Deň vzniku oprávnenia: 16.4.1997
Deň zániku oprávnenia: 12.2.2015
Prevádzkarne:
   Dubnica nad Váhom, Areál ZTS, 924 (Zrušená)
23. Konštrukčné práce.
Deň vzniku oprávnenia: 16.4.1997
Deň zániku oprávnenia: 12.2.2015
Prevádzkarne:
   Dubnica nad Váhom, Areál ZTS, 924 (Zrušená)
24. Skladovanie.
Deň vzniku oprávnenia: 16.4.1997
Deň zániku oprávnenia: 12.2.2015
Prevádzkarne:
   Dubnica nad Váhom, Areál ZTS, 924 (Zrušená)
25. Baliace činnosti.
Deň vzniku oprávnenia: 16.4.1997
Deň zániku oprávnenia: 12.2.2015
Prevádzkarne:
   Dubnica nad Váhom, Areál ZTS, 924 (Zrušená)
26. Vydávanie novín.
Deň vzniku oprávnenia: 16.4.1997
Deň zániku oprávnenia: 12.2.2015
Prevádzkarne:
   Dubnica nad Váhom, Areál ZTS, 924 (Zrušená)
27. Faktoring a forfaiting.
Deň vzniku oprávnenia: 20.7.1998
Deň zániku oprávnenia: 12.2.2015
Prevádzkarne:
   Dubnica nad Váhom, ZTS 924, areál ZTS (Zrušená)
28. Činnosť účtovných poradcov.
Deň vzniku oprávnenia: 11.8.1999
Deň zániku oprávnenia: 12.2.2015
Zodpovedný zástupca: Ing. Eva Macurková (Zrušený dňom 12.2.2015)
Prevádzkarne:
   Dubnica nad Váhom, 924 areál ZTS (Zrušená)
29. Činnosť organizačných, riadniacich a informačných poradcov, firemné záležitosti.
Deň vzniku oprávnenia: 11.8.1999
Deň zániku oprávnenia: 12.2.2015
Zodpovedný zástupca: Ing. Eva Macurková (Zrušený dňom 12.2.2015)
Prevádzkarne:
   Dubnica nad Váhom, ZTS 924, areál ZTS (Zrušená)
30. Sekretárske služby a preklady vrátane tlmočníctva.
Deň vzniku oprávnenia: 11.8.1999
Deň zániku oprávnenia: 12.2.2015
Prevádzkarne:
   Dubnica nad Váhom, Areál ZTS, 924 (Zrušená)
31. Údržba software.
Deň vzniku oprávnenia: 11.8.1999
Deň zániku oprávnenia: 12.2.2015
Zodpovedný zástupca: Ing. Jozef Šimún (Zrušený dňom 12.2.2015)
Prevádzkarne:
   Dubnica nad Váhom, Areál ZTS, 924 (Zrušená)
32. Údržba a opravy zariadení výpočtovej techniky.
Deň vzniku oprávnenia: 11.8.1999
Deň zániku oprávnenia: 12.2.2015
Zodpovedný zástupca: Pavol Mikula (Zrušený dňom 12.2.2015)
Prevádzkarne:
   Dubnica nad Váhom, Areál ZTS, 924 (Zrušená)
33. Preverovanie /audit/ systémov riadenia akosti.
Deň vzniku oprávnenia: 11.8.1999
Deň zániku oprávnenia: 12.2.2015
Prevádzkarne:
   Dubnica nad Váhom, Areál ZTS, 924 (Zrušená)
34. Technik požiarnej ochrany.
Deň vzniku oprávnenia: 11.8.1999
Deň zániku oprávnenia: 12.2.2015
Zodpovedný zástupca: Ján Marušinec (Zrušený dňom 12.2.2015)
Prevádzkarne:
   Dubnica nad Váhom, Areál ZTS, 924 (Zrušená)
35. Opravy, plnenie a revízia hasiacich prístrojov.
Deň vzniku oprávnenia: 11.8.1999
Deň zániku oprávnenia: 12.2.2015
Zodpovedný zástupca: Ján Marušinec (Zrušený dňom 12.2.2015)
Prevádzkarne:
   Dubnica nad Váhom, Areál ZTS, 924 (Zrušená)
36. Nákup a predaj hasebných zariadení a zabezpečovacej techniky.
Deň vzniku oprávnenia: 11.8.1999
Deň zániku oprávnenia: 12.2.2015
Zodpovedný zástupca: Ján Marušinec (Zrušený dňom 12.2.2015)
Prevádzkarne:
   Dubnica nad Váhom, Areál ZTS, 924 (Zrušená)
37. Zriaďovanie a prevádzkovanie jednotky požiarnej ochrany.
Deň vzniku oprávnenia: 24.9.1999
Deň zániku oprávnenia: 12.2.2015
Zodpovedný zástupca: Ján Staňo (Zrušený dňom 12.2.2015)
Prevádzkarne:
   Dubnica nad Váhom, ZTS 924, areál ZTS (Zrušená)
38. Vyprosťovanie osôb a vozidiel.
Deň vzniku oprávnenia: 6.9.2000
Deň zániku oprávnenia: 12.2.2015
Prevádzkarne:
   Dubnica nad Váhom, Areál ZTS, 924 (Zrušená)
39. Odťahovanie havarovaných vozidiel.
Deň vzniku oprávnenia: 6.9.2000
Deň zániku oprávnenia: 12.2.2015
Prevádzkarne:
   Dubnica nad Váhom, Areál ZTS, 924 (Zrušená)
40. Vykonávanie revízií požiarno-technických zariadení - opravy a revízie požiarnych vodovodov.
Deň vzniku oprávnenia: 6.9.2000
Deň zániku oprávnenia: 12.2.2015
Zodpovedný zástupca: Ján Staňo (Zrušený dňom 12.2.2015)
Prevádzkarne:
   Dubnica nad Váhom, Areál ZTS, 924 (Zrušená)
41. Prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu.
Deň vzniku oprávnenia: 6.9.2000
Deň zániku oprávnenia: 12.2.2015
Prevádzkarne:
   Dubnica nad Váhom, Areál ZTS, 924 (Zrušená)
42. Prenájom strojov a prístrojov s obsluhujúcim personálom.
Deň vzniku oprávnenia: 6.9.2000
Deň zániku oprávnenia: 12.2.2015
Prevádzkarne:
   Dubnica nad Váhom, Areál ZTS, 924 (Zrušená)
43. Administratívne služby.
Deň vzniku oprávnenia: 6.9.2000
Deň zániku oprávnenia: 12.2.2015
Prevádzkarne:
   Dubnica nad Váhom, Areál ZTS, 924 (Zrušená)
44. Miesto uloženia písomností nearchívnej povahy.
Deň vzniku oprávnenia: 6.9.2000
Deň zániku oprávnenia: 12.2.2015
Zodpovedný zástupca: Helena Bezecná (Zrušený dňom 12.2.2015)
Prevádzkarne:
   Dubnica nad Váhom, Areál ZTS, 924 (Zrušená)
45. Výskum a vývoj v oblasti technických vied.
Deň vzniku oprávnenia: 6.9.2000
Deň zániku oprávnenia: 12.2.2015
Prevádzkarne:
   Dubnica nad Váhom, Areál ZTS, 924 (Zrušená)
46. Prenájom motorových vozidiel.
Deň vzniku oprávnenia: 6.9.2000
Deň zániku oprávnenia: 12.2.2015
Prevádzkarne:
   Dubnica nad Váhom, Areál ZTS, 924 (Zrušená)
47. Reklamné činnosti
Deň vzniku oprávnenia: 20.8.2001
Deň zániku oprávnenia: 12.2.2015
Prevádzkarne:
   Dubnica nad Váhom, Areál ZTS, 924 (Zrušená)
48. Nepravidelná osobná doprava do osem miest
Deň vzniku oprávnenia: 20.8.2001
Deň zániku oprávnenia: 12.2.2015
Prevádzkarne:
   Dubnica nad Váhom, Areál ZTS, 924 (Zrušená)
49. Poskytovanie prechodného ubytovania a doplnkových služieb
Deň vzniku oprávnenia: 17.7.2002
Deň zániku oprávnenia: 12.2.2015
Zodpovedný zástupca: Ing. Jaroslav Hagan (Zrušený dňom 12.2.2015)

Hodnotenie ZTS- Dubnica nad Váhom plus, a.s. v likvidácii, IČO 36295191


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte ZTS- Dubnica nad Váhom plus, a.s. v likvidácii, IČO 36295191

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image